رسانه
رسانه

اگر فر باشد :: جستجوکِی باشد؟

درخواست حذف اطلاعات

مَن باشم و وِی باشد و مِی باشد و نِی..کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی..مولاناپس نوشت : مَن هستم اما وِی نیست....

چون شیشه عطری که درش گم شده باشد

درخواست حذف اطلاعات

ّبگذار که این باغ، درش گم شده باشدگل های ترش، برگ و برش گم شده باشدجز چشم به راهی به چه دل خوش کند این باغ؟ گر قاصدک نامه برش گم شده باشدباغ شب من کاش درش بسته بماند ای کاش کلید سحرش گم شده باشدبی اختر و ماه است دلم مثل ی که صندوقچه ی سیم و زرش گم شده باشدشب، تیره و تار است و بلادیده و خاموشانگار که قرص قمرش گم شده باشدچاهی است همه ناله و دشتی است همه گرگ خواب پدری که پسرش گم شده باشدآن روز تو را یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سرش گم شده باشدپیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده باشد...سعید بیابانکی

مهتاب شب

درخواست حذف اطلاعات

‍ ‍ اى کاش که مهتاب شبم روى تو باشدظلمتکده ام سلسله موى تو باشدموم لب تو پرشده از شهد عسل تاتلخى لبم حسرت کندوى تو باشددر فصل درو کاش تنم خوشه گندمتا در بغل داس دو بازوى تو باشدچشمى که خمار قدحى باده ناب استمست مى آن نرگس جادوى تو باشدموسى ید بیضا و ا نفسش گرمدرمان دلم گوشه ابروى تو باشدبگذار سرت رابه سر شانه ام امشببر دست دلم حلقه گیسوى تو باشدمن عطر نخواهم ز در خانه ی عطارجایی که در آن ذره ای از بوی تو باشد#طاهره_داورى

فکر کن

درخواست حذف اطلاعات

فکر کن قهوه بنوشی ته ف باشد بعد از این دیدن او فرض مح باشداز خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی !؟گریه ات باعث تکرار سو باشدچمدان پرکنی خاطره ها را ببری ع هایش همه عمر وب باشد روز و شب قصه ببافی که تو را می خواهد باز پیچیده ترین شکل خی باشدتوی تنهایی خود فکر مسکن باشی قرص اعصاب فقط شامل ح باشد" ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری "قسمت ما نشد این عشق ، حل باشد .... علی صفری

حافظانه

درخواست حذف اطلاعات

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد من آن ن ن سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد هوای کوی تو از سر نمی رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد به سان اگر ده زبان شود حافظ چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد منبع: http://greenlight. /

لحظه ترین

درخواست حذف اطلاعات

شیراز باشد، بهار باشد، عطر بهار نارنج باشد، پیاده روهای پرخاطره ی ارم باشد، فالوده و لیموی تازه باشد،... حتی غروب اش هم بهشت است.

با یار بهتر است

درخواست حذف اطلاعات

تن برای عاشقی تبدار باشد بهتر استبین ما این خانه بی دیوار باشد بهتر استدوستت دارم اگر چه واژه ی خوبی است لیکبیشتر اما چو در رفتار باشد بهتر استزلف خود را پهن کن بر صورتم دارم بزنگردن عاشق اگر بر دار باشد بهتر استناز آهویی چو تو جای خودش دارد ولیبوسه از روی تو بی اصرار باشد بهتر استتابش مهتاب بر رویش، سرش بازوی منلذتی دارد ولی بیدار باشد بهتر استهر ی را قدرت پاشیدن هر رابطه استآدمی را فکر اگر معمار باشد بهتر استدوش گفتم شیخ ، راه وصل خیلی مشکل استگفت فرزندم اگر دشوار باشد بهتر استمی نوازد روح را گردش به هر جایی ولیهر سفر بر هر کجا با یار باشد بهتر است- شهرام نصیری

پدر میخواسته نام او را لیلمور بگذارد،یعنی مادر کوچک

درخواست حذف اطلاعات

اسم دخترها باید شعر باشد،باید خود تغزل باشد،باران باشد،رزق باشد روزی باشد به زندگی آدم ها،هی نم نم بزند به خانه،انار مامان جان تو میوه بهشتی منی،تو بارونی ریز ریز نم نم شفاف

حرامم باد

درخواست حذف اطلاعات

حرامم باشداگر با داشتن عشقی چون تواگر بعد از دل بستن به توچشمانم جای دیگر چرخیده باشددلم حوالی دلی دیگر دل دل کرده باشدقلبم تپش هایش برای غیر تو بوده باشدذهنم ی غیر تو را مرور کرده باشدحرامم باشدیادت نرودمن از سر عشق با توامآ تو نمیدانیآدم یکی مانند تو را داشته باشددیگر حواسش جای دیگری نمیرودسیما خانی

مرا بلد باشد

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواهد ی باشد که مرا بلد باشد.. بلد بودن، مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است..   ی که تو را بلد باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید می داند کِی سکوت کند کِی کی نگاهت کند کِی سرت داد بزند و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد   کاش ی باشد که مرا بلد باشد..  

یادم باشد همه این ها را...

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد دیگر به حرف ها اعتماد نکنم... یادم باشد طوطی صفتان را دور نگه دارم... یادم باشد به هر .. همان اندازه احترام بگذارم که ظرفیتش را در او می بینم! یادم باشد روی پای خودم بایستم بی کمک حرافان بی عمل! یادم باشد که چقدر امروز دمغم! یادم باشد به راه خویش بروم که هرچیز کارمای خودش را دارد... یادم باشد که هر چیز به وقت خودش و در زمان مناسب اتفاق می افتد... خیلی چیزها را باید به یاد داشته باشم...منبع: http://h20. .. /

برکات سوره یاسین

درخواست حذف اطلاعات

صلی الله علیه و آله وسلم به المؤمنین فرمودند: ای علی! «یس» را بخوان که در آن ده اثر است: هر که آن را قرائت کند: 1) اگر گرسنه باشد سیرگردد؛ 2) اگر تشنه باشد، سیراب گردد؛ 3) اگر باشد، پوشانیده گردد؛ 4) اگر عزب باشد، ازدواج کند؛ 5) اگر ترسان باشد، امنیت یابد؛ 6) اگر مریض باشد، عافیت یابد؛ 7) اگر زندانی باشد، نجات یابد؛ 8) اگر مسافر باشد، در سفرش یاری شود؛ 9) نزد میت خوانده نمی شود مگر اینکه خدا بر او آسان گیرد؛ 10) اگر گمشده داشته باشد، گمشده اش را پیدا کند.

تو نباشی

درخواست حذف اطلاعات

سخت است دلم پیش تو باشد تو نباشی احساس غزل خوان تو باشد تو نباشی سخت است که محدوده ی ممنوع خیالم جولان گه افکار تو باشد تو نباشی تحریم بدی شامل حالم شود آنروز فکرم همه آغوش تو باشد تو نباشی دریای نمک پر شد و سخت است برایم هر لحظه دلم شور تو باشد تو نباشی میترسم از این بال که در لحظه ی پرواز زنجیر به رویای تو باشد تو نباشی... .   #محمدسینا_روزبهانی

غزل خوب است در وصف المؤمنین باشد

درخواست حذف اطلاعات

خدا می خواست تا تقدیر عالم اینچنین باشد ی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشدخدا در ساق عرش خویش جایی را برایش ساختکه حتی ماورای دیده ی روح الامین باشدخدا می خواست از رخساره ی خود برداردخدا می خواست تا دست خودش در آستین باشدعلیٌّ حُبّهُ جُنّه ، قسیمُ النّار والجَنّهخدا می خواست آن باشد، خدا می خواست این باشدعلی را قبل از آدم آفرید و در شب معراجبه پیغمبر نشانش داد تا حقّ الیقین باشدبه جز نام علی در پهنه ی تاریخ نامی نیستکه بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشدبه جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفانبه جز او نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشدمرا تا خطبه های بی الف راهی کن و بگذارکه بعد از خطبه ی بی نقطه ی تو نقطه چین باشدمرا در بیت بیت شعرهایم دستگیری کنغزل های تو بی اندازه باید دلنشین باشدغزل لطف خداوند است، شاعرها خبر دارندغزل خوب است در وصف المؤمنین باشد احمد علوی

ی که شاهد عشق عجیب من باشد

درخواست حذف اطلاعات

ی که شاهد عشق عجیب من باشد،بعید نیست که به فکر فریب من باشدبعید نیست نخواهد که ما به هم برسیم، و گریه سهم نگاه غریب من باشد کدام دختر این شهر جز تو لایق بود،که ه ن دل نانجیب من باشدخدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست، گذاشت  سرخترین سیب، سیب من باشد حسود نیستم اما ی به غیر خودم، غلط کند که بخواهد رقیب من باشدبه هر ی که شبیه تو نیست بدبینم،اجازه هست که عشقت نصیب من باشد؟!امید صباغ نو

یادم باشد همه این ها را...

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد دیگر به حرف ها اعتماد نکنم... یادم باشد طوطی صفتان را دور نگه دارم... یادم باشد به هر همان اندازه احترام بگذارم که ظرفیتش را در او می بینم! یادم باشد روی پای خودم بایستم بی کمک حرافان بی عمل! یادم باشد که چقدر امروز دمغم! یادم باشد به راه خویش بروم که هرچیز کارمای خودش را دارد... یادم باشد که هر چیز به وقت خودش و در زمان مناسب اتفاق می افتد... خیلی چیزها را باید به یاد داشته باشم...منبع: http://h20. /

یادم باشد......

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد حرفی نزنم که دلی بلرزد... خطی ننویسم که آزار دهد ی را یادم باشد که روز و روزگار خوش است ....وتنها دل ما دل نیست.... یادم باشد جواب کینه را با کمتر از مهر ؛ و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم.... یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم.... یادم باشد از چشمه درسِِ وش بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن.... یادم باشد سنگ خیلی تنهاست... یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند ..... یادم باش

چهل نفر وسط کوچه

درخواست حذف اطلاعات

شدی شهید که غربت عیار داشته باشدمدینه بعد تو تار داشته باشدسه آیه ات حسن و زینب و حسین شد امانشد که آ کوثر چهار داشته باشدچهل نفر وسط کوچه آه فکر ن دعلی به خانه زنی باردار داشته باشدچهل نفر همه مست سقیفه اند و مولابه یاری از چه ی انتظار داشته باشدگمان نمی کنم این سان که در ش ته به دیواربه کوچه فاطمه راه فرار داشته باشدشفاعتم نکنی در حضور مرگ خوشم کهبه احترام تو قبرم فشار داشته باشدنه در حدود مدینه ست نه به نگردیدمگر که می شود این زن مزار داشته باشد؟مهدی رحیمی

به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد

درخواست حذف اطلاعات

از برای حفظ این کشور، هر ی را جگر نمی باشدهر که را همچو آن سرباز، عشق میهن بسر نمی باشدمنتظر بوده مادر سرباز، که پسر را شبی کند دامادهرگز از  غصه دل مادر، هر ی را خبر نمی باشدطبق فرموده رسول الله، حب کشور نشانه دین استهر که از دلش وطن رفته، پس ز دین هم اثر نمی باشدبه خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشدمثل سرباز بازی شطرنج، زدن آن هنر نمی باشدمحمدصادق رزمی

دهاتی

درخواست حذف اطلاعات

چوپان شده تا شاعر ذاتی شده باشدآواره آن مـــاه  دهاتــــی  شده  باشدچـــوپان شده  در جنگــل بادام  بچـــرخدتا مست چهل چشم هراتی شده باشدشاید اثر جنگل بادام و کمی بغضمنجر به غزلواره آتـــی شده باشدسخت است ولی می گذرم از نفسی کهجز با نفس گرم تـــو قاطــــی شده باشداز بین ده انگشت یکی قسمتش این نیستدر لیـــقه موهــــات  دواتــــی  شده باشدتو... چایی...بی قند...و یک عالمه زنبورشاید لب فنجان شکلاتـــی شده باشد- حامد عسکری

مردی که ز حد خود فراتر باشد

درخواست حذف اطلاعات

** مردی که ز حد خود فراتر باشد **داراب 4 داد 97اشــــکم شده جــاری مـــژه ام تر باشدآســـــودگـــی ام زیر صـــــنوبر باشــدباید که شـــــکافت حــــجم تنـــهایی اومردی که ز حــــد خــــود فـــراتر باشدگلها شـــــده پ ر ز پــــــریشــــانی بادپـــرواز بده شـــــعر کــــه در سر باشدیادی کن و بفــــــرست به تــــنهایی منیاد تــــو کــــه در بــــاد شــــناور باشدشعــــری از گریه ســرودم به مزار مادرشعر تلخی است که شایسته مادر باشدزده ام آتـــش بی دود به گـــلخانه شهرشــــعله آتـــــشم از دور مـــــنور باشدپ رم کــــردی و دادی به پرستان خیالپر بــــزن تا دلــــم از داغ تــو پ ر باشداز فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com

حریم خصوصی، مفهومی رو به فراموشی

درخواست حذف اطلاعات

خشونت خیابانی باشد یا مشکلات خانوادگی، جشن تولد باشد یا مراسم ازدواج، ختم باشد یا عیادت از بیمار، آتش سوزی باشد یا مصدوم شدن عده ای در تصادف ، فرقی به حال جماعت گوشی به دست نمی کند و وقت و بی وقت و بدون…

جنس زندگی

درخواست حذف اطلاعات

هر جهانش مملو از آشوب باشد باید که حالش با ی هم خوب باشدبا یک نفر باشد که حالش را بفهمدپر طاقت و پر صبر چون ایوب باشد پیش نگاهش آدمی بسیار خوب و ...وارسته و بسیار هم محبوب باشددنیا برای زندگی جای قشنگیستوقتی که جنس زندگی مرغوب باشد قطعا که آدم های دنیا در تلاشند تا سهم هر از جهان مطلوب باشددیده به بوی پیرهن پر نور گردد در عشق هر هم قد یعقوب باشد #سجاد_صادقی

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

درخواست حذف اطلاعات

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشدتو بیا کز اول شب در صبح باز باشدعجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستتبه کجا رود کبوتر که اسیر باز باشدز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویتکه محب صادق آنست که پاکباز باشدبه کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کنکه دعای دردمندان ز سر نیاز باشدسخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشمبه کدام دوست گویم که محل راز باشدچه باشد آن را که تو در خیال باشیتو صنم نمی گذاری که مرا باشدنه چنین حساب چو تو دوست می گرفتمکه ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشددگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدیکه شب وصال کوتاه و سخن دراز باشدقدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاراناگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

بهانه ی گریه های نیمه شب

درخواست حذف اطلاعات

گریه , ساعت ندارد, مکان ندارد, مقدمه هم نمی خواهد, نه بهانه, نه دلیل حتی,گریه فقط یک سوزن می خواهد...سوزن می خواهد که بزنیش به تاول بغض های باد کرده ات و بترکانیشان,حالا این سوزن می تواند یک حرف باشد,یک تنه باشد,یک ع باشد,یک اسم باشد,یک تاریخ باشد,یک نگاه باشد,یک قطره باران باشد,یک تابلوی سرچهارراه باشد,یک عدد باشد,یک...اصلا هیچ کدام اینها هم می تواند نباشد, نباشد و ته همینجور شُر شُر بباری وسط بیابانِ لم یزرعِ دل به امیدی که تِنجه ای بروید از بوته ی گل سرخ.+ یا حبیب الباکین

گفتی برایت درد و غم می آورم، باشد

درخواست حذف اطلاعات

 گفتی برایت درد و غم می آورم، باشدبد نیست گاهی در دلم احساس غم باشد دنبال راه عمر جاویدان نمی گردمبگذار عشقت جاده ای سوی عدم باشد با مرگ من زیباتر از این نیز خواهی شدزیباتری وقتی که در چشم تو نم باشد دستم قدم زد باز عطر گیسوانت رابهتر که راهش در شبی پر پیچ و خم باشد عشق است نامش یا جنون تقدیر مردی کهدیوانه ی تو باشد و دیوانه هم باشد #محمد_رفیعی

کافر عشق

درخواست حذف اطلاعات

از دو عالَم دردت ای دلدار ،بس باشد مراکافر عشقم ؛اگر غیر تو باشد مرابا تو باشم، وسعت دل بگذرد از عرش همبی تو باشم ،هر دو عالَم یک قفس باشد مرامن نمیدانم چسان، جانم فداخواهد شدناین قَدَر دانم ،نگاهی از تو بس باشد مراعمر خواهم پایدار و ،جانِ شیرین بیشماربرتو مِی افشانده باشم ،تانفس باشد مرا....#فیض_کاشانی

عشق ولایت

درخواست حذف اطلاعات

برلبان نام علی عشق ولایت باشد/گه اک غدیراست وسعادت باشد/حب او زینت قرآن و کلام احمد/شیعه تاروز جزا پر زعنایت باشد/یاوربهر ولایت نبی و فاطمه بود/کربلابهر ولی اوج رشادت باشد/از ازل تابه الستش همه مدیون علی است/عیدما لطف خدا سوی ت باشد/حضرت و هم مولاشد/برجبینش بنگر شورعبادت باشد/یوسف فاطمه الگوی همه اهل ولاست/حضرتش حجت تا روز قیامت باشد/

این چه بساطیه؟

درخواست حذف اطلاعات

درست است امروز ما ننگ دامان علی بشویم؟عقب افتاده ترین ا ای شیعه باشد؟نسبت بی سوادی در بین شیعیان از همه بیشتر باشد؟معاملۀ بازارها از همه جا بدتر باشد؟راست کمتر باشد؟صلۀ رحم کمتر باشد؟یتیم بیشتر باشد؟ فقیر بیشتر باشد؟آ این چه بساطی است؟این چه زندگی ای است که ما داریم؟این چه پیروی از علی است که ما داریم؟ برگردید آقایان، عمر ما به پایان می رسد.یک روز زودتر یا یک روز دیرتر... مصیبت بزرگ علی در شیعیانش است! این هایی که ننگ ابدی برای آن سرور هستند. این هایی که یکی شان کافی است که بگویند علی باطل بوده و هرچه می گفت، درست نبوده است.

شعر نذر شاهچراغ

درخواست حذف اطلاعات

سخت است وقتی که بدانی آبرویت در خطر باشد هم چون درختی راه و اطراف تو مملو از تبر باشد لبخند ت رابدوزی بر لبت چون دلقکی خسته اما به روی صورتت همیشه از غم چشم تر باشد سخت است وقتی که ببینی خانه ات درگیرطوفانست حکمی برایت آمده در پشت ش پسر باشد از پشت خنجر می خوری در این نفاق آباد تنهایی آماج تیغی باز هم گیرم که در دستت سپر باشد تنها به دنبال ی تا بشنود این بغض ت را حتی برایت گوش های حافظ شیراز کر باشد تو بی جهت در تا ی با بغض خود درگیرو ابرالود راننده کد می داد در شیراز شاید یک نفر باشد می گفت یک شاهچراغی هست در بالا بلند شهر از جنس سلطان اسان همه را او در نظر باشد مربع حالا نشستم چون پری در باد از غم رها اینجا.. مشمول الطافش اگر جای تو حتی پشت در باشد مجتبی اصغری فرزقی (کیان)منبع: http://mo1351. /

سفری خواهم رفت

درخواست حذف اطلاعات

سفری خواهم رفت؟سوی اقلیم وفادیاری که عشق اذانش باشدآنجا خود عشق اذن و نه به اذن شک و تردید وحساب و کت باشدسفری خواهم رفت؟ سرزمینی که مهر بر سجاده دلداد خواهد بودمحرابش نه به یاد که با یار باشدسفری خواهم رفت؟آنجا که ناخدا با عاشقانه خدایش باشدسفری خواهم رفت؟جائی که یار نه در هجر که همراهش باشدسفرم خواهم رفت؟دلخوشی به دمی با همدمییا که بشکنیم زندان غم جایی که دلداد نیست کمسفری خواهم رفت؟شاید با تو ای رویای جاودان منتو را گویم ای همه یاد و یار منسفری خواهم رفت؟جایی که عشق مسیر و مقصدش باشدسفری که دل با تو دلدار و ه نش باشدسفری خواهم رفت؟کاش مقصود و مرادش عشق و تنها عشق باشدسفری خواهم رفت ز این دم تا آن سوی ابدبا دلم که تو را خواند ز کنون تا ابدمنبع: http://tourajatef. /

ح خوب باشد مثل

درخواست حذف اطلاعات

ح خوب باشد مثل پنجشنبه ای که دیروز و فردایش تعطیل استح خوب باشد مثل قدم زدن روی برفی که هنوز با باران قاطی مانده و روی زمین ننشسته استح خوب باشد مثل آ هفته ای که برنامه ی مسافرت دلخواهت را داریح خوب باشد مثل آن ته ص که وقتی کوچه ی خلوت به پستش میخورد برایت زیر لب آهنگ مورد علاقه ات را میخواندح خوب باشد مثل دیدن ع هایی که هرگز نمیدانی کی و کجا توانسته از تو شکار کندح خوب باشد مثل خواب دلچسبی که سر صبحانه زمستانی تان در کافه ی آن خیابان متروکه دارد از سرت میپردح خوب باشد مثل خط و نشان کشیدنش برای تو درست در زمانی که در بازی شش دره ات کرده استح خوب باشد مثل خنده ای که از ته دلت فوران میکند و حتی نگاه متعجب مردم در پیاده رو و آن دکه ی رو مه فروشی هم نمیتواند بندش بیاوردح خوب باشد مثل ید های دو نفره ای که برای صبح های زمستانی تدارکشان را میبینی ح خوب باشد مثل یدن بی مناسبت ترین کادو های کل تاری

سفری خواهم رفت

درخواست حذف اطلاعات

سفری خواهم رفت؟سوی اقلیم وفادیاری که عشق اذانش باشدآنجا خود عشق اذن و نه به اذن شک و تردید وحساب و کت باشدسفری خواهم رفت؟ سرزمینی که مهر بر سجاده دلدادگی خواهد بودمحرابش نه به یاد که با یار باشدسفری خواهم رفت؟آنجا که ناخدا با عاشقانه خدایش باشدسفری خواهم رفت؟جائی که یار نه در هجر که همراهش باشدسفرم خواهم رفت؟دلخوشی به دمی با همدمییا که بشکنیم زندان غم جایی که دلدادگی نیست کمسفری خواهم رفت؟شاید با تو ای رویای جاودان منتو را گویم ای همه یاد و یار منسفری خواهم رفت؟جایی که عشق مسیر و مقصدش باشدسفری که دل با تو دلدار و ه نش باشدسفری خواهم رفت؟کاش مقصود و مرادش عشق و تنها عشق باشدسفری خواهم رفت ز این دم تا آن سوی ابدبا دلم که تو را خواند ز کنون تا ابدمنبع: http://tourajatef. /

قفس

درخواست حذف اطلاعات

شیر شیر است،گر چه باشد در قفس پیر میر است،گر چه باشد کم نفس پیر پیر است،گرچه باشد همچو شیر میر شیر است،می دهد فرمان به

چه سخت است هم پاییز باشد

درخواست حذف اطلاعات

چه سخت است هم پاییز باشدهم ابر باشد .. هم باران باشدهم خیابان خیساما تـــو نباشی

چه روزهای بدی..........

درخواست حذف اطلاعات

عشق تو خواست با تو عجینم کند که کرد وقتی به عمق من برسی جز تو نیستم..................... سخت است بخندی و دلت غم زده باشدهر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد سخت است به اجبار به جمعی بنشینیوقتی دلت از عالم و آدم زده باشد احوال من ای دوست چنین است که انگاریک صاعقه بر جنگل .. م زده باشد (مولوی) منبع: http://azadehrostami. .. /

چه روزهای بدی..........

درخواست حذف اطلاعات

عشق تو خواست با تو عجینم کند که کرد وقتی به عمق من برسی جز تو نیستم..................... سخت است بخندی و دلت غم زده باشدهر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد سخت است به اجبار به جمعی بنشینیوقتی دلت از عالم و آدم زده باشد احوال من ای دوست چنین است که انگاریک صاعقه بر جنگل م زده باشد (مولوی) منبع: http://azadehrostami. /

ویژگی سخن خوب ازنظرقرآن

درخواست حذف اطلاعات

1 -آگاهانه باشد ( لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) 2 - نرم باشد (قَوْلاً لَّیِّناً) ، زبانمان تیغ نداشته باشد. 3 - حرفی که میزنیم خودمان هم عمل کنیم (لِمَ تَقُولُونَ مِالا تَفْعَلُونَ) 4 - منصفانه باشد ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)منبع: http://samaso. /

برف خوب است یا بد؟!

درخواست حذف اطلاعات

یادداشتی از محمود معظمی ❄️ برف خوب است یا بد؟ نمی دانیم! اگر بهمن باشد که افتضاح است! آسیب خواهید دید. بست دارد شما چه ی و در چه موقعیتی باشید. اگر خانه تان در یک کوچه باریک باشد و برف سن نی آمده باشد و باید به سر کارتان بروید، ماشینتان روشن نخواهدشد، شیشه یخ زده است، سقف خانه چکه می کند و... حتماً شاکی خواهید شد که چه وقت برف آمدن است!!! ⛷ حالا اگر موقعیت عوض شود... خانه گرم باشد، برف سن نی باریده باشد، کنار پنجره نشسته منبع: http://amirh anhatami77. /

کلیک ویو چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

qlikview یکی از نرم افزارهای شرکت qliktech می باشد (نرم افزارهای دیگری از این شرکت چون expressor نیز قابل ارایه توسط روشمند می باشد ) این شرکت در سال ۱۹۹۳ در سوئد تاسیس شده است و اکنون واقع در پنسیلوانیا می باشد و دارای شاخص nasdaq در بورس می باشد ، این شرکت جزو ۲۵ شرکت پر رشد می باشد و این شرکت مشتریان بزر چون زیمنس ، سونی ، توشیبا ،پاناسونیک و میتسوبیشی … داردمنبع: http://pinesite. /