رسانه
رسانه

شبهای بمباران(از چشم یک شهید)شبهای بمباران(از چشم یک شهید)

درخواست حذف اطلاعات
مثل گندم باش! زیر خاک می کنندت باز می رویی پرتر......... زیرسنگ می برندت آرد می شوی پربهاتر ...........

آتشت میزنندنان میشوی مطلوب تر..... ... به دندان می جوندت جان می شوی نیرومندتر.........

آنچه در اینجا می خوانید قسمتی از دفتر خاطرات این شهید(شهیدمجیدکعبی)است که اوایل سال 1362 و در موشک باران بهبهان نوشته شده است. فتوکپی این خاطره توسط آقای حمیدحکیم الهی به دفتر ادبیات و هنر مقاومت فرستاده شده امنبع: http://zibaezzati. /