رسانه
رسانه

سخنرانی سلیمانی در جمع رزمندگان ایرانی قبل از عملیات در بوکمال +سخنرانی سلیمانی در جمع رزمندگان ایرانی قبل از عملیات در بوکمال +

درخواست حذف اطلاعات
سلیمانی در جمع رزمندگان ایرانی حاضر در ، صحبت هایی را بازگو می کند که برای اولین بار منتشر شده است.