رسانه
رسانه

به نام خداوند آسمانها وزمین :: جستجوراز آفرینش در وجود محمد (ص)

درخواست حذف اطلاعات

حدیث قدسی :"لولاک لما خلقت الافلاک "اگر تو (ای محمد)نبودی آسمانها را(تمام هستی)نمی آف .. . این حدیث قدسی عبارت عاشقانه خداوند از حقیقت هستی است. خداوند در آغاز یک نور ،یک حقیقت را آفرید که گاهی به .. د، گاهی به قلم و گاهی به حقیقت محمدیه یا نور پاک .. (که 13 نور پاک دیگر هم فرع آن نور هستند و شریک در این حقیقت)تعبیر می شود. چون هستی از خداوند ابتدا در نور .. تجلی یافت و پس از آن خداوند با واسطه او تمام جهان را لباس وجود پوشاند؛خداوند فرمود:"لولاک لما خلقت الافلاک"@arameshsahafianمنبع: http://sahafian. .. /

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

مز فصل 115 1 ما را نی، ای خداوند ! ما را نی، بلکه نام خود را جلال ده! به سبب رحمتت و به سبب راستی خویش. 2 امّت ها چرا بگویند که خدای ایشان الآن کجاست؟ 3 امّا خدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نمود، به عمل آورده است. 4 بتهای ایشان نقره و طلاست، از صنعت دستهای انسان. 5 آنها را دهان است و سخن نمی گویند. آنها را چشمهاست و نمی بینند. 6 آنها را گوشهاست و نمی شنوند. آنها را بینی است و نمی بویند. 7 دستها دارند و لمس نمی کنند. و پایها و راه نمی روند. و به گلوی خود تنطّق نمی نمایند. 8 سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هر که بر آنها توکّل دارد. 9 ای بر خداوند توکّل نما. او معاون و سپر ایشان است. 10 ای خاندانِ هارون بر خداوند توکّل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. 11 ای ترسندگانِ خداوند، بر خداوند توکّل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. 12 خداوند ما را به یاد آورده، برکت می دهد. خاندان را برکت خو

سر به طاق آسمانها سوده ای

درخواست حذف اطلاعات

سر به طاق آسمانها سوده ای جاده های عشق را پیموده ای تا به دنبال دل خود می روی جان و دلهایی ز آتش سوده ای ای شمیم شبنم صبح امید تو دل بس مدعی را برده ای یک نظر بر قلب مسکینم نما که چنین ناله ز بشنوده ای؟ شمع جانم سوختی یک دم بیا گر طبیب جان سوزان بوده ای 1395/08/25 13:46منبع: http://aliryas5. /

سر به طاق آسمانها سوده ای

درخواست حذف اطلاعات

سر به طاق آسمانها سوده ای جاده های عشق را پیموده ای تا به دنبال دل خود می روی جان و دلهایی ز آتش سوده ای ای شمیم شبنم صبح امید تو دل بس مدعی را برده ای یک نظر بر قلب مسکینم نما که چنین ناله ز بشنوده ای؟ شمع جانم سوختی یک دم بیا گر طبیب جان سوزان بوده ای 1395/08/25 13:46منبع: http://aliryas5. /

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

ای برادران وای خواهران ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی برآورید! زیرا صالحان را ستایشِ او می شاید. خداوند را با نوای بربط بستایید! با چنگ ده تار برای او بنوازید. او را سرودی تازه بسرایید! نیکو بنوازید، با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است، و همۀ کارهای او با وفاداری. او عدل و انصاف را دوست می دارد؛ جهان آکنده از محبت خداوند است. به کلام خداوند آسمانها ساخته شد، و همۀ لشکر آنها، به دَمِ دهان او. آبهای دریا را همچون توده گرد می آورد؛ و ژرفا را در خزانه ها ذخیره می کند. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند. زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید. خداوند نقشه های امتها را باطل می کند؛ او تدبیرهای قومها را عقیم می گرداند. اما نقشه های خداوند جاودانه پابرجاست، و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است، و قومی که برای میراث خویش برگزی

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

ای برادران وای خواهران ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی برآورید! زیرا صالحان را ستایشِ او می شاید. خداوند را با نوای بربط بستایید! با چنگ ده تار برای او بنوازید. او را سرودی تازه بسرایید! نیکو بنوازید، با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است، و همۀ کارهای او با وفاداری. او عدل و انصاف را دوست می دارد؛ جهان آکنده از محبت خداوند است. به کلام خداوند آسمانها ساخته شد، و همۀ لشکر آنها، به دَمِ دهان او. آبهای دریا را همچون توده گرد می آورد؛ و ژرفا را در خزانه ها ذخیره می کند. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند. زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید. خداوند نقشه های امتها را باطل می کند؛ او تدبیرهای قومها را عقیم می گرداند. اما نقشه های خداوند جاودانه پابرجاست، و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است، و قومی که برای میراث خویش برگزی

فرشته مرگ

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: در شب معراج ، خداوند مرا به آسمانها سیر مى داد، در آسمان فرشته اى را دیدم که لوحى از نور در دستش بود، و آنچنان به آن توجه داشت که به جانب راست و چپ نگاه نمى کرد و مانند شخص غمگین ، در خود فرو رفته بود، به جبرئیل گفتم : این فرشته کیست ؟گفت : این فرشته مرگ (عزرائیل ) است که به قبض روحها اشتغال دارد گفتم : مرا نزد او ببر، تا با او سخن بگویم ، جبرئیل مرا نزدش برد، به او گفتم : اى فرشته مرگ آیا هر ى که مرده یا در آینده مى میرد روح او را تو قبض کرده اى و یا قبض مى کنى ؟گفت : آرى ، گفتم : خودت نزد آنها حاضر مى شوى ؟ گفت : آرى خداوند همه دنیا را همچنان در تحت اختیار و تسلط من قرار داد، همچون پولى که در دست شخصى باشد، و آن شخص ، آن پول را در دستش هرگونه که بخواهد جابجا نماید. هیچ خانه اى در دنیا نیست مگر اینکه در هر روز پنج بار به آن خانه سر مى زنم ، وقتى که گریه

ز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجه / که از چنین سفری گشت خاک معدن زر

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بخشنده ی مهربانآیا به چیزهایى که خدا آفریده است، ننگریسته اند که [چگونه ] سایه هایشان از راست و [از جوانب ] چپ مى گردد، و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاک مى سایند؟ [48] و آنچه در آسمان ها و آ ن چه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است، براى خدا سجده مى کنند و تکبر نمى ورزند. [49] از پروردگارشان که حاکم بر آن هاست مى ترسند و آنچه را مأمورند انجام مى دهند. [50] و خدا فرمود: «دو معبود براى خود مگیرید. جز این نیست که او خدایى یگانه است. پس تنها از من بترسید.» [51] و آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ اوست، و آیین پایدار [نیز] از آنِ اوست. پس آیا از غیر خدا پروا دارید؟ [52]نحلمنبع: http://tabiat1. .. /

نحمیا فصل ۱ (ترجمه تفسیری)

درخواست حذف اطلاعات

گزارش نحمیا، پسر حکلیا: ۱ در مـاه کیسلـو، در بیستمین سال سلطنت اردشیر، وقتی در کاخ سلطنتی شوش بودم، ۲ یکی از برادران یهودی ام به اسم حنانی با چند نفر دیگر که تازه از سرزمین یهودا آمده بودند، به دیدنم آمدند. از ایشان درباره وضع .. انی که از تبعید بازگشته بودند و نیز اوضاع اورشلیم سؤال .. . ۳ آنها جواب دادند: «ایشان در شدت تنگی و خواری به سر می برند. حصار شهر هنوز .. اب است و دروازه های سوخته آن تعمیر نشده است.» ۴ وقتی این خبر را شنیدم، نشستم و گریه .. . از شدت ناراحتی چند روز لب به غذا نزدم، و در تمام این مدت در حضور خدای آسمانها مشغول دعا بودم. ۵ در دعا گفتم: «ای خداوند، خدای آسمانها! تو عظیم و مهیب هستی. تو در انجام وعده های خود نسبت به .. انی که تو را دوست می دارند و دستورات تو را اطاعت می کنند، امین هستی. ۶و۷ به من نظر کن و دعای مرا که درباره بندگانت، قوم .. ، شب و روز به حضور تو تق

ایه الکرسی

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل آیت الکرسی اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُۆْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَیَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآۆُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُم

ایه الکرسی

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل آیت الکرسی اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُۆْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَیَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآۆُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُم

شناخت و چرا ..

درخواست حذف اطلاعات

برای تمام چیزهای منفی که به خود می گوییم خداوند پاسخ مثبتی دارد:می گویی «این غیرممکن است»، خداوند پاسخ می دهد «همه چیز ممکن است».می گویی «هیچ .. واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ می دهد «من تو را دوست دارم».می گویی «من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ می دهد «من به تو آرامش می دهم».می گویی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ می دهد «رحمت من تو را کافی است».می گویی «نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ می دهد «من گام هایت را هدایت خواهم کرد».می گویی «من نمی توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ می دهد «تو با من قادر به انجام هر کاری هستی».می گویی «این ارزشش را ندار»، خداوند پاسخ می دهد «این ارزش پیدا خواهد کرد».می گویی «من نمی توانم خودم را ببخشم»، خداوند پاسخ می دهد «من تو را بخشیده ام».می گویی «من می ترسم»، خداوند پاسخ می دهد «من روح ترس به تو نداده ام».می گویی «من همیشه نگران و ناام

ایه

درخواست حذف اطلاعات

لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی ،جلال من و فرازندة سر من . ۴ به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدّس خود اجابت می نماید. سلاه ۵ و اما من خسبیده ، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. ۶ از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ۷ ای خداوند ، برخیز! ای خدای من ، مرا برهان ! زیرا بر رخسار همة دشمنانم زدی ؛ دندانهای شریران را ش .. تی . ۸ نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو می باشد.منبع: http://masihrahhaghighat. .. /

هفته دفاع مقدس گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند شور آفرینخداوند والفجر و فتح المبینخداوند آنها که پ ر شدندشب آتش و خون کبوتر شدندخداوند موسی ، خداوند نوحخداوند شبهای فتح الفتوحخداوند مردان اهل نبردخداوند غیرت، خداوند دردبنام خ که نور آفریدشب حمله عشق و غرور آفریدخداوند گردان قایق سوارخداوند شیران شب زنده داربنام خداوند حال و قدیمخداوند شبهای هورالعظیمخداوند دستان ذکر و دعاخداوند مجنون خیبر گشاخ که شادی و غم آفریدمحرم نوشت و علم آفریدسفرنامه کربلا را سرودبدنهای از تن جدا را سرود منبع: http://bineshlib. /

هفته دفاع مقدس گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند شور آفرینخداوند والفجر و فتح المبینخداوند آنها که پ ر شدندشب آتش و خون کبوتر شدندخداوند موسی ، خداوند نوحخداوند شبهای فتح الفتوحخداوند مردان اهل نبردخداوند غیرت، خداوند دردبنام خ که نور آفریدشب حمله عشق و غرور آفریدخداوند گردان قایق سوارخداوند شیران شب زنده داربنام خداوند حال و قدیمخداوند شبهای هورالعظیمخداوند دستان ذکر و دعاخداوند مجنون خیبر گشاخ که شادی و غم آفریدمحرم نوشت و علم آفریدسفرنامه کربلا را سرودبدنهای از تن جدا را سرود منبع: http://bineshlib. /

موانع ابزارها در دوستی با خداوند

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بهترین دوستم به نام خداوند که در بهترین ها هم بهترین و ممتازترین و بی همتاترین است.... چگونه...امور....دیگر مرا..از دوست داشتن خداوند....باز میدارند چگونه...امور جسمانی....برایم سدی,میشوند که نتوانم خداوند را دوست داشته باشم چگونه امور .. ..برایم سدی میشود تا نتوانم انطور که شایسته و بایسته است خداوند را دوست نداشته باشم چگونه ابزارها...مانعم میشوند...تا خداوند را دوست نداشته باشم چگونه میتوانم تحمل کنم که خداوند....را دوست نداشته باشم بسی هولناک میشود بسی ترسناک میشود بسی دهشتناک میشود تحمل دوست نداشتن خداوند برایم ناممکن شده است دیکر تحمل ندارم بر...تحمل.......ضربدر میکشم و از خداوند میخواهم و از خداوند خواهانم تاابد مگذارد.....ابزاری....جسمی...روحی....ذره ایی مانع شوند از اینکه من نتوانم خداوند را دوست داشته باشم از خداوند خواهانم....مرا با دوستدارانش....ه .. ن گرداند از خ

کورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر می کند

درخواست حذف اطلاعات

کورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر می کند ۱ در سـال اول سلطنت کـورش، پادشـاه پارس، خداوند آنچه را که توسط ارمیای نبی فرموده بود، به انجام رساند. خداوند کورش را بر آن داشت تا فرمانی صادر کند و آن را نوشته به سراسر سرزمین پهناورش بفرستد. این است متن آن فرمان: ۲ «من، کورش پادشاه پارس، اعلام می دارم که خداوند، خدای آسمانها، تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهودا است خانه ای بسازم. ۳ بنابراین، از تمام یهودیانی که در سرزمین من هستند، انی که بخواهند می توانند به آنجا بازگردند و خانه خداوند، خدای را در اورشلیم بنا کنند. خدا همراه ایشان باشد! ۴ همسایگان این یهودیان باید به ایشان طلا و نقره، توشه راه و چها ایان بدهند و نیز هدایا برای خانه خدا تقدیم کنند.» ۵ از طرف دیگر، خدا اشتیاق فراوان در دل ان طایفه های یهودا و بنیامین، و کاهنان و لاو

قسمت کوتاهی از کلام خداوند کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اى همه مردم روى زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید! زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد، او امر فرمود و عالم هستى بوجود آمد. خداوند تصمیمات قومها را بى اثر میکند و نقشه هاى قومهاى جهان را نقش بر آب میسازد. اما تصمیم خداوند، قطعى است و نقشه هاى او تا ابد پایدار است. خوشابحال قومى که خداوند، خداى ایشان است! خوشابحال مردمى که خداوند، ایشان را براى خود بر گزیده است! خداوند از آسمان نگاه میکند و همه انسانها را مى بیند، او از محل س .. ت خود تمام .. نان جهان را زیر نظر دارد او که آفریننده دلهاست، خوب میداند که در دل و .. شه انسان چه میگذرد. خداوند از .. انى که او را گرامى میدارند و انتظار رحمتش را میکشند مراقبت میکند، او ایشان را از مرگ میرهاند و در هنگام قحطى آنها را زنده نگاه میدارد. امید ما به خداوند است او مددکار و م .. ع ماست، او مایه شادى دل ماست ما بنام مقدس او تو

موانع ابزارها در دوستی با خداوند

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بهترین دوستم به نام خداوند که در بهترین ها هم بهترین و ممتازترین و بی همتاترین است.... چگونه...امور....دیگر مرا..از دوست داشتن خداوند....باز میدارند چگونه...امور جسمانی....برایم سدی,میشوند که نتوانم خداوند را دوست داشته باشم چگونه امور ..برایم سدی میشود تا نتوانم انطور که شایسته و بایسته است خداوند را دوست نداشته باشم چگونه ابزارها...مانعم میشوند...تا خداوند را دوست نداشته باشم چگونه میتوانم تحمل کنم که خداوند....را دوست نداشته باشم بسی هولناک میشود بسی ترسناک میشود بسی دهشتناک میشود تحمل دوست نداشتن خداوند برایم ناممکن شده است دیکر تحمل ندارم بر...تحمل.......ضربدر میکشم و از خداوند میخواهم و از خداوند خواهانم تاابد مگذارد.....ابزاری....جسمی...روحی....ذره ایی مانع شوند از اینکه من نتوانم خداوند را دوست داشته باشم از خداوند خواهانم....مرا با دوستدارانش....ه ن گرداند از خداوند

کورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر می کند

درخواست حذف اطلاعات

کورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر می کند ۱ در سـال اول سلطنت کـورش، پادشـاه پارس، خداوند آنچه را که توسط ارمیای نبی فرموده بود، به انجام رساند. خداوند کورش را بر آن داشت تا فرمانی صادر کند و آن را نوشته به سراسر سرزمین پهناورش بفرستد. این است متن آن فرمان: ۲ «من، کورش پادشاه پارس، اعلام می دارم که خداوند، خدای آسمانها، تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهودا است خانه ای بسازم. ۳ بنابراین، از تمام یهودیانی که در سرزمین من هستند، انی که بخواهند می توانند به آنجا بازگردند و خانه خداوند، خدای را در اورشلیم بنا کنند. خدا همراه ایشان باشد! ۴ همسایگان این یهودیان باید به ایشان طلا و نقره، توشه راه و چها ایان بدهند و نیز هدایا برای خانه خدا تقدیم کنند.» ۵ از طرف دیگر، خدا اشتیاق فراوان در دل ان طایفه های یهودا و بنیامین، و کاهنان و لاو

شهادت خداوند متعال

درخواست حذف اطلاعات

اولین و بزرگترین شاهد قیامت، خداوند است. در قرآن آمده است: «اِنَّ اللهَ عَلى‏ کُلِ‏ّ شَى‏ءٍ شَهیِدٍ»(1)؛ همانا خداوند بر همه چیز گواه است. در بحث شهادت براى خداوند اوصاف دیگرى نیز آمده است که همگى دل بر احاطه و حضور و علم و گواهى خداوند دارند، نظیر آیه «اِنَّ اللهَ کانَ عَلَیکُم رَقیِباً»(2)؛ همانا خداوند مراقب شماست، یا آیه «و کانَ اللهُ بِکُلِ‏ّ شَى‏ءٍ مُحِیطاً»(3)؛ خداوند بر هر چیز احاطه و حضور دارد.منبع: http://shahedanghiyamat. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گل نرگس ای مظهر تمام زیباییها ای گل نرگس سالهاست که انتظار تو را می کشم. من همراه با آسمانها و زمین دعای فرج تو را می خوانم ، تا شاید ظهور کنی و مرهمی بر این دل زخم دیده از روزگار بی انصاف باشی آخه میدونی مولا ی جان خیلی از این زمونه پست دلم به درد اومده و در تنهایی خودم با تو نجوا می کنم و به ت می ایستم و در سجده عاشقی با تو نجوا می کنم. و اشک ریزان فرج تو را از خداوند می خواهم. ای گل زهرا بیا و درد دل ما را دوا کن. که ما برای دیدنت بی قراریممنبع: http://emameasrr. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گل نرگس ای مظهر تمام زیباییها ای گل نرگس سالهاست که انتظار تو را می کشم. من همراه با آسمانها و زمین دعای فرج تو را می خوانم ، تا شاید ظهور کنی و مرهمی بر این دل زخم دیده از روزگار بی انصاف باشی آخه میدونی مولا ی جان خیلی از این زمونه پست دلم به درد اومده و در تنهایی خودم با تو نجوا می کنم و به ت می ایستم و در سجده عاشقی با تو نجوا می کنم. و اشک ریزان فرج تو را از خداوند می خواهم. ای گل زهرا بیا و درد دل ما را دوا کن. که ما برای دیدنت بی قراریممنبع: http://emameasrr. /

دعا در درگاه خداوند

درخواست حذف اطلاعات

"راضیم به رضای تو" اگر این حرف را بگویی دیگر دعا معنی ندارد تو به خدا میگویی که من به رضایت تو راضی هستم پس چرا دعا میکنی . . . مسلمان واقعی ان است حتی اگر ن نا هم شد . دعا نکند که خداوند او را بینا کند از خداوند خوده خدا رو بخواهیم. دعا یعنی دعوت از خدا منبع: http://fewfekr. /

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

پسرم، تعلیم مرا از یاد مبر بلکه دل تو فرمانهای مرا نگاه دارد، زیرا بر روزها و سالهای عمرت خواهد افزود و سعادتمند خواهی شد. مگذار محبت و وفاداری هرگز ترکت کنند؛ آنها را بر گردن خود بربند و بر لوحِ دلِ خویش بنگار. آنگاه در نظر خدا و انسان فات و نیکنامی خواهی یافت. با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. خویشتن را حکیم مپندار؛ از خداوند بترس و از شرارت دوری کن. این برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود. خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همۀ محصول خویش؛ آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چَرخُشتهایت از تازه لبریز خواهد گشت. پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و از توبیخ او بیزاری مجو، زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد، تأدیب می کند چنانکه پدری، فرزند خویش را که مای

که هست و بوده تام واجبیت

درخواست حذف اطلاعات

تجرد مسند علم خداوند سوا و ماسوا ذات خداوند مقدم یاد و نام آن خداوند تجرد واجب است نام خداوند صدور است نام آن یارب ستار که هست باری تعالی فعل فعال مبانی هست در ذات خداوند که فاسد هست فعل آن شرارت تعلق هست غیر ذات احمد جهان دارد به جز، آن واحدیت؟ که ترسیم است نامت در کران ها همه منبود غیر احمدیت مفرق ارتسام فاسده است بشر توضیح ذات فاسده است مبانی هست عالم در خداوند زوال است راه آن ، پیروانت که عالم خلق کرد باری تعالی که استقلال داد ذات تعالی که توضیح داد مبشر در کران ها تعقل داد مبشر در جهان را مبشر هست مقهور خداوند که ترسیم است فعل جاهلیت زوال دارد مبشر در کرانه که هست و بوده تام واجبیتمنبع: http://laye. .. /

یلدای 95

درخواست حذف اطلاعات

یلدای امسال همانند سالهای گذشته با سرمای خشک همراه است اما خداوند برای اینکه لطف خود راشامل حال مردم نماید شب هنگام بارش برف را برای لحظاتی به نمایش گذاشت . وزمين راسفید پوش کرد واین فرش سفید یلدا را زمستانی کرد. جای همه ی اونایی که دور از ولایت اند خالی.... البته امسال باتوجه به محاسبات نجومی دوشب را یلدا اعلام .. د.منبع: http://ahmad-g-m-bondize. .. /

اثر فرو نشاندن خشم

درخواست حذف اطلاعات

فرو نشاندن خشم، مهربانی خدا را به همراه دارد. روایاتی ناظر به این مطلب است:1. زید بن على روایت می کند: «خداوند به ش داود(ع) وحى فرستاد و گفت: هر گاه بنده من در حال خشم و غضب، مرا یاد آورد، من هم روز قیامت او را به یاد آورده و از نظر دور نمی دارم». و باقر(ع) می فرماید: «...خداوند به موسى(ع) فرمود: اى موسى! به مردم غضب نکن تا تو را از غضب خود حفظ کنم».2. باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: «هر خود را از بدگویى به مردم حفظ کند خداوند روز قیامت او را آزاد می گذارد و هر با مردم به تندى رفتار نکند خداوند روز قیامت او را عذاب نمی کند».3. صادق(ع) فرمود: «هر خشم خود را فرو برد خداوند لغزش هاى پنهانى او را می پوشاند».منبع: http://khoshonat5. /

پری رخساره

درخواست حذف اطلاعات

پری رخساره شعرم خوب و زیبا بال بگشا به سمت مشرق عرفان سفر کن از این دنیای بی ارزش حذر کن پری رخساره شعرم غم چو دریاست وشکل حجم اندوهم چه پیداست پری رخساره شعرم کوچ زیباست وقشلاق نگاهت گرم و رعناست پری رخساره شعرم غمگسارم رفیق خوب تنهایی بهارم سفر کن کوچ کن تا آسمانها اکرم مندنی زاده 20/ 9/ 95 منبع: http://darrahgozareaftab. .. /

سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بخش اول

درخواست حذف اطلاعات

سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ در آنچه به علیّ سفارش کرده است ـ : ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روز برای سه آمرزش می طلبند :دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان . آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روزبرای سه آمرزش می طلبند : دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان آفت دانش تکبّر است . آفت دانش، فراموشی و تباهی اش، گزارش آن به نا اهل است . آموزش دانش کفّاره گناهان بزرگ است آموزش دانش کفّاره گناهان بزرگ است . آن سنگ لغزنده ای که گامهای دانشمندان بر آن استوار نمی ماند، آز است . آن که بی دانش دست به کاری زند بیش از آنکه اصلاح کند تباه می سازد آن که بی دانش دست به کاری زند، بیش از آنکه اصلاح کند تباه می سازد . آنکه با دانشمندان بنشیند، با من نشسته و هر با من بنشیند، گویی با پروردگارم نشسته است آنکه به دنیا رغبت ورزد و آرزویش در آن دراز گردد، خداوند د

اعداد ٦ آیه هاى ٢٤-٢٥-٢٦

درخواست حذف اطلاعات

خداوندا چشمان مرا براى دیدن اطرافیانم باز کن کمکم کن آنها را طورى که تو مى بینى ببینم. ”«خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.”‮‮اعداد‬ ‭6:24-26‬ ‭nmv‬‬http://bible.com/118/num.6.24-26.nmvمنبع: http://naserfazli. /

مطرود

درخواست حذف اطلاعات

نفهمیدم دلیل خلقتم را کز این کارت چه بود غایت خدایا؟ به جز شه های باطل و غم نشد چیزی از این فکر عاید من چرا ماندم اسیر کالبدی سنگ در آ جایگاهم چاله ای تنگ چرا مطرود شدم از آسمانها فتادم از فلک از بین ابرها شدم تنها اسیر بند دنیا دریغا زین سرشت تارک ما ببسته بالهایم جسم خاکی ندارم ای خدا جز تو پناهی گناه این مترسک را ببخشش برش گردان خدا تو می توانی...منبع: http://afsanesaz. /

سه بیت، سه نگاه، سه برداشت...

درخواست حذف اطلاعات

موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی ( خود را به من نشان بده) خداوند:لَن ترانی ( هرگز مرا نخواهی دید)

اعداد ٦ آیه هاى ٢٤-٢٥-٢٦

درخواست حذف اطلاعات

خداوندا چشمان مرا براى دیدن اطرافیانم باز کن کمکم کن آنها را طورى که تو مى بینى ببینم. ”«خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.”‮‮اعداد‬ ‭6:24-26‬ ‭nmv‬‬http://bible.com/118/num.6.24-26.nmvمنبع: http://naserfazli. /

سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بخش اول

درخواست حذف اطلاعات

سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ در آنچه به علیّ سفارش کرده است ـ : ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روز برای سه آمرزش می طلبند :دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان . آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روزبرای سه آمرزش می طلبند : دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان آفت دانش تکبّر است . آفت دانش، فراموشی و تباهی اش، گزارش آن به نا اهل است . آموزش دانش کفّاره گناهان بزرگ است آموزش دانش کفّاره گناهان بزرگ است . آن سنگ لغزنده ای که گامهای دانشمندان بر آن استوار نمی ماند، آز است . آن که بی دانش دست به کاری زند بیش از آنکه اصلاح کند تباه می سازد آن که بی دانش دست به کاری زند، بیش از آنکه اصلاح کند تباه می سازد . آنکه با دانشمندان بنشیند، با من نشسته و هر با من بنشیند، گویی با پروردگارم نشسته است آنکه به دنیا رغبت ورزد و آرزویش در آن دراز گردد، خداوند د

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

مز فصل 27 1 [مزمور داود] خداوند نور من و نجات من است؛ از کِه بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از کِه هراسان شوم؟ 2 چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. 3 اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من ب ا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت. 4 یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانهٔ خداوند ن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. 5 زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در ٔ خیمهٔٔ خود، مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر ص ه بلند خواهد ساخت. 6 و الآن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمهٔٔ او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. 7 ای خداوند چون به آواز خود می خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرما. 8 دل من به تو

ویژ های خاص حضرت زهرا (سلام الله علیها )

درخواست حذف اطلاعات

ویژ های خاص "حضرت فاطمه زهرا(س)" حضرت فاطمه زهرا(س) علیها السلام در زندگى خود داراى ویژگى خاصى بودند. از ابتداى خلقت تا پایان عمر، که عبارتند از: ۱- اولین ویژگى آن حضرت خلقت آن حضرت است از نور خدا صادق علیه السلام از (صلى الله علیه وآله ) روایت مى کنند: که خداوند عز و جل فاطمه علیها السلام را از نور خود خلق کرد قبل از آنکه آدم را بیافریند. و نام فاطمه مشتقشده از نام خداوند به (صلى الله علیه وآله ) دستور مى دهد که چهل روز در خلوت ، شبها به عبادت و روزها را روزه دارى کند و بعد از اتمام این مدت براى او طعام بهشتى مى فرستد. ۲- یکى دیگر از ویژ هاى منحصر به فرد صدیقه طاهره علیها السلام ، تکلم او در رحم با مادر عزیزش بود که او را در سختی هاى تسلى مى داد. ۳- سومین ویژگى آن حضرت اینکه : به هنگام تولدش برترین ن قابله اش بودند و بعد از تولد نور وجودش تمام خانه هاى مکه را روشن

مطرود

درخواست حذف اطلاعات

نفهمیدم دلیل خلقتم را کز این کارت چه بود غایت خدایا؟ به جز شه های باطل و غم نشد چیزی از این فکر عاید من چرا ماندم اسیر کالبدی سنگ در آ جایگاهم چاله ای تنگ چرا مطرود شدم از آسمانها فتادم از فلک از بین ابرها شدم تنها اسیر بند دنیا دریغا زین سرشت تارک ما ببسته بالهایم جسم خاکی ندارم ای خدا جز تو پناهی گناه این مترسک را ببخشش برش گردان خدا تو می توانی...منبع: http://afsanesaz. /

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

مز فصل 27 1 [مزمور داود] خداوند نور من و نجات من است؛ از کِه بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از کِه هراسان شوم؟ 2 چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. 3 اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من ب ا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت. 4 یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانهٔ خداوند ن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. 5 زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در ٔ خیمهٔٔ خود، مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر ص ه بلند خواهد ساخت. 6 و الآن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمهٔٔ او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. 7 ای خداوند چون به آواز خود می خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرما. 8 دل من به تو

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایا این روزها بیش از هر زمان دیگری محتاج لطف و نگاهت هستم. از تو می خواهم که ما را از این گردباد مهیبی که چندین سال است در زندگیمان جولان می دهد ، به ساحل نجات و ارامش برسانی که این گرفتاران طوفان زده با تاخت و تازهای این گردباد بسیار بی رمق و کم جان شده اند. از تو می خواهم که قدمایمان را خود در مسیری قرار دهی که من و او و دخترم که سالهاست روی ارامش را ندیده ایم ، به مسیر زندگی قبل بر گردیم. از تو می خواهم اگر انی هستند که این دریای طوفانی و گل آلود ، بهترین مکان ماهی گیری را برایشان فراهم کرده است خود هدایتشان کرده و مسیرشان را از مسیر زندگی ما جدا کنی. خدایا این روزها که محتاج لطف و نگاهت هستم با من بی تفاوت نباش . همه چیز به بدترین شکل ممکن پیش می رود ، نمیدانم شاید هم از نظر من بد است چون آن خط قرمز های زندگیم همه از دست رفته است . کاش دست نوازش به سرم می کشیدی و می گفتی بنده من من س