رسانه
رسانه

گفت و گو با زرتشتیاناختیار پدر در راندن و فروش فرزند در زمان ساسانیان

درخواست حذف اطلاعات

ø§ø®øªû?ø§ø± ù¾ø¯ø± ø¯ø± ø±ø§ù?ø¯ù? ù? ù?ø±ù?ø´ ù?ø±ø²ù?ø¯ ø¯ø± ø²ù?ø§ù? ø³ø§ø³ø§ù?û?ø§ù?به قلم کریستیان بارتولومه christian bartholomae
در مورد اختیارات پدر حتی صریحا ذکر شده است که وی می تواند ک ن خود را از خود براند و یا بفروشد، و آن هم به عنوان «برده» و یا حتی به منظور کشتن و لطمه وارد ساختن به آنها.


منبع: زن در حقوق ساسانی ص 40 ادامه مطلب...
شرک هخا ان

درخواست حذف اطلاعات

ø´ø±ú© ù?ø®ø§ù?ù?ø´û?ø§ù?به قلم جیمس دارمستتر james darmesteter (درگذشت: 1894)
فرستنده: سید محمد ناطقی


اساس مزداپرستی در عقیده به وجود خداوند بزرگ به نام هرمزد یا اهوره مزدا است. این عقیده در ایران باستان از همه عقاید دینی قدیمی تر است؛ زیرا داریوش بزرگ در کتیبه های خود هرمزد را به نام اورامزدا auramazda به یاری طلبیده و چنین ادامه مطلب...
اگر مردی ادعا می کرد زنی برده ی اوست...

درخواست حذف اطلاعات

ø§ú¯ø± ù?ø±ø¯û? ø§ø¯ø¹ø§ ù?û? ú©ø±ø¯ ø²ù?û? ø¨ø±ø¯ù? û? ø§ù?ø³øªø? øªø§ ø²ù?ø§ù? ø§ø«ø¨ø§øªø? ø¨ø§û?ø¯ ø²ù? ù?ø§ù?ù?ø¯ ø¨ø±ø¯ù? ø¯ø± ø§ø®øªû?ø§ø±ø´ ø¨ø§ø´ø¯!به قلم کریستیان بارتولومه christian bartholomae


در مسائل حقوقی غالبا دشوار است که تفاوت حقوقی میان یک زن آزاد و یک برده را تشخیص داد. در یک مورد تصریح شده است که: اگر شخص فرضی الف به شخص فرض ب بگوید: «تو برده ی من هستی و باید ادامه مطلب...
جنگیدن ایرانیان در راه پس از شناخت آن

درخواست حذف اطلاعات

ø¬ù?ú¯û?ø¯ù? ø§û?ø±ø§ù?û?ø§ù? ø¯ø± ø±ø§ù? ø§ø³ù?ø§ù? ù¾ø³ ø§ø² ø´ù?ø§ø®øª ø¢ù? / ø¯û?ù? ø²ø±øªø´øª ø§ø² ø¨û?ù? ø±ù?øªù?به قلم احمد روی (درگذشت: 1324 ش)


پدران ما تا را نمی شناختند در برابر آن جنگیدند و چون شناختند در راه آن جنگیدند…
دین زردشت زمان خود را بسر داده و از میان رفته. پس از آن هم عیسی پیغمبر ناصری برخاسته و زمان دین او نیز به پایان رسیده بود که پیغمبر فرستاده شده است. ادامه مطلب...
هخا ان بیگانه از دین زرتشتی

درخواست حذف اطلاعات

ù?ø®ø§ù?ù?ø´û?ø§ù? ø¨û?ú¯ø§ù?ù? ø§ø² ø¯û?ù? ø²ø±øªø´øªû?به قلم عباس قدیانی
فرستنده: سید محمد ناطقی (نقل با تفکیک، بدون تصرف در عبارت)
آیا ایرانیان دوره هخا زرتشتی بوده اند یا خیر؟
این سؤالی است که به نظر ادامه مطلب...
شاهدی دیگر بر تفسیر ساختگی زرتشتیان برای فروهر

درخواست حذف اطلاعات

ø´ø§ù?ø¯û? ø¯û?ú¯ø± ø¨ø± øªù?ø³û?ø± ø³ø§ø®øªú¯û? ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ø¨ø±ø§û? ù?ø±ù?ù?ø±به  قلم مدیر سایت


براساس شواهد متعدد، توضیح و تفسیر زرتشتی ها برای فروهر، من در آوردی است؛ زیرا با بعضی نقش های آن همخوانی ندارد و به عبارت دیگر تصویرگران، توجهی به این توضیح و تفسیرها نداشته اند. ادامه مطلب...
آوردن زرتشتیان بدون اجبار

درخواست حذف اطلاعات

ø§ø³ù?ø§ù? ø¢ù?ø±ø¯ù? ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ø¨ø¯ù?ù? ø§ø¬ø¨ø§ø± / øªø¨ø¯û?ù? ø¢øªø´ú©ø¯ù? ù?ø§ ø¨ù? ù?ø³ø¬ø¯ ø¨ù? ø¯ø³øª ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ù?ù?ù?ø³ù?ù?ø§ù?نویسنده: عباس قدیانی
فرستنده: سید محمد ناطقی


با فتح ایران به توسط مسلمانان ـ که از سال 12 هجری شروع و به سال 21 با فتح نهاوند به کمال رسید ـ اندک اندک بسیاری از زردشتیان با بینایی کامل به دین گرویده و آن را بدون هیچگونه جبر و اکراهی پذیرا شدند. ادامه مطلب...
هخا ان موحد نبودند

درخواست حذف اطلاعات

ù?ø®ø§ù?ù?ø´û?ø§ù? ù?ù?ø­ø¯ ù?ø¨ù?ø¯ù?ø¯به قلم عباس قدیانی


فرستنده: سید محمد ناطقی


چنانکه از سنگ نوشته های هخا پیداست، آنان غیر از اهورامزدا خدایان دیگر را که بغان می گفتند می پرستیدند و مفرد آن بغ است. ادامه مطلب...
برده داری در عصر هخا

درخواست حذف اطلاعات

ø¨ø±ø¯ù? ø¯ø§ø±û? ø¯ø± ø¹øµø± ù?ø®ø§ù?ù?ø´û?قلم گ. آ. کاشلنکو ( تاریخ و ایران شناسی)
فرستنده: فرشید شرفی


مساله ی نظام بردگی به مفهوم حقوقی و اجتماعی آن همراه با اَشکال دیگر محدودیت های اجتماعی عملا در بیشتر استان های تابعه ی شاهنشاهی از پیش وجود داشت. به ادامه مطلب...
نگاهی نو، کانالی تصویری در نقد زرتشتیان و باستان پرستان

درخواست حذف اطلاعات

ù?ú¯ø§ù?û? ù?ù?ø? ú©ø§ù?ø§ù?û? øªøµù?û?ø±û? ø¯ø± ù?ù?ø¯ ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ù? ø¨ø§ø³øªø§ù? ù¾ø±ø³øªø§ù?کانال «نگاهی نو» از کانال های ارزشمند است که باورهای زرتشتیان، باستان گراهای افراطی و طرفداران رژیم شاهنشاهی را مورد انتقاد قرار داده و از دفاع می کند.


کانال ها و گروه ها از این دست فراوان است اما ادامه مطلب...
ناتمامی تخت جمشید + ع

درخواست حذف اطلاعات

ù?ø§øªù?ø§ù?û? øªø®øª ø¬ù?ø´û?ø¯ + ø¹ú©ø³جناب آقای علی خوب یار از ان پرتلاش و برجسته ی هنر شیراز است که با تهیه ی تصاویری فنی و هنرمندانه از بخش های مختلف تخت جمشید، از جمله آپادانا، نشان داده است که بنای تخت جمشید به پایان نرسیده است.
با تشکر از جناب خوبیار ادامه مطلب...
موبدی که آورد

درخواست حذف اطلاعات

ù?ù?ø¨ø¯û? ú©ù? ø§ø³ù?ø§ù? ø¢ù?ø±ø¯به قلم رشید شهمردان


میمون (بن دیصان) نام اهوازی یک نفر موبد زرتشتی بود که در سده ی دوم هجری آورد. وی به فلسفه های آن عصر به ویژه فلسفه ی اشراق آشنایی کامل داشته است.
پسرش عبدالله ادامه مطلب...
بررسی سربرگ سایت یک موبد

درخواست حذف اطلاعات

ø¨ø±ø±ø³û? ø³ø±ø¨ø±ú¯ ø³ø§û?øª û?ú© ù?ù?ø¨ø¯به قلم سید محمد ناطقی


موبد پدرام سروش پور تصویری تأمل برانگیز به عنوان سربرگ درسایت شخصی خود گذاشته است. تذکراتی را در این زمینه لازم می دانم. ادامه مطلب...
پیشگویی زرتشتیان به ظهور (ص)

درخواست حذف اطلاعات

ù¾û?ø´ú¯ù?û?û? ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ø¨ù? ø¸ù?ù?ø± ù¾û?ø§ù?ø¨ø± ø§ø³ù?ø§ù?(øµ) ø³ø¨ø¨ ø§ø³ù?ø§ù? ø¢ù?ø±ø¯ù? ø¨ø®øªû?ø§ø±به قلم ملک شاه حسین سیستانی (درگذشت: قرن 10 ق)


شاه فیروز در زمان انوشیروان جهان پهلوان و اسپهبد لشکر بود. چون شاه فیروز رخت به منزل آ ت کشید، جا به بختیار سپهبد گذاشت. بختیار در زمان خسرو پرویز سپهسالار بود و شرح پهلوانی ها و جهانگیری او در بختیارنامه مسطور ادامه مطلب...
پیشگویی ظهور (ص) در زمان شاپور ذوالاکتاف

درخواست حذف اطلاعات

ù¾û?ø´ú¯ù?û?û? ø¸ù?ù?ø± ù¾û?ø§ù?ø¨ø± ø§ø³ù?ø§ù?(øµ) ø¯ø± ø²ù?ø§ù? ø´ø§ù¾ù?ø± ø°ù?ø§ù?ø§ú©øªø§ù? / ù¾û?ø´ú¯ù?û?û? ø¸ù?ù?ø± ø­ø¶ø±øª ù?ø­ù?ø¯(øµ) ù¾ø´øª ø¯ø± ù¾ø´øª ù?û?ø§ù? ø§û?ø±ø§ù?û?ø§ù?به قلم ابو منصور محمد ثعالبی (درگذشت: 429 ق‏)


سلطنت شاپور بن هرمز ملقب به ذو الاکتاف(1)
این سلطان اوّلین و آ ین پادشاهی است که در شکم مادر به سلطنت رسید و از بدو وجود تا موقع مرگ پادشاهی داشت…
چون به اطراف خبر رسید که ایران فاقد پادشاهست و اطرافیان هرمز به اداره امور ایالات می پردازند تا طفلی که در دست آنانست به سنّ رشد رسیده امور را در دست گیرد و قدرت سلطنت را ادامه مطلب...
به گفته ی زرتشت، زرتشتیان موظف به پیروی از (ص)

درخواست حذف اطلاعات

ø¨ù? ú¯ù?øªù? û? ø²ø±øªø´øªø? ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ù?ù?ø¸ù? ø¨ù? ù¾û?ø±ù?û? ø§ø² ù¾û?ø§ù?ø¨ø± ø§ø³ù?ø§ù?(øµ)به قلم مدیر سایت
طبق نوشته ی ابن اثیر (درگذشت: 630 ق) زرتشت، آمدن حضرت محمد(ص) را نوید داده و از پیروانش خواسته است تا آنچه را آورده تا زمان حضرت محمد(ص) حفظ کنند. معنای این سخن آن است که زرتشت از ادامه مطلب...
فتوای تعدادی از مراجع تقلید در مورد دختران

درخواست حذف اطلاعات

ø¹ø¯ù? ø§ø³øªø­ø¨ø§ø¨ ø®øªù?ù? û? ø¯ø®øªø±ø§ù? / ù?øªù?ø§û? øªø¹ø¯ø§ø¯û? ø§ø² ù?ø±ø§ø¬ø¹ øªù?ù?û?ø¯ ø¯ø± ù?ù?ø±ø¯ ø®øªù?ù? ø¯ø®øªø±ø§ù?تهیه: سید محمد ناطقی
برخی مسلمانان اقدام به ی دختران می کنند و این کار را مستحب می دانند و این رفتار سبب ده گرفتن برخی افراد نسبت به شده است هرچند عمل مسلمانان را نمی توان به پای گذاشت.
به منظور دست یافتن به فتوای علما در این زمینه، فتواهای مراجع تقلید را جستجو اما تنها به دیدگاه چند تن از فقیهان در این زمینه دست یافتم. از فقیهان دیگر نیز استفتا ادامه مطلب...
سختویه بن مازیار، محدثی که از زرتشتی به گروید

درخواست حذف اطلاعات

ø³ø®øªù?û?ù? ø¨ù? ù?ø§ø²û?ø§ø±ø? ù?ø­ø¯ø«û? ú©ù? ø§ø² ø²ø±øªø´øªû? ø¨ù? ø§ø³ù?ø§ù? ú¯ø±ù?û?ø¯به قلم شمس الدین محمد ذهبی (درگذشت: 748ق)
ابوعلی سختویه بن مازیار نیشابوری در ابتدا زرتشتی بود تا اینکه در جوانی به دست مأمون، مسلمان شد. او احادیث فراوان شنید؛ به دانش اهمیت می داد؛ حج گذارد؛ در حجاز و عراق و اسان احادیثی شنید. ادامه مطلب...
آیت الله محمدحسین مجتهدی بهبهانی پدر شهید

درخواست حذف اطلاعات

ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ù?ø­ù?ø¯ø­ø³û?ù? ù?ø¬øªù?ø¯û? ø¨ù?ø¨ù?ø§ù?û? ù¾ø¯ø± ø´ù?û?ø¯آیت الله محمد حسین مجتهدی بهبهانی (درگذشت: 1391ش) از علمای خوزستان و از شاگردان آیت الله آقاحسین بروجردی و سید محمد حجت کو مری بود. وی س رستی مدرسه ی علمیه ی شاهزاده ابراهیم در بهبهان را بر عهده داشت. سال 1360 از سوی به عنوان ی بهبهان منصوب شد و مردم استان خوزستان ادامه مطلب...
قابل قبول نبودن کوتاهی زرتشتیان در جنگ ایران و عراق

درخواست حذف اطلاعات

ù?ø§ø¨ù? ù?ø¨ù?ù? ù?ø¨ù?ø¯ù? ú©ù?øªø§ù?û? ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ø¯ø± ø¬ù?ú¯ ø§û?ø±ø§ù? ù? ø¹ø±ø§ù?به قلم مدیر سایت
زرتشتیان در حضور داوطلبانه در جنگ ایران و عراق بسیار کوتاهی د به گونه ای که آنها حتی یک شهید داوطلب در جنگ نداشتند.
وقتی در این زمینه زیر سؤال می روند، ادامه مطلب...