رسانه
رسانه

تعبیر :: جستجوتعبیر خواب خارش به علاوه تعبیر خواب خود

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب خارش به علاوه تعبير خواب خودع خفنتعبير خواب - خارشمحمدبن سیرین گوید: اگر ی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند. ابراهیم کرمانی گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان. حضرت جعفر صادق فرماید: اگر بیند از خارش، وی گزند و رنج رسید، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر ازخارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد. تعبير خواب - خود محمدبن سیرین گوید: خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود. جابر مغربی گوید: اگر ی بیند که خود فول

تعبیر خواب آمونیاک

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده:خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .آمونیاک می ید : تحقیر و شرمساری از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد.منبع تعبير خواب جامع تعبير خواب آمونیاک , رویای آمونیاک , خواب دیدن آمونیاک , تعبير آمونیاک , خواب آمونیاک , تعبير خواب نوش آ , رویای نوش آ , خواب دیدن نوش آ , تعبير نوش آ , خواب نوش آ , تعبير خواب آمنیاک , رویای آمنیاک , خواب دیدن آمنیاک , تعبير آمنیاک , خواب آمنیاک , تعبير خواب امانیاک , رویای امانیاک , خواب دیدن امانیاک , تعبير امانیاک , خواب امانیاک , 

تعبیر خواب آوار

درخواست حذف اطلاعات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر ی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .  تعبير خواب آوار , رویای آوار , خواب دیدن آوار , تعبير آوار , خواب آوار , تعبير خواب ابه , رویای ابه , خواب دیدن ابه , تعبير ابه , خواب ابه , تعبير خواب ویران , رویای ویران , خواب دیدن ویران , تعبير ویران , خواب ویران , تعبير خواب اب , رویای اب , خواب دیدن اب , تعبير اب , خواب اب , تعبير خواب , رو

آینده

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده: آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید . آینده شما خوب نیست : شادی  آینده فرزندانتان : خوشبختی    تعبير خواب آتی , رویای آتی , خواب دیدن آتی , تعبير آتی , خواب آتی , تعبير خواب آتیه , رویای آتیه , خواب دیدن آتیه , تعبير آتیه , خواب آتیه , تعبير خواب آجل , رویای آجل , خواب دیدن آجل , تعبير آجل , خواب آجل , تعبير خواب بعد , رویای بعد , خواب دیدن بعد , تعبير بعد , خواب بعد , تعبير خواب مستقبل , رویای مستقبل , خواب دیدن مستقبل , تعبير مستقبل , خواب مستقبل , تعبير خواب قادم , رویای قادم , خواب دیدن قادم , تعبير قادم , خواب قادم , تعبير خواب قادمه , رویای قادمه , خواب دیدن قادمه , تعبير قادمه , خواب قادمه , 

تعبیر خواب آنتن

درخواست حذف اطلاعات

لیلا برایت می گوید: دیدن یا داشتن آنتن، دل بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.    تعبير خواب آنتن , رویای آنتن , خواب دیدن آنتن , تعبير آنتن , خواب آنتن , تعبير خواب دکل , رویای دکل , خواب دیدن دکل , تعبير دکل , خواب دکل , تعبير خواب ایستگاه , رویای ایستگاه , خواب دیدن ایستگاه , تعبير ایستگاه , خواب ایستگاه , تعبير خواب فرستنده , رویای فرستنده , خواب دیدن فرستنده , تعبير فرستنده , خواب فرستنده , تعبير خواب سرون , رویای سرون , خواب دیدن سرون , تعبير سرون , خواب سر

تعبیر

درخواست حذف اطلاعات

گاهىِ روحِ معشوق پانسمان مى خواهد باید بر بالینش بنشینى دستِ دلش را گرم بگیرى و بر لاله گوشش کنى آرام بخواب دلک اَم تا بیدار شوى تمامِ خواب هایت را تعبير مى کنم ...منبع: http://otobankhande. /

تعبیر خواب آهنگر

درخواست حذف اطلاعات

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد   آنلی بیتون می گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.    در سر زمین رویاها آمده: خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است . یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی  جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی  شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید  با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند . یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود .   تعبير خواب آهنگر , رویای آهنگر , خواب دیدن آهنگر , تعبير آهنگر , خواب آهنگر , تعبير خواب چلنگر , رویای چلنگر , خواب دیدن چلنگر , تعبير چلنگر , خواب چلنگر , تعبير خواب حداد , رویای حداد , خواب دیدن حداد , تعبير حداد , خواب حداد ,

« والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!/428

درخواست حذف اطلاعات

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(427) « والاترین تعبير »،« بالاترین تغییر »است! من در « درازای زمان » و « پهنای زمین »، راز و رمز همه « تحولّات شگرف » را در « تغییرات ژرف » دیدم، در « تغییر باورها » و « پذیرش خطرها ». هماره « والاترین تعبير »،« بالاترین تغییر » است! #شفیعی_مطهر گاه گویه های مطهر telegram.me/amotaharمنبع: http://amotahar. /

تعبیر خواب آهنگ و

درخواست حذف اطلاعات

آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می ید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول یدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.4ـ بالرین ها در حال با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏ ید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد. لیلا برایت می گوید:اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى د

تعبیر خواب تمساح

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب تمساح مایران  »»»» برای شما عزیزان تعبير خواب تمساح را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب تمساح : نشانه فریب خوردن از دوستان صمیمی و ضربه خوردن از دشمنان است.تعبير خواب پا گذاشتن بر کمر تمساح : نشانه به درد سر افتادن است. تعبير خواب تمساح شما را گاز بگیرد : نشانه این است که خطری شما را تهدید می کند.تعبير خواب کشتن تمساح : نشانه برتری بر دشمنان است.

آینده نگری

درخواست حذف اطلاعات

آنلی بیتون می گوید:اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد. تعبير خواب آینده نگری , رویای آینده نگری , خواب دیدن آینده نگری , تعبير آینده نگری , خواب آینده نگری , تعبير خواب خبر داشتن از آینده , رویای خبر داشتن از آینده , خواب دیدن خبر داشتن از آینده , تعبير خبر داشتن از آینده , خواب خبر داشتن از آینده , تعبير خواب پیشگویی , رویای پیشگویی , خواب دیدن پیشگویی , تعبير پیشگویی , خواب پیشگویی , تعبير خواب رمالی , رویای رمالی , خواب دیدن رمالی , تعبير رمالی , خواب رمالی , تعبير خواب غیب گویی , رویای غیب گویی , خواب دیدن غیب گویی , تعبير غیب گویی , خواب غیب گویی , تعبير خواب عرافت , رویای عرافت , خواب دیدن عرافت , تعبير عرافت , خواب عرافت , تعبير خواب کهانت

تعبیر خواب آنارشیست

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده:خواب آنارشیست : کار جدیدی را شروع می کنید و با افراد جدیدی آشنا خواهید شد .تعداد زیادی آنارشیست : در امور مالی بسیار محتاط باشید .یک آنارشیست کشته شده : زندگی شما طولانی و شرافتمندانه خواهد گذشت .منبع تعبير خواب جامعشما یک آنارشیست هستید : تان را از دست خواهید داد. تعبير خواب آنارشیست , رویای آنارشیست , خواب دیدن آنارشیست , تعبير آنارشیست , خواب آنارشیست , تعبير خواب طرفدار آنارشیسم. , رویای طرفدار آنارشیسم. , خواب دیدن طرفدار آنارشیسم. , تعبير طرفدار آنارشیسم. , خواب طرفدار آنارشیسم. , تعبير خواب ی که خواهان ایجاد اغت و بی نظمی است , رویای ی که خواهان ایجاد اغت و بی نظمی است , خواب دیدن ی که خواهان ایجاد اغت و بی نظمی است , تعبير ی که خواهان ایجاد اغت و بی نظمی است , خواب ی که خواهان ایجاد اغت و بی نظمی است , تعبير خواب هرج ومرج طلب , رویای هرج ومرج طلب , خواب

تعبیر خواب آهن ربا

درخواست حذف اطلاعات

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت پیدا : عاشق خواهید شد   لیلا برایت می گوید: دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اه تان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد. اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.   آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد. 2ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.    تعبير خواب آهن ربا , رویای آهن ربا , خواب دیدن

تعبیر خواب ی شمالی

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده:شما خود را در ی شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد.شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد.شما را به شمالی تبعید می کنند : پیشرفت . تعبير خواب ی شمالی , رویای ی شمالی , خواب دیدن ی شمالی , تعبير ی شمالی , خواب ی شمالی , تعبير خواب تبعید شدن , رویای تبعید شدن , خواب دیدن تبعید شدن , تعبير تبعید شدن , خواب تبعید شدن , تعبير خواب رفتن به ی شمالی , رویای رفتن به ی شمالی , خواب دیدن رفتن به ی شمالی , تعبير رفتن به ی شمالی , خواب رفتن به ی شمالی , 

تعبیر خواب آه و ناله

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده:خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه ها آه و ناله می کنند : پول افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید جهایتان را کمتر کنید  تعبير خواب آه و ناله , رویای آه و ناله , خواب دیدن آه و ناله , تعبير آه و ناله , خواب آه و ناله , تعبير خواب گریه و زاری , رویای گریه و زاری , خواب دیدن گریه و زاری , تعبير گریه و زاری , خواب گریه و زاری , تعبير خواب افسوس گفتن , رویای افسوس گفتن , خواب دیدن افسوس گفتن , تعبير افسوس گفتن , خواب افسوس گفتن , تعبير خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبير آوخ , خواب آوخ , تعبير خواب حیف گفتن , رویای حیف گفتن , خواب دیدن حیف گفتن , تعبير حیف گفتن , خواب حیف گفتن , تعبير خواب دریغت گفتن , رویای دریغت گفتن , خواب دیدن دریغت گفتن , تعبير دریغت گفتن , خواب دریغت گفتن , تعبير خواب وا

تعبیر خواب پرنده

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب پرنده  مایران »»»» برای شما عزیزان تعبير خواب پرنده را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد : اگر دوباره بازگردد نشانه برآورده شدن حاجت است.تعبير خواب پرنده از دست بپرد : نشانه رفتن مال است. تعبير خواب پرنده : نشانه مراد است مگر پرندگان مکروه مانند کلاغ و جغد و … باشد.تعبير خواب داشتن پرنده : نشانه رسیدن به مراد است به خصوص اگر زیبا و خوش صدا باشد.تعبير خواب در پرنده فروشی بودن : بدون تصاحب پرنده نشانه از دست رفتن فرصت است.تعبير خواب کبوتر : نشانه عشق و صلح و دوستی است.تعبير خواب کبوتر ماده : نشانه زنی صالح و پاکدامن است.تعبير دیدن پرنده با جوجه هایش : نشانه صاحب فرزند شدن است.تعبير خواب داشتن پرنده ای که می پرد : اگر شما دنبالش می روید نشانه عاشق شدن یا به سفر رفتن است.تعبير خواب کشتن پرنده : نشانه خوبی نیست.تعبير خواب پ و دور شدن

تعبیر خواب آویشن

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده: خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد . شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق  آویشن می ید : امکانات مالیتان زیاد می شود    تعبير خواب آویشن , رویای آویشن , خواب دیدن آویشن , تعبير آویشن , خواب آویشن , تعبير خواب آویشن کوهی , رویای آویشن کوهی , خواب دیدن آویشن کوهی , تعبير آویشن کوهی , خواب آویشن کوهی , تعبير خواب آویشن , رویای آویشن , خواب دیدن آویشن , تعبير آویشن , خواب آویشن , تعبير خواب صعتر , رویای صعتر , خواب دیدن صعتر , تعبير صعتر , خواب صعتر , تعبير خواب سعتر , رویای سعتر , خواب دیدن سعتر , تعبير سعتر , خواب سعتر , تعبير خواب آویشه , رویای آویشه , خواب دیدن آویشه , تعبير آویشه , خواب آویشه , تعبير خواب آویش , رویای آویش , خواب دیدن آویش , تعبير آویش , خواب آویش , تعبير خواب اوشه , رویای اوشه , خواب دیدن اوشه , تعبير اوشه , خواب

تعبیر خواب آویشن

درخواست حذف اطلاعات

در سر زمین رویاها آمده:خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد .شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق آویشن می ید : امکانات مالیتان زیاد می شود  تعبير خواب آویشن , رویای آویشن , خواب دیدن آویشن , تعبير آویشن , خواب آویشن , تعبير خواب آویشن کوهی , رویای آویشن کوهی , خواب دیدن آویشن کوهی , تعبير آویشن کوهی , خواب آویشن کوهی , تعبير خواب آویشن , رویای آویشن , خواب دیدن آویشن , تعبير آویشن , خواب آویشن , تعبير خواب صعتر , رویای صعتر , خواب دیدن صعتر , تعبير صعتر , خواب صعتر , تعبير خواب سعتر , رویای سعتر , خواب دیدن سعتر , تعبير سعتر , خواب سعتر , تعبير خواب آویشه , رویای آویشه , خواب دیدن آویشه , تعبير آویشه , خواب آویشه , تعبير خواب آویش , رویای آویش , خواب دیدن آویش , تعبير آویش , خواب آویش , تعبير خواب اوشه , رویای اوشه , خواب دیدن اوشه , تعبير اوشه , خواب اوشه

تعبیر خواب آ

درخواست حذف اطلاعات

صادق علیه السلام می فرمایند: آ در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد، دوم: سخنهای زشت ناخوش، سوم: کارهای دشوار. و تعمیروساخت بنا با آ تعبير خوبی ندارد    دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر ی بیند که با آ ، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.   محمد ابن سیرین بصری گوید: آ در خواب، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد.   لیلا برایت می گوید: اگر خود را در حال پختن آ دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید. اگر خود را در کوره‏ى آ ‏پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت.   آنلی بیتون می گوید: دیدن آ در خواب، دل بر آن دارد که بعد از مدت‏ها سخ

تعبیر خواب ذرت خام و ذرت بو داده

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ذرت خام و ذرت بو داده     تعبير خواب ذرت خام و ذرت بو داده با تعبير خواب ذرت خام، تعبير خواب ذرت بو داده، تعبير خواب مزرعه ذرت و تعبير خواب دانه‌ های ذرت همراه مجله اینترنتی ستاره باشید. تعبير خواب ذرت خام معبرین غربی: دیدن ذرت خام در خواب بیانگر رونق، فراوانی، رشو تازگی است. تعبير خواب دانه‌های ذرت آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه‌های ذرت هستند، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می‌شوید. پوست گرفتن ذرت در خواب، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است. تعبير خواب ذرت بو داده آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ذرت بو داده در خواب، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده، شما را به پیشرفت می‌رساند. معبرین غربی: خوردن و یا درست ذرت بو داده در خواب رشد مثبت و رو

تعبیر خواب گم شدن کفش در زیارتگاه

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب گم شدن | تعبيرخواب گم شدن | tabire khab تعبير خواب گم شدن کفش,تعبير خواب گم شدن کفش در مسجد,تعبير خواب گم شدن کفش در زیارتگاه,تعبير خواب گم شدن کفش ها,تعبير خواب گم شدن کفش سیاه,تعبير خواب گم شدن کفش مشکی,تعبير خواب گم شدن کفش در حرم,تعبير خواب گم شدن کفش نو,تعبير خواب گم شدن کفش برای دختر مجرد,تعبير خواب گم شدن کفش در مهمانی,تعبير خواب گم شدن,تعبير خواب گم شدن لنگه کفش,تعبير خواب گم شدن خودم,تعبير خواب گم شدن چمدان,تعبير خواب گم شدن حلقه ازدواج,تعبير خواب گم شدن پول,تعبير خواب گم شدن پسر بچه,تعبير خواب گم شدن لنگه کفش,تعبير خواب گم شدن یک لنگه کفش,تعبير خواب گم شدن یه لنگه کفش,تعبير خواب گم شدن یک لنگه کفش,تعبير خواب گم یک لنگه کفش,تعبير گم شدن لنگه کفش در خواب,تعبير خواب دیدن گم شدن لنگه کفش,تعبير خواب گم شدن یک لنگه کفش در خواب,تعبير خواب یده شدن کفش در مسجد,تعبير خواب گم شدن

تعبیر

درخواست حذف اطلاعات

تعبير قشن نیست من خواب تورا دیدمخود را و تورا ازهم یک عمر جدا دیدم تعبير قشن نیست با اینکه توهم هستیخود را خم و وامانده بر روی عصا دیدم با ذکر "خدا اورا باز آر به آغوشم"خود را به سرِ مهر و؛درگاه خدا دیدم خود را وسط بازار در زهر فروشی هابی کفش و کمی لنگان دنبال دوا دیدم این خواب قشن نیست بیدار شده ام اماتن پوش سفیدم را در جشنِ عزا دیدم تعبير قشن نیست رفتی و دمِ رفتنیک بر لبهات از حرف نیا دیدم... "باقر دیلمی"منبع: http://bagherdeylami. /

تعبیر خواب

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب خوابها آنچه که می بینیم نیستنداگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می بینید، ا اماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می گویند. از طریق این وبلاگ میتوانید خواب خود را تعبير نمایید.لازم به ذکر است این وبلاگ برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبير خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد . آیا تعبير خواب صحت دارد؟تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه نمی تواند تعبير خواب کنند و نیز همه ی خواب ها تعبير ندارند.قرآن کریم می فرماید : عزیز مصر خو دید و از معبّران خواست آن را تعبير کنند، ولی آنان از تعبير این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبير فرمود و در آینده، تعبير او به حقیقت پیوست.زنی نزد محمد بن سیرین آمد و .....منبع: http://shamsabadi73. /

topic 204

درخواست حذف اطلاعات

سونائید ،،، گاه سخت تر از گفتن ، نگفتن است سخت تر از انتظار ، استقبال است حتی سخت تر از تنفر ، دوست داشتن است و سخت تر از جان کندن و مرگ ، همین به اصطلاح زندگی است سی سال است منتظر تعبير آیه ٥ و ٦ آن سوره اممنبع: http://soonaeid. /

تعبیر عشق این است...

درخواست حذف اطلاعات

تعبير عشق این است... من بی تو ناتمامم...

سایت تعبیر خواب آب

درخواست حذف اطلاعات

سایت تعبير خواب آب در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب آب را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب آب از جعفر صادق دیدن آب در خواب 5 دلیل دارد. یقین قوت کار دشوار ندیمی عمل از جهت رئیس شهر تعبير خواب آب از ابراهیم کرمانی تعبير خواب آب گرم: نشانه بیماری یا غم بزرگ است که به خواب بیننده برسد. تعبير خواب افتادن در آب: گرفتاری در غم و رنج است. تعبير خواب آب: نشانه فریب خوردن در زندگی است. اگر در خواب ببینید کاسه ای آب در دست دارید و کاسه ش ت و آب ریخت روی زمین تعبير خواب این است جفتش بمیرد و بچه اش زنده بماند. اگر ببیند آب ریخت و کاسه خالی ماند،تعبير خواب این است که بچه اش بمیرد و همسرش زنده بماند. تعبير خواب آب دادن به مردم: نشانه این است که در این دنیا و آن دنیا خیرش به مردم برسد. تعبير خواب آب ریختن در خانه: نشانه این است که غمگین و در فکر برود.

تعبیر خواب صندلی

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب صندلی در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب صندلی را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.   تعبير خواب صندلی از منوچهر مطیعی تعبير خواب زنی که صندلی دارد : نشانه رابطه خوب با خانواده و همسر است. تعبير خواب مردی که روی یک صندلی محکم نشسته : نشانه خشنودی و رضایت از شغل است. تعبير خواب نشستن روی صندلی بسیار بزرگ : نشانه ناتوانی در انجام کاری است. تعبير خواب نشستن روی صندلی کوچک و لرزان : نشانه نبود آینده کاری است. تعبير خواب ش تن صندلی : نشانه زیان است. تعبير خواب به تنهایی روی صندلی نشستن در اتاق : نشانه غرور و خودخواهی است. تعبير خواب همه نشستن روی صندلی اما شما ایستاده اید : نشانه تحقیر است. تعبير خواب صندلی از لوک اویتنهاو تعبير خواب صندلی : نشانه مقام والا است. تعبير خواب صندلی ش ته : نشانه یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد. تعبير

تعبیر خواب پشت بام مسجد

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب پشت بام مسجدتعبير خواب پشت بام,تعبير خواب پشت بام رفتن,تعبير خواب پشت بام بلند,تعبير خواب پشت بام بزرگ,تعبير خواب پشت بام مسجد,تعبير خواب پشت بام کاهگلی,تعبير خواب پشت بام کعبه,تعبير خواب بالا پشت بام,تعبير خواب از پشت بام افتادن,تعبير خواب پشت بام خانه,تتعبير خواب پشت بام بودن,تعبير خواب رفتن به پشت بام,تعبير خواب بالا رفتن از پشت بام,تعبير خواب راه رفتن روی پشت بام,تعبير خواب روی پشت بام رفتن,تعبير خواب راه رفتن در پشت بام,تعبير خواب راه رفتن بر پشت بام,تعبير خواب بالای پشت بام,تعبير خواب از پشت بام افتادن,تعبير خواب افتادن بچه از پشت بام خواب پشت بام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پشت بام در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب پشت بام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب پشت بام را مطالعه نمایید و متوجه شوید پشت بام چه تعبيری دارد تعبير خواب پشت بام از دید هانس

تعبیر خواب ادرار

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ادرار,تعبير خواب ادرار بچه,تعبير خواب ادرار بچه کوچک,تعبير خواب ادرار ,تعبير خواب ادرار  ,تعبير خواب ادرار از نظر صادق,تعبير خواب ادرار پسر بچه روی ادم,تعبير خواب ادرار حیوانات,تعبير خواب ادرار میمون,تعبير خواب ادرار روی فرش,تعبير خواب ادرار دیگران,تعبير خواب پاشیدن ادرار,تعبير خواب ادرار خونی,تعبير خواب دیدن ادرار دیگران,تعبير خواب ادرار از نظر صادق,تعبير خواب ادرار پسر بچه روی ادم,تعبير خواب ریختن ادرار بچه روی لباستعبير خواب ادرار  در خوابتعبير خواب »» tabire khabتعبير خواب ادرار  و یا دیدن خواب ادرار  در خواب | تعبير خواب ادرار urinedream interpretationتعبير خواب ادرار اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از آدم ها طلب کارم خوب زندگی را یاد نگرفتند و هر کدام به تعبير خود زندگی می کنند و دنیا پر از تعبيرهای نا مفهوم است و این زندگی را بر من سخت می کند اگر قرار بود هر به تعبير خود زندگی کند دیگر این آیین و دین برای چه بود ؟ مرز کشورها چه منطقی دارد ؟ وقتی همه به تعبير کشور خود زندگی می کنند؟؟؟ منبع: http://harrozezendegi. /

خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگور

درخواست حذف اطلاعات

خواب انگور به علاوه تعبير خواب انگوراتعبير خواب - انگور حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند. محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر ... انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دی

تعبیر خواب ترشی بادمجان

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ترشی بادمجانتعبير خواب ترشی,تعبير خواب ترشی انداختن,تعبير خواب ترشی سیر,تعبير خواب ترشی بادمجان,تعبير خواب ترشی گل کلم,تعبير خواب ترشی کلم,تعبير خواب ترشی فلفل,تعبير خواب ترشی گرفتن,تعبير خواب ترشی هویج,تعبير خواب ترشی یدن,تعبير خواب ترشی انداختن,تعبير خواب ترشی سیر,تعبير خواب خوردن سیر ترشی,تعبير ترشی سیر در خواب,تعبير ترشی بادمجان در خواب,تعبير خواب ترشی هدیه گرفتن,تعبير خواب ید ترشی,تعبير یدن ترشی در خواب خواب ترشی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ترشی در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب ترشی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب ترشی را مطالعه نمایید و متوجه شوید ترشی چه تعبيری دارد تعبير خواب ترشی از دید آنلی بیتون تعبير خواب دیدن ظرف ترشی ، دست زدن به کارهای بیهوده است تعبير خواب ترشی خوردن ، انجام کاری دشوار است تعبير خواب دیدن ترشی های مختلف ، مشکل در امور

تعبیر خواب تا ی گرفتن

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب تا ی گرفتنتعبير خواب تا ی,تعبير خواب تا ی زرد,تعبير خواب تا ی سوار شدن,تعبير خواب تا ی گرفتن,تعبير خواب تا ی قرمز,تعبير خواب راننده تا ی,تعبير خواب ماشین تا ی,تعبير خواب دیدن تا ی,تعبير خواب کرایه تا ی,تعبير خواب سوار تا ی,تعبير دیدن تا ی در خواب,تعبير خواب سوار تا ی شدن خواب تا ی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تا ی در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب تا ی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب تا ی را مطالعه نمایید و متوجه شوید تا ی چه تعبيری دارد تعبير خواب تا ی از دید آنلی بیتون تعبير خواب سوار تا ی شدن ، لذت بردن از سرگرمی های دوست داشتنی است تعبير خواب سوار تا ی شدن تا شب ، پنهان یک راز است تعبير خواب سوار تا ی شدن با یک زن ، رسوایی است تعبير خواب راندن یک تا ی ، پیشرفت اندک است تعبير خواب تا ی | تا ی در خواب دیدن | تعبير خواب

تعبیر خواب ش تن چوب تبر

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ش تن چوب تبر تعبير خواب تبر,تعبير خواب دیدن تبر,تعبير خواب تبر زدن,تعبير خواب گردن زدن با تبر,تعبير خواب ش تن چوب تبر,تعبير خواب تبر دو دم,تعبير خواب قطع درخت با تبر,تعبير خواب اب با تبر,تعبير خواب تبر تیز,تعبير تبر در خواب خواب تبر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تبر در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب تبر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب تبر را مطالعه نمایید و متوجه شوید تبر چه تعبيری دارد تعبير خواب تبر از دید محمد بن سیرین تعبير خواب تبر ، خدمتکار است تعبير خواب تبر از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبير خواب دیدن تبر دو دم ، انسانی دو رو و ریاکار است تعبير خواب دادن تبر به ی ، از دست دادن حمایت است تعبير خواب گرفتن تبر از ی ، مورد حمایت قرار گرفتن است تعبير خواب اب جایی با تبر ، آبادانی و ساختن است تعبير خواب تبر از دید لیلا برایت تعبير خواب استفاده از تبر ،

تعبیر خواب عنکبوت

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب عنکبوت در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب عنکبوت را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید.   تعبير خواب عنکبوت از ابراهیم کرمانی تعبير خواب عنکبوت : نشانه مردی بافنده است. تعبير خواب عنکبوت از منوچهر مطیعی تعبير خواب عنکبوت در خانه : نشانه این است که یکی از اعضای خانواده شما باعث خشم شما می شود. تعبير خواب عنکبوت در غیر از خانه : نشانه دشمن ضعیف است. تعبير خواب عنکبوت : نشانه دشمن نیست بلکه بدخواه است. تعبير خواب عنکبوت از لوک اویتنهاو تعبير خواب عنکبوت دیدن : نشانه یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد. تعبير خواب کشتن عنکبوت : نشانه پیروزی است. تعبير خواب عنکبوت از آنلی بیتون تعبير خواب دیدن تار تنیدن عنکبوت : نشانه زندگی شاد است. تعبير خواب کشتن عنکبوت : نشانه اختلاف با زن خود است. تعبير خواب نیش زدن عنکبوت : نشانه از دست دشمنان

تعبیر خواب دیدن پرتگاه

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب دیدن پرتگاهتعبير خواب پرتگاه,تعبير خواب لبه پرتگاه,تعبير خواب از پرتگاه افتادن,تعبير خواب دیدن پرتگاه,تعبير خواب نجات از پرتگاه,تعبير خواب افتادن از پرتگاه,تعبير خواب افتادن در پرتگاه,تعبير خواب ترس از پرتگاه,تعبير خواب پرت شدن از پرتگاه,تعبير خواب نجات یافتن از پرتگاه,تعبير دیدن پرتگاه در خواب,تعبير خواب سقوط از پرتگاه,تعبير خواب افتادن از پرتگاه خواب پرتگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرتگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب پرتگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب پرتگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرتگاه چه تعبيری دارد تعبير خواب پرتگاه از دید آنلی بیتون تعبير خواب ایستادن بر لبه پرتگاه ، تهدید شدن توسط مصیبت و بلا است تعبير خواب سقوط از پرتگاه ، بدبخت شدن است تعبير خواب پرتگاه | پرتگاه در خواب دیدن | تعبير خواب

تعبیر خواب ذبح

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ذبح در این قسمت از سایت تفریحی مایران برای شما عزیزان تعبير خواب ذبح را فراهم کرده ایم در ادامه با ما همراه باشید. تعبير خواب ذبح از جعفر صادق ع دیدن قربانی در خواب 4 دلیل دارد. ایمن شدن از ترس مراد یافتن خیر و برکت تمام شدن قحطی تعبير خواب ذبح از یوسف تعبير خواب ذبح : نشانه زیاد شدن مال و ت است. تعبی خواب ذبح از محمد بن سیرین تعبير خواب ذبح شتر یا : نشانه خوبی است و معنایش رهایی از تنگنا است. تعبير خواب ذبح از ابراهیم کرمانی تعبير خواب خوردن گوشت قربانی : نشانه سود و منفعت است. تعبير خواب تقسیم گوشت قربانی : نشانه این است که مردی محتشم بمیرد و مال او را تقسیم کنند. تعبير خواب ذبح از جابر مغربی تعبير خواب ذبح و قربانی : نشانه بشارت است. تعبير خواب ذبح از منوچهر مطیعی تعبير خواب ذبح و قربانی : نشانه نجات و رستگاری است. تعبير خواب دیدن قربانی دیگران : نشانه سود و منف

تعبیر خواب ترسیدن از روح

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب ترسیدن از روحتعبير خواب ترسیدن,تعبير خواب ترسیدن از جن,تعبير خواب ترسیدن از شخصی,تعبير خواب ترسیدن از روح,تعبير خواب ترسیدن از بلندی,تعبير خواب ترسیدن از گربه,تعبير خواب ترسیدن از مرده,تعبير خواب ترسیدن از مار,تعبير خواب ترسیدن از سگ,تعبير خواب ترسیدن از ارتفاع,تعبير خواب ترسیدن از جن,تعبير خواب ترسیدن جن,تعبير ترسیدن از جن در خواب,تعبير خواب ترسیدن از بلندی,تعبير ترسیدن از گربه در خواب,تعبير خواب ترسیدن مرده,تعبير خواب ترسیدن مرده,تعبير خواب ترسیدن از مارمولک,تعبير ترسیدن از مار در خواب,تعبير ترسیدن از سگ در خواب خواب ترسیدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ترسیدن در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب ترسیدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب ترسیدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید ترسیدن چه تعبيری دارد تعبير خواب ترسیدن از دید حضرت جعفر صادق ع تعبير خواب ترسیدن ،

تعبیر خواب تولد نوزاد

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب تولد نوزادتعبير خواب تولد,تعبير خواب تولد نوزاد پسر,تعبير خواب تولد نوزاد دختر,تعبير خواب تولد نوزاد,تعبير خواب تولد بچه,تعبير خواب تولد نوزاد,تعبير خواب تولد نوزاد با دندان,تعبير خواب تولد فرزند,تعبير خواب تولد بچه,تعبير خواب تولد نوزاد دختر,تعبير خواب تولد نوزاد پسر,تعبير تولد نوزاد پسر در خواب,تعبير تولد نوزاد دختر در خواب,تعبير خواب تولد نوزاد مرده,تعبير خواب تولد نوزاد دوقلو,تعبير خواب تولد نوزاد بیمار,تعبير خواب تولد بچه پسر,تعبير خواب تولد بچه با دندان,تعبير خواب تولد بچه مرده,تعبير خواب تولد بچه دختر,تعبير خواب تولد بچه گربه,تعبير خواب تولد نوزاد با دندان,تعبير خواب تولد نوزاد ناقص,تعبير خواب تولد فرزند پسر,تعبير خواب تولد فرزند دختر,تعبير خواب تولد فرزند پسر,تعبير خواب تولد فرزند,تعبيرخواب تولد نوزاد دختر خواب تولد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تولد در خواب دیده

تعبیر خواب چمن زدن

درخواست حذف اطلاعات

تعبير خواب چمن زدنتعبير خواب چمن,تعبير خواب چمنزار,تعبير خواب چمنزار سبز,تعبير خواب چمن سرسبز,تعبير خواب چمن زدن,تعبير خواب دیدن چمنزار,تعبير خواب دیدن چمن,تعبير خواب مار در چمنزار,تعبير خواب زمین چمن,تعبير خواب چمن زار,تعبير خواب دیدن چمن سبز,تعبير دیدن چمن در خواب خواب چمن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چمن در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب چمن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب چمن را مطالعه نمایید و متوجه شوید چمن چه تعبيری دارد تعبير خواب چمن از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبير خواب چمن سبز ، برکت و نعمت های خدا در زندگی است تعبير خواب چمن زرد ، اندوه و بیماری است تعبير خواب چمن از دید آنلی بیتون تعبير خواب زمین چمن مسابقات اسب دوانی ، دست یافتن به ثروت است تعبير خواب دیدن چمنزاری سبز ، علاقمند شدن به کارهایی قابل توجه است تعبير خواب چمن | چمن در خواب دیدن | تعبير خ