رسانه
رسانه

از مدل های اتمی تا پیدایش اسپیناز مدل های اتمی تا پیدایش اسپین

درخواست حذف اطلاعات
از مدل های اتمی تا پیدایش اسپین

اکنون چندین سال از تولد فیزیک کوانتومی می‌گذرد و کم کم این شاخه‌ی نوین از فیزیک به بلوغ می‌رسد، مدل‌های اتمی مختلف ارائه شده‌اند و بحث معرفی اسپین و اعداد کوانتومی مطرح شده است.