رسانه
رسانه

تعطیل :: جستجوهوا

درخواست حذف اطلاعات

امروز از آن روزهای تعطيل است. از آن روزهایی که باید بنشینی پشت پنجره، یک نوشیدنی گرم بگیری دستت به بیرون نگاه کنی و خیال ببافی. این روزها حتی اگر محل کار باشم حتی اگر یک عالمه کار داشته باشم، باز مثل روزهای تعطيل است. حالم خوب است. حال هوای گرفته ی ابری با باران ریز ریز. حتی اگر غمگین ترین آدم روی کره ی زمین باشم این هوا آرامم می کند. هوای خیال انگیزیست. باید نشست کنار پنجره و خیال بافت.منبع: http://tabloyekhatkhati. /

دوشنبه

درخواست حذف اطلاعات

تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , خبر تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , ماجرای تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , جزئیات تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , علت تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , دلیل تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , چرا تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , دلیل اصلی تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , لحظه تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , لینک تعطيلی مدارس دو شنبه 8 آذر ۹۵ , .کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , خبر کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , ماجرای کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , جزئیات کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , علت کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , چرا کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل اصلی کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لحظه کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لینک کدام مدارس فردا 8 آذر ۹۵ ت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , خبر تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , ماجرای تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , جزئیات تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , علت تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , دلیل تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , چرا تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , دلیل اصلی تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , لحظه تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , لینک تعطيلی مدارس 9 آذر ۹۵ , .کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , خبر کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , ماجرای کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , جزئیات کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , علت کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , چرا کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل اصلی کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لحظه کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لینک کدام مدارس فردا 9 آذر ۹۵ تعطيل هستند , .آیا مدارس 9 آذر ۹۵ تعطيل است ؟ , خبر آیا مدارس 9 آذر ۹۵ تعطيل است

چهارشنبه

درخواست حذف اطلاعات

تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , خبر تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , ماجرای تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , جزئیات تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , علت تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , دلیل تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , چرا تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , دلیل اصلی تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , لحظه تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , لینک تعطيلی مدارس چهارشنبه 10 آذر ۹۵ , .کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , خبر کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , ماجرای کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , جزئیات کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , علت کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , چرا کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل اصلی کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لحظه کدام مدارس فردا 10 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لی

یکشنبه

درخواست حذف اطلاعات

تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , خبر تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , ماجرای تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , جزئیات تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , علت تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , دلیل تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , چرا تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , دلیل اصلی تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , لحظه تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , لینک تعطيلی مدارس یکشنبه 7 آذر ۹۵ , .کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , خبر کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , ماجرای کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , جزئیات کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , علت کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , چرا کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل اصلی کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لحظه کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند , لینک کدام مدارس فردا 7 آذر ۹۵ تعطيل هستند

آمزش پرورش فکر می کند دبیرستانی ها شش ندارند

درخواست حذف اطلاعات

سلام . من میخواهم درباره آلودگی هوا وتعطيل نشدن دبیرستان ها کمی بحث کنم به نظر من آموزش پرورش فکر می کند که ما دبیرستانی ها شش نداریم و فقط دبستانی ها شش دارند ، چون دیروز (۲۴ / ۸ ) که هوا بسیار آلوده بود ما دبیرستانی ها را تعطيل ن د ولی دبستانی ها را تعطيل د . بابا ماهم به خدا شش داریم نه آبشش !!!؟ ما هم آدمیم !!! چرا ما را تعطيل نمی کنید ؟؟؟ ما هم نفس میکشیم وما هم به شش هایمان آسیب می رسد !!!!؟ نمی دانم آموزش پرورش با خودش چه فکری می کند ؟؟؟ امید وارم که دیگر دبیرستانی ها هم هنگام آلودگی هوا تعطيل شوند . منبع: http://tafakor104. /

٣ آذر ٩٥

درخواست حذف اطلاعات

امروز مدرسه ها تعطيل بود.با اینکه برف کم بود باز رفتم برف بازى بعد کتاب خوندم بعد تکلیف زبانمو انجام دادمو ساختم بعد برف دیدم.بعد دوباره تکلیف انجام دادم و نوشیدنى خوردم.کتاب مورد علاقه امو خوندمو جلوى بخارى دراز کشیدم باز ساختم و درباره ٥شنبه فکر مى .میدونستم تعطيل میشه و همینطوره.آماده شدم و رفتم کلاس وقتى اومدم خوبه ماکارونى خوردم بعد نوشیدنى خوردم و بعد نقاشى کشیدمو ساختم.بعد براى خودم یادداشت نوشتم

شنبه

درخواست حذف اطلاعات

تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , خبر تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , ماجرای تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , جزئیات تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , علت تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , دلیل تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , چرا تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , دلیل اصلی تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , لحظه تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , لینک تعطيلی مدارس شنبه 6آذر ۹۵ , .کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , خبر کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , ماجرای کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , جزئیات کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , علت کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , چرا کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , دلیل اصلی کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , لحظه کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , لینک کدام مدارس فردا 6آذر ۹۵ تعطيل هستند , .آیا مدارس شنبه 6آذر ۹۵ تعطيل است ؟ ,

شرایط جوی تهران خطر قطع برق . برق نیم ساعته ۲۴ساعته حتی ایام تعطیل مجهز با لوازم

درخواست حذف اطلاعات

برق مرزداران تلفن ویژه ۲۴ ساعته 66083423■۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵ برق ستارخان تلفن ویژه 66083424■۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵ برق صادقیه حتی ایام تعطيل فوری نیم ساعته 66083423■۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵■ برق طرشت نیم ساعته 66083424■ برق خسرو جنوبی حتی ایام تعطيل 66083424نیم ساعته حتی ایام تعطيل خدمات فنی و ی برق نیکی برق باغ فبض فوری نیم ساعته ۲۴ساعته حتی ایام تعطيل ۰۹۱۳۳۲۰۳۹۳۵■۶۶۰۸۳۴۲۴■۶۶۰۸۳۴۲۳ برق جنت آباد فوری حتی ایام تعطيل ۰۹۱۳۳۲۰۳۹۳۵■۶۶۰۸۳۵۲۳تلفن ویژه ۲۴ساعته برق برق ستاری فردوس حتی ایام تعطيل ۶۶۰۸۳۴۲۴تلفن ویژه قطع برق ۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵ برق تلفن شادمان ■بهبودی ■زنجان شمالی ■تهران ویلا ♤فوری نیم ساعته حتی ایام تعطيل ۲۴ساعته خدمات فنی و ی برق نیکی ۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵■۶۶۰۸۳۴۲۴■۶۶۰۸۳۴۲۴■تلفن ویژه قطع برق منبع: http://barghniky. /

باز بین عطیلین......

درخواست حذف اطلاعات

قابل پیش بینی بود!مگه میشه دوروز تعطيل بشه اما روز م نش تعطيل نشه! دیگه باید عادت کرد.کشوری که به خودی خود بیشترین تعطيلات رو درجهان داره،بین عطیلینش هم باید به راه باشه.منبع: http://tabam . /

تعطیلی دبستان و مدرسه و دبیرستان روستای چهارچوبه

درخواست حذف اطلاعات

مدارس کدام ا امروز تعطيل است میزان ۲ ساعت پیش ... بر این اساس، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان های بابل، بابلسر، آمل، سوادکوه، سوادکوه شمالی، نور، فریدونکنار، بخش دودانگه ساری و بخش یانسر بهشهر تعطيل است. مدارس اسان شمالی تعطيل است براساس اعلام آموزش و پرورش استان اسان شمالی، امروز مدارس بجنورد،مانه و سلمقان،ج ،اسفراین و گرمه در نوبت صبح ...منبع: http://chaharchoobeh. /

برنامه ریزی ! اینده نگری ..

درخواست حذف اطلاعات

قدیم ترها یادمه بین عطیلین رو معمولا تعطيل می ! ولی الان خوندم که تعطيل نیست .. از خوبی های من اینه که موقع انتخاب واحد تقویم رو میذارم جلوم و برنامه ریزی میکنم که با کدوم گروه درس بردارم که تعطيلات در پیش رو و در طول ترم به اصطلاح کوفتم نشه ! حالا تعطيل بشه ، نشه ! مدارس و ها و ادارات دایر باشن ، نباشن ! من رو تعطيلم چون هییییچ کلاسی ندارم ! یعنی 5 روزم کلا ازاد است و کلی وقت دارم برای درس خوندن ..منبع: http://nilll630. /

روز نیمه تعطیل

درخواست حذف اطلاعات

امروز پنجشنبه است 22 مهر ماه 1395 روز بعد از عاشورا ... یک روز نیمه تعطيل در کشور من سرکار هستم ... بعد از دو روز تعطيلی که کلی استراحت مامان همچنان استراحت مطلق است و خیلی از کارهای خونه به عهده من است... منبع: http://marmar976. /

18 آذر تعطیل رسمی است

درخواست حذف اطلاعات

ه گزارش گروه خبرگزاری میزان، محمدعلی پورمختار مردم بهار و کبودرآهنگ اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای ی در مصوبه ای هشتم ربیع الاول، آغاز سالروز ت حضرت ولی عصر(عج) را تعطيل رسمی اعلام د. نمایندگان مجلس شورای ی در ماده الحاقی 38 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور مصوب د که هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت حسن عسگری(ع) و آغاز ت حضرت ولی عصر(عج) به عنوان تعطيل رسمی تعیین می شود که با توجه به چاپ شدن تقویم ها قبل از تاریخ فوق این تعطيلی در تقویم کشور درج نشده است. بنا بر این پنجشنبه 18 آذر ماه 95 مصادف با هشتم ربیع الاول تعطيل رسمی است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خبر داد:

درخواست حذف اطلاعات

به تشخیص فرمانداران مدارس ای مازندران تعطيل می شود شمال نیوز: 32 شهرستان و منطقه مازندران به تشخیص فرمانداران می تواتند با وجود یخ و برف مدارس را تعطيل کنند. شمال نیوز: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: مدارس دودانگه و چهاردانگه به علت بارش برف فردا تعطيل است.به گزارش شمال نیوز، سید علی قاسمی با اشاره به تعطيلی مدارس در منطقه دودانگه و چهاردانگه، اظهار داشت: به تشخیص فرمانداران مدارس تعطيل می شوند.وی افزود: تا این لحظه با بارش برف مدارس دودانگه و چهاردانگه ساری فردا تعطيل خواهد بود.قاسمی با تاکید بر تعطيلی مدارس ابت دودانگه و چهاردانگه ساری در نوبت صبح و عصر، تصریح کرد:32 شهرستان و منطقه مازندران به تشخیص فرمانداران می تواتند با وجود یخ و برف مدارس را تعطيل کنند.وی ابراز امیدواری کرد: با تعطيلی مدارس در مناطق دیگر اطلاع رسانی تا ساعت 6 صبح چهارشنبه انجام می شود.منبع: http://behlib1383.

اطلاعیه ورزشی

درخواست حذف اطلاعات

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حسین (ع) است و اماکن ورزشی طبق ج زمانبندی ذیل تعطيل می باشد. 95/07/12 لغایت 95/07/15 از ساعت 19 به بعد 95/07/17لغایت 95/07/19 از ساعت 17 به بعد 95/07/20لغایت 95/07/22 تعطيلمنبع: http://sportuoz. /

تعطیل

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به برگزاری مراسم تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی روز پنج شنبه مورخه 1395/08/20 بدینوسیله به اطلاع می رساند کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تعطيل می باشد .منبع: http://parvin2etesami. /

تعطیلی های یهویی!!

درخواست حذف اطلاعات

امروز و دیروز ،بخاطر بارش برف و یخبندگی جاده ها، کلاسهااز طرف تعطيل اعلام شد.البته امروز رو من تعطيل بودم،یادمه در دوران دانش آموزی ودانشجویی چقدر خوشحال می شدیم از این دست خبرهای غافلگیر کننده.اما نمی دونم چرا خوشحال نیستم؟ رفتن به رو به موندن توی خونه ترجیح می دادم......منبع: http://tabam . /

تعطیل است

درخواست حذف اطلاعات

امروز تعطيل بودم تعطيلات یکی دو روزه همیشه خوش می گذره اما تعطيلات دو سه روزه دیگه کلافه کننده می شه. امروز به همه ی کارم رسیدم خداروشکر فردا هم دوباره بابد برم با یکی از همکلاسی هام دوست شدم و امیدوارم دوستای خوبی بشیممنبع: http://ruziane. /

مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابت شهر تهران و برخی شهرستان های استان تهران

درخواست حذف اطلاعات

بنا بر تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، فردا مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابت پایه اول تا ششم شهر تهران و شهرستان های استان تهران به جز ای دماوند، پردیس و فیروزکوه تعطيل است.منبع: http://shjbaran. /

ایا مگر نه این است ک آذر زیباترین ماه سال است؟

درخواست حذف اطلاعات

هفته گذشته که کلا ب بخور و بخواب گذشت. سرمای نازنین مدارس رو تعطيل کرد و منم خوشحال و شاد و خندون خونه بودم.البته ب جز کلاس های دلبرم، زبان جان. که نمیشه اونا رو نرفت. مخصوصا که این ترم مدرس خیلی خیلی خوبی داریم. اینقد هفته ی خوبی بود از این جهت ک سرد بود

معلم

درخواست حذف اطلاعات

زندگی مث یه معلم ه که بین دانش اموزاش فرق میزاره،من تو تو یه کلاسیم،ولی از بس با هم حرف زدیم ، معلم به زور منو برد ته کلاس تو ردیفه جلویی اره ، ولی یروز مدرسه تعطيل میشه ، معلم ه سال بعد عوض میشه، درست میشه شایدمنبع: http://3kamhabs. /

مدارس بابل امروز چهارشنبه تعطیل اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

در پی بارش شدید برف پاییزی شب گذشته که همه مناطق شهرستان بابل را سفید پوش کرده است و هم اکنون نیز ادامه دارد ، کلیه مدارس روستایی و شهری بابل در نوبت صبح و عصر امروز چهارشنبه تعطيل اعلام شد.فرماندار بابل در این باره به ایرنا گفت : با هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش ، همه مقاطع اعم از دبستان ، متوسطه و دبیرستان در شهرستان بابل تعطيل است .محمد تقی عباسپور افزود : به علت شدت بارش برف و لغزندگی جاده ها و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی برای دانش آموزان ، مدارس را تعطيل کردیم .بارش برف که از ابتدای شب گذشته در مناطق جلگه ای شهرستان بابل آغاز شد، کلیه مناطق را سفید پوش کرده است و بارش پاییزی در مناطق جنوب بابل بیشتر بوده است.شهرستان 520 هزار نفری بابل 6 بخش، هفت شهر و 74 هزار دانش آموز دارد. منبع: http://behlib1383. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کنترل آلود گى هوا به سبک ابتکار! تد بیر فیتیله اى با بنزین وارد اتى هر سال همزمان با آمد ن فصل پاییز و زمستان مرد م عاد ت کرد ه اند که روزهاى ناسالم هوا را با صد اى نفس هاى به شماره افتاد ه شان شمارش کنند و مسئولان هم که گویا خود را تنها مسئول اعلام آمار روزهاى ناسالم و سالم و پاک مى د انند اصلا نمى خواهند باور کنند که باید کارى انجام د هند تا وضعیت آلود گى هوا د ر تهران و سایر کلان ا کنترل شود و حتى اگر نمى توان این معضل را حل کرد حد اقل اقد اماتى انجام د هند که جلوى تشد ید آلود گى هوا گرفته شود . امسال همزمان با آغاز بازگشایى مد ارس وقتى از رئیس محیط زیست کشور پرسید ه شد چه برنامه هایى براى کنترل آلود گى هواى تهران د ارید پیشنهاد ى را مطرح کرد که بیش از آنکه به عنوان یک را ار بتوان به آن امید وار بود طرح هاى مقطعى د یگرى را به خاطر آورد که هیچکد ام تا کنون نتوانسته د واى د رد آلود گى هوا

تعطیلی مدارس

درخواست حذف اطلاعات

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط پایدار جوی و بروز پدیده آلودگی هوا تمامی مدارس و واحدهای آموزشی مناطق 19 گانه شهر تهران در تمامی مقاطع تحصیلی برای روز چهارشنبه (26 آبان ماه) تعطيل اعلام شدند. یوو هوووومنبع: http://yaddashtha92. /

مدارس شهرستان های استان تهران تعطیل شد

درخواست حذف اطلاعات

افزایش آلاینده ها و غلظت آلودگی هوا مدارس برخی از شهرستان های استان تهران را به تعطيلی کشاند. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدارس کلیه مناطق شهرستان های استان تهران به دلیل افزایش غلظت آلاینده ها چهارشنبه، 26 آبان ماه تعطيل شد. بر اساس این گزارش کلیه آموزشگاه های شهرستان استان تهران در مقاطع ابت ، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم به جز مناطق پردیس، رودهن، دماوند و فیروز کوه چهارشنبه 26 آبان به دلیل آلودگی هوا تعطيل است. منبع: http://parand472. /

مدارس شهرستان های استان تهران تعطیل شد

درخواست حذف اطلاعات

افزایش آلاینده ها و غلظت آلودگی هوا مدارس برخی از شهرستان های استان تهران را به تعطيلی کشاند. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدارس کلیه مناطق شهرستان های استان تهران به دلیل افزایش غلظت آلاینده ها چهارشنبه، 26 آبان ماه تعطيل شد. بر اساس این گزارش کلیه آموزشگاه های شهرستان استان تهران در مقاطع ابت ، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم به جز مناطق پردیس، رودهن، دماوند و فیروز کوه چهارشنبه 26 آبان به دلیل آلودگی هوا تعطيل است. منبع: http://hafezparand. /

خاطرات

درخواست حذف اطلاعات

فردا مدرسه ما تعطيل نیست چی میشد دبیرستانیارو پنجشنبه هم تعطيل می .... اما خب فرقی نداره برای اولین بار نمیخوام برم.... با ح یکم حرف زدیم گفت نگاه مرد به زن مسلمون بی حجاب گناه ولی به زن خارجی از روی لذت نباشه اشکالی نداره تعجبات واسه فردا برنامه زیاد دارم باید صبح کمک مامان کنمو از 2به بعد شروع کنم نوشتن درس هام 5 به بعد هم 2درسو بخونم تا 8

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هر کدوم مون یه گوشه ی حسینیه نشستیم و سرمون به کار و درس و مشق خودمونه، یکی میپرسه بچه ها تعطيلی چند شنبه است؟ اون یکی میگه دوشنبه و چهارشنبه. بعد هم با یه لحن ارزومندانه ای میگه "یعنی ای ما رو تعطيل میکنن؟"میگه خب بهشون بگین دیگه میگه اخه یکی شون خیلی پایه اس اما یکی شون جوری نیس که بشه بهش گفت خیلی با پرستیژه! میگم نه خب نگین تعطيل مون کن که!! بگین این هفته میتونید برامون یه جبرانی بذارید بجای هفته بعد؟؟ یکی که هندزفری تو گوشش بود سرشو از تو گوشیش بیرون اورد و گفت "چه سیاستی" و این ویژگی ای که خیلی وقت ها به من ربطش میدن، دقیقا همون چیزیه که من اصلا دوسش ندارم! همین.منبع: http://khaje-negahdar-mara. /

بدلیل پایداری آلودگی هوا؛ زنگ ورزش مدارس پایتخت یکشنبه و دوشنبه تعطیل شد

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فرهنگیان: به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران، به علت وضعیت پایداری آلودگی هوا، زنگ ورزش مدارس شهرتهران روزهای یکشنبه و دوشنبه (23 و 24 آبانماه) تعطيل خواهد بود.منبع: http://taecher123. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

+ ب با همسری رفتیم ید دوتایی! + امروز سرکار عالی بود! ولی سرد بودااااا + فردا هم تعطيل :دی پسفردا هم بعدازظهری! دوباره بعدش تعطيل! چقده خوبه والا + آخ چقد دوش گرفتن خوبه مزه داد بهم! الانم روی سایت دارم کار میکنمُ شامم روی گازه + خدایا شُکرتـ توکل به خودت بهترینا رو پیش بیار واسمون هم واسه کار من هم واسه کار همسری هم توی زند مشترکمون منبع: http://my-diamond. /

برف میباره

درخواست حذف اطلاعات

عجب برف وحشتناکى تو سارى داشت میباریدا.خیلى خوب بود.من یک آدم برفى ریزه میزه درست .ولى برف عالیهه درباره آب و هواى استانتون برام بنویسید خوبه،بده،برفه،بارونه،سرده و...... من خیلى برفو دوست دارم ولى مدرسه ها هم بخاطر این برف تعطيل شد خیلى خوبه.نظر یادتون نره!منبع: http://mahak-premah. /

شاتل : تخفیف ید ترافیک در روزهای تعطیل

درخواست حذف اطلاعات

من خوراکم ه. یعنی اگه ترافیک داشته باشم هرچی تو اینترنت ببینم و میکنم و بعد آرشیوش میکنم. اگه از سرویس اینترنت شاتل استفاده میکنید، میتونید با نصب اپلیکیشن اندرویدی شاتل از یه تخفیف باحال برخوردار بشید. شاتل به اونایی که اپلیکیشن شاتل رو نصب میکنن این امکان رو میده که روزهای تعطيل 5 گیگ ترافیک رو با قیمت خیلی مناسبی ید کنند. فکر کنم حدود 2,700 باشه قیمتش. یه خوبی دیگه هم داره اینکه شما میتونید دو یا چند بار این ید رو انجام بدید. یعنی میتونید 5 یا 10 یا 15 گیگ ترافیک رو برای روز تعطيل ید کنید. برای اونایی که زیاد میکنن این ترافیک نعمتیه! اگه میخواید ازاین تخفیف شاتل برخوردار بشید اپلیکیشن شاتل رو از پلی استور گوگل یا بازار کنید. راستی اگه میخواید ید کنید حتما باید یه روز قبل از روز تعطيل ید رو انجام بدین، یعنی اگه میخواین 5 گیگ ترافیک برای روز ب ید باید روز پنج شنبه قبل از ساعت 12 شب این کا

واقعا چی فرض کرده اید؟!

درخواست حذف اطلاعات

علت جالب تاخیر یکروزه 13 آبان در دزفول پایگاه خبری انصارحزب الله دزفول به نقل از دزفول امروز حسن پورکیانی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات ی دزفول ضمن بیان این خبر گفت: دلیل تاخیر یک روزه ی این درخواست اداره ی آموزش و پرورش دزفول به علت تعطيلی روز پنج شنبه ۱۳آبان و در نتیجه تعطيلی مدارس و ادارات بودپلاک: حاجی جان دیگه دلیل دیگری نبود؟!پنج شنبه تعطيل بوده؟درسته. هم که تعطيل بود. خوب یکدفعه می گذاشتید شنبه برگزار می کردید. یعنی آموزش و پرورش نمی دانسته، هم تعطيل است؟!شاید هم پیرو این ضرب المثل بودند که: حسنی به مکتب نمی رفت حالا که می رفت می رفت!! صادقانه بگویید نمی توانستید دانش آموزان را بیاورید ،گفتید بذاریم بعد از ؛ هم دردسرش کمتره و هم فال باشد و هم تماشا.....منبع: http://pelaknews. /

۲ کتابخانه عمومی شهرستان گنبدکاووس همچنان تعطیل است. دانشجویان ترکمن

درخواست حذف اطلاعات

۲ کتابخانه عمومی شهرستان گنبدکاووس همچنان تعطيل است مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: شهرستان گنبدکاووس دارای ۴ کتابخانه عمومی فعال بود که از یک سال گذشته دو کتابخانه به علت های مختلف تعطيل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از تسنیم، رضا قوانلو عصر امروز در جلسه هم شی و نشست نویسندگان و فرهیختگان شهرستان گنبدکاووس با حضور مدیر اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان گنبدکاووس در کتابخانه عمومی مختومقلی فراغی اظهار داشت: در گنبدکاووس 4 کتابخانه عمومی فعال بود که از یک سال گذشته 2 کتابخانه مصلی جعفر صادق(ع) و کتابخانه مسجد قائمیه به علت های مختلف بسته شده است.وی افزود: رایزنی های فراوانی برای بازگشایی دوباره آن انجام شده که تا به امروز به نتیجه ای نرسیدیم و در گفت وگوی تلفنی با فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس قرار شد به زودی جلسه انجمن کتابخانه عمومی برگزار و

کارمندیت 1

درخواست حذف اطلاعات

امروز یک یکشنبه ی تنبل است در یک آژانس مسافرتی در قلب تیر خورده ی توریسم. آخه من را چه به پشت میز نشینی؟ آنهم در روز یکشنبه ای که تمام دنیا تعطيل است و ما نه ایمیل داریم برای چک و نه سماق برای گذران وقت. زیر کولر، پشت میزم در چله ی تابستان نشسته ام به خودم می دهم و حسرت بالا و پایین دویدن در اتوبوس و سر و کله زدن مستقیم با توریست ها و عرق ریختن مثل برنج آبکشیده را دارم. روی تور وقتی برای توریست هام سخنرانی می کنم احساس امنیت دارم. اینجا پشت این میز ف نی احساس غربت و تنهایی...منبع: http://bineshaaan. /

مدارس تهران فردا دوشنبه تعطیل است

درخواست حذف اطلاعات

مدارس تهران فردا دوشنبه تعطيل است | تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا با توجه به اعلام قبلی رئیس اداره محیط زیست تهران بر تعطيل نبودن مدارس اما طبق اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت دوشنبه تعطيل اعلام شد مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس ابت (اول تا ششم) پایتخت و شهرستان های استان به جز فیروزکوه، پردیس و دماوند فردا(دوشنبه 24 آبان) بخاطر آلودگی هوا تعطيل است طرح ترافیک تا ساعت 19 اجرا می شود مدارس تهران فردا دوشنبه تعطيل است | تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا تعطيلی مدارس www.khabaronline.ir/tags/3179/تعطيلی-مدارس ایرنا نوشت: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با رد هرگونه شایعه مبنی بر تعطيلی مدارس این شهر به علت آلودگی هوا گفت: تمامی مدارس مناطق 19گانه شهر تهران فردا (هشتم ... آیا شنبه مدارس تعطيل است؟ - فردا www.fardanews.com/fa/news/50655/آیا-شنبه-مدارس-تعطيل-است

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنوز یک هفته نیست که وبلاگ قبلیم رو تعطيل ولی احساس که بشدت دلم وبلاگ میخواد

پدر پزرگم از میان ما رفت...

درخواست حذف اطلاعات

پدر پزرگم از میان ما رفت... /// غمش سنگین و باورن ی...میگن چهره اش اروم بود. غیر از روزای ا هیچوقت زحمتی نداد به ی وقتی رفت روز تعطيل بود وقتی سومش بود هم روز تعطيل بود. منبع: http://tahdigezendegi. /

تعطیلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا

درخواست حذف اطلاعات

مدارس تهران فردا دوشنبه تعطيل است | تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا با توجه به اعلام قبلی رئیس اداره محیط زیست تهران بر تعطيل نبودن مدارس اما طبق اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت دوشنبه تعطيل اعلام شد مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس ابت (اول تا ششم) پایتخت و شهرستان های استان به جز فیروزکوه، پردیس و دماوند فردا(دوشنبه 24 آبان) بخاطر آلودگی هوا تعطيل است طرح ترافیک تا ساعت 19 اجرا می شود مدارس تهران فردا دوشنبه تعطيل است | تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا تعطيلی مدارس www.khabaronline.ir/tags/3179/تعطيلی-مدارس ایرنا نوشت: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با رد هرگونه شایعه مبنی بر تعطيلی مدارس این شهر به علت آلودگی هوا گفت: تمامی مدارس مناطق 19گانه شهر تهران فردا (هشتم ... آیا شنبه مدارس تعطيل است؟ - فردا www.fardanews.com/fa/news/50655/آیا-شنبه-مدارس-تعطيل-است