رسانه
رسانه

باران بصیرت :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چترها را باید بست.زیر باران باید رفت.فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.دوست را، زیر باران باید دید.عشق را، زیر باران باید جست.زیر باران باید با زن خو د.زیر باران باید بازی کرد.زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت چقدر اینو دوست دارممنبع: http://mytranquility. /

زرد نوشت باران زده

درخواست حذف اطلاعات

خیلی از پس دلتنگی هام بر می آم باران هم می آد میشود قوز بلای قوز..! +از خویش میگریزم در این دیار،باران! +ای بی شکیب باران!ای بی قرار باران! دریافت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

باران که میبارد ... باران که میبارد دل من فرو می ریزد باران که میبارد دل من بغض میگیرد باران که میبارد... هوای دو نفره نیست برایم باران که میبارد مرا عذاب میگیرد مبادا تو باشی در این حوالی باران که میبارد چقدر غریبه میشوم برای خودم باران که میبارد غریبه ها چقدر آشنا میشوند باران که میبارد چقدر نشانه از تو میبارد باران که میبارد غریبه های پیاده رو نشانه های تو را ازم میدزند یکی کفشهایت... یکی چادرت... یکی عطر خی ... یکی... باران که میبارد دلم بغض میکند٬آسمان گریه باران که میبارد خی مرا به دار می کشد مبادا تو خاطرات مرا در این حوالی با غریبه ای ورق می زنی؟! باران که میبارد رویای با تو بودن سیل میشود باران که میبارد احساست بهم آنتن نمی دهد باران که میبارد...منبع: http://shaba13. /

"باران باش"

درخواست حذف اطلاعات

تا به حالا رسم عشق باخ کرده ای؟زیر باران با ستاره ریز ریز نجوا کنان در وجود یک ترانه هم ص کرده ای؟دست هایت رو به بالا نم نم باران عشق تو چرا باران را آسمانی کرده ای؟یک دفعه توی این کوچک ی بن بست باران باش یک وقت دیدی کودکی پای را با دو سه لقمه هوایی کرده ای یا که یک جرعه دو سه حتی چهار یا دل سیر آب در فنجان بنده خ کرده ایتو بیا محض رضای خدا باران باش باران که نباشی یک وقت دیدی تیر سه شعبه رو به جایی کرده ایمنبع: http://differentfictions. /

آه ای باران

درخواست حذف اطلاعات

آه ای باران فرود ای بر این ذیار کهنه و خسته آه ای باران ترنم دیگر را تازه کن آه ای باران بی امان شستشو ده دل غبار آلود زمین را آه ای باران رها شو از بند خاک آه ای باران ابرها را چه شده است ..تیره گشته اند آه ای باران جسم خاکی من غم آلوده است آه ای باران دوردستها منتظر آمدنت نشستهه اند آه ای باران دیدگانمان تر گشته است آه ای باران بوی نم آمدن آمده است آه ای باران قطراتت امروز گریان تر از گذشته دور است آه ای باران غزل ها سروده ام در وصف آمدنت آه ای باران مهر خاکی این دیار را تر کن آه ای باران سیل ها جاری کن ،رودها وشان،دریاها متلاطم آه ای باران دست ها به سوی تو خیس باران آه ای باران چترها ندارم ،منتظر آمدنت مانده ایم آه ای باران فصلها را تو معنا میدهی آه ای باران زیبائیها با تو معنا می رد آه ای باران .. آه ای باران... آه ای باران...منبع: http://shaghayg. /

"باران باش"

درخواست حذف اطلاعات

تا به حالا رسم عشق باخ کرده ای؟زیر باران با ستاره ریز ریز نجوا کنان در وجود یک ترانه هم ص کرده ای؟دست هایت رو به بالا نم نم باران عشق تو چرا باران را آسمانی کرده ای؟یک دفعه توی این کوچک ی بن بست باران باش یک وقت دیدی کودکی پای را با دو سه لقمه هوایی کرده ای یا که یک جرعه دو سه حتی چهار یا دل سیر آب در فنجان بنده خ کرده ایتو بیا محض رضای خدا باران باش باران که نباشی یک وقت دیدی تیر سه شعبه رو به جایی کرده ایمنبع: http://differentfictions. /

آواز در باران

درخواست حذف اطلاعات

باران یعنی تو بر می گردیدوباره باران گرفتباران معشوقه ی من استبه پیشبازش در مهت .. می ایستممی گذارم صورتم را ولباسهایم را بشویداسفنج وارباران یعنی برگشتن هوای مه آلود شیروانی های شاد!باران یعنی قرارهای خیسباران یعنی تو برمی گردیشعر بر می گرددپاییز به معنی رسیدن دست های تابستانی توستپاییز یعنی مو و لبان تودست کش ها و بارانی توو عطر هندی ات که صد .. ام می کندباران ، ترانه ای بکر و وحشی ست .. .. ه ی طبل های آفریقایی ستز .. له وار می لرزاندم!رگباری از نیزه ی سرخ پوستان استعشق در موسیقی باران دگرگون می شودبدل می شود به یک سنجاببه نریانی عرب یا پلیکان غوطه ور در مهتاب!چندان که آسمان سقفی از پنبه های خا .. تری ابر می شودو باران .. می کندمن چون .. نی به دشت می زنمدنبال عطر علفو عطر تو که با تابستان از این جا کوچیده!~ نزار قبانی..........................منبع: http://cheapthril. .. /

بزن باران

درخواست حذف اطلاعات

متن آهنگ بزن باران حبیب بزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که دین را دام دشکار خلق و صید خام دبزن باران خدا بازیچه ای شدکه با آن ب ننگ و نام دبزن باران به نام هرچه خوبیستبه زیر آ وار گاه پایکوبیستمزار تشنه جوباران پراز سنگبزن باران که وقت لایروبیستبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران و شادی بخش جان رابباران شوق و شیرین کن زمان رابه بام غرقه در خون دیارمبپا کن پرچم رن ن کمان رابزن باران که بی صبرند یاراننمان خاموش گریان شو ببارانبزن باران بشوی آلود رازدامان بلند روزگارانبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که دین را دام دشکار خلق و

سهراب سپهری ....

درخواست حذف اطلاعات

چترها راباید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید با زن خو د زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت زند تر شدن پی در پی زند آب تنی در حوضچه "اکنون" است رخت ها را یم آب در یک قدمی است ... سهراب سپهری

بزن باران

درخواست حذف اطلاعات

متن آهنگ بزن باران حبیب بزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که دین را دام دشکار خلق و صید خام دبزن باران خدا بازیچه ای شدکه با آن ب ننگ و نام دبزن باران به نام هرچه خوبیستبه زیر آ وار گاه پایکوبیستمزار تشنه جوباران پراز سنگبزن باران که وقت لایروبیستبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران و شادی بخش جان رابباران شوق و شیرین کن زمان رابه بام غرقه در خون دیارمبپا کن پرچم رنگین کمان رابزن باران که بی صبرند یاراننمان خاموش گریان شو ببارانبزن باران بشوی آلودگی رازدامان بلند روزگارانبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که دین را دام دشکار خلق

باران جان ، اندکی آرام بگیر!

درخواست حذف اطلاعات

باران می بارد...با شدت زیاد...انگار میخواهد بگوید هستم ، نمیروم ، همین هست که هست! شهر شما شهر باران است ، بیخود رویای برف را به دل راه ندهید. من اما باور نمی کنم ، مثل هرسال که هوا سوز برف دارد و باران می بارد ، هر نیم ساعت می روم پشت پنجره و از آنجا زل می زنم به نور تیر چراغ برق. زیر آن نور نارنجی راحت میشود فهمید این چیزی که می بارد برف است یا باران. هرچند فعلا که با این صدای شر شر اومیدی به ان آرامش برفی نیست.

فاز غم

درخواست حذف اطلاعات

باران میبارد و صدای ان مرور نم نم خاطرات با تو بودن از تو سرودن است و تصویر باران تصوری از خاطره با تو بودن را به یادم میاوردچه شیرین گرم بود آن روز های دونفری در زیر باران و چه تلخ است باران چشمم در نبود تومنبع: http://shaghayegh75. /

برای ورود لطفا چترها را ببندید و دست بغض ها را رها کنید

درخواست حذف اطلاعات

اینجا جهان با من زیر چتر باران است تا لااقل زنده بماند... بارها دست باران را گرفته ام اما یواشکی... دلش می ش .. ت اما اعتراضی نداشت... راستش خودم دیگر خسته شدم.... باران عزیز دل من است ، عزیز دل آسمان و عزیز دل احساس... از امروز ، این جا چتری می کشم از باران بر سر دنیا ... بی ترس... از امروز زیر چتر باران خیس می شوم ، شسته و زنده هم... باران دارد این جا لبخند می زند ... دلتنگ پاییز است اما.. دلتنگ پاییزیم اما...منبع: http://zirechatrebaaraan. .. /

اشعارم

درخواست حذف اطلاعات

چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دیدچتر ها را باید بست، زیر باران باید رفتفکر را، خاطره را، زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفتدوست را زیر باران باید دید،عشق را زیر باران باید جستسهراب سپهری_______ چشم هایم را شستم جور دیگر هم دیدم این شد که چترم را بستم ،زیر باران رفتم با خود اما همه ی مردم این شهر را بردمو در آن همهمه ی بی خبری همه بودند جز تو، بارها جُستم اما ندیدم عشقی.. خاطراتت خیس شد فکرت نیست شد ،باران بند آمد همه مردم رفتند من ماندم و چتری بسته خاطراتی خیس عشقی دور وفکری نیست... بهاره حجتیانمنبع: http://baharehhojatian. /

اشعارم

درخواست حذف اطلاعات

چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دیدچتر ها را باید بست، زیر باران باید رفتفکر را، خاطره را، زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفتدوست را زیر باران باید دید،عشق را زیر باران باید جستسهراب سپهری_______ چشم هایم را شستم جور دیگر هم دیدم این شد که چترم را بستم ،زیر باران رفتم با خود اما همه ی مردم این شهر را بردمو در آن همهمه ی بی خبری همه بودند جز تو، بارها جُستم اما ندیدم عشقی.. خاطراتت خیس شد فکرت نیست شد ،باران بند آمد همه مردم رفتند من ماندم و چتری بسته خاطراتی خیس عشقی دور وفکری نیست... بهاره حجتیانمنبع: http://baharehhojatian. /

زیر باران

درخواست حذف اطلاعات

با تو قدم زدن تنها زیر باران چه طعمی دارد با تو زیر باران

باز باران،با ترانه

درخواست حذف اطلاعات

باز باران باترانه می خورد بر بام خانه خانه ام کو،خانه ات کو،آن دل دیوانه ات کو؟روزهای کودکی کو؟فصل خوب کودکی کو؟ یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین؟پس چه شد دیگر کجا رفت؟ خاطرات خوب وشیرین کوچه ها شد ، کوی بن بست در دل تو آرزو هست؟ کودک خوشحال دیروز ، غرق در غمهای امروز یاد باران رفته از یاد ، آرزو ها رفته بر باد باز باران ، باز باران می خورد بر بام خانه بی ترانه ، بی بهانه شایدم ، گم کرده خانه !!!!!!!!منبع: http://p .. oalachigh. .. /

باران جان ، اندکی آرام بگیر!

درخواست حذف اطلاعات

باران می بارد...با شدت زیاد...انگار میخواهد بگوید هستم ، نمیروم ، همین هست که هست! شهر شما شهر باران است ، بیخود رویای برف را به دل راه ندهید. من اما باور نمی کنم ، مثل هرسال که هوا سوز برف دارد و باران می بارد ، هر نیم ساعت می روم پشت پنجره و از آنجا زل می زنم به نور تیر چراغ برق. زیر آن نور نارنجی راحت میشود فهمید این چیزی که می بارد برف است یا باران. هرچند فعلا که با این صدای شر شر اومیدی به ان آرامش برفی نیست.منبع: http://a-sade. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ببار باران !کمی آرام ...که پاییز هم صدایم شدکه دلتن و تنهایی رفیق باوفایم شد !ببار باران !بزن برشیشه ی قلبم ،بکوب این شیشه رابشکن !که دردکمتری دارد اگربا دسته تو باشدببار باران !که تا اوج ن ن ها مدام با از یادشببار باران !درخت و برگ خو دناقاقی ، یاس وحشی ، کوچه ها روزهاست خشکیدنببار باران !ببار باران ، که تنهایم ... منبع: http://farahi41. /

بگذار باران ببارد

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمدلم تنگ شده برای شرم شیشه های پنجره هابرای وقتی که از روی حیا عرق میکنندبرای وقت هایی که باران انگشت به صورتشان میزنددلم برای باران تنگ شدهاصلا دارم فراموش میکنم باران چه شکلی استخدایا ، عقوبت آقا و آقازاده ها را بگذار برای آن دنیابگذار باران ببارد ..نکته دان.منبع: http://noktedan. /

بگذار باران ببارد

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمدلم تنگ شده برای شرم شیشه های پنجره هابرای وقتی که از روی حیا عرق میکنندبرای وقت هایی که باران انگشت به صورتشان میزنددلم برای باران تنگ شدهاصلا دارم فراموش میکنم باران چه شکلی استخدایا ، عقوبت آقا و آقازاده ها را بگذار برای آن دنیابگذار باران ببارد ..نکته دان.منبع: http://noktedan. /

باران که میبارد تو در راهی....

درخواست حذف اطلاعات

باران آغوش بگشا تا تو را برباید زبان بگشا در این آشوب بازار شرشر باران نم نم اشک هایت را محو میکند بی شک در این باران امنیت را دریاب عاشق شو و عاشق بمان دوست بدار تا ابد :) #بارون_حال_خوب_کن #اینجا_شیراز_جاری_در_باران #کلا_بارون_خوبه :)) #مرسی_خداجون :* منبع: http://baroooonbahari. /

باز باران

درخواست حذف اطلاعات

باز باران با ترانهمیخورد بر بام خانهیادم آمد کربلا رادشت پر شور و بـلا راگردش یک ظهر غمگینگرم و خونینلرزش طفلان نالانزیر تیغ و نیزه ها رابا صدای گریه های ک نهو ندرین صحرای سوزانمیدود طفلی سه سالهپر له ، دلش ته ، پای خستهباز باران قطره قطرهمی چکد از چوب محملآخ باران کی بباری بر تن عطشان بارانتر کنند از آن گلو راآخ باران ... آخ باران منبع: http://khanoomkocholoo84. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

باز هم باران بود و دلم تنگ و غریب من در شه ی تو آسمان غرق در اندوه خودش و خدا با ما بود باز هم باران بود آسمان محو تماشای نگاهم و من اندر غم خویش آسمان،شعر،هوای خنک پاییزی من،خیال تو،درختان همگی پای هر شر شر باران همه جان گوش شدیم و خدا با ما بود... باز هم باران بود...منبع: http://baharekhazan9568. /

باران که میبارد تو در راهی....

درخواست حذف اطلاعات

باران آغوش بگشا تا تو را برباید زبان بگشا در این آشوب بازار شرشر باران نم نم اشک هایت را محو میکند بی شک در این باران امنیت را دریاب عاشق شو و عاشق بمان دوست بدار تا ابد :) #بارون_حال_خوب_کن #اینجا_شیراز_جاری_در_باران #کلا_بارون_خوبه :)) #مرسی_خداجون :* منبع: http://baroooonbahari. /

rain reminds me that you are everywhere

درخواست حذف اطلاعات

یک روز بالا ه باهم زیر باران قدم خواهیم زد ... و فراموش میکنیم هرآنچه که بین مان گذشته است را آن روز فقط یکدیگر را داریم... این بار باز هم باران نجات مان میدهد... آراممان میکند می بارد روی زخم هایمان میشویدش دلم میخواهد تا ابد باران ببارد.. آ تو را میشناسم... عاشق بارانی... مهربان میشوی زیر باران! و شاید لحظه ای مرا هم به سان باران دوست بداری و همان برای من کافی ست... که از ته دل حس کنم که خوشبختم... یعنی میشود؟ که برسد آن روز؟ بی صبرانه منتظرش هستم که بیایی و مرا با خود ببری به آنجایی که هیچوقت باران تمام نشود آ من دختر بارانم. .. -مجبوری- مرا هم دوست داشته باشی....منبع: http://rainadreams. /

دردودل با باران

درخواست حذف اطلاعات

امشب حدیث دلِ تنگم و قلب به خون نشسته ام را به قطرات باران می گویم. قطراتی که می خورند بر پنجره و ندا می دهند: با ما دردودل کن! حضرت باران این بار قاصدک باش و برسان پیامم را. بر سر کویش برو و بگو قصه ی روزها و پر از اشک را، قصه ی دلِ تنگم را، قصه ی چشمان منتظرم را، قصه ی صدای همیشه گرفته از بغضم را. صدایم را برسان تا که بگویم: رسم رفاقت، رسم عشقبازی، رسم وفا این نبود. باران نمیدانم چگونه اما حامل حجم عظیم دل ری ام باش و تکه تکه های ش ته ی قلبم را برایش ببر تا شاید... باران میانمان تو شاهد باش که چه لحظاتی همچون ابر باریده ام. راستی باران، یادم رفت بگویم که خوش به ح ! آری خوش به ح ؛ می روی بر سر کویش و نظاره اش می کنی. خوش به ح .منبع: http://setaredoost. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

باران بارید! زیاد طول نکشید ولی بارید! بعد از چهار ماه بالا ه درخت ها باران را با دل و جان مکیدند! و انسان ها با لذت بوی خوش باران را داخل ریه هاشان کشیدند:) چه خوش بو بود! الان آسمان شهر خیلی تمیز شده!انگار یه دستی به سر رویش کشیده!هوا هم هوای مورد علاقه من است!ابری! گل کاغذی مان بعد باران گل هایش باز شده:) خدایا شکرت! این هم ع حیاطمان بعد باران:) کلیک منبع: http://es-der-kash. /

بیچاره باران

درخواست حذف اطلاعات

چه باران زیبایی!! به راستی این قطرات بزرگترین نوازندگان طبیعتند. کنار شومینه می ایستم، پشت پنجره، زغال های نیم سوز شده و چای داغ در لیوانی پر از عشق،دو دستی حر .. را بغل میزنم، چشمانم را میبندم،خاطرات هجوم می آورد درست مثل گله اسبان وحشی، افسار گسیخته و پر صلابت. غوغایی به پا میشود ،صدای شر شر باران و لمس قطراتش بر روی صورتم، دلم بی تاب است، زیر لب می گویم: چه باران بی موقع ای ،تازه حال دلم داشت رو به راه می شد... و چه دروغ خنده داری، چند وقت پیش همین حرف را به برف های کنار جاده هم زده بودم. هه، بیچاره باران...!! منبع: http://mosaferpaeiz. .. /

سفر

درخواست حذف اطلاعات

دارم میرم سفر:) امیدوارم خوش بگذره!:) باید برای باران و صحرا سوغاتی هم بیارم:) باران و صحرا خیلی خاصن برام:) دوست دارم یه سوغاتی خاص هم براشون بیارم!:) ا ای ماه هم تولد باران هست، باید برای باران کادو هم بگیرم!امیدوارم بتونم چیز خوب و مناسب پیدا کنم براش! آخه باران واقعا خاصه:) پ.ن1: ا ای ماه تولد باران هست،با صحرا و بقیه دوستان تصمیم داریم که به طرز خاصی سو رایزش کنیم:))) پ.ن2: البته اینقدر امتحان داریم تا آ آذر که همینا به اندازه کافی تا حالا نه تنها باران رو بلکه همه بچه ها رو سو رایز کرده:)))منبع: http://kameliya. /

من بد شدم

درخواست حذف اطلاعات

باران می بارد من خیس خیس میشوم تو میایی من میروم زیر همان باران چشمانت من بد شدمو رفتم تو زیر باران به آسمان رفتی من خندیده بودم به حرف تو نرو که بی تو میمیرم .... 9:02 شب 95/8/27 منبع: http://ssssakineh. /

ای باران

درخواست حذف اطلاعات

تا ماه شب افروزم پشت این ها نهان استباران دیده ام، همدم شبم یارِ آنچنان استجان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر برنگرددماهم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان استای باران ای باران از غصه ام آگاهیبزن نم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهاییبگو به خاک هم نشین ماهیمی باری بر مزارش خوش به ح که بارانیاز قطره ات چون شکفد به خاکش ه همیبوی ماهم کشان ابرِ خاکش، ابرِ بارانمنبع: http://tia75. /

ای باران

درخواست حذف اطلاعات

تا ماه شب افروزم پشت این ها نهان استباران دیده ام، همدم شبم یارِ آنچنان استجان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر برنگرددماهم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان استای باران ای باران از غصه ام آگاهیبزن نم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهاییبگو به خاک هم نشین ماهیمی باری بر مزارش خوش به ح که بارانیاز قطره ات چون شکفد به خاکش سبزه همیبوی ماهم کشان ابرِ خاکش، ابرِ بارانمنبع: http://tia75. /

باران بارید

درخواست حذف اطلاعات

.. ب کمی باران بارید.به یاد خاطره های نداشته ام در زیر باران افتادم.خاطراتی که وجود ندارد.دلی که تنها ی تنها زیر باران طریق محبت را طی کرده و به سرمنزل مقصود نرسیده وتنها برای خود گریسته است،خاطره ای از این جملات نخواهد داشت. باید عشق را یزر باران حوادث معنی کرد.باید عاشق را زبر رگبار تگرگهای مشکلات سنجید ومن بعد از گذشتنزدیک به 7سال است که فهمیدم .. یکه ادعای غمخواری مرا داشت،زیر باران کم آورد.اولین رگه های ریز باران ناملایمات ،خیسش کرد،واو از خیس شدن ترسید.ترسید وجودش غرق در آب گردد.مرا تنها گذاشت ورفت.به راستی که در بوران حوادث میتوان باران زده ها را شناخت و عاشقان را سنجید.منبع: http://zendegi-sard. .. /

آخ باران...

درخواست حذف اطلاعات

باز باران با ترانهمیخورد بر بام خانهیادم آمد کربلا رادشت پر شور و بـلا راگردش یک ظهر غمگینگرم و خونینلرزش طفلان نالانزیر تیغ و نیزه ها رابا صدای گریه های ک نهو ندرین صحرای سوزانمیدود طفلی سه سالهپر له ، دلش ته ، پای خستهباز باران قطره قطرهمی چکد از چوب محملآخ باران کی بباری بر تن عطشان بارانتر کنند از آن گلو راآخ باران ... آخ باران منبع: حاج حمیدمنبع: http://montazerankhorshid. /

از خویش می گریزم در این دیار، باران

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگ روزگارم بر من ببار، باران بغض گلوی ما را باری تو ترجمان باش ای بی شکیب باران ای بی قرار، باران از همرهان در ین باغ با من چه مهربان بود بیدی که گریه می کرد در جویبار، باران... تا روزهای پیچان تا آبشار، باران دلتنگ این دیارم ای غمگسار پرتو در من ترانه سر کن با این بهار، باران... " پرتو کرمانشاهی" منبع: http://azdanesh. /

نمی آیی

درخواست حذف اطلاعات

تو ای صفای دل شیدا ، چرا نمی آیی تو ای عالم پنهان و پیدا ، چرا نمی آیی دل ش .. ته بال و پر در انتظار توست .. باران شده قضا ،چرا نمی آیی بیا بوسه بر خاک خسته ارمغان کنم ای قطره در دل دریا ، چرا نمی آیی ناودان چشم هایم شر شر باران شد دم پنجره نشسته ام تنها ، چرا نمی آیی سبد سبد ابر از آسمان جمع کرده ام ش .. ته بغض دعا ، چرا نمی آیی تو ای تکثیر قطره قطره عین هم لبریز شد آسمان تقاضا ، چرا نمی آیی حیاط بوی باران گرفته نسیم می آید رفیق اشک های لیلا ،چرا نمی آیی باران در این لحظه بمان ، خیس ام کن لحظه به لحظه به تمنا چرا نمی آیی به یادت زیر باران ، خیس می شوم انگار ش .. ته بغض هوا ، چرا نمی آیی اسیر رواق منظر چشم تو گشته ام تو ای بر دلم صفا ، چرا نمی آیی خدا کند که نمیرم تورا من ببینم تورا به من ظهورت عطا ، چرا نمی آیی ای شعر باران گرفته ،

من و باران

درخواست حذف اطلاعات

وقتی که در هم میشود حال من و باران بوی تو را می گیرم از آویشن و باران این روزها حس میکنم حالی دگر دارم نمناک ، لای گریه با بوی زن و باران قد میکشد تنهایی ام در کوچه ای خلوت در خاطراتی گنگ و سایه روشن و ... باران بی سرزمین تر از خودم بودی ، که جایت را باید فقط از ابرها پرسیدن و باران تنهایی ام را جای بارانی به تن .. با گریه در آغوش این پیراهن و باران شانه به شانه با خی .. راه میگیرم طول خیابان را ، ترانه خواندن و.. باران مانند یک گنجشک دور افتاده از لانه در رد پای عابران جا ماندن و باران متروکه تر از ایستگاه بی سر انجامی یک واگن فرسوده و ، راه آهن و باران "فرهاد " دارد با صدایم خسته می خواند در فکر یک سقف بدون روزن و باران محمد حسین ناطقیمنبع: http://taranomekhial-b. .. /

سلام بر حسین ع

درخواست حذف اطلاعات

باز باران، با ترانه مے خورد بر بام خانه یادم آمد ڪربلا را دشت پر شور و بلا را گردش یڪ ظهر غم ن، گرم و خونین لرزش طفلان نالان، زیر تیغ و نیزه هارا با صداے گریه هاے ڪودڪانه واندرین صحراے سوزان مے دوید طفلے سه ساله پر ز ناله، دلشڪسته، پاے خسته باز باران قطره قطره، مے چڪد از چوب محمل خاڪهاے چادر زینب، به آرامے شود گل آه باران ڪے ببارے برتن عطشان یاران تر ڪنند از آن گلو را آه باران! …منبع: http://fekreshab24. /

بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان نصرالله » کلیله و دمنه » ابتدای کلیله و دمنه، و هو م

درخواست حذف اطلاعات

بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان نصرالله » کلیله و دمنه » ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان این کتاب کلیله و دمنه فراهم آورده علما و براهنه هند است در انواع مواعظ و ابواب حکم و امثال، و همیشه حکمای هر صنف از اهل عالم می کوشیدند و بدقایق حیلت گرد آن می گشتند که مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل و مصالح معاش و معاد، تا آنگاه که ایشان را این اتفاق خوب روی نمود، و بر این جمله وضعی دست داد، که سخن بلیغ باتقان بسیار از زبان بهایم و مرغان و وحوش جمع د، و چند فایده ایشان را دران حاصل آمد: اول آنکه در سخن مجال تصرف یافتند تا در هر باب که افتتاح کرده آید بنهایت اشباع برسانیدند، دیگر آنکه پند و حکمت و لهو و هزل و بهم پیوست تا حکما برای استفادت آن را مطالعت کنند. و نادانان برای افسانه خوانند، و احداث متعلمان بظن علم و موعظت نگردند و حفظ آن بریشان سبک خیزد، و چون در حد کهولت رسند و