رسانه
رسانه

کاتولیک های جهان: نسبت دادن خشونت به اشتباه استکاتولیک های جهان: نسبت دادن خشونت به اشتباه است

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس هنگام ترک لهستان و بازگشت به رم، در فرودگاه به خبرنگاران گفت: به اعتقاد من، درست نیست که را با خشونت مرتبط بدانیم، این امر واقعیت ندارد.منبع: http://zibaezzati. /