رسانه
رسانه

توسعه :: جستجوتوسعه کشورها در گروی توجه به توانایی ها

درخواست حذف اطلاعات

توسعه هدف نهایی بسیاری از کشورها شده است اما کپی برداری از برنامه های کشورهای موفق و بی توجهی به توانایی ها و محدودیت ها، توسعه را به امری دست نیافتنی برای آن ها تبدیل کرده است. نزدیک به 6 دهه است که توسعه همچون یک هدف راهبردی در دستور کار کشورها و ت ها قرار گرفته است و کشورها مسیرهای گوناگون اما به طور تقریبی مشابهی را برای دستی به این هدف بزرگ در پیش گرفته اند. اما به دلیل تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ِ جوامع این کشورها نتوانسته اند به اندازه مساوی در این مسیر حرکت و مراحل توسعه را تجربه کنند. به همین دلیل کشورها به توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم شده اند و دیگر کشورها نیز با عنوان توسعه نیافته باقی ماندند. منبع: http://boustan. /

چگونه توسعه گرایی نهاد خانواده را از بین می برد؟

درخواست حذف اطلاعات

کارگروه الگوی ی پیشرفت بسیج دانشجویی اسان شمالی، بر روی تبیین و گفتمان سازی الگو نیز نقد جریان توسعه متمرکز شده است. این یادداشت، سعی در بررسی یک مغالطه رایج دارد. اصحاب توسعه می گویند: «وقتی شما در جامعه خود شغل ندارید، چطور می خواهید خانواده را احیا کنید؟ منبع: http://tafakor104. /

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

درخواست حذف اطلاعات

علم در خدمت صلح و توسعه از سال 2001 دهم نوامبر (20 آبان) به عنوان روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه» نامگذاری شده است. از مهمترین اه یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فن آوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن آوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت های نو بوده که موجب ارتقا کیفیت عمومی زندگی می شود.منبع: http://abivardi. /

توسعه ی مبتنی بر قطعه

درخواست حذف اطلاعات

ی نرم افزار قطعه گرا، شیوه ای برای توسعه ی نرم افزار بوده که بر استفاده ی مجدد نرم افزار تاکید دارد. در واقع قطعه بخاطر مشکل توسعه ی شی گرا در استفاده ی مجدد پدیدار گردیده است. کلاس های منفرد شی بصورت جزیی و مشخص هستند. قطعات، بیشتر بصورت انتزاعی از شی بیان می شوند و می تواند سرویس ها را مجزا بررسی کند.منبع: http://softwarereuse. /

علم سنجی

درخواست حذف اطلاعات

امروزه تولید علم، الویت توسعه هر کشور است و توسعه علمی مقدمه توسعه فناوری و به تبع آن افزایش رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی است. به همین لحاظ ها به عنوان پایگاه های اصلی تولید علم، نقش اساسی در توسعه کشور دارند. جهت بالا بردن سطح کیفی و کمّی تولیدات علمی، ارزشی نظام پژوهشی در هر امری ضروری به نظر می رسد. اهمیت و ضرورت ارزشی پژوهشگران و مراکز علمی-پژوهشی منجر به شکل گیری علم سنجی (scientometrics) شده است. ادامه مطلب منبع: http://pajoohyar. /

یک بام و دو هوای توسعه لرستان...

درخواست حذف اطلاعات

یک بام و دو هوای توسعه لرستان... احداث راهها و جاده های مناسب بین شهری و حتی روستایی بستر توسعه را فراهم می نمایدوضمن ایجاد امکانات اولیه رفاه و اشتغال و پیشرفت زیر ساخت و زمینه خدمات رسانی همه دستگاههای تی و بخشهای خصوصی را نیز مهیا خواهد ساخت.منبع: http://newsaligoodarz. /

اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب برای حمایت از تولید

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسی شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران، نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی وimfبه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به بررسی تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جمله کره و ژاپن پرداخته شده است. از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانه های حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح باالیی از توسعه دست یافتند و در تحقق عد و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم، الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توام با عد تدوین نمود.منبع: http://mamitavanim. /

اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسی شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران، نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و imf به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به بررسی تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جمله کره و ژاپن پرداخته شده است.از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانه های حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بالایی از توسعه دست یافتند و در تحقق عد و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم، الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توام ب ا عد تدوین نمود. همچنین در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملی در شرایط تحری

تحقیق و توسعه (r&d) ]چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

اصطلاح ‏‎(research and development) (r&d)‎‏ یا همان تحقیق و توسعه طبق نظر موسسه ‏‎(organization for economic co-operation and development) oecd‎‏ که متشکل از 30 کشور پیشرفته دنیا است، به معنای فعالیت های سازنده برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش در کاربردهای جدید است. منبع: http://armani83. /

تعامل فرهنگ و فناوری(interaction of culture and technology)

درخواست حذف اطلاعات

جوامع توسعه مدار برای برخورداری از سطح بالای پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و توسعه منابع انسانی و حل سریع و صریح مشکلات انسانی مانند بی سوادی، بیماری و محرومیت و فقر، متمسک و متوسل به استفاده از فناوری پیشرفته می شوند. منبع: http://mir17. /

اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسی شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران، نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و imf به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به بررسی تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جمله کره و ژاپن پرداخته شده است.از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانه های حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بالایی از توسعه دست یافتند و در تحقق عد و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم، الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توام ب ا عد تدوین نمود. همچنین در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملی در شرایط تحری

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

درخواست حذف اطلاعات

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است منبع: http://poshe. /

اعلام آمادگی شرکت آلمانی – انگلیسی برای توسعه کارخانه طلای زرشوران تکاب

درخواست حذف اطلاعات

سرویس آذربایجان غربی- رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، از اعلام آمادگی شرکتی آلمانی – انگلیسی برای توسعه کارخانه طلای زرشوران تکاب خبر داد. به گزارش کردپرس، مهدی کرباسیان گفت : پیش بینی می شود که معادن جدید بزرگ سنگ آهن، روی، لیتیوم و سه معدن طلا به ظرفیت معدنی کشور افزوده شود.کرباسیان که با خبرگزاری رسمی ت گفت و گو می کرد افزود: طرح توسعه کارخانه طلای زرشوران را در دستور کار داریم که با اجرای آن تا پایان امسال، ظرفیت تولید به پنج تن افزایش می یابد.وی با بیان اینکه در حال نهایی مناقصه بین المللی طرح توسعه معدن طلای زرشوران هستیم، افزود: یکی از بهترین شرکت های بین المللی که شرکتی آلمانی - انگلیسی است، تمایل خود را برای حضور در این معدن اعلام کرده است.رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یاد آور شد: کارخانه این معدن در زمان

برگرفته از نظرات ؛ داگلاس نورث

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید بدانید کشوری توسعه می یابد یا نه ، اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده می کند نروید، اینها را براحتی میتوان ید یا کپی کرد . برای دیدن توسعه بروید در دبستانها و پیش دبستانی ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش می دهند ، مهم نیست چه چیزی آموزش می دهند بلکه ببینید چگونه آموزش می دهند.اگر ک ن شما را پرسشگر، خلاق، صبور، نظم پذیر، خطر پذیر، دارای روحیه گفتکو و تعامل و مشارکت جمعی و همکاری بار آوردند ، اینها انسانها و شخصیت هایی خواهند شد که می توانند توسعه ایجاد کنند. برگرفته از نظرات ؛ داگلاس نورث@bonyad_pirniaمنبع: http://pirnia69. /

پرداخت سود به سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

پرداخت سود شعب بانک صادرات به سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی سهامداران حقیقی شرکت یاد شده می توانند با ارایه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شعب این بانک مراجعه و سود متعلقه خود را دریافت نمایند و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند. سود نقدی سهامداران اشخاص حقیقی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال 1390، توسط شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود. به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، براساس قرارداد منعقد شده بین این بانک و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سهم سود نقدی سهامداران حقیقی این شرکت از تاریخ 6 داد ماه سالجاری از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران قابل پرداخت است. دراین رابطه سهامداران حقیقی شرکت یاد شده می توانند با ارایه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه

تور سوزه پوش باهدف توسعه گردشگری درچرمله علیا بر گزار شد

درخواست حذف اطلاعات

در روزهای پایانی اردیبهشت و در دامن زیبای کوه پریشان تور سوزه پوش با هدف توسعه گردشگری ، طبیعت گردی و احیای رسم دیرینه مردم چرمله که در سال یک روز را به تفریح در منطقه سوزه پوش اختصاص میدادند، با حضور تعدادی از اهالی روستا ومیهمانان چرمله ای مقیم ای دیگر برگزار شد.منبع: http://charmaleholya. /

عدم وج ازفضای رقابتی آفت توسعه است

درخواست حذف اطلاعات

فرماندار الیگودرز: عدم وج ازفضای رقابتی آفت توسعه است امروز زمان رفاقت و همدلی است و اگر ی بخواهد از فضای رقابت انتخاباتی که مدتهاست پایان یافته خارج نشوداین شرایط آفت توسعه و پیشرفت می باشد.منبع: http://newsaligoodarz. /

سومین همایش چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴

درخواست حذف اطلاعات

سومین همایش چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ )تربت حیدریه –زاوه –مه ولات)برگزار می شود.به منظور ترسیم چشم انداز توسعه شهرستان تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از ۶۲ نهاد علمی ،ادارات تی ،سازمان های خصوصی در تاریخ ۳۰ دی 1395 برگزار می¬گردد تا با شناخت چالش های فراروی شهرستان به تعیین اه و ابعاد بلند مدت توسعه شهرستان ،تدوین راهبردهای توسعه شهرستان و تعیین سیاستهای اجرائی شهرستان بمنظور فراهم ساختن زمینه و اسباب تحقق برنامه های شهرستان در راستای سند چشم انداز بر اساس راهبردهای توسعه یاری نماید.برگزار کنندگان همایش درصددند تا ضمن جلب مشارکت های مردمی و بررسی علمی وضعیت فعلی منطقه، ایده های بدیع را در جهت رفع موانع توسعه شهرستان جمع آوری نموده و نیز با ایجاد تعاملات نهادی و سازمانی موجبات تسهیل توسعه شهرستان تربت حیدریه را فراهم آورند.بی شک تحقق این مهم مست م همکاری تمام

مشخصات سازه توسعه یافته ویژه مناطق کویری

درخواست حذف اطلاعات

این مدل خاص سازه میتواند تحولی شگرف در زمینه مدیریت بحران و اسکان درمناطق کویری اشاره نمود که از جمله مهمترین و بارزترین روشی یا تکنیکی که در آن بکار رفته بتفصیل بشرح ذیل است. این سازه از دو قسمت هسته مرکزی و توسعه یافته تشکیل شده است و برای حل مشکلات ذکر شده در این سازه از یک هسته مرکزی استفاده گردیده که در آن تانکر ذخیره آب ، و سرویس بهداشتی تعبیه گردیده است هم چنین در قسمت توسعه یافته(تاشو) این سازه نیز سیستم سرمایشی جهت خنک نگه داستن محل خوا ب نین استفاده شده و بدلیل داشتن امکانات اولیه زندگی میتوان از این نوع سازه بعنوان اسکان دائمی از آن استفاده نمود .منبع: http://novinsazandesert. /

ایران آماده رشداقتصادی ۸ درصداست

درخواست حذف اطلاعات

جمشید عد یان در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به اه کمی برنامه ششم توسعه گفت:«آرزوی رشد اقتصادی ۸ درصدی در تمام برنامه های توسعه سالهای قبل بوده اما به دلیل ناهماهن سیاست ها با ظرفیت های اقتصادی این هدف محقق نشده است.» منبع: http://alabdemad-eghtesad. /

ترویج مصرف گرایی:

درخواست حذف اطلاعات

از ویژگی های نفوذ فرهنگ غربی در جهان سوم ترویج مصرف گرایی نو در این کشور هاست.مصرفگرایی نو بر مبنای ایجاد نیازهای کاذب است.نیاز کاذب مصرف انبوه را با خود به ارمغان می آورد . برای مصرف انبوه،باید کالای کم دوام تولیدگردد.کالاهای کم دوام تولید شده در کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه سرازیر میشود و یا حتی درکشورهای درحال توسعه به مدد سرمایه های وابسته تولید میشود. از سوی دیگر وسایل ارتباط جمعی الگوهای مصرف گرایی افراطی را به مردم القا میکنند.با بالا رفتن میزان مصرف کاذب ، سرمایه های مملکت به عوض عمل در سرمایه تولیدی به صورت سرمایه مصرفی تلف میشود و این بزرگترین مانع توسعه در این کشور هاست.(بوکوک ، 1995،صفحات 155 -119) مع الوصف امیدوارم علت وجودی ظهور و تولید کالاهای متعدد(بانازلترین کیفیت و با برچسب ملی و غیرملی) را در داخل کشوردریافته باشید. کانال اصطلاحات جامعه شناسی2منبع: http://

شیوه نامه ی تدریس پژوهی ب ان ساده

درخواست حذف اطلاعات

رویکردی برای توسعه دانش حرفه ای معلمان که از مدارس ابت ژاپن مطرح و توسعه یافت . معلمان با حضور در گروههای کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم شی پیرامون اه و محتوای دروس ، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می یابند . منبع: http://geog hyshahinsha95. /

در اختیار قرار دادن دستیار ai گل ی s8 به توسعه دهندگان

درخواست حذف اطلاعات

سامسونگ دستیار هوش گل ی s8 را در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد. پیش تر برخی از ویژگی های گوشی سامس گ گل ی s8 فاش شده بود، رویترز امروز این حقیقت را تایید می کند که این سری گوشی های سامسونگ به ویژگی دستیار دیجیتال ai (هوش ) مجهز خواهد بود. همان طور که پیش تر فرض شده بود، سرویس جدید دستیار دیجیتال ai بر اساس سرویس قبلی اش viv که سامسونگ ماه قبل یداری کرده بود، ایجاد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط رویترز، دستیار دیجیتال s8 برای توسعه دهندگان قابل روویت خواهد بود، بنابراین همیشه قادر به یکپارچه سازی ویژگی های جدید و تعامل با خدمات شخص ثالث (third-party services) خواهند بود. در رابطه با انتشار دستیار دیجیتال آینده، یک مدیر اجرایی سامسونگ تایید کرد که " توسعه دهندگان می توانند خدمات را به این سرویس ما ضمیمه و بارگذاری کنند. رویترز پیش تر اشاره کرد که سرویس دستیار صوتی به سایر سرویس های

مشاور فروش و برندینگ

درخواست حذف اطلاعات

علی خویه مشاور برند و بازاری ساخت ، توسعه و تقویت برند مجری و مشاور طرح های ی فروش همکاری با بیش از صدها برند مطرح در زمینه ی توسعه و تقویت سیستم فروش ارائه ی را ارهای عملی و مشاور اثر بخش در زمینه بازاری و فروش و توسعه ی برند منبع: http://brandconsulting. /

متن سازمان تجارتی جهان

درخواست حذف اطلاعات

طرف های این موافقت نامه،با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم زاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد،با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آن ها، تلاش های مثبتی لازم است،با تمایل به همکاری در تحقق این هدف ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری

درس پژوهی

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه : رویکردی برای توسعه دانش حرفه ای معلمان که از مدارس ابت ژاپن مطرح و توسعه یافت . معلمان با حضور در گروههای کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم شی پیرامون اه و محتوای دروس ، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می یابند . سپس با مشاهده اجرای برنامه و نقد آن ، فرصتی برای رشد فراهم می گردد . درس پژوهی ( پژوهش مشارکتی در کلاس درس ) است که توسعه حرفه ای معلمان را در بردارد . مهمترین مانع در توسعه حرفه ای معلمان ، فاصله ی بین نظریه ، عمل و عدم تشریک مساعی با معلمان در برگزاری دوره های آموزش معلمان است . بررسی جهانی اخیر در حوزه توسعه حرفه ای معلمان ، بیانگر رویکردهای نوینی مانند پژوهش مشارکتی در کلاس است که بیش از اقدامات گذشته در تلفیق نظریه وعمل توفیق یافته است . درس پژوهی به عنوان مدلی موثر برای ترویج و غنی سازی یادگیری در مدرسه نظر شمندان بسیاری را برای تحول در آموزش جلب کرد

استراتژی سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

در فعالیت های یک شرکت باید عنصری همچون توانایی محوری داشته باشید تا بتوانید رابطه ای میان فعالیت های گذشته و آینده ی سازمان ایجاد کنید که همان استراتژی سازمان است /. 4 عنصر کلیدی برای استراتژی غبارتند از : 1- گستره بازار (تولید اید های روشن در این خصوص که شرکت در مورد آنچه انجام می دهد و تولید مب نماید مسئول است ) 2-توسعه (یافتن راهی برای تلاش جهت دست ی به توسعه بیشتر است ) منبع: http://daniali54. /

ون مستقر البرز نقش موثری در توسعه فرهنگ قرآنی دارند

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال حاتمی،معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات ی البرز،اظهار کرد: ون مستقر البرز نقش موثری در توسعه فرهنگ قرآنی دارند. به گزارش روابط عمومی تبلیغات ی البرز،حجت ال حاتمی،معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات ی البرز،اظهار کرد: ون مستقر البرز نقش موثری در توسعه فرهنگ قرآنی دارند. وی ادامه داد:این ون قرائت و تفسیر قرآن کریم را جزء برنامه های هفتگی خود در مساجد منبع: http://hatamihemat. /

بررسی وضعیت سرمایه و نیروی کار کشاورزی در جهان

درخواست حذف اطلاعات

نام فایل: بررسی وضعیت سرما.pdf حجم: 246 kb توسعه سطح زیر کشت، حفظ آب و خاک، کنترل سیل، توسعه و بهبود آبیاری، تهیه نهال، مکانیزاسیون،نیروی حیوانی و ابزار، سرمایه در گردش، افزایش تعداد دام، ساختمان، توسعه چراگاهها، فرآوری، انبار، سیلو،سردخانه، تسهیلات زندگی روستایی، ایجاد زیرساختهای بازار و بازار رسانی، تکمیل حلقههای تولید وفرآوری و پژوهش و... مواردی از زمینههای سرمایهگذاری در کشاورزی هستند که بدون آنها تولید شکل نمی-گیرد.منبع: http://arazmjo. /

جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان در شهرستان طرقبه ش ز برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست مقدوری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اسان رضوی و به میزبانی فرمانداری طرقبه و ش ز برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی طرح هادی و محدوده روستاهای ابراهیم آباد، شمعلی و زشک برگزار شده بود مقدوری معاون محترم امور عمرانی استانداری اسان رضوی بر جلوگیری از توسعه بی رویه مسکن در شهرستان تاکید نمود و افزود: حداقل توسعه برای س ت گاه ها باید در نظر گرفته شود و در افزایش محدوده روستاها ضمن در نظر گرفتن سند توسعه بالا دستی که همان سند توسعه شهرستان می باشد این مهم نیز که تا تکمیل نشدن محدوده های قبلی افزایش محدوده جایگاهی ندارد هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر چه در موقعیت های خاص و ویژه می بایست تصمیمات خاص و ویژه نیز اتخاذ گردد. فرماندار شهرستان طرقبه و ش ز نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین، تاکید کرد به دلیل رشد جمعیت و مهاجر پذیری شهرست

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

6 گام برای توسعه مستمر برند پروسه توسعه مستمر برند یک روش ساده است که تمامی شرکت های تجاری می توانند به منظور بهبود جایگاه برند خود در حوزه تجاری که در آن به ب و کار مشغول هستند برای ادامه: http://www.farnaam.com/fa/newsitem/?nid=1301

عنوان تحقیق: "بررسی تأثیر عامل محیط در بروز بز اری و پیشگیری و درمان آن "

درخواست حذف اطلاعات

"بسم الله الرحمن الرحیم" مقدمه شناخت محیط بدون شناخت پدیده های پیرامون آن ممکن نیست. بزه و بز اری از پدیده های محیطی است که در جوامع گوناگون بشری مطرح می باشد. جرم شناسی یکی از شاخه ها و رشته های حقوقی است و به مطالعه عوامل به وجود آورنده بزه و بز اری و راههای پیشگیری و درمان و جلوگیری از وقوع آن می پردازد. عوامل زیادی در شکل گیری و بروز بز اری دخیل است. محیط یکی از این عوامل می باشد. تأثیر محیط بر بز اری همیشه به یک اندازه نیست. بروز انواع بز اری تا حدی بست به چگون محیط آن دارد مثلاً در محیط شهری بز اری نسبت به محیط کوچک روستایی بیشتر است. عوامل زیادی از جمله عوامل ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و... بر محیط تأثیر می گذارد. محیط هم به نوبه ی خود در بروز بز اری تأثیر دارد. با رشد و توسعه و صنعتی شدن جوامع بشری بز اری هم به شیوه های مختلف رشد و توسعه می یابد. روشن است بروز بز اری در کشورهای ت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روستاهای کنده ای و سمغان دیدن کرد + تص

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری شهر نودان ، رضوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به همراه جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از روستاهای محروم کنده ای و سمغان بازدید کرد.

شرکت دانش بنیان

درخواست حذف اطلاعات

تعریف: شرکت یا مؤسسه ای ( که بصورت خصوصی یا تعاونی تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت ها را در داخل کشور به اتمام رسانده باشد است) که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اه علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. منبع: http://nargesbarzegar. /

برگزاری دومین جلسه ی کمیته ی برگزاری همایش استانی توسعه سواد الکترونیکی و رسانه

درخواست حذف اطلاعات

درود بر شما امروز یکشنبه دومین نشست کمیته ی برگزاری همایش استانی توسعه سواد رسانه ای و الکترونیکی با حضور اعضای کمیته و ریاست و معاونین اداره منطقه ساعت 16 و سی دقیقه در پژوهشسرا بلداجی برگزار خواهد شد. اخبار تکمیلی بعد از جلسه به اطلاع خواهد رسید.منبع: http://pazhuheshsaraboldaji. /

تقویت جایگاه ن با ۵ محوردر برنامه ششم

درخواست حذف اطلاعات

تقویت جایگاه ن با ۵ محوردر برنامه ششم گروه گوناگون: برنامه ششم توسعه در دست تدوین است، در ت ششمین برنامه ۵ ساله است که پس از گذراندن مراحل مختلف کارشناسی و بررسی پیشنهادات بخش های مختلف ت، به مجلس شورای ی می رسد تا مصوب شود. توجه به جایگاه ن در برنامه های توسعه دارای اهمیت کلیدی است زیرا مشارکت ن در عرصه های گوناگون اقتصادی، و فرهنگی از شاخص های مهم توسعه انسانی و پایدار در تعیین درجه توسعه یافتگی به شمار می آید. منبع :http://www.smtnews.irمنبع: http://jaigahezan. /

جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان در شهرستان طرقبه ش ز برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست مقدوری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اسان رضوی و به میزبانی فرمانداری طرقبه و ش ز برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی طرح هادی و محدوده روستاهای ابراهیم آباد، شمعلی و زشک برگزار شده بود مقدوری معاون محترم امور عمرانی استانداری اسان رضوی بر جلوگیری از توسعه بی رویه مسکن در شهرستان تاکید نمود و افزود: حداقل توسعه برای س ت گاه ها باید در نظر گرفته شود و در افزایش محدوده روستاها ضمن در نظر گرفتن سند توسعه بالا دستی که همان سند توسعه شهرستان می باشد این مهم نیز که تا تکمیل نشدن محدوده های قبلی افزایش محدوده جایگاهی ندارد هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر چه در موقعیت های خاص و ویژه می بایست تصمیمات خاص و ویژه نیز اتخاذ گردد. فرماندار شهرستان طرقبه و ش ز نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین، تاکید کرد به دلیل رشد جمعیت و مهاجر پذیری شهرست

فرصت ها و زمینه های فعالیت های کتاب خانه

درخواست حذف اطلاعات

فرصت ها و زمینه های فعالیت های کتاب خانه عبارتند از: 1. ایجاد دسترسی به اطلاعات، ۲. سواد آموزی، ۳. مشارکت در ریشه کن فقر و توسعه پایدار، ۴. توسعه شه و بیان، ۵. حفظ هویت و تنوع فرهنگی به موازات همگن سازی فرهنگی ۶. اعتلای تفاهم بین المللی و ارتقای همکاریهای جهانی. منبع: http://group8library. /

ت از توسعه خوشه های صنعتی در کشور حمایت می کند

درخواست حذف اطلاعات

معاون صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بر حمایت کامل ت از ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در کشور خبر داد.ادامه خبر در:http://www.paperandwood.com/fa/newsitem/?nid=5850 منبع: http://paperandwood. /

اصلاح قانون دهیاریها و شوراها

درخواست حذف اطلاعات

کشور گفت: قانون اصلاح دهیاری ها و شوراها در ت مطرح است و با تصویب این قانون در مجلس، ضعف ها و کمبودهایی که در قانون قبلی وجود داشته برطرف و در جهت تقویت مدیریت روستایی تلاش می شود.به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست با شوراهای ی روستاها و دهیاران استان کردستان در سنندج افزود: کارهای زیادی در حوزه شوراها و دهیاری ها در وزارت کشور انجام شده و در سه سال عمر ت تدبیر و امید نیز تلاش شده ضعف هایی که در قانون در این حوزه هست و یا در زمینه تخصیص منابع و امکانات با آن مواجه بوده ایم، جبران شود.وی با تاکید بر تلاش برای تحقق توسعه روستاها اظهار کرد: اگر به روستاها توجه نکنیم و تحقق توسعه روستایی را نادیده بگیریم باید هزینه چندین برابری را برای آسیب های ناشی از فشار جمعیت به ا متحمل شویم. کشور شکاف های اجتماعی، فقر، حاشیه نشینی و آسیب های موجود در جامعه را نتیجه عدم نظام ب