رسانه
رسانه

تعبیر :: جستجوتعبیر خواب

درخواست حذف اطلاعات

در اخبار از المؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبير آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند... خوابها آنچه که می بینیم نیستنداگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می بینید، ا اماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبير نمایید.لازم به ذکر است این وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبير خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .آیا تعبير خواب صحت دارد؟تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه نمی تواند تعبير خواب کنند و نیز همه ی خواب ها تعبير ندارند.قرآن کریم می فرماید : عزیز مصر خو دید و از معبّران خواست آن را تعبير کنند، ولی آنان از تعبير

تعبیر خواب خارش به علاوه تعبیر خواب خود

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب خارش به علاوه تعبير خواب خودع خفنتعبير خواب - خارشمحمدبن سیرین گوید: اگر ی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند. ابراهیم کرمانی گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان. حضرت جعفر صادق فرماید: اگر بیند از خارش، وی گزند و رنج رسید، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر ازخارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد. تعبير خواب - خود محمدبن سیرین گوید: خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود. جابر مغربی گوید: اگر ی بیند که خود فول

تعبیر

درخواست حذف اطلاعات

تعبير قشن نیست من خواب تورا دیدمخود را و تورا ازهم یک عمر جدا دیدم تعبير قشن نیست با اینکه توهم هستیخود را خم و وامانده بر روی عصا دیدم با ذکر "خدا اورا باز آر به آغوشم"خود را به سرِ مهر و؛درگاه خدا دیدم خود را وسط بازار در زهر فروشی هابی کفش و کمی لنگان دنبال دوا دیدم این خواب قشن نیست بیدار شده ام اماتن پوش سفیدم را در جشنِ عزا دیدم تعبير قشن نیست رفتی و دمِ رفتنیک بر لبهات از حرف نیا دیدم... "باقر دیلمی"منبع: http://bagherdeylami. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از آدم ها طلب کارم خوب زندگی را یاد نگرفتند و هر کدام به تعبير خود زندگی می کنند و دنیا پر از تعبيرهای نا مفهوم است و این زندگی را بر من سخت می کند اگر قرار بود هر به تعبير خود زندگی کند دیگر این آیین و دین برای چه بود ؟ مرز کشورها چه منطقی دارد ؟ وقتی همه به تعبير کشور خود زندگی می کنند؟؟؟ منبع: http://harrozezendegi. /

تعبیر

درخواست حذف اطلاعات

تعبير قشنگی نیست من خواب تورا دیدمخود را و تورا ازهم یک عمر جدا دیدم تعبير قشنگی نیست با اینکه توهم هستیخود را خم و وامانده بر روی عصا دیدم با ذکر "خدا اورا باز آر به آغوشم"خود را به سرِ مهر و؛درگاه خدا دیدم خود را وسط بازار در زهر فروشی هابی کفش و کمی لنگان دنبال دوا دیدم این خواب قشنگی نیست بیدار شده ام اماتن پوش سفیدم را در جشنِ عزا دیدم تعبير قشنگی نیست رفتی و دمِ رفتنیک بر لبهات از حرف نیا دیدم... "باقر دیلمی"منبع: http://bagherdeylami. /

خوابها و تعبیر آن

درخواست حذف اطلاعات

دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه ان و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی برخوردارند. همه ما این تجربه را داشته ایم که خو دیده ایم و روز یا روزها و حتی سالهای بعد تعبير آن را آنگونه که خود برداشت کرده ایم، یافته ایم در این قسمت از بازدیدکنندگان می خواهم اگر چنین تجربه هایی داشتند در بخش نظرات مرقوم فرمایند.منبع: http://mokhtari6221. /

تعبیر

درخواست حذف اطلاعات

گاهىِ روحِ معشوق پانسمان مى خواهد باید بر بالینش بنشینى دستِ دلش را گرم بگیرى و بر لاله گوشش کنى آرام بخواب دلک اَم تا بیدار شوى تمامِ خواب هایت را تعبير مى کنم ...منبع: http://otobankhande. /

« والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!/428

درخواست حذف اطلاعات

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(427) « والاترین تعبير »،« بالاترین تغییر »است! من در « درازای زمان » و « پهنای زمین »، راز و رمز همه « تحولّات شگرف » را در « تغییرات ژرف » دیدم، در « تغییر باورها » و « پذیرش خطرها ». هماره « والاترین تعبير »،« بالاترین تغییر » است! #شفیعی_مطهر گاه گویه های مطهر telegram.me/amotaharمنبع: http://amotahar. /

خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگور

درخواست حذف اطلاعات

خواب انگور به علاوه تعبير خواب انگوراتعبير خواب - انگور حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند. محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر ... انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دی

قوله: فتعیّن حملها علی الکراهۀ

درخواست حذف اطلاعات

قوله: فتعیّن حملها علی الکراهۀ. ج1 ص 188 أقول: إن قلتَ: اگر منشأ انصراف غلبه استعمال باشد، ادلّه مجوّزه و ادلّه محرّمه با الفاظ مختلفی آمده اند و لذا تفاوت در إنصراف منعی ندارد؛ زیرا در روایات مجوّزه تعبير تصویر و تمثال آمده است، ولی در روایات محرّمه علاوه بر این دو تعبير، تعبير نقش آمده است. قلتُ: تعبير نقش اگر انصراف داشته باشد به نقّاشی انصراف دارد نه به مجسّمه و انصراف آن از دو لفظ تصویر و تمثال قوی تر می باشد کما هو واضحٌ.منبع: http://feghahat1. /

تعبیر خواب پول

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب پول در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب پول را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب پول از لیلا برات تعبير خواب پول : نشانه این است به اجبار پول ج می کنید. تعبير خواب پول خارجی : نشانه موفقیت در کار ها است. تعبير خواب پول پیدا : نشانه این است در مقابل مشکلات دوام میاورید. تعبير خواب پول گم : نشانه بد شانسی در انجام کارهاست. تعبير خواب پول از منوچهر مطیعی تهرانی تعبير خواب پول د و سکه : نشانه غم و اندوه کوچک است. تعبير خواب پول : نشانه ناراحتی است. تعبير خواب پول شماردن : نشانه این است در آینده دچار گرفتاری می شود. تعبير خواب پول گرفتن از ی : نشانه رسیدن ناراحتی از همان شخص است. تعبير خواب پول دادن به ی : نشانه درست ناراحتی برای آن شخص است. تعبير خواب پول از آنلی بیتون تعبير خواب پول پیدا : نشانه این است در مقابل نگرانی کم، شاد

تعبیر خواب جن

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب جن در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب جن را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب جن از جعفر صادق ع دیدن جن در خواب 5 دلیل دارد. دوستی عزیز بخت و ت کامرانی بزرگی و حشمت خبری دروغ تعبير خواب جن از ابراهیم کرمانی تعبير خواب جن مسلمان : نشانه دوست و بخت است. تعبير خواب جن کافر : نشانه دشمن و اندوه است. تعبير خواب جن از دانیال نبی تعبير خواب در کنار جن بودن : نشانه این به سفر برود. تعبير خواب صحبت با جن : اگر با نیک سخن بگویند نشانه این است کارش نیکو شود. تعبير خواب جن با لباس نیکو : نشانه این حالش نیکو شود. تعبير خواب گرفتن چیزی از جن : نشانه این است ت و اقبال یابد. تعبير خواب جن از جابر مغربی تعبير خواب جن مرده : نشانه این است حال بد شود. تعبير خواب رفتن به خانه جن ها : نشانه این است به شهر غریب بروید. تعبير خواب رفتن با جن : ن

خواب

درخواست حذف اطلاعات

قبلنا خواب نما بودم یعنی خوابام رد خور نداشت خواب میدیدم یکی تصادف کرده واقعا تصادف می کرد خواب میدیدم عروسی یکی بهم خورده دقیقا همون میشد جالبتر اینکه تو دبیرستان یه بار خواب دیدم که دبیر زیستمون نیومده همون روز قبل از ساعت زیست وقتی بچه ها تو زنگ تفریح داشتن به شدت درس میخوندن به بچه ها گفتم ب همچین خو دیدم اونام بهم خندیدن گفتن ما خودمون اول صبحی تو حیاط دیدیمش خلاصه که یه دفعه معاون میومد دم در کلاس میگفت کتابا و کیفاتونو بردارین بی سر و صدا برین بیرون خانم فلانی براشون مشکل پیش اومده رفتن یعنی دهن اینا وا می موند ...... اما حالا. ...... خواب های خوبم که خیلی خیلی کم تعبير میشه اما امان از خواب های بدم دونه دونش با شدت هشت ریشتر به وقوع میپیونده یعنی از اون موقع که بیدار میشم با سرعت صد دور بر دقیقه آیت الکرسی میخونم و صلوات میفرستم بلکه از ریشترش کم بشه. ..... اما در این مورد یه حدیث

تعبیر خواب چاقو

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب چاقو در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب چاقو را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب چاقو از آنلی بیتون دیدن چاقو در خواب : نشانه دعوا و ضرر مالی است. تعبير خواب چاقوی تیز : نشانه این است همیشه دشمن اطراف شما است. تعبير خواب چاقو زدن به ی : نشانه این است آدم بدی شود. تعبير خواب چاقو خوردن : نشانه مشکلات خانوادگی است. تعبير خواب چاقوی زنگ زده : نشانه ج بین اعضای خانواده است. تعبير خواب چاوی ش ته : نشانه ش ت در امور عاطفی است. تعبير خواب چاقو از منوچهر مطیعی تعبير خواب چاقو : نشانه زبان بد گویان است. تعبير خواب چاقو داشتن : نشانه نداشتن امنیت است. تعبير خواب چاقو دادن یا گرفتن از ی : نشانه کمک یا کمک خواستن از آن شخص است. تعبير خواب چاقو در جیب : نشانه مراقبت بیشتر از خود است. تعبير خواب چاقوی تیز : نشانه زبان تند بد گویان است.

تعبیر خواب س

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب س در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب س را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب س از محمد ابن سیرین تعبير خواب س : نشانه دشمن فرومایه و احمق است. تعبير خواب سوار شدن بر س : نشانه این است توسط پادشاه خوار می شود. تعبير خواب کشتن س : نشانه پیروزی بر دشمن است. تعبير خواب خوردن گوشت س : نشانه ترس و بیم است. تعبير خواب س از ابراهیم کرمانی دیدن س در خواب : نشانه مردی بدبخت است. تعبير خواب س ماده : نشانه زنی بدبخت است. تعبير خواب گرفتن س ماده : نشانه گرفتن زن بدبخت است تعبير خواب س از منوچهر مطیعی تعبير خواب کشتن س : نشانه پیروزی بر مشکلات است. تعبير خواب فرار از دست س : نشانه ضعف و ناتوانی است. تعبير خواب خوردن گوشت س : نشانه سود بردن از دشمن است. تعبير خواب پوشیدن پوست س : نشانه افتخار و پیروزی از دشمن است. تعبير خواب س

تعبیر خواب موش

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب موش در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب موش را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب موش از محمد ابن سیرین دیدن موش در خواب : نشانه زنی فاسد و بد کردار است.تعبير خواب گرفتن موش : نشانه این است زنی چنین خواهد گرفت. تعبير خواب موش از جابر مغربی تعبير خواب موش در تخت خواب : نشانه این است با زنی فساد کند.تعبير خواب خوردن گوشت موش : نشانه این است مال زن مفسد را بخورد. تعبير خواب موش از ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که موش از سوراخ گوش، بینی و بیرون آمد تعبير خواب این است صاحب دختری نابکار می شود.اگر در خواب ببینید موش از گلوی بیرون آمد تعبير خواب این است صاحب پسری ناخلف شود. تعبير خواب موش از یوسف دیدن موش : نشانه زن است.دیدن موش در خواب : نشانه است که از خانه او ی کرده است. تعبير خواب موش از آنلی بیتون تعبير خواب موش : نشانه روبه ر

تعبیر خواب ضیافت

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ضیافت در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب ضیافت را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب ضیافت از آنلی بیتون تعبير خواب دعوت شدن به ضیافت : نشانه این است اطرفیانتان در صدد لطف و محبت به شما هستند. تعبير خواب ضیافت : نشانه این است در کار پر از منفعت خواهید گذاشت. تعبير خواب ضیافت بدون غذا : نشانه نا امیدی و سوء تفاهم است. تعبير خواب ضیافتمنبع: http://mahayo. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ب خاب میدیدم خالجان.ا برای مادرجان و بابا جلسه قران گرفته .... خوابم تعبير شد امروز مجلس دعا دارد.... ب خاب میدیدم مادرجان هم درمجلسشان هست.... من درخاب هم ناراحت بودم.... نیامدم در مجلس رفتم ی گوشه رویپله هایشان نشستم.... خاب نامفهومی بود اما تعبير شد ..... بینهایت نگرانم زهرا در دسترس نیس ب دخدره کودن گفتم برو خطط را بین الملل کن... جواب نمیدهد ....منبع: http://50604sss. /

تعبیر خواب حاملگی

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب حاملگی در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب حاملگی را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب حاملگی از منوچهر مطیعی تعبير خواب زن حامله : نشانه غم و غصه است. تعبير خواب حامله شدن همسر : نشانه کاری سخت است که باعث ناراحتی شما می شود. تعبير خواب حامله شدن خودتان : نشانه غمی بزرگ است. تعبير خواب دیدن زن حامله در کوچه : نشانه خبر است. تعبير خواب حاملگی از لیلا برایت تعبير خواب مرد حامله : نشانه رسیدن به پول و ثروت است. تعبير خواب حاملگی از محمد ابن سیرین تعبير خواب بزرگ شدن شکم مثل زن حامله : به اندازه شکم مال و ثروت بدست بیاورید. تعبير خواب حاملگی از ابراهیم کرمانی تعبير خواب حاملگی : اگر فرزند پسر باشد پدرش صاحب مال می شود، اگر فرزند دختر باشید مادرش به مال برسد. تعبير خواب حاملگی از تام چت ویندرا تعبير خواب حاملگی : نشانه زندگ

topic 204

درخواست حذف اطلاعات

سونائید ،،، گاه سخت تر از گفتن ، نگفتن است سخت تر از انتظار ، استقبال است حتی سخت تر از تنفر ، دوست داشتن است و سخت تر از جان کندن و مرگ ، همین به اصطلاح زندگی است سی سال است منتظر تعبير آیه ٥ و ٦ آن سوره اممنبع: http://soonaeid. /

تعبیر ویژه آیت الله درباره «قمه زنی»/ آیا قمه زنی در خفا بلا اشکال است؟

درخواست حذف اطلاعات

این کار به نظر معظم انقلاب حرام است و باید از این کار پرهیز شود و فراتر از فتوا، تعبير ایشان این بوده که «این عزاداری نیست، بلکه ت یب عزاداری است»، بنابراین همه مؤمنین و مقلدین سایر مراجع با کمال احترام به مراجع معظم تقلید، از این دستور باید تبعیت کنند.منبع: http://shahidenoor. /

تعبیر خواب از چاه اب کشیدن

درخواست حذف اطلاعاتتعبیر خواب کار هر فردی نیست / این تعبیر عجیب را بخوانید

درخواست حذف اطلاعات

به نام خ که به انسان عقل عنایت فرمود سلام علیکم یکی از آشنایان برایم تعریف کرد که خواب یکی از عزیزان از دست رفته را در خانواده دیده اند که دست آن از دنیا رفته ی گرامی دور گردن یک شیر (حیوان) بود و در این حال به مکانی وارد می شد. ایشان گفت این خواب را به فردی که ظاهراً تعبير خواب بلد است (که نمی دانم از کجا بلد شده؟) گفته اند و وی هم اینطور تعبير کرده که چون ما ائمه اطهار علیهم السلام را نمی توانیم در خواب ببینیم به شکل شیر دیده می شوند و این شیر هم در واقع به جای حضرت علی علیه السلام بوده است! به این بهانه پنج نکته تقدیم می کنم ان شاء الله مفید باشد : 1 - تعبير خواب کار هر فردی نیست و دستور دین ما این است که خواب را تعبير به خیر کنیم و در مواردی که پریشان می شویم هم صدقه بدهیم و خواب آشفته را برای دیگران نقل نکنیم. 2 - کتاب های متنوعی که در بازار نشر به نام (تعبير خواب) عرضه می شوند عمدتا

تعبیر خواب داغ و شادی به همراه کارزار

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب داغ و شادی به همراه کارزارد تعبير خواب - داغ محمدبن سیرین گوید: داغ به خواب، دلیل بر یافتن گنج و مال است. اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود. ولی اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از محل داغ خون و ریم بیرون می آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشان داغ خون و ریم نمی آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد. حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند داغ بر ی نهاد یا ی داغ بر تن ... او نهاد، تاویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتی به پشت وی داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیای او بود. بعضی از معبران گویند: داغ بیان است در کار پادشاه. حضرت جعفر صادق فرماید: داغ آتشین منع زکوه بود و مشغولی از لشگر پادشاه.شتعبير خواب

تعبیر خواب کار هر فردی نیست / این تعبیر عجیب را بخوانید

درخواست حذف اطلاعات

به نام خ که به انسان عقل عنایت فرمود سلام علیکم یکی از آشنایان برایم تعریف کرد که خواب یکی از عزیزان از دست رفته را در خانواده دیده اند که دست آن از دنیا رفته ی گرامی دور گردن یک شیر (حیوان) بود و در این حال به مکانی وارد می شد. ایشان گفت این خواب را به فردی که ظاهراً تعبير خواب بلد است (که نمی دانم از کجا بلد شده؟) گفته اند و وی هم اینطور تعبير کرده که چون ما ائمه اطهار علیهم السلام را نمی توانیم در خواب ببینیم به شکل شیر دیده می شوند و این شیر هم در واقع به جای حضرت علی علیه السلام بوده است! به این بهانه پنج نکته تقدیم می کنم ان شاء الله مفید باشد : 1 - تعبير خواب کار هر فردی نیست و دستور دین ما این است که خواب را تعبير به خیر کنیم و در مواردی که پریشان می شویم هم صدقه بدهیم و خواب آشفته را برای دیگران نقل نکنیم. 2 - کتاب های متنوعی که در بازار نشر به نام (تعبير خواب) عرضه می شوند عمدتا

قوله: نعم فی روایۀ سماعۀ

درخواست حذف اطلاعات

قوله: نعم فی روایۀ سماعۀ. ج1 ص 175 أقول: در وجه تعبير به «نَعَم» در اینجا چند إحتمال وجود دارد. إحتمال اوّل: استدراک از این مطلب است که تشبّه حرام باشد؛ زیرا اگرچه مورد روایت سماعه عدم قصد تشبّه می باشد، ولی این مطلب را با تعبير «کراهت تشبّه به نساء» آورده که این نشانگر این است که هرگونه تشبّهی چه با قصد و چه بدون قصد حرام نیست. إحتمال دوم: استدراک از این مطلب است که مجرّد لباس جنس مخالف پوشیدن تشبّه نیست؛ زیرا در روایت سماعه در مورد جرّ ثیاب که بدون قصد شباهت است، تعبير تشبّه را به کار برده است و استعمال اگرچه دلیل بر حقیقت نیست، ولی در این روایت إحساس مجازیّت نمی شود. منبع: http://feghahat1. /

متعهدی؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

ریچارد پو نتورک مارکتینگ را در دو معنی خلاصه می کند: خواستن و تعهد. افراد را هم در سه دسته تقسیم بندی می کند الف : تعهد به خود و خواسته های خود . ب : تعهد به شغل و کار خود . ج : تعهد به مجموعه ی خود و تک تک اعضای مجموعه خود . پو دوام یک مجموعه را در ساختن افرادی با داشتن هر سه نوع تعهد میداند و افراد را چه در جامعه و چه در مجموعه نتورک به ۳ دسته تقسیم میکند : دسته اول : افرادی که هر سه نوع تعهد را دارند و فقط این دسته افراد هستند که دوام یک کمپانی را تضمین میکنند ، نه قیمت پایین اولیه ورود و نه کمسیون دهی کمتر یا بیشتر . دسته دوم : افرادی هستند که خودبینی و خودخواهی را به تعهد به خود تعبير میکنند و از جامعه و نتورک فقط برای پول درآوردن استفاده میکنند . این افراد تعهدی نسبت به افراد مجموعه خود ندارند و در صورتی که احساس کنند از جای دیگر امکان بهره برداری بهتر میباشد مجموعه خود را رها کرده

تذکری بایسته

درخواست حذف اطلاعات

روش بعضی از مریدان ، پرداختن به یک رشته عملهاست که کمترین ارتباطی با طریقت ما ندارد دروغ و ناصحیح و فریبکاری و موجب تضییع وقت و انحراف از حقیقت این طریقت است؛ از آنجمله ادعای بعضی از آنها ، به تعبير خواب و آگاهی از أمور غیبی و نوشتن دعاهایی که ارتباطی با اص طریقه ما نداردمنبع: http://yakasnazan. /

متعهدی؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

ریچارد پو نتورک مارکتینگ را در دو معنی خلاصه می کند: خواستن و تعهد. افراد را هم در سه دسته تقسیم بندی می کند الف : تعهد به خود و خواسته های خود . ب : تعهد به شغل و کار خود . ج : تعهد به مجموعه ی خود و تک تک اعضای مجموعه خود . پو دوام یک مجموعه را در ساختن افرادی با داشتن هر سه نوع تعهد میداند و افراد را چه در جامعه و چه در مجموعه نتورک به ۳ دسته تقسیم میکند : دسته اول : افرادی که هر سه نوع تعهد را دارند و فقط این دسته افراد هستند که دوام یک کمپانی را تضمین میکنند ، نه قیمت پایین اولیه ورود و نه کمسیون دهی کمتر یا بیشتر . دسته دوم : افرادی هستند که خودبینی و خودخواهی را به تعهد به خود تعبير میکنند و از جامعه و نتورک فقط برای پول درآوردن استفاده میکنند . این افراد تعهدی نسبت به افراد مجموعه خود ندارند و در صورتی که احساس کنند از جای دیگر امکان بهره برداری بهتر میباشد مجموعه خود را رها کرده

مثل و مانندى ندارد

درخواست حذف اطلاعات

در توحید . توحید ذاتى یعنى شناختن ذات حق به وحدت و یگانگى.اولین‏شناختى که هر از ذات حق دارد، غنا و بى نیازى اوست، یعنى ذاتى است که در هیچ جهتى به هیچ موجودى نیازمند نیست و به تعبير قرآن «غنى » است، همه چیز به او نیازمند است و ازاو مدد مى گیرد و او از همه غنى است‏یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى(۱) و به تعبير حکما واجب الوجود است.و دیگر «اولیت‏» یعنى مبدئیت و منشئیت و آفرینندگى اوست.اومبدا و خالق موجودات دیگر است، موجودات همه «از او» هستند و او از چیزى نیست و به تعبير حکما «علت اولى » است.این اولین شناخت و اولین تصورى است که هر از خداوند دارد.یعنى هر در مورد خداوند مى شد و به اثبات یا نفى، و تصدیق یا انکار مى پردازد، چنین معنى و مفهومى در ذهن خود دارد که آیا حقیقتى وجود دارد که وابسته به حقیقتى دیگر نیست،منبع: http://maktabe-quran. /

تعبیر خواب گرگ به رویا نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

اصلا حواسمان نیست که دشمن سعودی چه خو برایمان دیده است .آیا چند عدد مدال طلا ،ارزش این را دارد ، که برای ا اج نشدن از پارالمپیک ریو سکوت اختیار کنیم.چطور سعودی ها وقتی کاروان را در لباس احرام دید معترض نشدند و واکنشی نشان ندادند؟ سعودی امروز در لباس بعثی دیروز است .دشمن امروز سکوت ما را شاهد است، یک گام رو به جلو برداشت.جسارت پیدا کرد و گستاخ تر شد .فردا هم در پی تغییر نام خلیج فارس می شد و خیال بد به سر می پروراند . چه ی هست که نداند تمام تمرکز اعراب بر روی خلیج فارس است و در فکر نشاندن اسم منحوسشان در کنار خلیجیست که همیشه چون مردم سرزمینش پاک فطرت بوده و خوش سیرت .برای آن روز چه تد ری شیدیم؟.چه کاری کردیم؟.به والله ترک ریو شرافت دارد به ماندن و گرفتن چند مدال بی ارزش طلا.مگر نه آن است که ما پیش از این مدال های افتخارمان را در زمان جنگ از یدالله گرفتیم. مدال غیرت،شرف ،وطن دوستی ،شجاعت ،ا

تعبیر خواب ساع به همراه ساقد

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ساع به همراه ساقدس تعبير خواب - ساعدمحمدبن سیرین گوید: ساعد دست در خواب دیدن، دوست و انباز و مردم معتمداست. اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است، دلیل او را از دوست و انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد. اگر بیند که ساعد دست او بش ت یا بیفتاد، دلیل که دوست و انباز از وی جدا گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند که بر ساعدهای دست او موی بسیار بود، غمگین و وامدار گردد، یا مال از دست وی برود. اگر بیند موی از ساعد دست خود بسترد، دلیل که وامش گذارده شود و بی غم گردد. تعبير خواب - ساقمحمدبن سیرین گوید: ساق درخواب دیدن، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم ب ایند و بعضی از معبران گویند: ساق در خواب عمر دراز باشد. اگر بیند که ساقش قوی و درست است، دلیل که کار و حالش نیکو و درست گردد. اگر ساق را ضعیف بیند، دلیل که عمرش بی نظام گردد. ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بچه ها آشفته از خواب پریده.می پرسیم چته؟با کمال نا باوری برگشته میگه:نگران نباشید!خواب دیدم... ما

عصا سر انسان وحیوانات

درخواست حذف اطلاعات

ب وخسته نباشید به همه دوستان امروز می خوام معنی عصا وسر انسان وحیوانات بهتون توضیح بدم عصا اول بستگی به شکلش بد به اندازش بد به دسته ویا نداشتنه دسته وشکل کنده کاری روی عصا ویا حتی زیر عصا بستگی داره اگه شکل عصا خمیده باشه وبدون دسته باشه به طرف خمیدگی عصا حرکت کرده که بیک تله خاکی یا سنگ چینی یا یک سوراخ بزرگ برسین که باید دنبال علامت بدبگردین اکه عصا دسته داشت باید بطرف دسته حرکت کنین اگه شکلی زیر عصا بود باید زیر عصارو حفاری کرد خب سر انسان بستگی به زن ومردش داره چون بیشةر واسه مقبرهای پادشلهان وحاکمان بزرگ کاربرد داره اکه نیم رخ باشه یک تعبير داره اکه تمام رخ باشه اکه یک چشم باشه اگه دهلنش باز باشه اگه یک ابرو باشه وغیره هرکدام یک تعبير داره واسه بیشتر توضیح دادن باید سولاتی بپرسین از سر انسان تا جواب کامل رو بهتون بدم حیوانات همنبع: http://sszs. /

دیدن خواب تون به همراه تعبیرش

درخواست حذف اطلاعات

دیدن خواب تون به همراه تعبيرشتورتعبير خواب - تونتون همان اجاق است با معیار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نیز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبير هر دو کلمه تون و اجاق یکی است. دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم. دیدن و افروختن تون یا اجاق در خواب برای دختران و پسران جوان بسیار خوبتر است زیرا نوید آغاز یک زندگی شیرین خانوادگی و یا یک ب و پیشه پردرآمد است. برای زن خانواده افروختن اجاق یا تون گویای این است که با تدبیر و د روال کار خانواده را بر ... مسیر درستی می افکند و همه امور را عاقلانه سامان می دهد. تون ، تون دکان نانوائی و اجاق خانه، حتی فر گاز که در اکثر خانه ها یافت می شود یکی است چون نوع آن هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند بل که وجودش اهمیت دارد و نحوه برخورد با آن . اگر در خواب ببینیم تون یا

یک مرغ دارم

درخواست حذف اطلاعات

به جای تعبير یک مرغ دارم در جبهه گاهی از عبارت" یک کلاش (کلاشینکف) دارم" استفاده می شد. قواعد بازی همان بود، به این ترتیب که چندنفر بازی کن هرکدام شماره ای را برای خود انتخاب می د (4و3و2و1). یک نفر شروع می کرد به گفتن این که:" یک کلاش(مرغ) دارم روزی یک خشاب تیر(یک تخم می کند) می زند". شماره ی یک اعتراض می کرد که :" چرایکی؟ و اولی می پرسید:"پس چند تا؟" او مثلاً می گفت:"سه تا". بعد شخص فضول می آمد وسط که: "چرا سه تا؟" دوباره از او می پرسیدند:" پس چند تا؟ و همین طور تا آ . ی از بازی خارج می شد که از شماره خارج بشود. بقیه بازی را ادامه می دادند و سرانجام باقی مانده ی جمع برنده می شد.منبع: http://atreyadeshohada. /

هفته بسیج گرامی باد.

درخواست حذف اطلاعات

نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است. نهادی که به تعبير راحل تشکیل آن «یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود.» و «شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. منبع: http://basij-alimohammadi. /

نور

درخواست حذف اطلاعات

به تماشای ماه نشستن تعبير رویایی دیدن روی توست .. 24 آبان ماه 95 اتاقم/ ساعت 12و ربع پی نوشت: امروز با بچه ها رفتیم بالا پشتبوم ... و ماه رو دیدم تا 16 سال دیگه انقد بزرگ نمیشه منبع: http://rooznamehchi. /

اصول بخشش، محبت و مهرورزی در دین (4)

درخواست حذف اطلاعات

اصل سوّم: دین برادریدر میان پیوندهای متقابل مردم با یکدیگر، برادری یالاترین مرتبه و الفت است و تعبير رابطه میان مؤمنان به برادری، خود گویای عمق این پیوند است. خداوند متعال می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (سوره الحجرات ـ ۱۰) (در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.) منبع: http://nafykhoshounat17. /

شه ی آیت الله ی و مبارزه با خشونت و افات

درخواست حذف اطلاعات

این تعبير خشونت و متهم نمودن به خشونت رویه تبلیغاتی منفی است که غرب علیه علی الخصوص شیعه در پیش گرفته است،که متاسفانه افرادی که شناختی از واقعی ندارند و یا اطلاع ناقص دارند دست خوش این تبلیغات قرار گرفته و بعضا همان شیوه غرب را هم ادامه می دهند.اما واقعا خشونت چیست ؟ منبع: http://soolhepaydar. /