رسانه
رسانه

شعر زمان (عج)شعر زمان (عج)

درخواست حذف اطلاعات
بیا که بر سر راهت مثال فانوسم

غبار پای تورا من همیشه می بوسم

نشستنم سر راهت ز سالها بگذشت

دگر ز آمدنت ای عزیز مأیوسممنبع: http://zibaezzati. /