رسانه
رسانه

ابراهیم :: جستجوعشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم  قلبم دلم می خواد بیای که سرم و بذارم روی قلب عاشقت عشق من به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم عشق پاییزی ابراهيم قلبم همیشه عاشق هم هستیم ابراهيم هر روز بیشتر ابراهيم خوشتیپ من بیا i love you همیشه عاشقتم ابراهيم جفت خوبم ابراهيم زود بیا

ابراهیم قلبم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم هر دقیقه خیلیییییییییییییییییییییی به یادتم خوشتیپ من عشق خوبم ابراهيم به یادم باش خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم زود بیا ابراهيم ایمیل بفرست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم مرد زندگی من بیا ابراهيم قلبم عاشقتم ابراهيم تمام زندگی عاشق هم هستیم بیا  

ابراهیم قلبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد با هم از اینجا بریم ابراهيم از ته قلبم می دونم که خدا قشنگترین روزهای دنیا رو برای ما گذاشته ابراهيم ما جفت هم هستیم عاشقتم ابراهيم ابراهيم بیا

پاییزی ما

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم خیلیییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده خیلیییییییییییی ابراهيم به یادم باش خیلییییییییییییییییییی به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم دلم دستای عاشقت و می خواد ابراهيم زود بیا عاشقتم ابراهيم همیشه خودم و خودت ابراهيم هر نفس با هم هستیم هر هر هفدهم هر پاییز  

ابراهیم عشق پاییزی خودم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم کی میای؟ خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلتنگتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییی زیاد ابراهيم جفت خوبم بیا عاشقتم ابراهيم

عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم دلم می خواد دستای عاشقت همیشه توی دستم باشه بیا ابراهيم خیلییییی به یادتم خیلیییییییییییییی ابراهيم دلم می خواد بغلم کنی خیلییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای عشق خوبم بیا هر نفس با هم هستیم ابراهيم ابراهيم عشق پاییزی خوبم عاشقتم ابراهيم قلبم ابراهيم خوشتیپ خودم  

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(18:)حضرت ابراهيم(ع)مشهورترین درادیان الهی است،حتی برخی ازیهودیان و یان ایشان راازخودمیپندارندوقرآن کریم آن راردمیکند(آل عمران/67)وایشان حنیف ویکتاپرست معرفی میکدh(19:)حضرت ابراهيم(ع)ازدوران جوانی مردم رابه الله دعوت کرده است،دعوت ایشان ازعمویش که باخطاب پدرجانم بیان شده است،مشهوراست .(مریم/44)ایشان اطاعت ازبتهاراعبادت معرفی کرده است.منبع: http://hadafkhelgat. /

ابراهیم قلبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم هر نفس با هم هستیم بیا ابراهيم

ابراهیم عشق پاییزی خوبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم به یادتم با هر تپش قلبم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهيم ابراهيم زود بیا

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم کی میای؟ خیلییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر نفس ابراهيم دلم می خواد بیای ابراهيم امسال میای؟ یه دنیا آرزوهای قشنگ توی دلم گذاشتم برای اینکه امسال بیای ابراهيم قلبم دلم می خواد سال 2017 سال خیلیییییییییییییییی خوبی باشه که تو بیای که ما عروسی کنیم ابراهيم

ابراهیم عشق خوشتیپ خودم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلییییییییییییییییی ابراهيم دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم ما یه زوج خوشبختیم ابراهيم زود بیا عاشقتم ابراهيم ابراهيم تمام زندگی عاشق هم هستیم ما جفت هم هستیم ابراهيم ابراهيم قلب های ما برای همیشه به هم وصل شده پاییزی قرار خوشبختی ما ابراهيم بیا ابراهيم برای همیشه بیا به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم جفت خوبم  

پاییزی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم قلبم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییی دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم مثل قرار دلم نوازش دستات و می خواد ابراهيم ابراهيم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم ما یه زوج خوشبختیم بیا ابراهيم ابراهيم هر صبح هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم هر نفس با هم هستیم ابراهيم همیشه تمام زندگی با هم هستیم عاشقتم ابراهيم ابراهيم قلبم عشق خوبم ابراهيم بیا i love you بیا    

ابراهیم خوشتیپ من

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم قلبم ابراهيم عشق پاییزی من عاشقتم همیشه عاشقتم ابراهيم هر روز بیشتر ابراهيم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم به یاد قرار مثل پیچک خودم و خودت ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییی دلم دستای عاشقت و می خواد نوازش دستات ابراهيم ابراهيم کی میای؟ ابراهيم مرد زندگی من همیشه با هم هستیم ابراهيم هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا i love you ابراهيم جفت من بیا ابراهيم با هر تپش قلبم به یادتم هر نفس ابراهيم بیا

ابراهیم خوشتیپ خودم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ها یه دنیا به یادتم ابراهيم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم مثل قرار ابراهيم خیلیییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا خیلییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم تمام زندگی با هم هستیم ابراهيم ما جفت هم هستیم بیا عاشقتم ابراهيم ابراهيم قلبم ابراهيم زود بیا i love you ابراهيم با هر تپش قلبم به یادتم عشق من بیا عشق پاییزی خوبم

زندگینامه شهید حاج محمد ابراهیم همت

درخواست حذف اطلاعات

زندگی نامه شهید حاج محمد ابراهيم همت دوران کودکی دوران سربازی دوران معلمی فعالیت های پس از پیروزی انقلاب نقش شهید در کردستان و مقابله با ضد انقلاب شهید همت و دفاع مقدس ویژگی های برجسته شهید نحوه شهادت. منبع: http://khoninkafanan. /

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم امروز برات توی ایمیل اون لباس های بچه رو فرستادم ابراهيم اون لباس ها رو خودم ساختم که دلم می خواست تو ببینی ابراهيم دلم می خواد اون ها رو ببینی خیلیییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم جفت خوبم  عاشقتم ابراهيم

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم من سلام ابراهيم قلب همنفس عزیزدلم عاشقتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییی دوستت دارم خیلییییییییییییییییییییی زیاد هر روز بیشتر ابراهيم بیا دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم بیا ابراهيم دلم می خواد دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهيم زودتر بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییی هر روز بیشتر ابراهيم ما جفت هم هستیم هر نفس با هم هستیم ابراهيم ابراهيم قلب های ما به هم وصل شده هفدهم قرار خودم و خودت

ابراهیم خوشتیپ خودم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم عشق خوبم ابراهيم به یادتم هر صبح ابراهيم به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بیا ابراهيم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم کنارم باش هر صبح هر هر هفدهم هر پاییز عاشقتم ابراهيم قلب های ما به هم وصل شده هفدهم خودم و خودت ابراهيم ما خیلییییییییییییییییییییییی خوشبختیم برای عشق مثل پیچک خودم و خودت ابراهيم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت مثل قرار خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم تمام زندگی عاشق هم هستیم i love you ابراهيم با هر تپش قلبم به یادتم هر نفس ابراهيم زود بیا

عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم خوشتیپ من عشق خوبم ابراهيم قلبم ابراهيم مرد زندگی من عاشقتم خیلییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم ما جفت هم هستیم ابراهيم تمام زندگی هر نفس با هم هستیم هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا با هر تپش قلبم خیلیییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم دلم یه خونه جفتی می خواد که هر نفس کنارم باشی ابراهيم زود بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عشق پاییزی من بیا همیشه عاشق هم هستیم ابراهيم هر روز بیشتر ابراهيم قلبم i love you ابراهيم زود بیا  

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم عزیزدلم عشق خوبم قلب همنفس ابراهيم یه دنیا یه یادتم بیا ابراهيم خیلییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده خیلیییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  دلم می خواد تو رو ببینم ابراهيم دلم لمس دستای عاشقت و می خواد ابراهيم خیلییییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم دلم می خواد بیای خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یه دنیا به یادتم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییی دلم تلفن های خودم و خودت و می خواد ابراهيم ابراهيم زود بیا دوستت دارم خیلیییییییییییییییییی زیاد خیلیییییییییییییییییییییییییی ابراهيم قلب های ما به هم وصل شده هفدهم قرار ابراهيم ما جفت هم هستیم ابراهيم بیا همیشه عاشقتم ابراهيم ابراهيم عشق تو مال منه هر نفس با هم هستیم ابراهيم ابراهيم خیلییییی

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم ابراهيم جفت خوبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم بیا ابراهيم خیلیییییییی دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت همیشه عاشقتم ابراهيم ابراهيم قلب های ما به هم وصل شده هفدهم قرار خوشبختی خودم و خودت ابراهيم به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم

پاییزی

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم ابراهيم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهيم ابراهيم بیا عاشقتم همیشه عاشقتم ابراهيم ما جفت هم هستیم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد با هم توی یه خونه قشنگ زندگی کنیم ابراهيم دلم می خواد تمام زندگی کنارم باشی هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا ابراهيم هر نفس با هر تپش قلبم به یادتم ابراهيم خوشتیپ خودم ابراهيم قلبم ابراهيم عشق من عشق پاییزی خوبم بیا  

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم عزیزدلم قلبم همنفس خوبم ابراهيم بیا هر نفس به یادتم ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی دوستت دارم خیلییییییییییی زیاد هر روز بیشتر ابراهيم بیا خیلیییییییی دلم برات تنگ شده خیلییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم زود بیا عاشقتم ابراهيم ابراهيم دلم می خواد بیای دلم می خواد دستای عاشقت همیشه توی دستم باشه مثل قرار خوشبختی خودم و خودت ابراهيم ما جفت هم هستیم ابراهيم عشق تو مال منه بیا

قرار

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم همنفس خوبم ابراهيم عشق خوبم ابراهيم کی میای؟ ابراهيم دلم می خواد بیای که با هم از اینجا بریم دلم می خواد با هم توی یه خونه قشنگ زندگی کنیم ابراهيم که هر نفس دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهيم خدا ما رو برای هم ساخته از ته قلبم می دونم که خدا بهترین روزهای دنیا رو برای ما گذاشته ابراهيم زودتر بیا خیلیییییییییییییییییی سخته ابراهيم دلم برات تنگ شده بیا یه دنیا به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم قلب های ما به هم وصل شده قرار هر نفس با هم هستیم ابراهيم جفت خوبم بیا

پاییزی

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم بارون گرفته دلم می خواست کنارت بودم یه دنیا دلم می خواست دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهيم دلم خودم و خودت و می خواد ابراهيم به یادتم با هر تپش قلبم به یادتم ابراهيم به یاد پاییزی قرار ابراهيم خیلییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهيم ما جفت هم هستیم  

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم دلم می خواد زود زود زود بیای که بغلم کنی دستات توی دستم باشه هر روز ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم هر نفس خیلیییییییییییی دلم می خواد بیای بیا ابراهيم

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم روزهای زمستونه جفتی خیلیییی عاشقانه و خوبه اگر تو پیش خودم باشی که عاشقانه دستای عاشقت توی دستم باشه مثل قرار دلم می خواد هر روز ما مثل قرار قشنگ باشه هر روز عاشقانه برای خودم و خودت ابراهيم تو چی دلت می خواد؟ ابراهيم کی میای؟ جفت خوبم ابراهيم قلبم بیا ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهيم

ابراهیم عشق پاییزی خوبم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم ابراهيم قلبم عاشقتم ابراهيم ابراهيم به یادتم بیا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم خیلییییییییییییی دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم مثل قرار خیلییییییییی دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهيم ابراهيم به یاد قرار خیلیییییییییییییییییییییییییی باش ابراهيم بیا دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم ابراهيم دلم می خواد دستای عاشقت همیشه توی دستم باشه بیا ابراهيم هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم هر نفس کنارم باش بیا ابراهيم i love you عشق خوبم ابراهيم قلبم  

جفت خوبم ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم هر شب و هر روز عشقت و توی دلم می پرورم ابراهيم قلبم  

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم قلبم کی میای که همیشه کنارم باشی هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم دلم می خواست با هم بریم بیرون که با هم این برگ های پاییزی و ببینیم ابراهيم من که دستای گرم تو توی دستم باشه مثل قرار ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییی دلم گرفته دلم دستای عاشقت و می خواد ابراهيم عشق خوبم روزهای عاشقانه برای خودم و خودت بیار زود بیا  

خوشبختی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم عشق خوبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهيم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهيم ابراهيم دلم می خواد هر نفس کنارم باشی ابراهيم بیا عاشقتم ابراهيم ابراهيم ما جفت هم هستیم همیشه عاشقتم ابراهيم ابراهيم بیا ابراهيم خدا ما رو برای هم ساخته ابراهيم ما یه زوج خیلیییییییییییییییییییییییییی خوشبختیم خیلیییییییییییییییییییییییی دلم می خواد دستات توی دستم باشه ابراهيم هر نفس با هم هستیم ابراهيم

عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم خوشتیپ من قلبم ابراهيم عشق خوبم همیشه عاشقتم ابراهيم ابراهيم تمام زندگی عاشق هم هستیم هر روز بیشتر بیا خیلییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم دلم می خواد بغلم کنی ابراهيم خیلییییییییییییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهيم جفت من همیشه با هم هستیم ابراهيم هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا  از ته قلبم می دونم که خدا قشنگترین روزهای دنیا رو برای ما گذاشته ابراهيم من بیا عروسی کنیم ابراهيم هر نفس کنارم باش ابراهيم ابراهيم بیا i love you ابراهيم عشق پاییزی من بیا    

پاییزی

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم کی میای؟ خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم تنگ شده ابراهيم جفت خوبم ابراهيم ما یه جفت عاشق خوشبختیم بیا

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم دلم می خواد زود زود زود بیای عاشقتم ابراهيم ابراهيم قلبم

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم جفت عاشق خودم ابراهيم قلبم ابراهيم عشق خوبم ابراهيم کی میای؟ عاشقتم ابراهيم ابراهيم زود زود زود بیا

پاییزی ما

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم با هر تپش قلبم به یادتم ابراهيم ب هم با گریه خوابم برد دلم می خواد همه بی خبری ها برای همیشه تمام بشه ابراهيم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر نفس خیلیییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم که مثل قرار دستات توی دستم باشه ابراهيم من بیا ابراهيم تمام زندگی کنارم باش هر هر هفدهم هر پاییز ابراهيم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهيم ابراهيم قلبم ابراهيم مرد زندگی من بیا عاشقتم ابراهيم همیشه با هم هستیم ابراهيم هر نفس ابراهيم خیلییییییییییییییییییییییییی به یادم باش عشق پاییزی مثل پیچک ما پاییزی ما

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم قلب های ما برای همیشه به هم وصل شده هفدهم قرار عاشقتم ابراهيم ابراهيم ما یه زوج خوشبختیم

«سلام بر ابراهیم»به چاپ صدوهفدهم رسید/گذر از تیراژ ۶۸۵ هزار نسخه

درخواست حذف اطلاعات

مسئول گروه فرهنگی شهید ابراهيم هادی از عرضه چاپ صد و هفدهم کتاب «سلام بر ابراهيم» درباره زندگی شهید ابراهيم هادی خبر داد.

عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهيم قلبم ابراهيم مرد زندگی من عاشقتم همیشه عاشقتم ابراهيم هر روز بیشتر ابراهيم بیا خیلییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای که مثل قرار سرم و بذارم روی قلب عاشقت که دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهيم به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهيم خوشتیپ من بیا ابراهيم همیشه عاشق هم هستیم خیلیییییییییییییییییی دلم می خواد بیای بیا عروسی کنیم ابراهيم ابراهيم هر نفس تمام زندگی با هم هستیم جفت خوبم عشق پاییزی خوبم ابراهيم قلبم i love you ابراهيم زود بیا  

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم دلتنگتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی زیاد ابراهيم خیلییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهيم عشق خوبم بیا