رسانه
رسانه

آیات قرآن :: جستجوویژ ‎های قرآن

درخواست حذف اطلاعات

ویژ ‎های قرآن 1. جامعیت قرآن 2. جامعیّت و اختصار 3. کتاب شه و عمل 4. پیوست مطالب قرآن 5. جهانی بودن قرآن 6. جاذبة قرآن 7. فصاحت و بلاغت آن 8. اظهار عجز در برابر بلاغت و فصاحت قرآن 9. اختصار درقرآن کریم 10. نمونه‎هایی از آيات مختصر قرآن کریم 11. گزیده‎هایی ازکلمات قصار قرآن 12. هنر الفاظ در قرآن 13. ترکیب الفاظ قرآن 14. آهنگ آيات قرآن 15. تاز قرآن 16. نفوذ آيات قرآن 17. تنوع در مطالب قرآن 18. عدم تناقض در آيات قرآن 19. آهنگ کلمات قرآن 20. نامحدود بودن معارف قرآن 21. اعجازدر کلمات قرآن 22. نظام شگفت ان ز حروف در قرآن 23. تجسم حقایق در قرآن 24. صراحت و قاطعیت قرآن 25. وسعت معانی قرآن 26. نقش آفرینی قرآن 27. رعایت تناسب 28. حفظ قرآن 29. نمادهای قرآن 30. سهل و ممتنع بودن قرآن 31. برخورد غیر مستقیم 32. مقدمه و ذوالمقدمه 33. حکم همراه با دلیل 34. صیانت قرآن 35. ابتکارو استقلال 36. ابعاد ابتکاری ق

تعبیر خواب آیات قرآن

درخواست حذف اطلاعات

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر ی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آيات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آيات، آيات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آيات، آيات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خوانندهی آيات قرآن زنده باشد یا  آيات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دل دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آيات مژدهدهنده باشد، برای خوانندهی آن، مژدهی خیر و نیکی است. تعبیر خواب آيات قرآن , رویای آيات قرآن , خواب دیدن آيات قرآن , تعبیر آيات قرآن , خواب آيات قرآن , تعبیر خواب خواندن قرآن , رویای خواندن قرآن , خواب دیدن خواندن قرآن , تعبیر خواندن قرآن , خواب خواندن قرآن , تعبیر خواب مرده قرآن می خواند , رویای مرده قرآن می خواند , خواب دیدن مرده قرآن می خواند , تعبیر مرده قرآن می خواند , خواب مرده قرآن می خوا

تعبیر خواب آیات قرآن

درخواست حذف اطلاعات

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر ی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آيات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آيات، آيات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آيات، آيات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خوانندهی آيات قرآن زنده باشد یا  آيات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دل دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آيات مژدهدهنده باشد، برای خوانندهی آن، مژدهی خیر و نیکی است.   تعبیر خواب آيات قرآن , رویای آيات قرآن , خواب دیدن آيات قرآن , تعبیر آيات قرآن , خواب آيات قرآن , تعبیر خواب خواندن قرآن , رویای خواندن قرآن , خواب دیدن خواندن قرآن , تعبیر خواندن قرآن , خواب خواندن قرآن , تعبیر خواب مرده قرآن می خواند , رویای مرده قرآن می خواند , خواب دیدن مرده قرآن می خواند , تعبیر مرده قرآن می خواند , خواب مرده قرآن می

چرا معنای دقیق بعضی آیات قرآن مشخص نیست؟

درخواست حذف اطلاعات

قرآن آيات را به محکمات و متشابهات تقسیم کرده است(1). محکمات به آن آيات گفته می شود که برای همگان قابل فهم است. بیشتر آيات از این دست هستند. از این آيات به عنوان: "ام الکتاب" یاد می شود که ریشه و اساس قرآن را تشکیل می دهند. آيات متشابهات نیز با بهره گیری از آيات محکمات تعریف و تفسیر می گردد. منظور از متشابهات آن است که در بدو نظر معانی آنها پیچیده است و احتمالاتی درباره آنها هست. برای این دست آيات، ظاهر و باطن هست که ظاهر این آيات برای همه روشن و قابل استفاده است، ولی باطن آيات متشابهات را همگان نمی فهمند. عدم فهمیدن بدان جهت است که بعضی توان علمی فهم آن آيات را ندارند.در روایات و آيات دیگر تصریح شده است کهمنبع: http://beheshtedelha. /

منابع مهم قرانی

درخواست حذف اطلاعات

منابع مهم قرآنی 1- ترجمه 1،ترجمه قرآن،آیتی عبدالمحمد 2،ترجمه قرآن،خواجوی محمد 3،ترجمه قرآن،گرمارودی سید علی 4،ترجمه قرآن،مجد امید 5،ترجمه قرآن،مشکینی علی 6،ترجمه قرآن،مصباح زاده عباس 7،ترجمه قرآن،معزی محمد کاظم 8،ترجمه قرآن،مکارم ناصر 9،ترجمه قرآن، ولی حسین 10،ترجمه قرآن،الهی قمشه ای مهدی 11،ترجمه قرآن، ی ابوالقاسم 12،ترجمه قرآن،بهرام پور ابوالفضل 13،ترجمه قرآن،پاینده ابوالقاسم 14،ترجمه قرآن، مشاهی بهاءالدین 15،ترجمه قرآن،دهلوی شاه ولی الله 16،ترجمه قرآن،رضایی محمد علی 17،ترجمه قرآن،شاهین داریوش 18،ترجمه قرآن،شعرانی ابوالحسن 19،ترجمه قرآن،صفارزاده طاهره 20،ترجمه قرآن،فولادوند محمد مهدی 21،ترجمه قرآن،فیض ال سید علی نقی 22،ترجمه قرآن،مجتبوی سید جلال الدین 23،روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن مجید،مصطفوی حسن 24،ترجمه قرآن،مطابق تفسیر المیزان 25،ترجمه قرآن،کاویانپور احمد ادامه مطلب

علت تکرار برخی از آیات یا جریانات در قرآن کریم چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

علت تکرار برخی از آياتعلت تکرار برخی از آيات یا جریانات در قرآن کریم چیست؟ در قرآن کریم برخی از آيات بارها تکرار شده اند که خداوند متعال از این کار هدفی داشته است.  علت تکرار برخی از آيات  علت تکرار برخی از آياتقرآن کتاب تربیت است و تربیت بر ذکر و یادآوری و تکرار است.اما در قرآن تکرار به معنایی که در ذهن ما است، وجود ندارد؛زیرا در هر موردی که مثلا داستان موسی بیان شده، گوشه ای از آن برای بیان پیامی خاص بیان شدهو در جاهای دیگر از زاویه های دیگر برای رساندن پیام های دیگر؛ و چون تکرار معهود و متعارف، در قرآن نیستو هر موردی پیام و نکته خاص خود را دارد و در هر بار با تامل خواندن هم ، تلاوت کننده به نکته های جدیدی دست می یابد،به همین جهت تلاوت کننده از تلاوت های پی در پی خسته نمی شود بلکه قرآن همیشه برای او جدید و دارای پیام های جدید است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید

حدیث قدسی با آیات قرآن از دید مومنین چه تفاوتی دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

حدیث قدسیاز دید مومنین به حدیث قدسی از جهات مختلف با قرآن متفاوت است. حدیث قدسیفرق حدیث قدسی با قرآن چیست؟حدیث قدسی کلامی است که به باور مسلمانان از سوی خدا بدون به چالش طلبیدن ناباوران (تحدی) و بدون غرض اعجاز به وحی شده است.پرسش:تفاوتهای حدیث قدسی و آيات قرآن را بیان نمایید؟پاسخ:حدیث قدسی عبارت است از کلامی که اکرم (ص) از خداوند متعال حکایت کند(و معمولا با کلماتی مانند «قال الله» یا «یقول الله» شروع می شود)و در الفاظ آن تحدی و اعجازی وجود ندارد، به خلاف قرآنکه با الفاظ مخصوصی وحی شده و دیگران در آوردن مثل آن عاجزند.آيات قرآنی اعجاز دارد اما احادیث قدسی اعجاز نداردیعنی مخلوقات از آوردن مانند قرآن عاجزند اما این مطلب در مورد احادیث قدسی وجود ندارد؛به دیگر سخن، آيات قرآن و احادیث قدسی از یک مبدأ سرچشمه می گیردبا این تفاوت که احادیث قدسی معجزه و سند رس محسوب نمی‏ گردداما آيات کریمه قرآن

عجایب ریاضی در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

راز عدد 19 در قرآن عدد ۱۹ یکی ار اعداد اولی است که زیبایهای خاصی دارد از جمله این زیبایها رابطه این عدد با آيات قرآن می باشد با توجه به این نکات زیر در می ی م که قرآن از دیدگاه ریاضی هم معجزه ای بس عظیم است. ادامه مطلب

سکولاریست از دیدگاه قرآن

درخواست حذف اطلاعات

با تأمل در آيات قرآن، روشن مى‏شود که مسأله حکومت، به طور کلى یک امر بشرى و مربوط به دنیا نیست و چنین نیست که به خود بشر واگذار شده باشد و .. ، در رابطه با آن، هیچ موضعى روشن نداشته باشد. بلکه همچنان که بخشى از آيات، حوزه شخصى انسان را شامل مى‏شود، بخش دیگرى از آيات هم حوزه اجتماعى انسان را در بر مى‏گیرد و ناظر به آن قلمرو است. بنابراین، بشرى و دنیوى دانستن مقوله حکومت از منظر .. ، نوعى ظلم و اجحاف در حق این دین محسوب مى‏گردد و با آيات صریح قرآن در این زمینه مخالف است. قرآن کریم حکومتى مانند حکومت لائیک را نمى‏پذیرد و .. شه سکولاریستى به طور اساسى با آيات آن تضاد دارد و نمى‏توان تز سکولاریستى و لائیکى را همسو با مفاهیم قرآنى و سنت نبوى دانست. منبع : http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewarticle/linkid,591منبع: http://secularisme. .. /

19 خبر غیبی در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان، در ذیل آيات 23 و 24 سوره بقره، به تفصیل از اعجاز قرآن، ماهیت و وجوه آن سخن به میان آورده اند. ایشان با تاکید بر اینکه اخبار غیبی یکی از جنبه های اعجاز قرآن است، فهرستی 19 گانه از آيات قرآن به دست می دهد که دل .. بر این وجه از اعجاز دارد. در کثیری از آيات قرآن، از مطالبی سخن رفته است که جزو اخباری غیبی است. از جمله، آيات بیان کننده وقایع و سرنوشت مردمان دورانهای گذشته که آگاهی از برخی از آنها با روشها و ابزارهای متعارف در دست بشر، نه در زمان نزول قرآن ممکن بوده و نه اکنون میسّر است. آياتی که از چگونگی آغاز آفرینش خبر می دهد، آيات حاکی از حوادث و وقایع آینده جهان ، و آياتی که درباره پایان جهان موجود و ب .. ایی قیامت و عوالم پس از آن است، همه بیان کننده مطالب بیرون از قلمرو معارف متعارف بشری و گواه وجود اخبار غیبی در قرآن است. قرآن پژوهان نیز بر

در نقد قرآن شناسی سنتی

درخواست حذف اطلاعات

قرآن شناسی سنتی چیست؟! هرگونه فهم قرآن مطابق با منطق جاودانگی آماری قرآن شناسی سنتی نام دارد. این شیوه تک تک آيات قرآن را حتمی __و البته فرادورانی__ می پندارد و در هر زمان و مکانی آنها را کاربردی در نظر می گیرد. ادامه مطلب

اعجاز های قران

درخواست حذف اطلاعات

*کامل ترین شناسنامه ی قرآن*تاکنون شاید اطلاعاتی وسیع ودقیق و عمیق تر در خصوص قرآن یکجا ندیده باشید. با تامل بخوانید ولذت ببریدنام: قرآن، قرآن یک کلمه ای عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشدلقب قرآن : مجیدزبان قرآن : عربیزمان نزول : 27 رجب سال 40 عام الفیلمحل نزول : مکه مکرمه, غار حِرافرستنده : الله .. جل جلاله ..ملکه وحی : حضرت جبرئیل رنده : حضرت محمد تعداد وحی : ۲۴۰۰۰ مرتبهمدت نزول : ۲۳ سالاولین آیه : إقرا باسم ربک الذی خلقاولین سوره : العلقآ ین سوره : النصرآ ین آیه : الیوم اکملت لکم دینکمتعدادجزء : ۳۰ جزءتعداد سوره : ۱۱۴ سورهبا عظمت ترین آیه : آیت الکرسیطولانیترین سوره : سوره بقرهکوتاه ترین سوره : سوره کوثربزرگترین آیه : آیه ۲۸۲ سوره بقرهکوچکترین آیه: کلمه (طه) از سوره بیستمتعداد سوره های مکی: ۸۲ سورهتعداد سوره های مدنی: ۲۰ سورهتعداد سوره های مکی و مدنی : ۱۲ سورهسوره نصف قرآن : سوره کهفم

تحریف قرآن

درخواست حذف اطلاعات

آیه 9 سوره حجر: خدا قرآن را حفظ می کند و این امری عقلی است. به چند دلیل می گوییم قرآن حاضر تحریف شده نیست: 1- به این علت که حکمت خدا اقتضا می کند که خدا بندگانش را از انحراف نجات دهد. بنابراین معارف را به صورت رمزی در قرآن قرار داده تا حاکمین ظالم رغبت نداشته باشند تا قرآن را تحریف کنند. 2- تغییر در کلمه ای در قرآن معنی جمله را به طور کامل عوض می کند و حافظین قرآن می توانند با توجه به انحراف معنی صورت گرفته در قرآن کلمه نابجا را به سرعت شناسایی کرده و کلمه صحیح را جایگزین آن کنند. 3- قرآن حاضر هیچ گونه تضاد معنایی در آن دیده نمی شود و آيات قرآن موید یکدیگر هستند و این آیه نیز بیانگر همین مطلب است که می فرماید: افلایتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. 4- وظیفه ما عمل به قرآن حاضر است زیرا خدای هدایتگر با این قرآن در حال حاضر به بندگانش اتمام حجت کرده است و اگر ب

اعجاز های قران

درخواست حذف اطلاعات

*کامل ترین شناسنامه ی قرآن*تاکنون شاید اطلاعاتی وسیع ودقیق و عمیق تر در خصوص قرآن یکجا ندیده باشید. با تامل بخوانید ولذت ببریدنام: قرآن، قرآن یک کلمه ای عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشدلقب قرآن : مجیدزبان قرآن : عربیزمان نزول : 27 رجب سال 40 عام الفیلمحل نزول : مکه مکرمه, غار حِرافرستنده : الله .. جل جلاله ..ملکه وحی : حضرت جبرئیلگیرنده : حضرت محمد تعداد وحی : ۲۴۰۰۰ مرتبهمدت نزول : ۲۳ سالاولین آیه : إقرا باسم ربک الذی خلقاولین سوره : العلقآ ین سوره : النصرآ ین آیه : الیوم اکملت لکم دینکمتعدادجزء : ۳۰ جزءتعداد سوره : ۱۱۴ سورهبا عظمت ترین آیه : آیت الکرسیطولانیترین سوره : سوره بقرهکوتاه ترین سوره : سوره کوثربزرگترین آیه : آیه ۲۸۲ سوره بقرهکوچکترین آیه: کلمه (طه) از سوره بیستمتعداد سوره های مکی: ۸۲ سورهتعداد سوره های مدنی: ۲۰ سورهتعداد سوره های مکی و مدنی : ۱۲ سورهسوره نصف قرآن : سوره کهف

کدام آیه

درخواست حذف اطلاعات

فردی گفت :از خودم پرسیدم که مرحوم مصداق کدام آیه قرآن است؟به قرآن مراجعه ...دیدم تمامی آيات قرآن مصداق شان بود.. حال اگر مرحوم را با مقایسه کرد لابد خودش هم میشه عایشه لااقل روایتی که راوی اون مرد باشه می گفتی به مردونگیت شک نکنیم

فعالیت 10 مربی حفظ قرآن با 800 قرآن آموز در چگنی

درخواست حذف اطلاعات

گروه فعالیت های قرآنی: رئیس اوقاف م آباد گفت: شهرستان چگنی دارای 10 نفر مربی طرح تربیت حافظان قرآن مجید بوده که بیش از 800 نفر قرآن آموز در کلاس های آنها مشغول فراگیری حفظ قرآن هستند. ادامه: فعالیت 10 مربی حفظ قرآن با 800 قرآن آموز در چگنی

شهید در آینه آیات قرآن /منظور از زنده بودن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

شهید در آینه آيات قرآن /منظور از زنده بودن چیست؟ وَلا تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتٌ بَل أَحیاءٌ وَلٰکِن لا تَشعُرونَ و به آنها که در راه خدا کشته می شوند، مرده نگویید! بلکه آنان زنده اند، ولی شما نمی فهمید! سوره مبارکه البقرة آیه ۱۵۴ شهید همواره زنده است ودر دو آیه از قرآن کریم که در ع نوشت زیر تقدیم می شود به صراحت زنده بودن ء مطرح شده است. مطلب کامل را اینجا بخوانید >>>منبع: http://shahadat-ir. /

معانی عدل و عد ..

درخواست حذف اطلاعات

معانی عدل و عد .. اساس حکمیت، حکم و حکومت در قرآن، ایجاد قسط و عدل در جامعه است. از سوی دیگر، آيات فراوان درباره عدل وکلمات مترادف آن، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قرآن است مانند، قسط، عدل، استقامت، وسط، نصیب، میزان، واژه عدل و مشتقات آن 29 بار در قرآن ذکر شده اند. همچنین آيات دیگر قرآنی درباره توصیه ی به عد .. و مفاهیم مترادف آن نازل شده است. همچنین عدل به معنای دیگر، از جمله، .. ، پیمانه، پاداش، میانه روی، مساوات، برابری، بکاربرده شده است.منبع: http://marefat2. .. /

کتاب به سوی فهم قران تفسیر سوره صف

درخواست حذف اطلاعات

کتاب به سوی فهم قرآن(با محوریت سوره صف)کتاب به سوی فهم قرآن (منبع اصلی) ید کتاب به سوی فهم قرآن کتاب به سوی فهم قرآن قرائتی به سوی فهم قرآنخلاصه کتاب به سوی فهم قران pdfکتاب به سوی فهم قرآن با محوریت سوره صفکتاب به سوی فهم قرآن word ادامه مطلب

اهمیت و جایگاه مسئله تحریف ناپذیری قرآن

درخواست حذف اطلاعات

مبحث تحریف ناپذیری قرآن از جهات مختلفی مهم و تعیین کننده است و پس از مسئله اعجاز یکی از مباحث زیربنایی در قرآن شناسی محسوب می شود؛ زیرا اگر مصونیت قرآن از تحریف (کاستی، افزایش، تغییر و تبدیلِ مؤثر در معنای آيات) به اثبات نرسد، هرگونه استناد به همه یا بخشی از آيات قرآن مورد تردید قرار می گیرد؛ زیرا احتمال آنکه آيات مورد استناد، تحریف شده و آنچه مقصود خداوند بوده تغییر یافته باشد، منتفی نیست و با چنین احتمالی، استدلال به آنها نتیجه بخش نخواهد بود. از سوی دیگر چنان که در دلایل قرآنی عدم تحریف خواهد آمد، ارتباط مستحکمی بین «اعجاز قرآن» و «عدم تحریف» قرآن وجود دارد و یکی از دلایل عدم تحریف قرآن، اعجاز قرآن است. علاوه بر این دو، اعتبار روایات و ان معصوم نیز به ویژه در مقام تعارض روایات با یکدیگر، به قرآن متکی است و اگر در قرآن تحریفی رخ داده باشد، اعتبار روایات نیز خدشه دار می شود.منبع: http://

با پاو وینت راه های شناخت قرآن

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت راه های شناخت قرآن پاو وینت راه های شناخت قرآن، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، دلایل اعجاز قرآن، الف) تحدی به متن قرآن، ب) امّی بودن ، ج) همانندی آيات. بخشی از متن پاو وینت: مطالعه قرآن، هر انسانی را بر می‌ انگیزد که در صدد شناخت

برگزاری کلاس قرآن در بخش کودک با هدف مأنوس نمودن ک ن و دسالان با آیات قرآن

درخواست حذف اطلاعات

بعد از ظهر چهارشنبه 12 آبان ماه 95، بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مدنی کازرون با برگزاری کلاس قرآن پذیرای اعضای دسال خود بود. کلاسی که با هدف مأنوس نمودن ک ن و دسالان با آيات قرآن و در کنار آن علاقه مند نمودن آنها به محیط کتابخانه و کتاب برگزار می شود...منبع: http://madanipl. /

آیه های رحمت در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

قرآن کتاب رحمت است و آيات رحمت بیشمارند و شمارش آنها به یک پژوهش گسترده نیاز دارد. آيات بشارت از جمله آيات رحمت است مثلا: قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم(1) بگو: اى بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده‏اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید. زیرا خدا همه گناهان را مى‏آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.منبع: http://aman127. /

تبیین جایگاه شفاعت در قرآن/ ایجاد ظرفیت مشفوع بودن؛ نخستین گام در پذیرش شفاعت

درخواست حذف اطلاعات

گروه اجتماعی: رئیس اداره تبلیغات ی لارستان در تبیین جایگاه شفاعت در به آياتی از قرآن کریم اشاره کرد و گفت: قرآن کریم به صراحت آيات شفاعت را برای ما بیان می فرماید که از آن جمله می توان به آيات 97 و 98 سوره یوسف، 74 تا 76 سوره هود و غیره اشاره کرد. ادامه: تبیین جایگاه شفاعت در قرآن/ ایجاد ظرفیت مشفوع بودن؛ نخستین گام در پذیرش شفاعت

تبیین جایگاه شفاعت در قرآن/ ایجاد ظرفیت مشفوع بودن؛ نخستین گام در پذیرش شفاعت

درخواست حذف اطلاعات

گروه اجتماعی: رئیس اداره تبلیغات ی لارستان در تبیین جایگاه شفاعت در به آياتی از قرآن کریم اشاره کرد و گفت: قرآن کریم به صراحت آيات شفاعت را برای ما بیان می فرماید که از آن جمله می‌توان به آيات 97 و 98 سوره یوسف، 74 تا 76 سوره هود و غیره اشاره کرد. ادامه: تبیین جایگاه شفاعت در قرآن/ ایجاد ظرفیت مشفوع بودن؛ نخستین گام در پذیرش شفاعت

اشعار جشن قرآن کریم برای ک ن و نوجوانان

درخواست حذف اطلاعات

ای قرآن ای هادی خلق جهان ای قرآن ای افتخار مومنان ای قرآن حرف خدای مهربان ای قرآن دریای نور بیکران ای قرآن ما را تو هستی روح و جان ای قرآن کتاب خوشبختی مان ای قرآن خدا که مهربانه خدا که مهربانه به فکر بندگانه برای خوشبختی مون گفته که قرآن بخون قرآن کتاب زنده است جاویدان وپاینده است قرآن کند آشکار سوال های بسیار هر قرآن می خونه اینو باید بدونه که هست کتاب قرآن کلام پاک یزدان در آن کتاب نوشته مومن جاش تو بهشته اگر می خوای بشی خوب قرآن یاد ب ر منبع: http://maleki49. /

آیا از آیات قرآن می شود ت علی(ع) را اثبات کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

بهترین راه اثبات ت علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی متوسل نشود و چشم را به روی حقیقت نبندد. در قرآن مجید آيات فراوانی است که با استفاده از احادیثی که از اکرم (ص) در شأن نزول آنها وارد شده است، ت علی (ع) را اثبات می نمایند. به آياتی چند توجه فرمایید: منبع: http://dini11. /

تفسیر

درخواست حذف اطلاعات

قرآن معجزه .. اکرم (ص) بر مسلمانان و جهانیان چرا قرآن معجزه است؟ قرآن با نثری شیوا فصاحت و بلاغت و زیبایی دارد اما اصل زیبایی و اعجاز آن در معنی است.معنی که بسیاری از اوقات بدون تفسیر آیه به آن نمیرسیم پس تفسیر آيات خداوند بسیار بسیار مهم است. اما اگر قبول کنیم قرآن کت .. ست که رفته رفته با گذر ایام حقیقتش روشنتر و اعجازش ثابت تر میشود پس نباید تفسیر آن در طول زمان و با توجه به زمان تغییر کند و نباید این را که قرآن متناسب تمام دورانهاست را فراموش کنیم؟ پس باید بدانیم که تفسیر قرآن است که آن را متناسب تمام دورانها میکند . چرا که قرآن این ویژگی را دارد و تفسیرش آن را برای مردم حال حاضر قابل فهم میکند. تفسیر امروز قرآن با 400 سال پیش نباید متفاوت باشد؟ اما اگر مفسرین قرآن مردم حال حاضر را نشناسند میتوانند آن را تفسیر کنند؟ نباید مفسرین قرآن جامعه شناسی و روان شناسی بدانند؟ آیا بدون جامعه شن

تلنگرهای خبری

درخواست حذف اطلاعات

حداد عادل در قم: ۹۰ درصد تحصیل کرده ها از معانی قرآن سر در نمی آورند و اما یک واقعیت: بارها در جلساتی حضور داشتم که تحصیل کرده های مسلمان، حتی آيات قرآن را درست تلفظ نمی کنند؛ می توان گفت «غلط خوانی قرآن» در بین باسوادهای امروزی جامعه رواج دارد چه رسد به درک معانی و ترجمه آيات! از سوی دیگر وقتی موقع تحلیل دین و مفاهیم دینی و قرآنی می شود؛ خیلی ها در جایگاه یک نظریه پرداز، مجلس را گرم می کنند.قضاوت این تضاد رفتاری تحصیل کرده ها با خودتان!علی اسفندیارمنبع: http://majal2000. /

تلنگرهای خبری

درخواست حذف اطلاعات

حداد عادل در قم: ۹۰ درصد تحصیل کرده ها از معانی قرآن سر در نمی آورند و اما یک واقعیت: بارها در جلساتی حضور داشتم که تحصیل کرده های مسلمان، حتی آيات قرآن را درست تلفظ نمی کنند؛ می توان گفت «غلط خوانی قرآن» در بین باسوادهای امروزی جامعه رواج دارد چه رسد به درک معانی و ترجمه آيات! از سوی دیگر وقتی موقع تحلیل دین و مفاهیم دینی و قرآنی می شود؛ خیلی ها در جایگاه یک نظریه پرداز، مجلس را گرم می کنند.قضاوت این تضاد رفتاری تحصیل کرده ها با خودتان!علی اسفندیارمنبع: http://majal2000. /

ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: تعریف، سویه‏ها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آيات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه‏ هاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آيات قرآن مورد بررسى قرار داده است. . منبع: http://violency. .. /

چرا معنای دقیق بعضی آیات قرآن مشخص نیست؟

درخواست حذف اطلاعات

قرآن آيات را به محکمات و متشابهات تقسیم کرده است(1). محکمات به آن آيات گفته می شود که برای همگان قابل فهم است. بیشتر آيات از این دست هستند. از این آيات به عنوان: "ام الکتاب" یاد می شود که ریشه و اساس قرآن را تشکیل می دهند. آيات متشابهات نیز با بهره ری از آيات محکمات تعریف و تفسیر می گردد. منظور از متشابهات آن است که در بدو نظر معانی آنها پیچیده است و احتمالاتی درباره آنها هست. برای این دست آيات، ظاهر و باطن هست که ظاهر این آيات برای همه روشن و قابل استفاده است، ولی باطن آيات متشابهات را همگان نمی فهمند. عدم فهمیدن بدان جهت است که بعضی توان علمی فهم آن آيات را ندارند.در روایات و آيات دیگر تصریح شده است کهمنبع: http://beheshtedelha. /

سوره مبارکه بقره آیات ا تا 5

درخواست حذف اطلاعات

1. علت تکرار بسم الله در ابتدای سور چیست؟2. حروف مقطعه در چه سوره هایی آمده اند و چه تع .. ری از آنها وجود دارد؟3. کتاب به چه حقیقتی اشاره دارد؟ آیا همه قرآن را اشاره می کند یا قسمت هایی که در آن زمان نازل شده بود؟4. نزول قرآن به تدریج، به معنی ساخت و تولید قرآن است یا نه؟ حوادث چه تاثیری در وحی و روند وحی داشته اند؟5. قرآن برای هدایت متقین است یا هدایتی است برای رساندن فرد به تقوا؟6. متقین چه .. انی هستند؟7. متقین بدون قرآن وجود دارند یا با قرآن تربیت می شوند؟8. غیب چیست؟ و ایمان به غیب یعنی ایمان به چه چیزهایی؟9. نتیجه ایمان به غیب چیست؟10. ایمان به خدا و ایمان به غیب چه تناسبی با هم دارند؟11. مفهوم اقامه .. چیست؟12. انفاق، .. و ایمان به غیب چه تناسبی با هم دارند؟13. ایمان به آنچه قبل از .. نازل شده در حالی که کتب قبلی تحریف شده اند به چه معناست؟14. چه .. انی بر هدایت خداوندی هستند؟15. چ

طرح در محضر قرآن

درخواست حذف اطلاعات

طرح در محضر قرآن با حضور مدیر و کارکنان محترم آموزشگاه تشکیل شد.هدف از این طرح این است که بتوان بصورت مفهومی در قرآن جستجوی دلخواه را انجام داد،همچنین ارتباط بین آيات را با سوالات و عبارات منطقی بدست آوریم. منبع: http://khadije-kobra2. /

دانستنی های قرآن

درخواست حذف اطلاعات

دانستنیهاو اطلاعاتی پیرامون قرآن کریم *تعدادسوره های قرآن:114 *تعدادآيات قرآن:6236 *تعدادکلمات قرآن:77807 *تعدادجزءهای قرآن:30 *تعداد حزب های قرآن:120 *تعدادسوره های مکی:86 *تعداد سوره های مدنی:28 *تعدادسوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشوند:29 *تعدادسوره هایی که با قسم خوردن(سوگند)آغازمیشوند:15 *تعداد سوره هایی که قسم خوردن(سوگند)درآنهادیده میشود:22 بقیه درادامه مطلبمنبع: http://farahani6. /

تفسیر چند بیت از اشعار حافظ

درخواست حذف اطلاعات

این متن در سالنامه موقف 1383 منتشر شده و قسمتهائی از یک سخنرانی در اردیبهشت 1358 در تهران است: سلام جناب آقای … شاید بگویم آیت اله بهتر باشد! آیت اله به جنابعالی... یکی از حضار: همه ما از آيات الهی هستیم احسنت! خیلی عالی! بیان شما درست است. از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل / کاین ی گفت که در علم نظر بینا بود این (بیت) ترجمة این آیه از قرآن است "سنریهم آياتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق" (فصّلت – 53) حافظ می گوید از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، کاین ی گفت که در علم نظر بینا بود، اشاره به این آیه شریفه است و بنده هم خیال نداشتم که استشهاد به آيات قرآن م، چون دیدم بالا ه اگر بخواهم استشهاد به آيات قرآن م در جامعه مصرف، ممکن است این آيات را مصرف کنم، با این همه العیاذ بالله جنابعالی وسیله شدید بنده مصرف آیة قرآن را........ منبع: http://fardidtexts. /

شخصیت حسین علیہ السلام از نظر قرآن و روایات

درخواست حذف اطلاعات

برادر غلام عباس عابدی حضرت حسین (ع) انسان کامل و تجلی آيات قرآن است . آيات متعددی همچون آیه ی مباهله؛ آیه ی تطهیر؛ آیه ی مودت؛ سوره ی هل اتی؛ آیه ی اولی الا مرو....بدون شک درشأن او و دیگر اهل بیت(ع) است. سوره ی مبارکه فجر نیز به دلیل وجود آیه ی " یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی" به سوره حسین (ع) شهرت یافته است. از طرف دیگر حرکت و نهضت او کاملا منطبق بر آيات قرآن است.منبع: http://shahedhussaini. /

اهل بیت در قران

درخواست حذف اطلاعات

اهل بیت(ع) در قرآن اهل بیت (ع) براساس آيات قرآن و حدیث متواتر ثقلین، همتاى قرآن بوده، تمسک به یکى از آن دو، بدون دیگرى، مساوى با ترک هر دو است و دستیابى به دین کامل، در پرتو تمسک به آيات و روایات امکان پذیر است. در حقیقت، قرآن و عترت، عصاره نبوت و تداوم بخش رس هستند و هدایت بشر را تا روز قیامت تضمین مى کنند. ادامه مطلب