رسانه
رسانه

دلت قرص من اجازه نخواهم داد :: جستجوحجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

درخواست حذف اطلاعات

ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند.

پیغمبر کافر

درخواست حذف اطلاعات

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذار و بگذر چون از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شدنه از پاییز باکم هست نه از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پ ر نخواهم شدنگو دلواپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفت:برایت دایه ی عاشق تر از مادر نخواهم شد- غلامرضاطریقی

العبادی: اجازه ت یب و تضعیف الحشد الشعبی را نخواهم داد

درخواست حذف اطلاعات

نخست عراق تاکید کرد: هرگز اجازه ت یب و تضعیف نیروهای الحشد الشعبی را نخواهم داد.

عشق خدا

درخواست حذف اطلاعات

یاسمین جان تحمل کن .... سکوتم را ش تم من خدایا ... ولیکن با که گویم دردمندم خدایاجز از درگاه تو چاره نخواهم .... بجز عشق تو یاری نخواهم تمام هستی و مستیم تو باشی .... بجز اشک سحرگاه چیزی نخواهم به درگاهت همی ناله کنم من بجز جوش و وش و مستی ات چیزی نخواهمکنون رنجی به من حایل آمد ... بجز رنج تو من چیزی نخواهم کمک کن همی عاشق تو باشم ... بجز عشق تو من چیزی نخواهممنبع: http://ofogh. /

مست می

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد منبع: http://toktamvakhoda. /

شعری از عراقی

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد <<ف الدین عراقی>>

فرار از هوشیاری

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد

فرار از هوشیاری

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد

به تو نخواهم گفت نرو

درخواست حذف اطلاعات

به تو نخواهم گفت نرواگر سردت شدبارانی ام را برداراین ساعت ها بهترین لحظه های روزند کنارم بمانبه تونخواهم گفت نرواما بازخودت می دانیاگر دروغ می خواهیاز من نخواهی شنید من دلت را با دروغنمی آزارم به تونخواهم گفت نرواما نرو ، لاوینا نام ات را پنهان خواهم کردآن قدر که حتی تو هم نخواهی فهمید ازدمیر آصف مترجم : سیامک تقی زاده

امید

درخواست حذف اطلاعات

هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند! نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند! نخواهم گفت که مفهومی به نام "عمق" وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند! نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند! ناامیدی بدترین درد بشر است! عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...

دیالوگ

درخواست حذف اطلاعات

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا / جوزپه_تورناتوره

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... وقتى که صداى عشق در پس طوفان زمان گم مى شود، وقتى که برق سیم وزر تلالو عشق را مى رباید، دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد، قسمها دروغینند در بالین .... وقتى که تنها صداى نفس، عطش عشق نام گیرد دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... نگاه و عطر و طعم عشق، وهمند در هنگام دورى... و چون دور باشى، عشق از یاد خواهد رفت.... دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... زندگى چون ى در جام ش ته، قطره قطره فرو شد تو هنوز در حیرت دروغ زیبایى مانده اى....

هرگز به بندت باز نخواهم گشت

درخواست حذف اطلاعات

تا دیروزگمانم بود جهانبسته توستو خورشیداز سمت تو طلوع می کندو ماهاز جانب تو نمایان می شودو شببا تو سحر می شودو روزاز چشمان تو سر می زندو امروزکافر شده اممرا بکش اگر دلت می خواهدنمیخواهم توبه کنمهرگز به بندت باز نخواهم گشتدستم را خواهم ش ت و دیگر باز نخواهم آمدحنان حسنی مترجم : بی بی سمانه رضایی

نورافکن: اگر استقلال اجازه ندهد، جدا نمی شوم

درخواست حذف اطلاعات

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: اگر باشگاه استقلال اجازه ندهد از این تیم جدا نخواهم شد.

نورافکن: استقلال اجازه ندهد از تیم جدا نمی شوم

درخواست حذف اطلاعات

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: اگر باشگاه استقلال اجازه ندهد از این تیم جدا نخواهم شد.

رئیسی: رئیس جمهور شوم اجازه نمی دهم، «فساد» در هیچ کجا لانه کند

درخواست حذف اطلاعات

داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر رئیس جمهور شوم مطلقاً اجازه نخواهم داد «فساد» در هیچ کجای کشور لانه کند، گفت: ظرف ۶ ماه گزارش اصلاح ساختارهای فسادزا را اعلام می کنم.

شعری که هر شب شهید سجاد طاهرنیا میخوندند

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هرقدرهم که نخواهم تورا باز دستی ناخوداگاه از ام بیرون می آید دستی از درون قلبم نامت را نقاشی میکند در خاطرم مانند نهالی که در گلدانی کاشته باشم وهرقدر نخواهم تورا چشمانم با اشک آن نهال روئیده در گلدان را آبیاری میکند وهرقدر هم نخواهم تورا صدایم بی اختیار تورافریاد میکند وتورا میطلبد تورا ای همه خواهش من..منبع: http://ahezarvand. /

اوباما در آ ین نشست خبری: می خواهم استراحت کنم، اما ت نخواهم بود

درخواست حذف اطلاعات

فعلا برای مدت زمانی می خواهم استراحت کنم اما در مقابل تضییع حقوق شهروندان سکوت نخواهم کرد.

....

درخواست حذف اطلاعات

اگر به 20 سال پیش باز گردم بی شک بسیاری از تصمیم هایم را تکرار نخواهم کرداین رشته ی تحصیلی احمقانه را..این شغل مس ه.. ی که به آن رفتم...حتی شاعری را ...اما در 2 چیز تردید نخواهم کرد اینکه دوباره عاشق شوم..و اینکه باز عاشق تو..

739- پدرانه (19)

درخواست حذف اطلاعات

امروز دخترم سه ساله شد و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ، بسیار سپاسگزارم. روزگاری مردان و نی بودند – و متاسفانه هنوز هم هستند – که دلشان فقط پسر می‌خواست و قدرناشناس فرزندان دختر خود بودند، اما برای من حقیقتا ت فرزند کوچکترین اهمیتی ندارد. برای من مهم است که فرزندم انسانی باشد که در جهات گوناگون انسانی ببالد و رشد کند. خودش را بشناسد، خودش و دیگران را دوست داشته باشد، مثبت و مسئولیت پذیر بشود و کنترل سرنوشت و زندگیش را خودش به دست بگیرد، عزت نفس داشته باشد و یاد بگیرد با مشکلات روبرو شود و توان حل مساله پیدا کند و جرات سعی و خطا و تجربه پیدا کند. تا جایی که بتوانم سعی خواهم کرد که از همان نوجوانی مستقل باشد و روی پای خودش بایستد. من هرگز فرزندم را اسیر رقابت‌های اشتباه نخواهم کرد و از او برای تفا سوءاستفاده نخواهم کرد. او را به اجبار به کلاس‌های گوناگون نخواهم ف

معظمی: به وزارت نفت فکر ن و نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

شرق نوشت: رییس هیات عامل ایدرو در واکنش به این موضوع که اگر به شما پیشنهاد وزارت نفت بشود، قبول می کنید؟ عنوان کرد: من هرگز به این موضوع فکر ن و فکر نخواهم کرد.

توان مــــــــــــــــــــن

درخواست حذف اطلاعات

اگر توانم باشد که یک دل را از ش تن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کرد 

عطار اشرفی: هیچ جرات برکناری من را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

عضو پیشین شورای عالی فنی وزنه برداری گفت: تا زمانی که مرادی در فدراسیون حضور دارد، نه تنها در جلسات شورا شرکت نخواهم کرد، بلکه پایم را هم به فدراسیون نخواهم گذاشت.

مانه: از این به بعد محتاط تر نخواهم بود

درخواست حذف اطلاعات

سادیو مانه، ستاره لیو ول مدعی شد که قصد ندارد اجازه دهد برخورد شدید او با ادرسون، گلر منچسترسیتی، تغییری در نوع فوتبال او به وجود آورد و او را محتاط کند.

مورینیو: هرگز به بارسا نخواهم رفت/یونایتد به رونی اجازه رفتن داد/ زلاتان طوفان ب

درخواست حذف اطلاعات

نیم صفحه رو مه های ورزشی خارجی چاپ امروز، 13 اسفند (3 مارچ) به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

راموس: به ایگواین اجازه گ نی نخواهم داد

درخواست حذف اطلاعات

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید از حالا برای گونسالو ایگواین، مهاجم یوونتوس و هم تیمی سابقش خط و نشان کشید.

فریب خورده

درخواست حذف اطلاعات

همچنان عاشق باقی خواهم ماند. حتی اگر معشوقه مرا همچنان، هیچ و بی‌ارزش به حساب آورد. اجازه نخواهم نداد با عادت‌های شما مسموم بشوم. در سلول تنهایی خودم، باقی خواهم‌ماند و تن به سازش با شما نخواهم داد. چون نمی‌خواهم یکی از فریب خوردگان باشم. من، نمی‌خواهم یک از شماها باشم... پیام/آوار

در خانه خداوند

درخواست حذف اطلاعات

 تمامی عُشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت می گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ ملکی ۳.۱۰

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

درخواست حذف اطلاعات

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد. # _مردمی_انقل #بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم #مرد_میدان_باش

پاسخ هر نقض عهدی را قاطع می دهیم/ برای امنیت دانشجویان و فضای معامله نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور گفت: آینده دانشجویان، خطی که ت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ ی معامله نکرده ام و بدانید معامله نخواهم کرد.

از هیچ فرد یا جناحی در انتخابات حمایت نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور سابق با صدور اطلاعیه ای، ضمن رد برخی شایعات در باره حمایت وی از یک ک دای خاص اعلام کرد: اینجانب از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد و این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب…

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام

وعده افزایش قدرت ید کارگران

درخواست حذف اطلاعات

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.

مشخصات سر گروهها ی زبان نواحی و مناطق استان کرمانشاه در سال 1395

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی مشخصا ت سرگروههای آموزشی درس زبان انگلیسی متوسطه دوم استان کرمانشاه ایمیل سابقه خدمت تلفن همراه شمارۀ پرسنلی روز و ساعت حضور در گروه مدرک و رشته تحصیلی ناحیه/ منطقه نام و نام خانوادگی ردیف mofo.zangeneh@gmail. com 24 09183301899 70005404 6 ساعت ارشد زبان شناسی ناحیه 1 محمد زنگنه 1 heyran mollaei@gmail.com 27 09183305442 38483940 6 ساعت ارشد زبانشناسی ناحیه 2 حیران ملایی 2 farshidmajid@yahoo.com 23 09182626238 70016473 چهار شنبه 6 ساعت ا آموزش زبان ناحیه 3 مجید فرشید 3 mostafa.khan18@yahoo.com 23 09183877353 70791364 4 ساعت ا زبانشناسی آباد مصطفی خانمحمدی 4 13 09183853203 70398295 یکشنبه 2 ساعت لیسانس زبان ماهیدشت نسرین فتاحی 5 shahsavar.1350@gmail