رسانه
رسانه

دل مرده ی من :: جستجوتماااااااااااااااااااااااام ....

درخواست حذف اطلاعات

راحت بخواب اي شهر .... آن ديوانه مرده ست ... در پيله ي ابريشمش .... پروانه مرده ست .... در تنگ ديگر شور دريا غوطه ور نيست ... آن ماهي دلتنگ خوشبختانه مرده ست .... يک عمر زير پا لگد د او را .... اکنون که مي رند روي شانه ....مرده ست .... گنجشکها از شانه هايم برنخيزيد ... روزي درختي زير اين ويرانه مرده ست .... ديگر نخواهد شد ي مهمان آتش ... آن شمع را خاموش کن ..... پروانه مرده ست ..... فاضل نظري .... مرده ديگه ..... مرده .......ايهاالناس .... آسوده بخو د .....آن ديوانه مرده ست ..... توام راحت شدي از دست خودت ....... بالا ه اون يه ذره جونم بايد بالا ميومد ...... تموم شد ...... راحت بخواب ..... تمووووووم شد ........ منبع: http://mmannamanamm. /

تماااااااااااااااااااااااام ....

درخواست حذف اطلاعات

راحت بخواب اي شهر .... آن ديوانه مرده ست ... در پيله ي ابريشمش .... پروانه مرده ست .... در تنگ ديگر شور دريا غوطه ور نيست ... آن ماهي دلتنگ خوشبختانه مرده ست .... يک عمر زير پا لگد د او را .... اکنون که ميگيرند روي شانه ....مرده ست .... گنجشکها از شانه هايم برنخيزيد ... روزي درختي زير اين ويرانه مرده ست .... ديگر نخواهد شد ي مهمان آتش ... آن شمع را خاموش کن ..... پروانه مرده ست ..... فاضل نظري .... مرده ديگه ..... مرده .......ايهاالناس .... آسوده بخو د .....آن ديوانه مرده ست ..... توام راحت شدي از دست خودت ....... بالا ه اون يه ذره جونم بايد بالا ميومد ...... تموم شد ...... راحت بخواب ..... تمووووووم شد ........ منبع: http://mmannamanamm. /

حیف که مرده ام

درخواست حذف اطلاعات

خوبه که آدم مردن روهم تجربه کنه من الان خوبه که مرده ام ميبينم ،نفس کشيدن ديگران روميبينم خوشحال ميشم ميخوام واکنش نشان بدم اما يادم ميفته من مرده ام ...مرده ام ... اونهامنونميشناسن ... پ.ن: سخته مرده بودن همه چيز برات ازدست رفته منبع: http://allethia. /

از بس که جان ندارم

درخواست حذف اطلاعات

تن آدمي شريف است به «جان» آدميتنه همين لباس زيباست نشان آدميتآدم زنده «جاني» داره که مي تونه مست بشه، و اگر کله پا بشه، يا زمين بخوره، خودش بلند ميشه. اگر هم نتونه، از ديگران کمک ميخواد تا بلند شه دوباره. ولي مرده «جاني» نداره که بتونه مست بشه... و اصلا سر پا نيست؛ که زمين بخوره!راحت سرجاش! نشسته! و بي کمک يا با کمک! نمي تونه بلند شه. بايد منتظر بمونه، شايد! که يکي جابجاش کنه، ببرتش يه سمتي يا پرتش کنه يه طرفي.آدم مرده نمي تونه از ي کمک بخواد. آدم مرده، اراده اي نداره.آدم مرده بي تفاوته. نه اشکي داره از رنج ديگران، نه لبخندي بر شادي مردان و ن و ک ن...آدم مرده سرد و ثابت و ته. نه شکري، نه شکايتي، نه مدحي، نه اخمي، نه نازي، نه نيازي...بيچاره آدم مرده، لحظه به لحظه رو به زوال ه. ه ن کرم ها و مورها و ...و از همه مهمتر، براي آدم مرده، نور و ظلمت فرقي نداره... و اين ها همه از کمبود و نبود «جان»

از بس که جان ندارم

درخواست حذف اطلاعات

تن آدمي شريف است به «جان» آدميتنه همين لباس زيباست نشان آدميتآدم زنده «جاني» داره که مي تونه مست بشه، و اگر کله پا بشه، يا زمين بخوره، خودش بلند ميشه. اگر هم نتونه، از ديگران کمک ميخواد تا بلند شه دوباره. ولي مرده «جاني» نداره که بتونه مست بشه... و اصلا سر پا نيست؛ که زمين بخوره!راحت سرجاش! نشسته! و بي کمک يا با کمک! نمي تونه بلند شه. بايد منتظر بمونه، شايد! که يکي جابجاش کنه، ببرتش يه سمتي يا پرتش کنه يه طرفي.آدم مرده نمي تونه از ي کمک بخواد. آدم مرده، اراده اي نداره.آدم مرده بي تفاوته. نه اشکي داره از رنج ديگران، نه لبخندي بر شادي مردان و ن و ک ن...آدم مرده سرد و ثابت و ته. نه شکري، نه شکايتي، نه مدحي، نه اخمي، نه نازي، نه نيازي...بيچاره آدم مرده، لحظه به لحظه رو به زوال ه. ه ن کرم ها و مورها و ...و از همه مهمتر، براي آدم مرده، نور و ظلمت فرقي نداره... و اين ها همه از کمبود و نبود «جان»

از بس که جان ندارم

درخواست حذف اطلاعات

تن آدمي شريف است به «جان» آدميتنه همين لباس زيباست نشان آدميتآدم زنده «جاني» داره که مي تونه مست بشه، و اگر کله پا بشه، يا زمين بخوره، خودش بلند ميشه. اگر هم نتونه، از ديگران کمک ميخواد تا بلند شه دوباره. ولي مرده «جاني» نداره که بتونه مست بشه... و اصلا سر پا نيست؛ که زمين بخوره!راحت سرجاش! نشسته! و بي کمک يا با کمک! نمي تونه بلند شه. بايد منتظر بمونه، شايد! که يکي جابجاش کنه، ببرتش يه سمتي يا پرتش کنه يه طرفي.آدم مرده نمي تونه از ي کمک بخواد. آدم مرده، اراده اي نداره.آدم مرده بي تفاوته. نه اشکي داره از رنج ديگران، نه لبخندي بر شادي مردان و ن و ک ن...آدم مرده سرد و ثابت و ته. نه شکري، نه شکايتي، نه مدحي، نه اخمي، نه نازي، نه نيازي...بيچاره آدم مرده، لحظه به لحظه رو به زوال ه. ه ن کرم ها و مورها و ...و از همه مهمتر، براي آدم مرده، نور و ظلمت فرقي نداره... چشمي نداره که ببينه...و اين ها همه

...

درخواست حذف اطلاعات

5 سال گذشته و من باورم نميشه که دستم به قلم نميره... شما باورتون ميشه؟؟ نميدونم ليلي و مجنون من به کجا رسيدن ليلي ک آتيش گرفت و مجنونو با خودش سوزوند.آقا فتل من انگار مرده که ديگه خبري ازش تو ذهن من نيست . شايد حتي خودمم تو ذهن شما مرده باشم نويسنده اي ک ننويسه ديگه مرده. فقط راه ميره... تو اين 5 سال خيلي اتفاقا برام افتاده شايد سخت اما يکي از اتفاقاي قشنگ زندگيم افتاده.پس جاي هيچ ناشکري نيست با قدرت برميگردم با کمک بهترينه زندگيم منبع: http://rienas. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

درشهر،خاک مرده پاشيده اند..آدمها در گور جسمشان آرميده اند! هوا خوش نيست..پرستوي دلم غريبانه سر در بالهاي خود فرو برده است..کبوتر نامه رسان به مقصد نرسيده و مرده است..خورشيد من اين اوصاف دياري است که تو ازآن کوچ کرده اي منبع: http://niyayeshdara. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضي ها پيش از اينکه بميرند دفن ميشوند. از مردن نمي ترسم، اما ازينکه خيلي وقتها پيش مرده بودم خج زده ام. بيشتر از پدرم که با مردنم همه آرزوهايش مرد. از مادرم که طفل نو ماهه اش مرده تولد شد. شرمنده از تمام روز هاي که شيد برايم طلوع کرده بود. آن شب مهتاب که هميشه تنهاي هاي شبم را باهاش خلوت مي ازم روخ گرفته بود، اينگار شب از غم مردنم سياه پوشيده بود. به پدرم زنگ زدم که بگويم مرده ام. اما او قبلان دفنم کرده بود.منبع: http://javedzafari. /

مقایسه

درخواست حذف اطلاعات

مي دوني اگه مرده بره با زن وبچه بگيره .... مي گن مرده زن باز و هوسباز و ه.... حکم ارتدادش هم جايزه .... همگي طردش مي کنن و..... اما زنه که ميره مي گيره مي گه .....نه اين دوست اجتماعي منه !!! و اين حق منه که در جامعه حضور داشته باشم.... اگه مرده تو گوشي اش پنهاني دوستهاي ديگه اي داشته باشه .... ناشايست .... اينو علم مي کنن و آبروشو تو خونواده مي برن..... اما اگه بخواي دست به گوشي خانم بزني ميگه .... اين حريم شخصي منه !!!! تو داري منو ازم مي گيري .... من دلم مي خواد تو گروه ها برم.... اگه مرده واسه زندگي بهتر بخواد با يه دختر پولدار عروسي کنه.... اينو بد مي دونن و جامعه مي گه که کار بدي مي کنه و واسه پول دختره باهاشه... تو ا هم که اولا دختره رو زشت نشون مي دن و مردرو بدتر از اون.... که نهايتا ا و عاقبت کارشون تو ا بدبختي دختره و ابرو ريزي پسره است... در نهايت هم که معلوم مي شه پسره عاشقه يه

مرده...

درخواست حذف اطلاعات

از نظر من وقتي ي وجودت را نخواست و رفت..تو هم بايد تمام خاطرات را همان جايي که هست بگذاري و بروي...بايد او را در دلت بکشي تمامش کني خاکش کني،با اينکه شب و روزهايي در سوگش مي نشيني و گاه برسر خاطرات خاک شده قطره اشک هايي سرازير مي کني اما مگر سوگ يک مرده چقدر طول خواهد کشيد؟!هفت روز، چهل روز، يک سال چقدر؟!دست آ به باد فراموشي س مي شود و مي رود اگر روزي هم برگشت اين را فراموش نکن که آدم با يک مرده هرگز هرگز زندگي نمي کند.. سارا_مستفيدي منبع: http://sh5409. /

خدای مرده است

درخواست حذف اطلاعات

و تو چه نيک گفتي نيچه من هر روز شاهد مرگ خدايان خويشتن هستم من خداي مرده را هر روز در #کف اين خيابانهاي کثيف و بر پيکره اين شهر پرحيله و لبريز از نيرنگ حس مي کنم دخترکان گلفروش ،، مردان شرمسار از بيپولي ،،، و ني که در زير نگاه نامردان خجل شده اند همه و همه گواهي به مرگ خداي مي دهند برگرد به گور خويش اي خداي مردگان و رها کن اين شهر هزار چهره رامنبع: http://iranatheist. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

يادته من و به مرز جنون کشوندي؟ يادته گفتم برو يادته گفتم مهدي من مرده. يادته گفتم تو رو نميشناسم؟؟ يادته؟ قبل همين عيد بود چهار ماه قبل از شناختن شخصيت واقعيت يادته ج و و مي زدي که نه من نمردم يادته ميگفتي بهم يه فرصت ديگه بده تا بشم همون مهدي سابق؟ يادته؟ تو خيلي وقت پيش ها مرده بودي اصلا تو زنده نبودي هيچوقت که بخوي مرده باشي! يادته 1 ماه بعدش توي فروردين هر شب و هر شب مي رفتي پيش اون دختره و ... هر شب همه ي که ساعت 7 ميومدي پيش من و اظهار خست و کار زياد مي کردي و من با دلسوزي ازت ميخواستم زودتر بري تا بيشتر استراحت کني که حتي پيش من نياي تا بيشتر استراحت کني تو مي رفتي پيش اون دختر هرزه توي هرزه ميرفتي پيش اون دختر هرزه پروين!!!!منبع: http://m-khianat. /

مرگ...یا مرگ؟!.....

درخواست حذف اطلاعات

چه ي ميداند..... شايد ما همه مرده باشيم و هر آن که متولد ميشود را دفن ميکنيم....!!! به راستي به آغوش خدا رفتن مرگ است و يا از آغوش او بيرون رفتن؟!.... چرا لحظه ي مرگ را تولد نمي ناميم؟!.... مردگان را روح ميناميم ... و آيا روح چيزي جز زند است؟!..... ما براي مرگ جشن مي ريم و براي تولد گريه ميکنيم.... آري... اکنون من مرده اي بيش نيستم!منبع: http://myheaven72. /

مرگ...یا مرگ؟!.....

درخواست حذف اطلاعات

چه ي ميداند..... شايد ما همه مرده باشيم و هر آن که متولد ميشود را دفن ميکنيم....!!! به راستي به آغوش خدا رفتن مرگ است و يا از آغوش او بيرون رفتن؟!.... چرا لحظه ي مرگ را تولد نمي ناميم؟!.... مردگان را روح ميناميم ... و آيا روح چيزي جز زندگي است؟!..... ما براي مرگ جشن ميگيريم و براي تولد گريه ميکنيم.... آري... اکنون من مرده اي بيش نيستم!منبع: http://myheaven72. /

ابوالفضل کرمی

درخواست حذف اطلاعات

مثلِ سرباز ، که زخم ها به تن ش جا مانده من همان آدمِ شادم ، که غم ش جا مانده تو کجايي که ببيني ، دلِ من منتظر است من اسيرم که دلم ، در وطن ش جا مانده آه بعد از تو دگر ، مرده ام و جاني نيست من شهيدم که به خاکي ، بدن ش جا مانده عشقِ تو در دلِ من ، مانده نمي داني تو مثل يک مرده ، که از او کفن ش جا مانده مثل يعقوب ، به دنبالِ تو من مي گردم تويي يوسف ، که فقط پيرهن ش جا مانده #ابوالفضل_کرمي_کافيمنبع: http://abolfazl-karami. /

ابوالفضل کرمی

درخواست حذف اطلاعات

مثلِ سرباز ، که زخم ها به تن ش جا مانده من همان آدمِ شادم ، که غم ش جا مانده تو کجايي که ببيني ، دلِ من منتظر است من اسيرم که دلم ، در وطن ش جا مانده آه بعد از تو دگر ، مرده ام و جاني نيست من شهيدم که به خاکي ، بدن ش جا مانده عشقِ تو در دلِ من ، مانده نمي داني تو مثل يک مرده ، که از او کفن ش جا مانده مثل يعقوب ، به دنبالِ تو من مي گردم تويي يوسف ، که فقط پيرهن ش جا مانده #ابوالفضل_کرمي_کافيمنبع: http://abolfazl-karami. /

دیونگی

درخواست حذف اطلاعات

مهدي يه چي بگم بهم نميخندي؟احساس ميکنم ديونه شدم من زنگ زدم بهت صداي تو بود ولي پسره گفت مهدي مرده خطش دست منه به موري زنگ زديم گفت مهدي يه ساله مرده اگه مردي پس چطور تونستن خططو بدن دست ي ديگه هر روز ميرم تلگرام نگاش ميکنم ع يه پسر ديگست ولي چرا من حس ميکتم زير اون چهره جديد تويي امشب ع موري با مامان ديدم تو زيارتگاه پس تو کجا بوديمنبع: http://eshghe-abadi-ma. /

دیونگی

درخواست حذف اطلاعات

مهدي يه چي بگم بهم نميخندي؟احساس ميکنم ديونه شدم من زنگ زدم بهت صداي تو بود ولي پسره گفت مهدي مرده خطش دست منه به موري زنگ زديم گفت مهدي يه ساله مرده اگه مردي پس چطور تونستن خططو بدن دست ي ديگه هر روز ميرم تلگرام نگاش ميکنم ع يه پسر ديگست ولي چرا من حس ميکتم زير اون چهره جديد تويي امشب ع موري با مامان ديدم تو زيارتگاه پس تو کجا بوديمنبع: http://eshghe-abadi-ma. /

خشم اژدها

درخواست حذف اطلاعات

از وقتي که بابا مرده ، فقط سه بار به روحش قسم خوردم که يکيش امروز بود که سر يه مساله بي اهميت تحت فشار همکارا قرار گرفتم . شديداً دچار عذاب وجدان شدم و دلم گرفته. نه اينکه قسم دروغ خورده باشم نه! ولي دلم نمي خواست سر مسائل بي اهميت مجبور بشم به چيزايي متوسل بشم که برام مقدس هستن. خواه قسم به خدا باشه و يا قسم جون يه عزيز و يا روح يه مرده! ولي قسم مي خورم که از باعث و بانيش انتقام سختي مي گيرم.منبع: http://manfieh0. /

خشم اژدها

درخواست حذف اطلاعات

از وقتي که بابا مرده ، فقط سه بار به روحش قسم خوردم که يکيش امروز بود که سر يه مساله بي اهميت تحت فشار همکارا قرار گرفتم . شديداً دچار عذاب وجدان شدم و دلم گرفته. نه اينکه قسم دروغ خورده باشم نه! ولي دلم نمي خواست سر مسائل بي اهميت مجبور بشم به چيزايي متوسل بشم که برام مقدس هستن. خواه قسم به خدا باشه و يا قسم جون يه عزيز و يا روح يه مرده! ولي قسم مي خورم که از باعث و بانيش انتقام سختي مي گيرم.منبع: http://manfieh0. /

داستان کوتاه کلاغ مرده

درخواست حذف اطلاعات

پاييز شده ، قورباغه ها ، وزغ ها و مارها از جنب و جوش افتاده اند ، يک کلاغ نزديک حوض روي زمين افتاده و مرده ، تا چند روز پيش زنده بود ، بالا و پايين مي پريد ، نفس مي کشيد ، ولي حالا ...منبع: http://boofehkoor. /

نسل مرده پرست

درخواست حذف اطلاعات

وقتي قرار نيست به ما برسيم اصرار چرا ؟ به خواهش نا به جا برسيم در فال قهوه ي حکم رفتن است معلوم نيست به کجا يا به نا کجا برسيم پرسش همان سوال هميشه چرا رفتن است ؟در آينه بي شک به جواب بي وفا برسيم درمان درد ما به خدا کمي محبت استتازنده ايم اي کاش به اهل وفا برسيم ما نسل مرده پرستيم هزاران افسوس ما را چه سود بعد مرگ به بها برسيم به مادر پير سرنوشت بگو دعا د شايد به زور دعا ما تا خدا برسيم به پنجره ي بسته دل نبند سنگ صبورکنج قفس سخت است به هوا برسيم جواد الماسيمنبع: http://javadalmasi59. /

سلطان قلبمی اما...

درخواست حذف اطلاعات

عشق تو واسه من مرده وقتي تو دلبسته ميشي باغ من پاييزي اما تو به گل وابسته ميشي توهنوز اول راهي راهي که صد سال رفتم ميري اين راه و اما خيلي زود خسته ميشي اما سکوت اين روزامم پرعشق ديگريه مغلوب غروب احساس از طلوع رفته ميشي راستي اما عشق ديروز پام نسوزي که يه روزي مث من ش ته ميشي داغت سخته حتي وقتي عشق مرده سلطان قلبمي اما از دل من رونده ميشي منبع: http://sham-e-shima. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

براي ما که تابوت خالي را به امانت گرفته بوديم سبک بودن جنازه بيشتر از بقيه مشهود بود طوري که چند بار ناخوداگاه فکر او يکي از ما شده و انگار دارد در مراسم به خاک سپردن خودش شرکت مي کند که تابوت اينقدر سبک روي س نجه هاي جمعيت سر ميخورد و يا يکبار که دم قبرستان براي بار اول تابوت را زمين گذاشتند مي ديدم که انگار در اثر ازدحام جمعيت تابوت واژگون مي شود و ي تويش نيست. تابوت خالي . براي ما که زنده بودنش را هزاران بار ديده بوديم اينکه در ميان هاج و واج عزاداران از گم شدن يا جا گذاشتن جنازه در سردخانه ، ناگهان سر از قبر خودش در بياورد طوري که در حال کندن باشد خيلي بيشتر از امکان مرگش قابل باور بود. او سال ها در ميان ما زندگي مي کرد. حتي براي بعضي قبل تر از آن ها و براي بعضي بعد از آن ها. او اما به اندازه ي خودش بود. سهمش از خاک به اندازه ي طول تابوت. نيمه خالي. سهمش از درد اما به اندازه ي ي که انگ

سنگ

درخواست حذف اطلاعات

کنار رود مرده قدم ميزنم .زمين خشک است و آسمان کوير رودهاي زنده ، مرده اند و و فقط سنگريزه هايي جا مانده از رود فرياد تشنگي سر داده اند. خم ميشوم و سنگي را برميدارم .يادم به حرف هاي تو مي افتد که کنار رود ميگفتي: اين سنگ ها ،هم ميشنوند و هم ميبينند . سنگ را محکم در دستانم ميفشارم من و سنگ ،به ياد تو شعري را ميکنيم سنگ آهسته ميخندد و در گوشم نجوا ميکند که قلب يار تو هم ,شبيبه ما شده است. از حرف سنگ ناراحت مي شوم وميگويم تو را با خود خواهم برد و نقشي بر رويت ميکشم و در بازار ميفروشم تا ديگر اسم يار من را نياوري سنگ باز هم مي خندد .... و دگر هيچ نگفتمنبع: http://ghalam91. /

سلطان قلبمی اما...

درخواست حذف اطلاعات

عشق تو واسه من مرده وقتي تو دلبسته ميشي باغ من پاييزي اما تو به گل وابسته ميشي توهنوز اول راهي راهي که صد سال رفتم ميري اين راه و اما خيلي زود خسته ميشي اما سکوت اين روزامم پرعشق ديگريه مغلوب غروب احساس از طلوع رفته ميشي راستي اما عشق ديروز پام نسوزي که يه روزي مث من ش ته ميشي داغت سخته حتي وقتي عشق مرده سلطان قلبمي اما از دل من رونده ميشي منبع: http://sham-e-shima. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

همين که شب باشد درد باشد و هيچ هيچ نباشد! ميداني!؟ انگار ديگر فضايي نمانده است هوايي نمانده است که ديگر جايي براي هيچ نمانده است! انگار ي تو را جايي گم کرده است ي تمام وجود تو را خاک کرده است...! و من؟! مرده ام فکر کنم که مرده ام براي تو! و جسدم؟! جسدم گوشه اي به حال خودش رها مانده! تنها سرد فراموش شده...! + چرا ي اين شبا رو با من بيدار نميمونه :( + و تو؟! که حتي ديگه اين دردهاي تکراري رو نمي خوني... منبع: http://gharneshin. /

حرمت مرده شخص مؤمن

درخواست حذف اطلاعات

روايت معروف ديگري هم نقل شده که "حرمت مرده مؤمن مانند حرمت زنده اوست." (وسائل الشيعه، ج2، ص759، ح2) در روايتي ديگر از حضرت صادق(ع) "حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه" خوانده شده است. (طبرسي، اختصاص، ص325) و در روايتي ديگر حرمت مؤمن بالاتر از حرمت هفت آسمان و زمين و فرشتگان الهي توصيف شده است.(ديلمي، ارشاد القلوب، ج1، ص194)منبع: http://asre-zohur313. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عاقل نبوديم . آنقدر عاقل نبوديم که بتوانيم حماقت کنيم. عقلمان نرسيد که اينقدر آرزو نداشته باشيم. تا امروز دلمان نگيرد. کاش تکه اي از طرحِ گياهي بوديم روي کاشي ها. لااقل کنارِ هم تصويرِ گُلي را کامل ميکرديم. نه زنده بوديم ، نه مرده ي مرده... اما سرانجام، به زحمت از کنج ديوار، زير سنگ، از زير آسف روييديم و لگدمال شديم. آنقدر عاقل نبوديم، که بتوانيم احمق باشيم. #معين_دهازمنبع: http://ninoochka. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عاقل نبوديم . آنقدر عاقل نبوديم که بتوانيم حماقت کنيم. عقلمان نرسيد که اينقدر آرزو نداشته باشيم. تا امروز دلمان نگيرد. کاش تکه اي از طرحِ گياهي بوديم روي کاشي ها. لااقل کنارِ هم تصويرِ گُلي را کامل ميکرديم. نه زنده بوديم ، نه مرده ي مرده... اما سرانجام، به زحمت از کنج ديوار، زير سنگ، از زير آسف روييديم و لگدمال شديم. آنقدر عاقل نبوديم، که بتوانيم احمق باشيم. #معين_دهازمنبع: http://nnchk. /

جای دوری نمیروم

درخواست حذف اطلاعات

جاي دوري نميروم ؛کمي تا پشت پرچينها يا دورتر ؛براي درختي آواز بخوانم ؛که مشتش در هوا گره خورده ؛و سالها پيش مرده است !جاي دوري نميروم ميروم عاشقي کنم ؛حتي با درختي مرده ؛که پنج انگشتش هنوز آسمان را چنگ ميزند !جاي دوري نميروم .....! منبع: http://ferfery80. /

خیلی وقت است ک مرده ام...

درخواست حذف اطلاعات

خيلے وقت است تظاهـــــر بـہ شـــادے ميــڪـنم !حرفـــ ميزنم مثلـ همہ ...اما ...خيلے وقت استــ مرده امـــ !خيلے وقت است دلم ميخواهد روزه ي سـڪـوتبگيرمدلم مے خواهد ببـــــــارم ...و ڪـسے نپرسد چرا ... !تو چہ مي فهمےايـטּ روزها اداے زنده ها را در ميـــــــآورم ...منبع: http://yaghieyesahra. /

خیلی وقت است ک مرده ام...

درخواست حذف اطلاعات

خيلے وقت است تظاهـــــر بـہ شـــادے ميــڪـنم !حرفـــ ميزنم مثلـ همہ ...اما ...خيلے وقت استــ مرده امـــ !خيلے وقت است دلم ميخواهد روزه ي سـڪـوتبگيرمدلم مے خواهد ببـــــــارم ...و ڪـسے نپرسد چرا ... !تو چہ مي فهمےايـטּ روزها اداے زنده ها را در ميـــــــآورم ...منبع: http://yaghieyesahra. /

خیلی وقت است ک مرده ام...

درخواست حذف اطلاعات

خيلے وقت است تظاهـــــر بـہ شـــادے ميــڪـنم !حرفـــ ميزنم مثلـ همہ ...اما ...خيلے وقت استــ مرده امـــ !خيلے وقت است دلم ميخواهد روزه ي سـڪـوتبگيرمدلم مے خواهد ببـــــــارم ...و ڪـسے نپرسد چرا ... !تو چہ مي فهمےايـטּ روزها اداے زنده ها را در ميـــــــآورم ...منبع: http://yaghieyesahra. /

مرده

درخواست حذف اطلاعات

زندگي مثل تيغِ توو دستت–تيزِ تيز است، وَ نمي بُرَدَت!يک هيولاست پيشِ چشمانتکه گرسنه ست، وَ نمي خورَدَت! کوله باري، که نيست رو دوشتبندِ کفشي، که نمي بندي!پاي رفتن نمانده که بروياشک خشکيده و نمي خندي! مثل زهري که توي ليوان نيستمثل سيگار – که نمي کشي اش! –مثل يک بي نوا، که مي بالدبه جنونِ شديد و خودکشي اش! توي اين روز هاي پائيزيتوي مطلقاً مردهتوي تقويم، کاملاً گيجي!توي اين روزگارِ چک خورده… باز حبسِ کدام کابوسي؟که به بيداري اش نمي ارزدباز هم چشم هات مي سوزدباز هم شانه هات، مي لرزد تو که از ارتفاع مي ترسي!بي مهابا به سمت پنجره ايمثل فريادِ بي رمق شده ايمثل بغضي که توي هنجره اي مثل يک مرده توي قبرستانهيچ پيش تو نمي آيد!سنگ قبر تو را نمي شويددست به خاک تو نمي سايد! باز پاشو، وَ نامه اي بنويسباز هم خط خطي کن اين شب را شو رو به سردي مهتابتلخ و بي تاب، خسته و تنها باز هم از خودِ خودت بيزار!مي روي ر

گذشته بود / فردا مییاد

درخواست حذف اطلاعات

اي عمر نوح خورشيد زمون مرده نباش بده به يار درخت پير مونده زمين دلم که گفت بمون که جون قلب غريب دست يخي کوه عزا بمون تو يار دوستت نداشت دنيا که گفت چشم حيات بگو که جون يادت باشه هستي که تو مرده ابد دين خدا آتيش حرف خداي رب يادت باشه بمون تو يار آيين زمون بگو تو جون خنجر پير ش ت زمون گريه نکن آبرو نيست غربت تو خوشا دلم ببين يارا ببين دلا ع اي او قند دلا بمون جهان ببين که گفت گذشته بود فردا ميياد هستي که تو حبس ابد اي عمر نوح بده به يارمنبع: http://laye. /

...

درخواست حذف اطلاعات

ميگفت: از وقتي مادر بزرگم فوت کرده ميترسم در اتاقم بخوابم... با تعجب نگاهش : چرا؟ - ياد ناله هايش ميافتم... (صدايش را پايين تر آورد): حس ميکنم روحش در آن اتاق است! خنده ام گرفت: مگر آدم از مرده ميترسد؟! تازه مادر بزرگت بود... بنده خدا تا چند وقت قبل هم زنده بود... خنده از موسيقي متن صحبت هايم حذف ميشود...ريتم کندي به کلامم ميدهم ... با تعجب به کيانوش نگاه و گفتم: يعني پرستار عيزه (مادر بزرگم) امشب در همان خانه ميماند؟ کيانوش هم انگار از سوالم تعجب کرد و گفت: خب عادت دارد! به قول خودش خيلي ها جلوي چشمش مرده اند... مينو وارد بحثمان شد، داشت اشک هايش را پاک ميکرد، اشک هايي که از صبح مثل سيل خانه مان سوز روي صورتش جاري بودند: دلم مي رد... مگر مرده ترس دارد! تا ديروز که زنده بود ي از او نميترسيد حالا مي گوييد جرات دارد که آنجا ميخوابد... ي ال گذشت... و من امشب در اتاقي خو ده ام که ام يک روز قب

این زن هنوز نمرده است

درخواست حذف اطلاعات

ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎ ﺳﺮﮎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﯿﺎﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﮐﻤﺮﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮﺭ . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﺸﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺗﻖ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺎﻣﺪ . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﺶﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺩ ﻋﻄﺮﺵ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ . منبع: http://elhamshahrivare1362. /

آنقدر عاقل نبودیم، که بتوانیم احمق باشیم.

درخواست حذف اطلاعات

عاقل نبوديم آنقدر عاقل نبوديم که بتوانيم حماقت کنيم. عقلمان نرسيد که اينقدر آرزو نداشته باشيم. تا امروز دلمان نگيرد. کاش تکه اي از طرحِ گياهي بوديم روي کاشي ها. لااقل کنارِ هم تصويرِ گُلي را کامل ميکرديم. نه زنده بوديم ، نه مرده ي مرده...اما سرانجام، به زحمت از کنج ديوار، زير سنگ، از زير آسف روييديم و لگدمال شديم.آنقدر عاقل نبوديم، که بتوانيم احمق باشيم.منبع: http://amazinglovee. /