رسانه
رسانه

بخشودگی جرایم :: جستجوبخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم دیرکرد به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ebnesinalibtabas. /

بخشودگی جرایم دیرکرد در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://shahidpirzadelibrary. /

بخشودگی جرائم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند جرايم دیرکرد کلیه اعضای کتابخانه های عمومی که نسبت به باز گرداندن منابع کتابخانه تا پایان هفته کتاب (20 الی 27 آبان ماه) اقدام نمایند مورد بخشودگي قرار می گیرند. منبع: http://hejratlamerdlib. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://emamreza-libravar. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضا محترم کتابخانه: با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه شهیدصارمی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://saremilibrary. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://sharifnialibtabas. /

بخشودگی جرایم دیر کردی کتب به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیردمنبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

بخشودگی جرایم در هفته کتاب سال 1395

درخواست حذف اطلاعات

به اطﻼع میرساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایــت به در پیش بودن روز بزرگداشـت کتـاب،کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خـود به کتابخانه از تاریخ شنبه 95/08/22 لغایت پنج شنبه 95/08/27 اقدام نمایند مــورد بخشودگي کامل قـرار می گیرد.منبع: http://cham-ketab. /

بخشودگی جرایم دیرکرد اعضای کتابخانه های عمومی

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به بخشنامه نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی شهرستان که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://library-kakhk. /

اطلاعیه بخشودگی جرایم در هفته کتاب 95

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیهبا عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ghaemlib1046. /

اطلاعیه بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیردمنبع: http://merajlib. /

بخشودگی جرایم دیرکردی کتاب های کتابخانه به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اهالی شریف روستای زیارت رسانده می شود که به مناسبت هفته کتاب ، کتابخوانی و کتابدار ، جرايم دیرکرد اعضایی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. اعضای محترم کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت می توانند در روز های شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 با بازگردانده کتاب های خود ، مورد بخشودگي کامل جرايم دیرکردی خود قرار بگیرند. منبع: http://ziyaratlib. /

بخشودگی جرایم دیرکرد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخشنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://shbeheshti. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرند. منبع: http://libaleyasin2. /

بخشودگی جرایم دیر کرد

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ke-shohadakhormiz. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند برابر موافقت به عمل آمده، جرايم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه تا پایان ماه مبارک رمضان اقدام نمایند، مورد بخشودگي قرار می گیردمنبع: http://moslem-eslamshahr. /

بخشودگی جرایم به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://baghilibmehriz. /

اعلام بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

براساس بخشنامه شماره 51/37243/ ک ن مورخ 95/8/10 به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://liyalestanlib. /

بخشودگی جرایم در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه صاحب ا مان (عج) می رساند با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://buinpl. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://fzahralibrary. /

بخشودگی جریمه های دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرند .منبع: http://shohadayeandimeshk. /

بخشودگی جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد..منبع: http://7almahdilib. /

بخشودگی جرایم دیر کرد

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://mazraenopl. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://mehrabadpl. /

بخشودگی جرایم دیرکردی کتب به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ketabesadegh. /

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه27/ 08/ 95 اقدام نمایند،مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://mehrizmotaharilib. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضا محترم کتابخانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند،به مناسبت فرا رسیدن ماه میهمانی خدا جرايم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه تا پایان ماه مبارک رمضان اقدام نمایند، مورد بخشودگي قرار می گیرد.منبع: http://valeaasrketab. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، جرايم دیرکرد کتابهایی که از تاریخ 1395/8/22 تا 1395/8/27 به کتابخانه های عمومی شهر بازگردانده شود، بخشوده می شود. اعضاء محترم لطفا نسبت به بازگرداندن کتابها اقدام نمایید.منبع: http://payambarlibrary. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم دیر کرد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://jadebabaieepl. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه اعضای محترم کتابخانه می رساند :با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://shohadayemolasanilib. /

بخشودگی جرایم دیرکرد اعضاء

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع مراجعین محترم رسانده می شود برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://lib-moradhemati. /

بخشودگی جرایم دیرکردی به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار،

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://libraryyas. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه شهید بهشتی می رساند با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی ، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://shahidbehheshtipl. /

عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابدار، ثبت نام برای کلیه ی متقاضیان مورخ 24 آبان ماه روز کتاب به صورت رایگان خواهد بود؛ ضمنا به همین مناسبت جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://dastgheiblib. /

بخشودگی جرایم کتاب در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به د یش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايمدیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خودبه کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 8/1395 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیردمنبع: http://r-farahmandlib. /

بخشودگی جرائم دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://raborlibs. /

بخشودگی جریمه دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جرايم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه از تاریخ شنبه 22/08/95 لغایت پنجشنبه 27/08/95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://behlib5. /

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات

برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار میگیرد. منبع: http://modares49. /

بخشودگی جریمه دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://maybodlib. /

بخشودگی دیرکرد اعضای گرامی بابت عدم بازگرداندن کتاب دریافتی

درخواست حذف اطلاعات

برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار میگیرد. منبع: http://shohada-tehran. /