رسانه
رسانه

تویه :: جستجوتف به ذاتتان :)

درخواست حذف اطلاعات

هیچ جایه این دنیایه لعنتی نمیشود با خودت تنهایی حرف بزنی... تويه خیابان حرف بزنیم ...میگویید دیوانه شده... تويه پارک حرف بزنیم...فال گوش می ایستید ک مبادا چیزی باشد و شما بیخبر بمانید... پیج اینستاگراممان را خصوصی میکنیم فیک میزنید و سرک میکشید!!! پیوی تلگرام خومان هم که دیگر عمومی شده بس که کردید!!! بس کنید شمارا به خدایتان قسم... ادمها را به حال خودشان بگذارید... شاید ی زمان میخواهد ...سکوت میخواهد... سرک نکشید! شمارا به خدا قسم تنهایم بگذارید... توقع زیادیست؟؟؟ منبع: http://ava8008. /

تف به ذاتتان :)

درخواست حذف اطلاعات

هیچ جایه این دنیایه لعنتی نمیشود با خودت تنهایی حرف بزنی... تويه خیابان حرف بزنیم ...میگویید دیوانه شده... تويه پارک حرف بزنیم...فال گوش می ایستید ک مبادا چیزی باشد و شما بیخبر بمانید... پیج اینستاگراممان را خصوصی میکنیم فیک میزنید و سرک میکشید!!! پیوی تلگرام خومان هم که دیگر عمومی شده بس که کردید!!! بس کنید شمارا به خدایتان قسم... ادمها را به حال خودشان بگذارید... شاید ی زمان میخواهد ...سکوت میخواهد... سرک نکشید! شمارا به خدا قسم تنهایم بگذارید... توقع زیادیست؟؟؟ منبع: http://ava8008. /

امروز است

درخواست حذف اطلاعات

اول صبح یعنی جایی که هوا گرگ و میشه بیدار بشی ، بدون هیچ ساعت و زن ،بدون اینکه از هشت ساعت خواب گذر کرده باشی ، و بعد تنهایی رو میزاری روی میز صبحانه ، تنهایی رو میزاری تويه آینه ، تنهایی رو میزاری تويه اتاق بغل و میای بلاگ می کنی ، به این خاطر که بنویسی ، زند شکننده است ! ..... رضا ب نوشت که ما به حوادث پناه می بریم، میفهمم حرفش رو ، واقعا ولی اینطور نیست به نظرم ، این حوادث ما رو احاطه ، از دور که نگاه کنی مثل یه چتر میونن که بالا سر ما هستن ولی از نزدیک نه پناهی نیستن من و رضا تو دو تا قله مختلف ایستادیم و داریم دنیا رو نگاه می کنیم، زاویه ما باهم فرق داره، خیلی هم فرق داره ... منبع: http://kamarband. /

شعر 193

درخواست حذف اطلاعات

گمشده...مثله ابرایه مسافر....مثله اشکهایه زیره بارونمثله تارک ، تويه پائیزمثله تصویری ، تو غبارمثله ق که ش ته...گمشدم تو خودمزیر بوسه بارون شقایقلا به لایه واژه هایه نامه هاتزیره رگبار نگاهتتويه گرمایه دو دستاتاز جنون حس عشقت...حسرت شونه هایه بی تو....عشوه هایه از نجابتانفکاک شیرین صداهاتحسرت ناز چشماتجایه خالیت تو قدمها...استرس هایه قبله دیدارحس عشقت تويه قلبم....................باور اینکه تو دیگه نیستی عادت به نداشتنت تو تموم لحظه هایه بی یم مثله یه جنون دنباله دار شده که حتی نمیشه تصورش کرد نازنینم بی تو دنیام هر طلوعش رنگه درده رنگ مردن رنگ رفتن رنگ تنهایی رنگ رنج و اه کشیدن تويه حسرت یبار دوباره دیدنت دوباره دستاتو گرفتن و تا ا عمر نگات و سیر نشدنهدوستت دارم تنها م عشق اول عشق بی پایان خیال ناتموم من تا قیامت میپرستمت................ش : خودم دفتر خاطرات 1389/12/1منبع: http://kolbeye-t

امروز است

درخواست حذف اطلاعات

اول صبح یعنی جایی که هوا گرگ و میشه بیدار بشی ، بدون هیچ ساعت و زنگی ،بدون اینکه از هشت ساعت خواب گذر کرده باشی ، و بعد تنهایی رو میزاری روی میز صبحانه ، تنهایی رو میزاری تويه آینه ، تنهایی رو میزاری تويه اتاق بغل و میای بلاگ می کنی ، به این خاطر که بنویسی ، زندگی شکننده است ! ..... رضا ب نوشت که ما به حوادث پناه می بریم، میفهمم حرفش رو ، واقعا ولی اینطور نیست به نظرم ، این حوادث ما رو احاطه ، از دور که نگاه کنی مثل یه چتر میونن که بالا سر ما هستن ولی از نزدیک نه پناهی نیستن من و رضا تو دو تا قله مختلف ایستادیم و داریم دنیا رو نگاه می کنیم، زاویه ما باهم فرق داره، خیلی هم فرق داره ... منبع: http://kamarband. /

شعر 193

درخواست حذف اطلاعات

گمشده...مثله ابرایه مسافر....مثله اشکهایه زیره بارونمثله تارک ، تويه پائیزمثله تصویری ، تو غبارمثله ق که ش ته...گمشدم تو خودمزیر بوسه بارون شقایقلا به لایه واژه هایه نامه هاتزیره رگبار نگاهتتويه گرمایه دو دستاتاز جنون حس عشقت...حسرت شونه هایه بی تو....عشوه هایه از نجابتانفکاک شیرین صداهاتحسرت ناز چشماتجایه خالیت تو قدمها...استرس هایه قبله دیدارحس عشقت تويه قلبم....................باور اینکه تو دیگه نیستی عادت به نداشتنت تو تموم لحظه هایه بی یم مثله یه جنون دنباله دار شده که حتی نمیشه تصورش کرد نازنینم بی تو دنیام هر طلوعش رنگه درده رنگ مردن رنگ رفتن رنگ تنهایی رنگ رنج و اه کشیدن تويه حسرت یبار دوباره دیدنت دوباره دستاتو گرفتن و تا ا عمر نگات و سیر نشدنهدوستت دارم تنها م عشق اول عشق بی پایان خیال ناتموم من تا قیامت میپرستمت................ش : خودم دفتر خاطرات 1389/12/1منبع: http://kolbeye-t

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(( شعر آهنگ مادر محسن چاوشی))صدایه پا نبود صدایه تق تقه ش ته تو بودغروب خسته بود که من سرم هنوز رو دامنه تو بودصدایه پایه تو که تويه راه رو زبونه میکشیدتمامه روحمو برایه دیدنت به خونه میکشیدبه مادرم بگین قفس ش ته و پرنده پر زدهبه مادرم بگین بهار اومده جوونه سر زدهت ت آهنگ مادر محسن چاوشییه درده مطمئن مفاصله منو کلافه کرده بودتمامه وزنشو به شونه هایه من اضافه کرده بودغروب رفته بود غروبه تويه مه غروبه تو غبارغروبه بیقرار غروبه رو سیاه غروبه بی پناهبه مادرم بگین هنوز خنده هاش رو سر جهازشنبه مادرم بگین هنوز گریه هاش تو جا شنبه مادرم بگین هنوز خنده هاش رو سر جهازشنبه مادرم بگین هنوز گریه هاش تو جا شنصدایه پا نبود صدایه تق تقه ش ته تو بود غروب خسته بود که من سرم هنوز رو دامنه تو بودصدایه پایه تو که تويه راه رو زبونه میکشید تمامه روحمو برایه دیدنت به خونه میکشیدبه مادرم بگین قفس ش ته و پرنده پر ز

شعر 196

درخواست حذف اطلاعات

حس بودن...حس داشتن...حس گرمی دستات...حس عشقتتويه دفترلابه لایه صفخه هابویه کاغذ...بویه جوهر خ رتو رو ترسیم میکنهورق هایه به گذشتهروز و شب...بارون تويه بهار...ریزش برگ خزون..برف و سرمایه زمستونفصل ها انگکار یکی بودنروزها انگار یه رن داشتنغمی که جلوه نداشتخست معنی نداشتهمه چی از تو میگفتقلبی که با هر تپش عشق تو ندا میدادتو که بودی همه چی اروم بود.تو که بودی همه چی اسون میشد.اروم بخواب................... ش:خودم دفتر خاطرات 95/1/1منبع: http://kolbeye-tanha. /

شعر 196

درخواست حذف اطلاعات

حس بودن...حس داشتن...حس گرمی دستات...حس عشقتتويه دفترلابه لایه صفخه هابویه کاغذ...بویه جوهر خ رتو رو ترسیم میکنهورق هایه به گذشتهروز و شب...بارون تويه بهار...ریزش برگ خزون..برف و سرمایه زمستونفصل ها انگکار یکی بودنروزها انگار یه رنگی داشتنغمی که جلوه نداشتخستگی معنی نداشتهمه چی از تو میگفتقلبی که با هر تپش عشق تو ندا میدادتو که بودی همه چی اروم بود.تو که بودی همه چی اسون میشد.اروم بخواب................... ش:خودم دفتر خاطرات 95/1/1منبع: http://kolbeye-tanha. /

ساد همیشه خوب نیست!

درخواست حذف اطلاعات

چطور میتونی ساد تو نگاهتو و حرفاتو پاک کنی؟ نه نمیتونی !این عضوی از شخصیت تويه! ولی هرچیزی زیادش دل ادمو میزنه . ادما دوس دارن گاهی فریب بخورن .دوس دارن مرموزباشی "هیچ وقت نذار مطمعن بشه دوسش داری" ! و این درس اول روابط ه... منبع: http://rafigh6670. /

گر دروصف طوسی قاری قرآن....

درخواست حذف اطلاعات

میکنند هر روز وهروز.....تو مکتب تويه حوضه زیر هر بوم .....دوتا حاجی دو حاکم !بدهند امر به معروف نهی با زور !خدایا معذرت اما بگویم ....برایت از حقیقتها ی خونم ....تو این خونه که صاحب خانه اش رفت !سیو چند ساله افکارش شده پست !به منبر میروند در فکر حوری .....تلاوت میکنند قرآنو ....جزا وکشتنو و فتوای مرگ و ....به راحت میکنند صادر چجوری !خدایا بت شکن خود شد بت باز !تو این بازار نامردیه بد ساز !خدایا زند مفتش گران است ....اگر باشه یه ملا راس هر کار !توهر کوچه تو هر خونه و هرجا .تو شهرو تويه روستا و تو صحرا .زمین و آسمان و آب و جوی و....خیابان ها و پر دروغ و .....به هر سو میروی ع یه حاجی .دوتا بوته دوتا کفتر دو تا سیب .....تو هر درس و توهر مکتب که میری به زور باید یه ملا رو ببینی .....توورزش تويه هر کار اداری.دوباره بازحاجی باز حاجی . شب و روز ت تو دنیای مجازی . دوتا ع ه یه حاجی با یه حاجی! !!! ک

گر دروصف طوسی قاری قرآن....

درخواست حذف اطلاعات

میکنند هر روز وهروز.....تو مکتب تويه حوضه زیر هر بوم .....دوتا حاجی دو حاکم !بدهند امر به معروف نهی با زور !خدایا معذرت اما بگویم ....برایت از حقیقتها ی خونم ....تو این خونه که صاحب خانه اش رفت !سیو چند ساله افکارش شده پست !به منبر میروند در فکر حوری .....تلاوت میکنند قرآنو ....جزا وکشتنو و فتوای مرگ و ....به راحت میکنند صادر چجوری !خدایا بت شکن خود شد بت باز !تو این بازار نامردیه بد ساز !خدایا زندگی مفتش گران است ....اگر باشه یه ملا راس هر کار !توهر کوچه تو هر خونه و هرجا .تو شهرو تويه روستا و تو صحرا .زمین و آسمان و آب و جوی و....خیابان ها و پر دروغ و .....به هر سو میروی ع یه حاجی .دوتا بوته دوتا کفتر دو تا سیب .....تو هر درس و توهر مکتب که میری به زور باید یه ملا رو ببینی .....توورزش تويه هر کار اداری.دوباره بازحاجی باز حاجی . شب و روز ت تو دنیای مجازی . دوتا ع ه یه حاجی با یه حاجی! !!!

تو میتونستیو نخواستی همه ی دردم همینه ...

درخواست حذف اطلاعات

تو میترسی بی ی مارو کنار هم ببینه تو میتونستیو نخواستی همه ی دردم همینه همه ی حرف من اینه که چرا از چشت افتاد اونکه بی اشاره ی تو دل به جاده ها نمیداد بی تو بدبینم به جاده به ی که تويه راهه بی تو شیرینیه لبخند رو لبایه من گناهه , رو لبایه من گناهه از خیالشم میترسم که ببینمت کنارش یه ی که تا دلش خواست سر روشونه هات بذاره سر روشونه هات بذاره حالا باقی مونده هایه منو احساسم همینه دله دلتنگم غروبا پایه پنجره بشینه دلخوشیم یه ابر تیرست که هوایه منو داره آخه از سیاه ترین ابر بهترین بارون می باره بی تو تکلیفه من اینه مشقایه خاطره بازی باقیه عمری که باید با بدو خوبش بسازی با بدو خوبش بسازی بی تو بدبینم به جاده به ی که تويه راهه بی تو شیرینیه لبخند رو لبایه من گناهه , رو لبایه من گناهه سر روشونه هات بذاره پلیز ☺ دانلووووووووووووووووووووووووودمنبع: http://love-true. /

5 صب

درخواست حذف اطلاعات

رو آ ین پله اتوبوس می بینمت قربون قدت میرم... قند تو دلم آب میشه ک با اون سوی خا تریت چارشونه تر از همیشه ای دست و روبوسی...بوی عطر مارکوییستو میکشم تويه ریه ام مسیر ترمینال تا خونه فقط ذوقتو میکنم جلوی آینه...بغل و بوس...آرامش شب بغلت...صدات... تانگو...بغل شم بچرخونیم #سر جه #لش پی اس...من اصنشم رئال رو دوس ندارم من بارسایی ام:) دور دور...بام اراک...فقط خودمو خودتو عشق رویاییمون❤ از دل تن خوابمممم نمیبره آخه چند بار دیگ عسکاتو ببینم عاقاییم؟ #تعویض_پلاک_ _است. منبع: http://zehiuni75. /

گرگ هاری شده ام پوپکم ،آهوکم

درخواست حذف اطلاعات

زند مثل کوره سفال پزیه اول تو دست دیگران شکل میگیری تا میای یه ت ی به خودت بدی میزارنت تويه کوره که خوب بسوزی بعدم چنان داغ خوردی که دیگه ماهیتت عوض شده دیگه هیچ وقت آدم قبلی نیستی فقط صفحه اول شناسنامه ات شبیه یه آدمیه که مرده ولی مهر باطل نخورده قلب داغ دارم سنگ بی مزارم درد موندگارم روز ناگوارم زخم بی شمارم زهره روزگارممنبع: http://sarinashahriari. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عجیبم...؟! نمیدونم... آره تا ناراحتم پر از خنده میشم... پر از انرژی... پر از فراموشی... آره حق با تويه من عجیبم...آخه اگه دلم بشکنه و صبرم تموم شه یا حتی کم بیارم از این همه عذاب تموم نشدنی و غمگین شم و لالم کنن.......به جاش میخندم و آرایشم غلیظ میشه و خط چشمم کشیده میشه و پر از مهربونی های همه گیر میشم... آره من همینم... :) منبع: http://manooookhodam. /

5 صب

درخواست حذف اطلاعات

رو آ ین پله اتوبوس می بینمت قربون قدت میرم... قند تو دلم آب میشه ک با اون سوی خا تریت چارشونه تر از همیشه ای دست و روبوسی...بوی عطر مارکوییستو میکشم تويه ریه ام مسیر ترمینال تا خونه فقط ذوقتو میکنم جلوی آینه...بغل و بوس...آرامش شب بغلت...صدات... تانگو...بغل شم بچرخونیم #سرگیجه #لش پی اس...من اصنشم رئال رو دوس ندارم من بارسایی ام:) دور دور...بام اراک...فقط خودمو خودتو عشق رویاییمون❤ از دل تنگی خوابمممم نمیبره آخه چند بار دیگ عسکاتو ببینم عاقاییم؟ #تعویض_پلاک_ _است. منبع: http://zehiuni75. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز سوار یه تا ى شدم صد متر جلو تر یه خانمى کنار خیابون ایستاده بود راننده ى تا ى بوق زد و خانم رو سوار کرد چند ثانیه گذشت راننده تا ى : چقدر رنگ رژتون قشنگه خانم مسافر: ممنون راننده تا ى : لباتون رو برجسته کرده خانم مسافر سایه بون جلوى صندلى راننده رو داد پایین لباشو رو به آینه غنچه کرد. خانم مسافر: واقعاً؟ راننده تا ى خندید با دست راست دست چپ خانم مسافر رو گرفت نگاه کرد راننده تا ى : با رنگ لاکتون ست کردین؟ واقعاً که با سلیقه این تبریک میگم خانم مسافر:واى ممنونم.. چه دقتى معلومه که آدم خوش ذوقى هستین تلفن همراه من زنگ خورد و اون دو نفر گرم حرف زدن بودن.. موقع پیاده شدن راننده ى تا ى ک رو داد به خانم مسافرُ گفت هرجا خواستى برى،اگه ماشین خواستى زنگ بزن به من.. خانم مسافر کارت رو گرفت یه چشمک ریزى هم زد و رفت.. اینُ تعریف ن که بخوام بگم خانم مسافر مشکل اخلاقى داشت یا راننده تا ى... فقط

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مگه دست تويه مهسا خانم ک بخای تموم کنی.... دستتو ول میکنم..اگه میتونی برو... سلام.منو عشقم باهم دعوا میکنیم نفس من زود باور میکنه.الهی من فداش بشم.خیلی دوسش دارم.ولی شینگوله... هرشب کنار همیم.خیلی راضیم از مهسام.واقعا دختر درستو گلیه... فرشته واس من جالبه واس خودم...اینکه بعد دوسال مث روزای اول عاشقشمو واس دیدنشو حرف زدناش دلم پر میکشه خلاصه خیلی دوست دارم نفسممنبع: http://asheghetamfeshorde. /

شب نویس

درخواست حذف اطلاعات

آرامشی داره صدات که دردم و کم می کنه چیزی بگو حرفای تو بد جوری خوبم می کنه تو طرف من باش من عشقمو ثابت می کنم صد بار برگردم عقب باز انتخابت می کنم آهنگی ک همیشه ب یاد تو اش ... لبخند من موقع دیدن شمارت رو صفحه گوشیم با عشق جواب دادن گوشیو پیچیدن صدای قشنگت توی گوشم تند تر زدن قلبم...گریه های یواشکی موقع گوش دادن ب آهن ی ک میخونی واسم روزی هزار بار تصور دویدن و پ تويه بغلت و محصور شدن بین بازوهای مردونت... ی روزی مثل امروز ی خاطره تو جمع اشکتو (شوق) دراره:) امضا: خانومتونم

#کربلا

درخواست حذف اطلاعات

کربلا کربلا ما داریم میاییم ... روزا میگذره عجیب در ر ید و جمع و جور م خدا خودت دل مون شاد کن و ویزا مون بیاد زودتر ... #چادر یدم لبنانی ... خیلی با حجاب چمدون . لباس گرم . لباس راحتی . عطر . و .... همه چی مرتب فقط مونده چیدن تويه چمدون ... کربلا منتظر ماست بیا تا برویم شوق خاصی دارم اما چون نرفتم تاحالا تصورش یکم سخته ... ... پ.ن : نشد ... قرص میخورم امیدوارم اونجاهم مشکلی پیش نیاد ..... دوای دل من دیدنه کربلاته ... از تو میخونم .. محو جنونم بی غم عشقت نمیخام زنده بمونم .... منبع: http://eyybabaaa. /

شعر 185

درخواست حذف اطلاعات

از سروده هایه لایه دفتریک دلنوشته یه قطعه شعر کمی غزل ، کمی سپیدنامه ای پر از درودگاهی به شوقگاهی ز دردمن فقط مینویسمدر تو در تويه حرفها از حالمملالی نیست از روزهاکه هر طلوع هزاران قصه داردسخت و شیرینباکی نیستدردها طعم پوچی یافته انددر فراق مرهممروزها دلباخته ظلمت شدندگویی انگار گمگشته امدر خودمدر زندگیگویی انگار نقطه امبر انتهایه قصه هابی رنگ تر از رنگ هوابعده تو...گمگشته بی انتهام................از فرشته ها نپرس که شبا تو دفترم دارم از حس و حال خودم چی نوشتم ، از حال و هوام چیزی نپرس تو اگه دلت گرفت تو شبا فقط بیا تو خوابم تا منم تو رو برا یبار دوباره بشینم و فقط نگاهت کنم یک دل سیر تا خود صبح انقدر مجذوب تو بشم تا فقط یبار دیگه دستا تو بزاری جلو چشمام و با اون صدایه نازت بهم بگی مگه ادم ندیدی تا این دفعه دیگه جواب بدم و بگم ادم دیدم اما یه فرشته ندیده بودم ، یه فرشته که منو معنی میکنه ت

تولد من شده....

درخواست حذف اطلاعات

امروز تولدمه خیلی بهم خوش گذش اگه حرفات نبود اصلا به فکر نمیفتادم روز تولدم خوشحال باشم امروز دلت یهو تنگ شد میدونم زنگ آ بود شاید خودمو به نفهمیدن بزنم ولی خوب تو چشات دیدم دلتنگیو دلت برا چته های حانیه تنگ شده عاره؟ امروز واقعا چشام درد میکرد ولی چون به خودم قول داده بودم تا جایی تونستم خوشحال بودم نمدونم معجزه شده به طرز عجیبی امروز هی به خودم میگفتم چقد دوست دارم هی برمیگشتم نگات می تويه م که هی میگفتی سلام علیکم مرگ در کل روز خوبی بود منبع: http://foryou79. /

تولد من شده....

درخواست حذف اطلاعات

امروز تولدمه خیلی بهم خوش گذش اگه حرفات نبود اصلا به فکر نمیفتادم روز تولدم خوشحال باشم امروز دلت یهو تنگ شد میدونم زنگ آ بود شاید خودمو به نفهمیدن بزنم ولی خوب تو چشات دیدم دلتنگیو دلت برا چته های حانیه تنگ شده عاره؟ امروز واقعا چشام درد میکرد ولی چون به خودم قول داده بودم تا جایی تونستم خوشحال بودم نمدونم معجزه شده به طرز عجیبی امروز هی به خودم میگفتم چقد دوست دارم هی برمیگشتم نگات می تويه م که هی میگفتی سلام علیکم مرگ در کل روز خوبی بود منبع: http://foryou79. /

#کربلا

درخواست حذف اطلاعات

کربلا کربلا ما داریم میاییم ... روزا میگذره عجیب درگیر ید و جمع و جور م خدا خودت دل مون شاد کن و ویزا مون بیاد زودتر ... #چادر یدم لبنانی ... خیلی با حجاب چمدون . لباس گرم . لباس راحتی . عطر . و .... همه چی مرتب فقط مونده چیدن تويه چمدون ... کربلا منتظر ماست بیا تا برویم شوق خاصی دارم اما چون نرفتم تاحالا تصورش یکم سخته ... ... پ.ن : نشد ... قرص میخورم امیدوارم اونجاهم مشکلی پیش نیاد ..... دوای دل من دیدنه کربلاته ... از تو میخونم .. محو جنونم بی غم عشقت نمیخام زنده بمونم .... منبع: http://eyybabaaa. /

مد مراحل کال اف دیوتی 6 + اسکین های معروف بازی برایgta

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا سلام دوستان اینم یه مد کلو عالی که پیشنهاد میکنم ش کنید مخصوصا هوادار های کالاف دیوتی 6 طریقه نصب : فایل شده را باز کنید و محتویات فایل cleo را بریزید توی فایل cleo بازیتون (اگه فایل cleo تويه بازیتون ندارید کلو 4 را و نصب کنید) خوب بعد از این کار محتویات فایل gta 3 img رو با ggmm جایگزین کنید * تويه فایل شده شخصیت های محبوب گاست و مک تاویش و پرایس هم وجود داره از پیکوفایل از مدیافایر منبع: http://0092. /

مد مراحل کال اف دیوتی 6 + اسکین های معروف بازی برایgta

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا سلام دوستان اینم یه مد کلو عالی که پیشنهاد میکنم ش کنید مخصوصا هوادار های کالاف دیوتی 6 طریقه نصب : فایل شده را باز کنید و محتویات فایل cleo را بریزید توی فایل cleo بازیتون (اگه فایل cleo تويه بازیتون ندارید کلو 4 را و نصب کنید) خوب بعد از این کار محتویات فایل gta 3 img رو با ggmm جایگزین کنید * تويه فایل شده شخصیت های محبوب گاست و مک تاویش و پرایس هم وجود داره از پیکوفایل از مدیافایر منبع: http://0092. /

روزنوشت

درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبای جاوانه سلام حسین گاهی وقت انا از بچه هاشون دلخورمی شن وقتی هم که مامانادلخوربشن خیلی دلشون می سوزه مثل توکه این روزها... بگدریم الان کلاس ششم هستی امروز مدرسه نرفتی موندی خونه پیش سحرتامن برم آزمون بدم قبول نشدم ولی بهم گفتی مامانی می دونم قبول می شی می دونم یه روزسانتافه هم می ی همیشه روسرت گذاشتیم وحلواحلوام کردی من خیلی از روزهاوحال خوشمومدیون توام می دونی از چی خوشحالم ؟ ازاینکه تويه شانس بزرگ دیگه هم توزند ت داری واون اجی سحره که عین مامانابغلت می کنه بوست می کنه قربون صدقه ت می ره وکلی برات یه پ انه منبع: http://amir-1384. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

* خیانت، خیانت است...لطفا شیرینش نکنید...جمع کن این روشنفکری های مس ه را..."خیانت" زهر ماریست که با افزودنی های مجاز هم حتی شیرین نمی شود... * کاش همینطوری می رفتی، کاش پاتو نمیذاشتی رو نقطه ضعفمو بری. کاش این قدر بهم درد نمی دادی. درد نه بخاطر تويه بی لیاقت که باید خوشحالم باشم که رفتی...درد به خاطر خودم...منبع: http://khabesetare. /

مد سیو بازی داخل کاروان برای جی تی ای

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا یه مد کلو هست (تست شده) ، ولی کارایش به این صورته که شما یک ماشین کاروان پیدا میکنید و میتونید تويه اون مثل خونه بازیتون را سیو کنید طرز نصب :اول با ggmm محتوبات gone ping را جایگزین کنید سپس محتویات پوشه کلو را داخل پوشه بازیتون بریزید *طرز کار :یه کاروان پیدا کنید به سمت در سمت راست برید f بزنید ولی سوار نشید سپس از در دوم برید تو اگه ع نوار سیو اومد که هیچ اگه نیومد 4 تا کاره نباید ید 1.نزدیک جاده نباشید چه اصلی چه فرعی2.تويه مرحله نباشید 3. لول وانتد نداشته باشید 4. گوشیتون زنگ نخوره برای از مدیافایر کلیک کنید برای از پیکوفایل کلیک کنید منبع: http://0092. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از این سرنوشتی که بهش دچارم مگه بدترم بودیه مشت خوابه بد شد همه رویاهایی که تويه سرم بودتو رو اینجوری کم همون آرزو بود که هیچوقت ن ببین ترسه دوریت با من کاری کرده که راضی به دردم صبورم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رواگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی من نرو;منبع: http://tahbargcheknevis. /

مد سیو بازی داخل کاروان برای جی تی ای

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا یه مد کلو هست (تست شده) ، ولی کارایش به این صورته که شما یک ماشین کاروان پیدا میکنید و میتونید تويه اون مثل خونه بازیتون را سیو کنید طرز نصب :اول با ggmm محتوبات gone ping را جایگزین کنید سپس محتویات پوشه کلو را داخل پوشه بازیتون بریزید *طرز کار :یه کاروان پیدا کنید به سمت در سمت راست برید f بزنید ولی سوار نشید سپس از در دوم برید تو اگه ع نوار سیو اومد که هیچ اگه نیومد 4 تا کاره نباید ید 1.نزدیک جاده نباشید چه اصلی چه فرعی2.تويه مرحله نباشید 3. لول وانتد نداشته باشید 4. گوشیتون زنگ نخوره برای از مدیافایر کلیک کنید برای از پیکوفایل کلیک کنید منبع: http://0092. /

اراجیف طور

درخواست حذف اطلاعات

کلا یه وقتایی هست که نمیدونی چی شده ... یه وقتایی هم هست که دوست داری کاش خیلی اتفاقا نمیفتاد ... کاش مثلا تويه یه بازه زمانی ، زمان از حرکت می ایستاد و همیشه همون روزا بود .... یه حسای عجیب ...یه حسای دست نیافتنی ... لحظه هایی که انگار هزار سال ازشون گذشته ... و نمیدونی چی توی این هزار سال اتفاق افتاد که در عین دوری انقد زود گذشت .... نمیدونی دوست داشته باشی یا نه ...اما مگه میشه دوست نداشت ؟ تلقین میکنی که فراموشش کن اما مگه میشه فراموش کرد ... کلا یه وقتایی هست که کلا نمیفهمی هیچیو ... هیچیو ... حتی نمیتونی آرزو کنی کاش زمان بگذره تا ازین حس خلاص شی .. چون میدونی از همون هزار سال قبل تا هزار سال بعد، این حس بیخ ریشته............منبع: http://ferirad. /

اراجیف طور

درخواست حذف اطلاعات

کلا یه وقتایی هست که نمیدونی چی شده ... یه وقتایی هم هست که دوست داری کاش خیلی اتفاقا نمیفتاد ... کاش مثلا تويه یه بازه زمانی ، زمان از حرکت می ایستاد و همیشه همون روزا بود .... یه حسای عجیب ...یه حسای دست نیافتنی ... لحظه هایی که انگار هزار سال ازشون گذشته ... و نمیدونی چی توی این هزار سال اتفاق افتاد که در عین دوری انقد زود گذشت .... نمیدونی دوست داشته باشی یا نه ...اما مگه میشه دوست نداشت ؟ تلقین میکنی که فراموشش کن اما مگه میشه فراموش کرد ... کلا یه وقتایی هست که کلا نمیفهمی هیچیو ... هیچیو ... حتی نمیتونی آرزو کنی کاش زمان بگذره تا ازین حس خلاص شی .. چون میدونی از همون هزار سال قبل تا هزار سال بعد، این حس بیخ ریشته............منبع: http://ferirad. /

ترانه و شعر آهنگ سر به راه میثم ابراهیمی

درخواست حذف اطلاعات

عشق مثه دیدنه راه درست تو دو راهیعشق مثه تو که تو تاریکیو مثه ماهیعشق مثه شوریه اشکه رو لب که قشنگه هر از گاهیعشق مثه زهره با ط عسل مثه جوونهعشق مثه رویایه نیمه شبه نمیمونهعشق مثه عشقه فقط که فقط تويه قلبایه مهربونهعشق مثه درد دله منه با غم مثه چشمایه خیسه یه آدم , دلیله سر به راه شدنهعشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی می مواظبت هستم مثه راه نجاته منهعشق مثه لمسه یه صورت خیس مثه دستاتعشق مثه آتیشه تو دله شب مثه فریادعشق مثه مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتادعشق مثه بغضایه بی سرو ته تو غروبهعشق مثه گریه ی بیخودیه ولی خوبهعشق مثه بارونه اول سال که رو پنجره میکوبهعشق مثه درد دله منه با غممثه چشمایه خیسه یه آدم , دلیله سر به راه شدنهعشق یعنی غیر تو از همه خستمیعنی می مواظبت هستم مثه راه نجاته منهمنبع: http://padshahedelha. /

ماجرای جدید

درخواست حذف اطلاعات

سخته وقتی میفهمی یکی اونجوری که دلت میخواد دوستت نداره... ولی برای ایه دیگه خوب بلده احساساتشو ج کنه بگذریم ......... بعده مدتها فرهاد اومد خونه مون .. مثله قدیماش پر حرف و جدی اومده بود حال و احوال کنه ؟ یا اومده گله شکایت از من؟ هیچکدوم ... اومده بود مخ منو بخوره و بهم بگه تويه قضیهٔ خواستگاری من کوتاهی .... میگفت من باید بیشتر براش سعی می و حس در حقش کوتاهی .... تازه هم از ایتالیا برگشته ولی خیلی ببخشید چه دلیلی داره آقا فرهاد از سفرشون برای بنده سوغاتی بیارن ؟؟؟؟؟ یعنی باز میخواد شر بشه ؟ حوصلهٔ ماجرای جدید ندارم

شعر 189

درخواست حذف اطلاعات

تنهایی دروغ نداره....تنهایی فریب نداره...تنهایی ادعا نداره...تنهایی نقاب نداره...تنهایی غصه ندارهتنهایی...سوختن قلبه تويه غریبی...خلوت قلب و حس درونه...سرشت داغه عشقی که رفته....شور خواستن تو بی ی ها...حس نیازه، اما نگفتندریایی از بغض ، تويه سکوته....دنیایی از حرف زیره غبارهتنهایی...تاوونه عشقه...قلبی که غرقه...تو خون و ماتمگریه نرگس از سوز و سرما....ناله لاله از بی پناهیتنهایی شعر نخوندهیه تیکه ابر ، تو دست قسمتشبنم پاک یه غنچه مریم...رود زلاله تو دل صحرا...مهتاب بی تو دل ظلمتنامه ای اما پره حرف.............تنهایی کلبه ای ساخت ، زیر سقفی که مداد و دفتر شدندند همدمی تا غصه ها را بر پیکر صفید صفحاتش جاری کنم .بنویسم بدون انکه چیزی طلب کند ،بنویسم در میان بی ی ها و نداشته هایم ، از خودم از گذشت غریبانه روزهایی که بر من گذشت از روزگاری که مرا حکم داد به تنهایی در خ که دیگر نگران عشقی نیستم که

ترانه و شعر آهنگ سر به راه میثم ابراهیمی

درخواست حذف اطلاعات

عشق مثه دیدنه راه درست تو دو راهیعشق مثه تو که تو تاریکیو مثه ماهیعشق مثه شوریه اشکه رو لب که قشنگه هر از گاهیعشق مثه زهره با ط عسل مثه جوونهعشق مثه رویایه نیمه شبه نمیمونهعشق مثه عشقه فقط که فقط تويه قلبایه مهربونهعشق مثه درد دله منه با غم مثه چشمایه خیسه یه آدم , دلیله سر به راه شدنهعشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگی مواظبت هستم مثه راه نجاته منهعشق مثه لمسه یه صورت خیس مثه دستاتعشق مثه آتیشه تو دله شب مثه فریادعشق مثه مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتادعشق مثه بغضایه بی سرو ته تو غروبهعشق مثه گریه ی بیخودیه ولی خوبهعشق مثه بارونه اول سال که رو پنجره میکوبهعشق مثه درد دله منه با غممثه چشمایه خیسه یه آدم , دلیله سر به راه شدنهعشق یعنی غیر تو از همه خستمیعنی میگی مواظبت هستم مثه راه نجاته منهمنبع: http://padshahedelha. /

شعر 189

درخواست حذف اطلاعات

تنهایی دروغ نداره....تنهایی فریب نداره...تنهایی ادعا نداره...تنهایی نقاب نداره...تنهایی غصه ندارهتنهایی...سوختن قلبه تويه غریبی...خلوت قلب و حس درونه...سرشت داغه عشقی که رفته....شور خواستن تو بی ی ها...حس نیازه، اما نگفتندریایی از بغض ، تويه سکوته....دنیایی از حرف زیره غبارهتنهایی...تاوونه عشقه...قلبی که غرقه...تو خون و ماتمگریه نرگس از سوز و سرما....ناله لاله از بی پناهیتنهایی شعر نخوندهیه تیکه ابر ، تو دست قسمتشبنم پاک یه غنچه مریم...رود زلاله تو دل صحرا...مهتاب بی تو دل ظلمتنامه ای اما پره حرف.............تنهایی کلبه ای ساخت ، زیر سقفی که مداد و دفتر شدندند همدمی تا غصه ها را بر پیکر صفید صفحاتش جاری کنم .بنویسم بدون انکه چیزی طلب کند ،بنویسم در میان بی ی ها و نداشته هایم ، از خودم از گذشت غریبانه روزهایی که بر من گذشت از روزگاری که مرا حکم داد به تنهایی در خ که دیگر نگران عشقی نیستم که

یازهرا

درخواست حذف اطلاعات

یافاطمه زهرا امشب خبر داری چطور دلم ش ت.چطور صدات زدم یازهرا.مادرجان حرف دلمم گفتم بهت بی انصافیه امشب دیگه حاجتمو بشنویو روا کنی مادر جان. تورو به این روز عزیز که توهم چشم انتظار فرزندتی.. امشب هیچوقت ازیادم نمیره مادر جان... مادر جان فرداشب شام غریبان دردونه حسینته.مادر جااااااان دلم پره مادر.چرا صدام نمیرسه ب گوشت.نکنه ازم دلخوری مادر مهربون مادر امشب اسمتو گفتمو انگار یه کوه رو تويه انگشت جابجا .چقد خوب بوده توهرچیزی اسمتو اوردن,چقد زود دستمو گرفتی مادر...قربونت برم من فدای تو مادر...فدای دل پراز غمت... مادر هق هقامو امشب یادم نمیره ولی خواستمم یادته میدونم..نمیخوام قسمت بدم به شهیدای کربلات مادر،میدونم دلت خون میشه..الهی فداتشم..منبع: http://ranayazahra. /