رسانه
رسانه

کارشناس بسکتبال: فیبا با رضایتمندی از ایران رفتکارشناس بسکتبال: فیبا با رضایتمندی از ایران رفت

درخواست حذف اطلاعات
رضاپور گفت: فیبا که در دیدار نمادین بسکتبال بانوان حضور داشت با رضایت مندی درباره حضور بانوان با حجاب ی ایران را ترک کرد.