رسانه
رسانه

بررسی تطبیقی :: جستجوادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش

درخواست حذف اطلاعات

نویسندگان: نظری منظم هادی چکیده: ادبیات تطبيقي نوعی پژوهش بین رشته ای است که به مطالعه رابطه ادبیات ملت های مختلف با هم و بررسي رابطه ادبیات با هنرها و علوم انسانی می پردازد. ادبیات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشی از تاریخ ادبیات محسوب می شد و پژوهشگران فرانسوی بیشتر به دنبال سرچشمه های الهام و شواهد تاریخی ای بودند که موید پیوندهای ادبی ملت ها و بیانگر تاثی ذیری آن ها از یکدیگر باشد. از این رو، توجه به مساله زیبایی شناسی آثار ادبی اهمیت چندانی در مکتب فرانسوی ادبیات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي که در نیمه دوم سده بیستم سر برکشیده بود، زیبایی شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در راس کار تطبیقگری نهاد. مکتب مزبور، ادبیات را پدیده ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه های دانش انسانی و هنرهای زیبا می داند. برخی از تطبیقگران معاصر ، ادبیات تطبيقي را با مطالعات فرهنگی در آمیخته اند. در این مقاله، کوشش

ادبیات تطبیقی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

«ادبیات تطبيقي» یا «comparative literature» عنوانی است که در فرانسه از یک قرن و نیم پیش تا کنون به کار رفته و محققان این رشته در فرانسه از همان زمان در سخنرانی ها و کتاب هایشان این عنوان را بر روی این نوع خاص از پژوهش ادبی، گذاشته اند. به مرور این نام آنقدر شایع شد که عوض آن یا جایگزین ش با نام دیگری، محال می نماید. عنوانی های دیگری برای «ادبیات تطبيقي» پیشنهاد شده که دقیق تر و رساتر از نام کنونی آن است اما اختصار و ساد آن را ندارد. برای مثال، برخی از حلقه ها و نشست های علمی، عنوان «ادبیات جدید مقایسه ای (تطبيقي)» یا «تاریخ تطبيقي ادبیات ها» یا «تاریخ ادبیات های تطبيقي» را برای این نوع از پژوهش به کار برده اند.منبع: http://moqaren. /

ادبیات تطبیقی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

«ادبیات تطبيقي» یا «comparative literature» عنوانی است که در فرانسه از یک قرن و نیم پیش تا کنون به کار رفته و محققان این رشته در فرانسه از همان زمان در سخنرانی ها و کتاب هایشان این عنوان را بر روی این نوع خاص از پژوهش ادبی، گذاشته اند. به مرور این نام آنقدر شایع شد که عوض آن یا جایگزین ش با نام دیگری، محال می نماید. عنوانی های دیگری برای «ادبیات تطبيقي» پیشنهاد شده که دقیق تر و رساتر از نام کنونی آن است اما اختصار و سادگی آن را ندارد. برای مثال، برخی از حلقه ها و نشست های علمی، عنوان «ادبیات جدید مقایسه ای (تطبيقي)» یا «تاریخ تطبيقي ادبیات ها» یا «تاریخ ادبیات های تطبيقي» را برای این نوع از پژوهش به کار برده اند.منبع: http://moqaren. /

ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش

درخواست حذف اطلاعات

نویسندگان: نظری منظم هادی چکیده: ادبیات تطبيقي نوعی پژوهش بین رشته ای است که به مطالعه رابطه ادبیات ملت های مختلف با هم و بررسي رابطه ادبیات با هنرها و علوم انسانی می پردازد. ادبیات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشی از تاریخ ادبیات محسوب می شد و پژوهشگران فرانسوی بیشتر به دنبال سرچشمه های الهام و شواهد تاریخی ای بودند که موید پیوندهای ادبی ملت ها و بیانگر تاثی ذیری آن ها از یکدیگر باشد. از این رو، توجه به مساله زیبایی شناسی آثار ادبی اهمیت چندانی در مکتب فرانسوی ادبیات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي که در نیمه دوم سده بیستم سر برکشیده بود، زیبایی شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در راس کار تطبیقگری نهاد. مکتب مزبور، ادبیات را پدیده ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه های دانش انسانی و هنرهای زیبا می داند. برخی از تطبیقگران معاصر ، ادبیات تطبيقي را با مطالعات فرهن در آمیخته اند. در این مقاله، کوشش شد

جایگاه گی یار در ادبیات تطبیقی - نوشته مصطفی حسینی

درخواست حذف اطلاعات

این جستار دو بخش اصلی دارد. بخش اول درباره پیشینه ادبیات تطبيقي در فرانسه و معرفی مختصر ماربوس فرانسوا گی یار و کتاب معروفش ادبیات تطبيقي است که خود از دو بخش تشکیل میشود: برای کل مقاله، اینجا کلیک کنیدمنبع: http://moqaren. /

پایان نامۀ کارشناسی ارشد در زبان و ادبیات فارسی(بررسی تطبیقی داستان­های کلیله ود

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامۀ کارشناسی ارشد در زبان و ادبیات فارسی عنوان: بررسي تطبيقي داستان­های کلیله ودمنه و مرزبان­نامه تحقیق و نگارش: نوید دهواری راهنما: محمدعلی محمودی مشاور: مریم شعبان زاده چکیده کلیله و دمنۀ بهرامشاهی و مرزبان­نامۀ وراوینی دو اثر نفیس و ارزشمند زبان و ادبیات فارسی هستند که با توجّه به شباهت­های فراوانی که از جنبه مختلف، مانند: شباهت ساختاری، محتوایی، سبکی، شخصیت­ پردازی مشابه، داستان­ پردازی مشابه، شیوۀ روایت­گری ی ان و... با یکدیگر دارند؛ می ­توانند، از جنبه­ های مختلف، مورد تحلیل و بررسي تطبيقي و نقد پژوهشگران قرار رند. منبع: http://naviddehvari. /

خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی تا فصل دهم - احمد آقا زاده – تهران – سمت - 1379

درخواست حذف اطلاعات

در کار تحقیق معمولا دو شیوه ی کلی وجود دارد: ü روش تجربه و آزمایش : برای بررسي فرضیات تحقیق در علوم طبیعی بهره می گیرند. ü روش تطبیق یا مقایسه پژو هشگران در مطالعات تطبيقي یا مقایسه ی به اصولی توجه دارند که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد 1) اصل برداشت سیستمی یا نظام گرادر مطالعات تطبيقي الف) نظام آموزش و پرورش نظامی است که از نمادهای دیگر اجتماعی، ،اقتصادی و فرهنگی جامعه متاثر است. ب) دارای نظامی از هدف هاست ج) دارای نظامی از فنون وتجهیزات است که نیل به هدف ها را ممکن می سازد د) دارای نظامی از تشکیلات سازمانی است. و) دارای نظامی مدیریتی است که بر فعالیت نهادهای آموزشی افراد و نحوه ی اجرای برنامه ها در جهت تحقق هدف ها نظارت دارد. ه ) دارای نظامی از مقررات ،ضوابط و هنجارهایی است که روابط اجتماعی و نیازهای گروهی و وظایف افراد در سازمان را در درون این سازمان و در ارتباط با سازمان های دیگر شک

پایان نامۀ کارشناسی ارشد در زبان و ادبیات فارسی(بررسی تطبیقی داستان­های کلیله ود

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامۀ کارشناسی ارشد در زبان و ادبیات فارسی عنوان: بررسي تطبيقي داستان­های کلیله ودمنه و مرزبان­نامه تحقیق و نگارش: نوید دهواری راهنما: محمدعلی محمودی مشاور: مریم شعبان زاده چکیده کلیله و دمنۀ بهرامشاهی و مرزبان­نامۀ وراوینی دو اثر نفیس و ارزشمند زبان و ادبیات فارسی هستند که با توجّه به شباهت­های فراوانی که از جنبه مختلف، مانند: شباهت ساختاری، محتوایی، سبکی، شخصیت­ پردازی مشابه، داستان­ پردازی مشابه، شیوۀ روایت­گری ی ان و... با یکدیگر دارند؛ می ­توانند، از جنبه­ های مختلف، مورد تحلیل و بررسي تطبيقي و نقد پژوهشگران قرار گیرند. منبع: http://naviddehvari. /

بررسی تطبیقی انسان شناسی قرآنی با انسان شناسی غربی با توجه به مبانی اعتقادی شیعه

درخواست حذف اطلاعات

بررسي تطبيقي انسان شناسی قرآنی با انسان شناسی غربی با توجه به مبانی اعتقادی شیعه سید مصطفی کازرونی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس فصلنامه حسنا،بهار 1394، شماره 25-صص 116-146منبع: http://mostafakazerooni. /

بررسی راههای پیشگیری از خشونت در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: خشونت در مدارس مشکلی است که عوارض آن نه تنها در بعد زمان و مکانی خاص سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ک ن و نوجوانان را به خطر می اندازد بلکه، عواقب آن نسلهای آتی، کل جامعه و توسعه ملی را نیز تهدید می کند بدین لحاظ مطالعه عمیق و همه جانبه در زمینه پیشگیری از خشونت در مدارس امری مبرم و ضروری است.در مطالعه تطبيقي حاضر پس از بررسي کل مطالب گردآوری شده با توجه به مبانی نظری و ملاحظات فرهنگی - اخلاقی در مرحله اول بیش از 50 مقاله انتخاب شدند که پس از مطالعه مجدد در مرحله دوم بر اساس اعتبار علمی 7 مجموعه مرتبط با موضوع "پیشگیری از خشونت در مدارس" از منابعی چونunesco ،eric ،rppi ،who ، ascd (از سال 1996 تا آگوست سال1999 ) تحت بررسي مقایسه ای قرار گرفتند. در خصوص منابع داخلی متاسفانه علی رغم جستجوی فراوان مطالبی مستقیما مرتبط با عنوان مورد مطالعه یافت نشد. اما سعی بر آن بوده که جمع بندی ه

تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی

درخواست حذف اطلاعات

دانش ادبیات تطبيقي، قلمروهای پژوهشی متعددی را دربرمی گیرد؛ تصویرشناسی، رویکرد تاریخ نگرانه یا همان تأثیر و تأثر، ادبیات تطبيقي و دانش های انسانی، شماری از این رویکردهای پژوهشی را دربرمی گیرند. در واقع، ادبیات تطبيقي همواره کوشیده است تا قلمرو و رویکردهای پژوهشی خود را گسترش بخشد. چنانکه آمد، تصویرشناسی (imagology) در شمار رویکردها و متدهای پژوهش در ادبیات تطبيقي است. در این رویکرد، پژوهشگر ادبیات تطبيقي، به دنبال است اج تصویری جامع از یک فرهنگ، یا تمدن یا یک ملت از درون متون ادبی و هنری است. طبعا در نگاه نخست، این رویکرد غیرادبی به نظر می رسد، اما واقعیت آن است که می توان چارچوب و ماهیتی ادبی نیز به این رویکرد افزود. در اینـجا، مقاله ای را که درباره «تصویرشناسی» نگاشته ام و در آن، ضمن پرداختن به برخی از تعاریف درباره ادبیات تطبيقي، یکی از آثار ادبی فارسی را از این منظر کاویده ام، تقدیم ح

تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی

درخواست حذف اطلاعات

دانش ادبیات تطبيقي، قلمروهای پژوهشی متعددی را دربرمی گیرد؛ تصویرشناسی، رویکرد تاریخ نگرانه یا همان تأثیر و تأثر، ادبیات تطبيقي و دانش های انسانی، شماری از این رویکردهای پژوهشی را دربرمی گیرند. در واقع، ادبیات تطبيقي همواره کوشیده است تا قلمرو و رویکردهای پژوهشی خود را گسترش بخشد. چنانکه آمد، تصویرشناسی (imagology) در شمار رویکردها و متدهای پژوهش در ادبیات تطبيقي است. در این رویکرد، پژوهشگر ادبیات تطبيقي، به دنبال است اج تصویری جامع از یک فرهنگ، یا تمدن یا یک ملت از درون متون ادبی و هنری است. طبعا در نگاه نخست، این رویکرد غیرادبی به نظر می رسد، اما واقعیت آن است که می توان چارچوب و ماهیتی ادبی نیز به این رویکرد افزود. در اینـجا، مقاله ای را که درباره «تصویرشناسی» نگاشته ام و در آن، ضمن پرداختن به برخی از تعاریف درباره ادبیات تطبيقي، یکی از آثار ادبی فارسی را از این منظر کاویده ام، تقدیم ح

بررسی تطبیقی مقاومت ملی در جریان جنگ های اول و دوم جهانی؛ گفت وگو با مظفر شاهدی

درخواست حذف اطلاعات

بررسي تطبيقي مقاومت ملی در جریان جنگ های اول و دوم جهانی؛ گفت وگو با مظفر شاهدی گفت وگو از: حسین جودوی پرسش 1- با توجه به موضوع گفتگو که پیرامون مقایسه اوضاع ایران به خصوص در زمینه نظامی در جنگ جهانی اول و دوم است؛ در ابتدا وضعیت ایران در جنگ جهانی اول و دوم برایمان توضیحاتی را بفرمایید. پاسخ 1: واقعیت این است که برخلاف دوران جنگ جهانی دوم، هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شده و نیروهای متخاصم محور و متفق بخش های زیادی از خاک کشور ما را مورد تاخت و تاز قرار دادند...منبع: http://mozaffarshahedi. /

ادبیات تطبیقی در روسیه - نوشته بهنام میرزا بابازاده فومشی و آدینه خجسته پور

درخواست حذف اطلاعات

روسیه از کشورهای باسابقه در رشته ادبیات تطبيقي است. از دستاوردهای نظری تطبیقگران روس مس توان به نظریه بوطیقای تاریخی وسلوفسکی اشاره کرد. برای دانلو کامل مقاله، اینجا کلیک کنید.منبع: http://moqaren. /

عضویت در انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران

درخواست حذف اطلاعات

متن ذیل در کانال تلگرامی انجمن آ.پ تطبيقي ایران بود که عینا در اینجا درج می گردد: انجمن آموزش و پرورش تطبيقي ایران با سلام و احترامبا عنایت به این که خوشبختانه مراحل اداری تاسیس انجمن آموزش و پرورش تطبيقي ایران به پایان رسید و در رو مه رسمی کشور اطلاعیه آن منتشر شد و انجمن با مجوز وزارت علوم فعالیت خود را شروع نموده است اعلام می نماییم انجمن از شهریورماه رسماً فعالیت های خود را آغار می نماید لذا در همین راستا از کلیه اعضای قبلی و علاقمندان به عضویت جدید خواهشمندیم برای ثبت نام نهایی و مشخص شدن وضعیت ثبت نامی خود و همچنین دریافت گواهی عضویت ، اطلاعات زیر را از طریق پست الکترونیکی انجمن و یا از طریق تلگرام به جناب اقای عباس معدن دار ریاست محترم انجمن به ادرس اکانت زیر @irancomparativeارسال نمایند. 1- نام و نام خانوادگی2- درجه تحصیلی3- رشته یا تخصص4- آدرس و کد پستی5- شماره موبایل6- پست الکترو

مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و فرانسه(قسمت دوم)

درخواست حذف اطلاعات

فصل سوم دیدگاه های مختلف در رابطه با قتل از روی ترحم مقدمه مبحث درباره «اتانازی، یکی از مباحث عمده اخلاق زیستی» و«اخلاق پزشکی» است و از آنجا که این مقاله به بررسي اتانازی می پردازد لازم است پیش از طرح دیدگاه های مختلف در رابطه با قتل از روی ترحم دیدگاه های اخلاقی را به طور عام مورد بررسي اجمالی قرار می دهیم. -منبع: http://bibifatamahvatankhah. /

بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در ، انگلیس

درخواست حذف اطلاعات

آزاد ی، واحد تهران شمال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) گرایش: مدیریت اطلاعات (اطلاع رسانی) عنوان: بررسي تطبيقي برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در ، انگلیس، هند و ایران، در سال تحصیلی 94- 1393 (2015- 2014) راهنما: آقای منصور تاجداران مشاور: خانم زهرا اباذری نگارش: یاسمن اثنی عشری زمستان 1394منبع: http://libiautnb. /

نشست علمی

درخواست حذف اطلاعات

بررسي تطبيقي اص الوجود و اص الماهیه از دیدگاه شیخ احمد احسائی و آیت الله فیاضی به حول و قوه الهی و عنایت حضرت بقیه الله دومین نشست علمی اساتید در تاریخ 26 آبان 1395 در حوزه علمیه بروجن برگزار شد. این نشست که با عنوان«بررسي تطبيقي اص الوجود و اص الماهیه از دیدگاه شیخ احمد احسائی و آیت الله فیاضی»بود توسط حجت ال خسروی از اساتید این حوزه ارائه شد و آقایان جعفری و قاسمی خواه و دیگر اساتید به نقد مباحث ارائه شده پرداختند.لازم به ذکر است که نظر اقای احسائی این است که هر دو اصل به طور مجزا اصل هستند ولی فیاضی بر این نظر است که وجود و ماهیت در خارج عین هم هستند و به طور مجزا نمی توان آنها را احصا نمود.اما نظر ملاصدرا در حکمت متعالیه بر این است که آن چه اولا و بالذات در خارج محقق می شود وجود است و ماهیت به تبع وجود موجود می شود که این نظر مختار ارائه کننده این نشست بود. منبع: http://pajohesh1395

چکیده پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی؛ کارشناسی ارشد

درخواست حذف اطلاعات

آزاد ی، واحد تهران شمال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) گرایش: مدیریت اطلاعات (اطلاع رسانی) عنوان: بررسي تطبيقي برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در ، انگلیس، هند و ایران، در سال تحصیلی 94- 1393 (2015- 2014) راهنما: آقای منصور تاجداران مشاور: خانم زهرا اباذری نگارش: یاسمن اثنی عشری زمستان 1394منبع: http://libiautnb. /

تعداد واحدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق عمومی

درخواست حذف اطلاعات

دروس ا امی مبانی حقوق عمومی........................................................... 2 واحد حقوق عمومی در ...................................................... 2 واحد حقوق بین الملل عمومی..................................................... 3 واحد حقوق اساسی تطبيقي....................................................... 3 واحد حقوق اداری ایران................................................................ 2 واحد حقوق اداری تطبيقي .......................................................... 2 واحد متون حقوق عمومی به زبان خارجی....................................... 2 واحد حقوق کار......................................................................... 2 واحد حقوق مالی .................................................................... 2 واحد سمینار ......................................

iphone 7 بررسی اجمالی ومقایسه با iphonne 6s

درخواست حذف اطلاعات

چنانچه میخواهید ایفرن٧ رااز داخل کشور تهیه کنید، دست نگه دارید! مثل آیفونهای قبلی وقتی ایفون جدیدواردکشورمیشود تامدتی آب گل آلوداست وبسیاری ازاین آب گل آلود خوب سوء استفاده میکنند! بهای ایفون ٧ رادرسایت اپل چک کنید، قیمت ایفون باقیمتی که درسایت اپل اعلام شده اختلاف چندانی ندارد! پس قدری صبر کنید... درادامه بررسي سخت افزار ومقایسه... بزودی.... ادامه دارد..منبع: http://appleworkshop. /

بررسی تطبیقی حقوق ن

درخواست حذف اطلاعات

بررسي تطبيقي حقوق ن خانم "نای بن سعودن" (حقوقدان برجسته در اسپانیا) تحقیقاتی را درخصوص تلاش ن برای دستی به حقوق خویش در طول تاریخ انجام داده است و "گیتی خورسند" این مطالعات را ترجمه نموده است. بخشی از آنچه که از نظرتان می گذرد (مقایسه میان حقوق ن در خارج از کشور) برگرفته از تحقیقات این حقوقدان عرب تبار مقیم اسپانیاست. حقوق ن در انگلیس: تمامی ازدواجها در این کشور توسط ثبت احوال انجام می شود و ت برخی از ازدواج های مذهبی را به رسمیت می شناسد. حقوق زن شوهردار بر اموال مشترک زندگی شویی از "قانون مالکیت زن شوهردار" مصوبه اوا سده ‪ ۱۹‬و " قانون مالکیت و فرآیند شویی" در سال ‪ ۱۸۷۰‬منتج می شود. اگر یکی از طرفین کالایی را به نام خود یداری کند وی صاحب کالا خواهد بود گرچه مبلغ آن را طرف مقابل پرداخته باشد.در انتخاب مسکن زن و مرد از حق ی انی برخوردارند و همسران می توانند جداگانه زندگی کنند. درخوا

مقاله بررسی تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و سایر کشورها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که در نوشته های پیشین اشاره شد در ایران به حقوق معنوی کمتر توجه شده و مطالب و نظرات زیادی در این خصوص وجود ندارد با توجه به این رویه تمرکز و کار روی این مطلب برای دانشجویان کمی مشکل ساز میباشد جهت کمک به دوستان محترم مقاله ای که در این خصوص نوشته ام به اشتراک میگذارم. برای مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید...منبع: http://mahdynaeeny. /

بررسی پروپزال

درخواست حذف اطلاعات

پروپزال های زیر تصویب شدند(لطفا مدارک زیر را هر چه زودتر آماده و در ساعات مربوطه به گروه تحویل دهید) : ١- محمد امین خوشباش ( برگه انتخاب واحد) ٢- شکوه اسماعیل خانلو ( برگه انتخاب واحد+ امضا راهنما + امضا فرم شماره ١) 3- مریم خواجوند 4- حامد عباسی پروپزال های زیر نیاز به بررسي مجدد دارند( لطفا در ساعات مربوطه مراجعه نمایید.): ١- مونا اکبری ٢- علی یوسفیمنبع: http://architecturenour. /

مقوله هدف گذاری برای ادبیات تطبیقی

درخواست حذف اطلاعات

دانش ها همواره در سایه تحولات و دگرگونی ها و نیز در نتیجه یک نیاز علمی یا اجتماعی شکل می گیرند و دانشی را نمی توان یافت که بی هدف ظهور کرده باشد، چه، چنین دانشی به سرعت به بیراهه کشیده شده و از میان می رود. دانش ادبیات تطبيقي نیز از این قاعده خارج نیست. ادبیات تطبيقي در مقام یک دانش انتظار می رود که پاسخگوی نیازهایی در یک جامعه باشد و طبعا باید هدفی را دنبال کند. حال پرسش این است که هدف از شکل گیری ادبیات تطبيقي چیست؟ و اساسا آیا نیاز به وجود چنین دانشی احساس می شود یا اینکه این دانش صرفا جنبه ای نظری و تئوریک دارد و این ظرفیت و پتانسیل را ندارد که به بخشی از نیازهای یک جامعه پاسخ گوید. شکی نیست که این دانش هدفمند است و اه آن متناسب با ادوار مختلف و در نتیجه تحولات و تغییرات حاصل شده در هر جامعه ای و در شرایط مختلف، متفاوت است. برای نمونه، در قرون هجدهم و نوزدهم، نیاز جامعه فرانسه به همبست

ادبیات تطبیقی و نقد پسااستعماری

درخواست حذف اطلاعات

همان گونه که در مطالب پیشین گفته شد، ادبیات تطبيقي همواره کوشیده است تا قلمرو پژوهشی خود را گسترش بخشد و در این سیاق، از روزنه های گوناگونی به متون ادبی نگریسته است و و در عین حال کوشیده است تا مفهوم تطبیق و مقایسه را به معنای کلیشه ای و رایج آن محدود نسازد بلکه به آن توسع معنایی بخشد. در همین چارچوب نیز، دیگر ادبیات تطبيقي صرفا مقایسه دو متن نیست، بلکه مقایسه دوگانه های متفاوت و متضاد و واکاوی کیفیت گفت وگو و دیالوگ میان این دوگانه ها هم هست. به این معنا که دوگانه هایی نظیر مرکز و حاشیه، استعمارگر و استعمارشده، ادبیات مردانه و ادبیات نه و به تعبیری علمی تر ادبیات فمینیستی، ادبیات رنگین پوستان و سفید پوستان، ادبیات طبقه کارگر و ادبیات طبقه بورژوا و سرمایه دار، هم مواردی هستند که اکنون مورد مقایسه و سنجش در دانش ادبیات تطبيقي قرار می گیرند. از این منظر، ادبیات تطبيقي گستره معنایی وسیعی را

بررسی علل آسیب دیدن ترانسهای توزیع و روشهای پیش گیری آن

درخواست حذف اطلاعات

نظر به اهمیت ویژه ترانسهای شبکه، همواره مواظبت و نگهداری آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم چنین در صورت صدمه دیدن ترانس، هزینه مربوطه بالا و خاموشی تحمیـل شده طولانی مدت خواهد بود. در این گزارش ابتدا علل آسیب دیدگی ترانسها بحث گردیده و سپس راههای پیش گیری آن بیان میگردد. بررسي علل آسیب دیدن ترانسهای توزیع و روشهای پیش گیری آن:منبع: http://farhad00061. /

مقوله هدف گذاری برای ادبیات تطبیقی

درخواست حذف اطلاعات

دانش ها همواره در سایه تحولات و دگرگونی ها و نیز در نتیجه یک نیاز علمی یا اجتماعی شکل می گیرند و دانشی را نمی توان یافت که بی هدف ظهور کرده باشد، چه، چنین دانشی به سرعت به بیراهه کشیده شده و از میان می رود. دانش ادبیات تطبيقي نیز از این قاعده خارج نیست. ادبیات تطبيقي در مقام یک دانش انتظار می رود که پاسخگوی نیازهایی در یک جامعه باشد و طبعا باید هدفی را دنبال کند. حال پرسش این است که هدف از شکل گیری ادبیات تطبيقي چیست؟ و اساسا آیا نیاز به وجود چنین دانشی احساس می شود یا اینکه این دانش صرفا جنبه ای نظری و تئوریک دارد و این ظرفیت و پتانسیل را ندارد که به بخشی از نیازهای یک جامعه پاسخ گوید. شکی نیست که این دانش هدفمند است و اه آن متناسب با ادوار مختلف و در نتیجه تحولات و تغییرات حاصل شده در هر جامعه ای و در شرایط مختلف، متفاوت است. برای نمونه، در قرون هجدهم و نوزدهم، نیاز جامعه فرانسه به همبست

ادبیات تطبیقی و نقد پسااستعماری

درخواست حذف اطلاعات

همان گونه که در مطالب پیشین گفته شد، ادبیات تطبيقي همواره کوشیده است تا قلمرو پژوهشی خود را گسترش بخشد و در این سیاق، از روزنه های گوناگونی به متون ادبی نگریسته است و و در عین حال کوشیده است تا مفهوم تطبیق و مقایسه را به معنای کلیشه ای و رایج آن محدود نسازد بلکه به آن توسع معنایی بخشد. در همین چارچوب نیز، دیگر ادبیات تطبيقي صرفا مقایسه دو متن نیست، بلکه مقایسه دوگانه های متفاوت و متضاد و واکاوی کیفیت گفت وگو و دیالوگ میان این دوگانه ها هم هست. به این معنا که دوگانه هایی نظیر مرکز و حاشیه، استعمارگر و استعمارشده، ادبیات مردانه و ادبیات نه و به تعبیری علمی تر ادبیات فمینیستی، ادبیات رنگین پوستان و سفید پوستان، ادبیات طبقه کارگر و ادبیات طبقه بورژوا و سرمایه دار، همگی مواردی هستند که اکنون مورد مقایسه و سنجش در دانش ادبیات تطبيقي قرار می گیرند. از این منظر، ادبیات تطبيقي گستره معنایی وسیعی ر

وزن بیش از حد و چاقی روی وضعیت لثه ها تاثیر می گذارد

درخواست حذف اطلاعات

وزن بیش از حد و چاقی روی وضعیت لثه ها تاثیر می گذارد توضیحات : وزن بیش از حد و چاقی با افزایش ریسک بیماریهای نتیت مرتبط می باشد. هرچند عدم قطعیتی در زمینه ی ارتباط این دو وجود دارد. در این مطالعه، وضعیت نتال شرکت کنندگان از ابتدای تولد بررسي گردید. سنجشهای anthropometric و عادات در طول دوره ای از زندگی فرد صورت گرفت.در این مطالعه فاکتورهای ریسک بیماریهای نتال و وضعیت جسمانی فرد مورد بررسي قرار گرفتند. در این بررسي 539 فرد 31 ساله مورد بررسي قرار گرفتند. 33.3% این افراد بدون مشکل، 14.3% مشکلات نتال متوسط و 14.7% مشکلات نتال حاد داشتند. همچنین بررسي روی این افراد نشان داد که اضافه وزن و چاقی روی ریسک تمامی نتایج تاثیر می گذارد: 11% افراد دارای اضافه وزن و 22% افراد چاق بالاترین ریسک بیماریهای نتیت را داشتند، 12% افراد دارای اضافه وزن و 27% افراد چاق بالاترین ریسک بیماریهای نتال متوسط و شدید

دوره ی جدید کلاسهای عرفان تطبیقی

درخواست حذف اطلاعات

موسسه مطالعات فرهن بهاران برگزار می کند:بررسي و نقد آموزه های مولانا در روزگار مدرنمدرس: عبدالحمید ضیاییبر اساس بازخوانیِ مثنوی و دیوان کبیر. دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰مدت دوره: ده جلسهشروع: دوشنبه دهم آبان ماه ۱۳۹۵شماره تماس:۰۲۱- ۸۸۸۹۵۴۸۸ محل برگزاری: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش، پلاک ۲۱. موسسه مطالعات فرهن بهاران. منبع: http://ziaei2007. /

ادبیات تطبیقی و نقد پسااستعماری 2

درخواست حذف اطلاعات

در ادامه مبحث ادبیات تطبيقي و نقد پسااستعماری، باید به کیفیت کاربرد این نوع نقد در قالب ادبیات تطبيقي پرداخت. همان گونه که گفته شد، در روش مطالعاتی جدید ادبیات تطبيقي، به دوگانه های متعارض یا متفاوت می توان توجه کرد. بنابراین، پژوهشگر ادبیات تطبيقي در وهله نخست باید متنی را با این مضمون در محور پژوهش خود قرار دهد. متونی که در بستری پسااستعماری نگاشته می شوند، متنوع و گونه گون اند. برای نمونه، برخی از متون پسااستعماری از منظر یک استعمارشده نگاشته می شوند مانند مرد مردمی چینوا آچیبه. برخی از دیدگاه یک استعمارگر نوشته می شوند مانند دل تاریکی از جوزف کنراد یا ر نسون کروزوئه از دانیل دفو. دسته ای هم از دیدگاه نویسنده ای که متعلق به سرزمین استعمارگر است اما استعمارستیز است نوشته می شوند مانند سرزمین های گرگ و میش از جان م ول کوتزی. ای هم در واکنش به یک متن استعماری نوشته می شوند و در واقع بازنو

ادبیات تطبیقی و نقد پسااستعماری 2

درخواست حذف اطلاعات

در ادامه مبحث ادبیات تطبيقي و نقد پسااستعماری، باید به کیفیت کاربرد این نوع نقد در قالب ادبیات تطبيقي پرداخت. همان گونه که گفته شد، در روش مطالعاتی جدید ادبیات تطبيقي، به دوگانه های متعارض یا متفاوت می توان توجه کرد. بنابراین، پژوهشگر ادبیات تطبيقي در وهله نخست باید متنی را با این مضمون در محور پژوهش خود قرار دهد. متونی که در بستری پسااستعماری نگاشته می شوند، متنوع و گونه گون اند. برای نمونه، برخی از متون پسااستعماری از منظر یک استعمارشده نگاشته می شوند مانند مرد مردمی چینوا آچیبه. برخی از دیدگاه یک استعمارگر نوشته می شوند مانند دل تاریکی از جوزف کنراد یا ر نسون کروزوئه از دانیل دفو. دسته ای هم از دیدگاه نویسنده ای که متعلق به سرزمین استعمارگر است اما استعمارستیز است نوشته می شوند مانند سرزمین های گرگ و میش از جان م ول کوتزی. ای هم در واکنش به یک متن استعماری نوشته می شوند و در واقع بازنو

اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسي شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران، نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و imf به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به بررسي تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جمله کره و ژاپن پرداخته شده است.از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانه های حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بالایی از توسعه دست یافتند و در تحقق عد و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم، الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توام ب ا عد تدوین نمود. همچنین در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملی در شرایط تحری

اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسي شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران، نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و imf به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به بررسي تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جمله کره و ژاپن پرداخته شده است.از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانه های حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بالایی از توسعه دست یافتند و در تحقق عد و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم، الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توام ب ا عد تدوین نمود. همچنین در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملی در شرایط تحری

نشست علمی اساتید

درخواست حذف اطلاعات

به حول و قوه الهی سومین نشست علمی اساتید حوزه علمیه بروجن در تاریخ 14 آذرماه 1395 برگزار می شود. موضوع این کرسی بررسي تطبيقي اصاله الوجود و الماهیه از دیدگاه آقای احسائی و آیت الله فیاضی است که توسط حجت ال خسروی از اساتید حوزه و محترم گندمان برگزار می شود. لازم به توضیح است با توجه به چالش بران ز بودن این موضوع، این جلسه دوم این نشست علمی درباره این موضوع است و جلسه اول آن در آبان ماه سال جاری برگزار شد. معاونت پژوهش منبع: http://pajohesh1395. /

نشست علمی اساتید

درخواست حذف اطلاعات

به حول و قوه الهی سومین نشست علمی اساتید حوزه علمیه بروجن در تاریخ 14 آذرماه 1395 برگزار می شود. موضوع این کرسی بررسي تطبيقي اصاله الوجود و الماهیه از دیدگاه آقای احسائی و آیت الله فیاضی است که توسط حجت ال خسروی از اساتید حوزه و محترم گندمان برگزار می شود. لازم به توضیح است با توجه به چالش برانگیز بودن این موضوع، این جلسه دوم این نشست علمی درباره این موضوع است و جلسه اول آن در آبان ماه سال جاری برگزار شد. معاونت پژوهش منبع: http://pajohesh1395. /

بررسی راههای پیش ری از خشونت در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: خشونت در مدارس مشکلی است که عوارض آن نه تنها در بعد زمان و مکانی خاص سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ک ن و نوجوانان را به خطر می اندازد بلکه، عواقب آن نسلهای آتی، کل جامعه و توسعه ملی را نیز تهدید می کند بدین لحاظ مطالعه عمیق و همه جانبه در زمینه پیش ری از خشونت در مدارس امری مبرم و ضروری است.در مطالعه تطبيقي حاضر پس از بررسي کل مطالب گردآوری شده با توجه به مبانی نظری و ملاحظات فرهن - اخلاقی در مرحله اول بیش از 50 مقاله انتخاب شدند که پس از مطالعه مجدد در مرحله دوم بر اساس اعتبار علمی 7 مجموعه مرتبط با موضوع "پیش ری از خشونت در مدارس" از منابعی چونunesco ،eric ،rppi ،who ، ascd (از سال 1996 تا آگوست سال1999 ) تحت بررسي مقایسه ای قرار گرفتند. در خصوص منابع داخلی متاسفانه علی رغم جستجوی فراوان مطالبی مستقیما مرتبط با عنوان مورد مطالعه یافت نشد. اما سعی بر آن بوده که جمع بندی هر چن

چشم انداز و هدف وب نوشت «ادبیات تطبیقی»

درخواست حذف اطلاعات

امروزه ادبیات تطبيقي یا مقایسه ای که ترجمه اصطلاح انگلیسی comparative literature است، معنا و مفهوم متفاوتی نسبت به دوران آغازین خود یافته است و بر همین اساس، روش ها و رویکردهای آن نیز دگرگون شده است. هر کدام از صاحب نظران و ایده پردازان فعال در این حوزه معرفتی کوشیده اند ضمن ارائه تعریفی جدید به این دانش، روش ها و متدهای جدیدی را برای پژوهش در آن ارائه نمایند. نگارنده این سطور خواهد کوشید با نگاهی علمی و چارچوب مند به این حوزه معرفتی بپردازد و ضمن معرفی روش ها و رویکردهای پژوهشی در آن، خود نیز از خوانندگان و مخاطبان خود چیزها بیاموزد و درس ها برگیرد. از این رو، از خواننده محترمی که این صفحه اینترنتی پیش روی ایشان است، انتظار می رود تا با ایده ها و شه های خود، یاریگر و یاری رسان باشد. منبع: http://comparativelit. /

چشم انداز و هدف وب نوشت «ادبیات تطبیقی»

درخواست حذف اطلاعات

امروزه ادبیات تطبيقي یا مقایسه ای که ترجمه اصطلاح انگلیسی comparative literature است، معنا و مفهوم متفاوتی نسبت به دوران آغازین خود یافته است و بر همین اساس، روش ها و رویکردهای آن نیز دگرگون شده است. هر کدام از صاحب نظران و ایده پردازان فعال در این حوزه معرفتی کوشیده اند ضمن ارائه تعریفی جدید به این دانش، روش ها و متدهای جدیدی را برای پژوهش در آن ارائه نمایند. نگارنده این سطور خواهد کوشید با نگاهی علمی و چارچوب مند به این حوزه معرفتی بپردازد و ضمن معرفی روش ها و رویکردهای پژوهشی در آن، خود نیز از خوانندگان و مخاطبان خود چیزها بیاموزد و درس ها برگیرد. از این رو، از خواننده محترمی که این صفحه اینترنتی پیش روی ایشان است، انتظار می رود تا با ایده ها و شه های خود، یاریگر و یاری رسان باشد. منبع: http://comparativelit. /