رسانه
رسانه

خبردهم :: جستجوشجره طیبه؛بدترین مردم درکلام رسول الله

درخواست حذف اطلاعات

حضرت محمد(ص):قرآن رابخوانیدوبدان عمل کنیدوازآن دورنشویدودرآن غلونکنید. بوسیله قرآن نان نخوریدوبه کمک آن فزونی مجویید. حضرت محمد(ص):بزرگترین افرادامت من آنهاهستندکه نه چندان توانگرندکه خودراگم کنندونه چندان فقیرندکه دست به سؤال (گ ) گشایند. حضرت محمد(ص):می خواهیدشمارا به عبادتی که ازهمه عبادتها بربدن آسانتراست خبردهم؟ سکوت ونیک خویی. حضرت محمد(ص):می خواهی تورا از یکه ازهمه مردم بدتراست خبردهم؟ آن یکه تنهاغذا خورد وبه ی چیزی ندهدوتنهاسفرکندوبنده خویش را بزند. می خواهی تورا از یکه بدترازاوست خبر دهم؟ آنکه ازشر اوبترسند وبه خیرش امیدنداشته باشند. می خواهی تورااز یکه بدتراز اوست خبردهم؟ آنکه آ ت خویش رابه دنیای دیگری فروشد. می خواهی تورااز یکه بدترازاوست خبردهم؟ آنکه بوسیله دین ازدنیا بهره مند شود. حضرت محمد(ص):خدایا! روزی مرا هنگام پیری و واپسین زندگانی بیشتراز مواقع دیگر وسعت ببخش. احادیث ازن