رسانه
رسانه

پرستاری که فکر می کرد چادرش ضدگلوله است + عپرستاری که فکر می کرد چادرش ضدگلوله است + ع

درخواست حذف اطلاعات
حجاب بر روحیه ی رزمندگان بسیار مؤثر بود و در تقویت روحیه ی آنها تأثیر زیادی داشت. حضور ما در جبهه موجب دلگرمی رزمندگان می شد.