رسانه
رسانه

دوستت دارم :: جستجودوستت دارم واسه همیشه

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم، نه واسه اینکه تنهام دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام دوستت دارم، نه واسه اینکه بی قرارم دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیکنی خارم دوستت دارم، نه واسه اینکه دربه درم دوستت دارم، چون تو گفتی، می ری بال و پرم دوستت دارم، نه واسه اینکه دل تنگم دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یکرنگم دوستت دارم، نه واسه اینکه دورم دوستت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم دوستت دارم، نه واسه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم، چون تویی تنها فرشته آرزوهام دوستت دارم، نه واسه ادامة حیاتم دوستت دارم، چون تویی تنها فرشتة نجاتم دوستت دارم، نه واسه یه روز و دو روز دوستت دارم، واسه همیشه، واسه هر روزمنبع: http://me-zahra. /

دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چقدر دلنشین وچقدر غم ن است چقدر آه بر دلم می گذارد دوستت دارم های بی پایانی که جنون آمیز است دوستت دارم های نگفته ای که به جهنم رفتند دوستت دارم های که پدرم هیچ موقع نگفت مادر نشنید و در حسسرتش ماند دوستت دارم های که بی محبت های خارجی راحت تحویل هم می دهند!! دوستت دارم های مذکرهای بدی که تنفر بر دل می گذارد، دوستت دارم بجای تمام انی که باید می شنیدند و فقط وقت رفتن گفتیم وقت نبودن، دوستت دارم های که دلمان می خواهد ابدی باشند دوستت دارم های که در قلبمان مدفون شدند دوستت دارم از آن مدل های خارجی که مینشیند بر دل و بعد به باد می رود دوستت دارم از ان دوستت دارم های که قلب را می فشرد و هیچ وقت رهایش نمی کند دوستت دارم از آنهای که حسرتش تا جهانی دگر باقیست... منبع: http://kafeemiliya. /

از وقتی دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

از وقتی دوستت دارمحس می کنمهمه آسمان ها از آن من استهمه جاده هااز وقتی دوستت دارمحس می کنمشعرها همه ی شعرها عاشقانه تر شدنداز وقتی دوستت دارم حس می کنم خدا دارد با من راه می رودسر می گذارد روی شانه های من از وقتی دوستت دارملعنتی می دانستم که دوستت دارمولی نمی دانستماین قدر دوستت دارممحمد جنت امانی

دوستت داشتم دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت داشتم دوستت دارم دوستت خواهم داشت ازآن دوستت دارم هایی که ی نمیداند ی نمیتواند ی بلد نیست

دوستت دارم.

درخواست حذف اطلاعات

میان تمام نداشتن ها دوستت دارمشانس دیدنت را هر روز ندارم ولی دوستت دارموقتی دلم هوایت را میکندحق شنیدن صدایت را ندارم ؛ ولی دوستت دارموقتهایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ولی دوستت دارموقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارمآری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمتو میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم دوستت دارممنبع: http://bidl8725. .. /

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.♥دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.♥دوستت دارم چون زیباترین رویای خو .♥دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.♥دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی.♥

دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ... ولی دوستت دارم ... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم .... آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم ... #دوستت دارم..منبع: http://065. .. /

دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم آن چنان که صدف مرواریدش را ! یکی از زیباترین دوستت دارم هایی که تا به عمرم شنیده بودم.

بگو دوستت دارم لطفا

درخواست حذف اطلاعات

مرد های متفاوت، شیوه های متفاوتی هم برای دوستت دارم گفتن دارند. یکی در چشمانت زل می زند و می گوید دوستت دارم، یکی چشم هایش را از صورتت بر نمی دارد تا نشان دهد که دوستت دارد. یکی هم وقتی که می بیند حوصله ی ظرف شستنت نیست، می رود سراغ ظرف های در سینک آشپزخانه و بی آن که ص از او درآید، با کارهاش فریاد می زند که خیلی دوستت دارد.

بگو دوستت دارم لطفا

درخواست حذف اطلاعات

مرد های متفاوت، شیوه های متفاوتی هم برای دوستت دارم گفتن دارند. یکی در چشمانت زل می زند و می گوید دوستت دارم، یکی چشم هایش را از صورتت بر نمی دارد تا نشان دهد که دوستت دارد. یکی هم وقتی که می بیند حوصله ی ظرف شستنت نیست، می رود سراغ ظرف های در سینک آشپزخانه و بی آن که ص از او درآید با کارهاش فریاد می زند که خیلی دوستت دارد.

دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم تو را به عنوان چیزهای تاریکی که باید دوست داشت دوست دارمدر خفا, بین سایه و روحدوستت دارم به عنوان گیاهی که هرگز نمی شکوفدامانور گلها را در خود پنهان کرده استممنونم بابت رایحه ای که در من پنهان استکه از عشق استکه از زمین بلند می شوددوستت دارمبی آنکه بدانم چگونه ، کی ، و چراتو را بی شایبه دوست دارمبی هیچ پیچیدگی و غروریچرا که راهی جز این نیستپابلو نروداترجمه: مریم آقاخانی

دوستت دارم ...

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارمای ای از منای تمام منستاره ی پیشانی امدوستت دارمپهناور تر از هر گسترهدور تر از هر امتدادپاک تر از هر اعترافشدیدتر از باران مصیبتدوستت دارمو می دانمکه رهسپاری به سویت را نمی توانماگرچه به سویت می آیمقلب توراه مستقیم من استکه به سویش در حرکتممی آیماگرچه مرگ من و مرگ تو در این باشددوستت دارمتا تمام خستگی ها را تبعید کنمو با توتمام سختی های بُرنده ی راه را به مبارزه فراخوانمکه منپرنده ی یتیم عشق راکه خو سنگین داشتبیدار کرده ام..."ریتا عوده"ترجمه: بابک_شاکربرگرفته از کانال:@baran_e_del

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زن ها نمیگــویند "دوستت دارم" آن ها دوستت دارم هایشان را هر روز صبح رویِ میــز میچیننــد تویِ غذایتان میریزنــد اگــر رویِ مبل خوابتان بـرد دوستت دارمِشان را رویتان می کشـند گاهی هم یک دوستت دارمِ زرشکــیِ خوشرنگَش را روی لب هاشان میمالنــد و یا لای موهای بلندشان میبافنــد زن ها نمیگــویند "دوستت دارم" زن ها ثابت میکننـــد....! منبع: http://hasanvand2020. /

بلد بودن

درخواست حذف اطلاعات

به پسرکوچولوی ۱۷ ساله مون میگم دوستت دارم جواب میده منم همینطور! میگم یه جایی از زندگیت یکی گفت دوستت دارم با کلنگ دنبالش کنی بهتره تا اینکه بگی منم همینطور. می پرسه خوب چی بگم؟ میگم بگو خوشحالم دوستم داری یا بگو منم دوستت دارم. میگه دوباره بگو دوستت دارم قول میدم خوب جواب بدم و میخندم از تلاشش و حظ میکنم :)

من دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

سلام، آزارم میدهد راهی که میروی با این همه ولی ظالم که می شوی من دوستت دارم من دوستت دارم سرگردان می کند رویای تو مرا می پرسم از خودم با این همه چرا من دوستت دارم من دوستت دارم ای سرزمین من در دست های تو بی سرزمین نکن این خسته را نرو آرام می شوم در آرزوی تو می آورد مرا این ره به سوی تو قدری اگر مرا طاقت بیاوری از اشتباه من یک بار بگذری می بینی از خودت دیوانه تر منم مجنون تو یکیست ان یک نفر منم دردا که نیست او تا بشنود مرا فریاد فریاد فریاد می زنم ای شهر پس چرا من دوستش دارم من دوستش دارم من دوستش دارم آزارم میدهد راهی که میروی با این همه ولی طالم که می شوی من دوستت دارم من دوستت دارم یا علی مدد .. منبع: http://amoory. .. /

میدانی ؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

اغلب به چشم یک برادر دوستت دارم کافی نباشد مثل خواهر دوستت دارم اندازه ی مینا و مرجان و ملوک الملک اندازه ی لیلا و هاجر دوستت دارم! من به تمام خوبرویان عشق می ورزم امّا تو را یک جور دیگر دوستت دارم!اندازه ی جارو، فریزر، تخت، خاک اندازاندازه ی شیر ِ سماور دوستت دارم!اندازه ی وانت، پژو، پی کی، پرادو، وَن اندازه ی ماشین خاور دوستت دارم! رم مسلمانی و سر بر مُهر یا حتّی رم که باشی گبر و کافَر، دوستت دارم شبها همیشه قبل خوابم می نویسم منبا رنگ قرمز، توی دفتر: دوستت دارم دفتر که چیزی نیست با پر می نویسم بر،بال سپید هر کبوتر دوستت دارم دیگر به چه شکلی بگویم دوستت دارم؟!باید بفهمی خانم خَر! دوستت دارم!وقتی که مثل ماده فربه و چاقی یا عینهو زرّافه لاغر؛ دوستت دارم!پروانه! بلبل! گربه سگ! طاووس! قو! آهو!گوساله! بز! بوزینه! عنتر! دوستت دارم خوب است ... حالا شد! چه کیفی داد! به به! جان!انگار کردی خوب با

دوستت دارم های یواشکی / هدی رضوانی پور

درخواست حذف اطلاعات

بعضی آدم هادوستت دارم های یواشکی دارنددر اعماق قلبشان یک نفر را دوست دارندبا او زندگی میکنندحواسشان به حس و حال او هستبرایش شعر میگویندحتی, گاهی گوشه ای از دوستت دارم های یواشکی شان را به نمایش میگذارنداز دور هوای محبوب یواشکی شان را دارند...امااینان هرگز به دوستت دارم های یواشکی شان اعتراف نمیکننددوستت دارم های یواشکی خوب نیستندلذت دوست داشتن در ابراز آن استدر این کهفریاد بزنی از عمق جانو بگویی که دوستش دارینه خودت را آزار بدهیونه او را در انتظار دوست داشته شدن بگذاری...باید عشق را فریاد زددوستت دارم ها را باید علنی کرددوستت دارم های یواشکیاماخوب نیستند...منبع: آیِ با کلاه:https://telegram.me/joinchat/bny8gd3k77u0zdahap_0fgمنبع: http://warvin. /

حسادت

درخواست حذف اطلاعات

آری . حسادت می ورزم . به آن دوست احمقت که روز هایی تو را خیلی دوست داشته و بهت لطف داشته و الان تو دوستش داری . به آن آینه ی اتاقت که هر روز تو را میبیند . به بغل دستی فتت که در تا ی نمیداند پیش چه ی نشسته است . ولی در آ کنار هم می نشینید . دقیقه ها . بدون هیچ حرفی . حسادت دارم به ای که حتی شده لبخند زورکی هم تحویلش میدهی . به پسر که مجبوری فاصلتو باهاش رعایت کنی . به کلاغی که هر روز به زبان کلاغ ها تو را می گوید : برگرد . حسادت به معلمی که صدایش را بلند کرده و بعدا از دلت درآورده است . حسادت به افقی که روزی بالای کوهی یا در ساحلی تماشاگرش بودی . حسادت به فلافل فروشی که هر روز بی تفاوت از کنارش رد می شوی و رد پاهایت در نگاه مشتری جویانه اش گم می شود . بیشتر از همه به سیگار هایی که از آن ها کام میگیری . به دوستت که تو را بغل کرده و گفته که چقدر دوستت دارد . به کتاب هایی که شاید با هم در

دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارمو فرقی نمی کند سهمِ چه ی هستی در هر حال صورت مسئله پاک نمی شود من همیشه دوستت خواهم داشت امین درستی

خب؟

درخواست حذف اطلاعات

گاهی به این فکر میکنم که یهو بی مقدمه بهم پیام بده " دوستت دارم". بعد من چی جواب بدم!؟ تو خیالم هزارتا جواب مینویسم. ولی آ ش همه شو پاک میکنم و مینویسم" منم دوستت دارم".مثل اینه که دوتا آدم، توی یه جاده ی دراز پشت بهم راه برند. بعد یهو و همزمان جفتشون برگردند سمت هم و بدوند و همدیگر رو بغل کنند. هیچی هم نگند. هیچی......مگه نمیگند آدم به هرچی فکر کنه براش اتفاق میفته؟!باید محکمتر فکر کنم...بگو دوستت دارم. بگم دوستت دارم...

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

چقد دوستت دارم چقد دوستت دارم  چقد دوستت دارم عزیزترینم...!

دوست داشتن خیییلی

درخواست حذف اطلاعات

من شعر می گویم برایششعری ز دلگرمی وشور و مهربانیازکوچه های عشق و مهر و خاطراتشمن دوستت دارم تو را از نوع خیییلی

... !

درخواست حذف اطلاعات

"دوستت دارم" رادر دستانم می چرخانماز این دست به آن دست.پس چراهر وقت می خواهمبه دستت بدهم نیستی؟چرا اینجا نیستیتا "دوستت دارم" رااز جنس خاک کنم،از جنس تنم،و با بوسه بپوشانمش بر تنت؟بگذار "دوستت دارم" رااز جنس نگاه کنماز جنس چشمانمو تا صبح به نفس های تو بدوزم. عباس معروفیمنبع: http://zehneabiman. /

دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻭﯼ...ﻗﯿﺼﺮﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﺩﺭ، ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩﺑﻪ ﻧﺬﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﻭﺭﺍﯼ ﻓﻘﻪ، ﻭﺭﺍﯼ ﮐﻼﻡ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦﻭﺭﺍﯼ ﻓﻠﺴﻔﻪ ... ﻋﺮﻓﺎﻥ ...ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ...ﻭ ﯾﺎ ...ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ! ﻧﻪ !ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡﺑﻪ ﺁﯾﻪ ﺁﯾﻪ ﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ . . . !

این چنین دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم همان گونه که شب، ماه را دوستت دارم همان گونه که صبح، آفتاب را دوستت دارم مثل ملاقات پنهانی مادر، از لای در دوستت دارم مثل حبس من با تو تا ابد در یک اتاق دربسته حتی بی پنجره! تنها این چنین دوستت دارم تو را... | چیستا یثربی |

بخند

درخواست حذف اطلاعات

مرد گفت :دوستت دارمزن گفت :منم دوستت دارمشوهر گفت :ثابت کن,داد بزن تا همه دنیا بفهمند که دوستم داری.زن در گوشش اهسته کرد :دوستت دارم.شوهر گفت: چرا داد نمیزنى چرا نجوا میکنى!!!زن گفت :چون تو تمام دنیای منى... و اینگونه بود که مرد گول خورد و یک سرویس طلا رفت تو پاچشمنبع: http://mbfarmshn. /

پدرم دوستت دارم...

درخواست حذف اطلاعات

تقدیم به پدری که ندارم.... میان تمام نداشته هایم دوستت دارم ... شانس دیدنت را دیگر هر روز ندارم، ولی دوستت دارم... وقتی دلم هوایت را میکند ، حق شنیدن صدایت را ندارم ، ولی دوستت دارم... وقتهایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ، ولی دوستت دارم ... وقت دلتنگیهایم آغوشت را برای آرام شدن کم دارم ولی دوستت دارم .... آری، همه ی وجودمی اما هیچ جای زندگیم ندارمت ، با همه ی نداشتن ها ولی دوستت دارم ... پدر ندارم اما ، همیشه با تمام وجود دوستت دارم ... تقدیم به تمامی پدران آسمانی، روحشان شاد وقرین آرامش...منبع: http://goleyakhss. .. /

stay

درخواست حذف اطلاعات

+یادت نره که دوستت دارم ♥️ تو هم نباید یادت بره +که دوستت دارم؟ که دوستت دارم

تولدت مبارک عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . . ی ال بزرگتر شدی و من ی ال دیگه پیر تر شدم از پیری هراسی ندارم چون عصایی چون تو خدا بهم هدیه داده دوستت دارم همه هستی و نیستی ام دوستت دارم ای بهانه ی همه ی تحملم تو مشقات زندگی دوستت دارم عزیز دلم " دخترم "

دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم رضا جان هیچی بهم نمیگه دوستت دارم خب خودم  به خودم می تونم بگم تازه بوسم برای خودم می فرستم.بوس دیونه و ک.س خل هم خودتونید

شعر پیمان ...

درخواست حذف اطلاعات

با نفست زنده ام ای یار من / با دلم میام به سراغت ای یار من شاید دوستت دارم برایت کم باشد  و لیاقتت بیشتر از این حرفهاباشد  ای یار من / ولی باید بگویم دوستت دارم دوستت دارم ای یار منشاعر: " پیمان بابائی "

شب ب یاد موندنی

درخواست حذف اطلاعات

رفتیم اونجاخوش گذشتشام.دوتا رژ بهم داد.میگف خوب درس بخون ازینجا برو..برگشتیم خوونه..فروشگاه ان از همه جا ارزون تر میده:)ظرفارو شستم .دوس دارم:)خوابم گرفته.امروز خوب خوندم.خدایا مرسی الحمدللهانگیره دارم کلی دیگ بخونم.»)+دوستتون دارم مای برادر جان!آ جان و مامی و باباییدوستت دارم رفیق جان گل گللابمدوستتون دارم دوس جونای وبلاگیمدوست دارم خداااااااااادوستت دارم مبی دوستت دارم روشی:))دوستت دارممم لپی!!دوستت دارم ثمینم الهی من قلبونت شم اخه کمتر گریه کن منم کمتر قلقلکت بدم بخندی خو!++فرداش نویس: امروزم فوق العاده روز خوبیه.. دوس داااارم زندگیییییی رووووووووووو

به همسرتان بگویید دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

برادرم ، اگر می بینی که زندگی ات دیگر صفای روزهای اول را ندارد برای این است که خودت از گل زندگی ات غفلت کردی! آیا می خواهی جبران گذشته را .. ی و دوباره زندگی ات پر از عشق و محبت شود؟ من یک دستور ساده برایت دارم: اگر به من قول بدهی که این دستور را عمل کنی به زودی دوباره قلب تو از عطر عشق و محبت، مدهوش خواهد شد. البته از شما چه پنهان، که این دستور از من نیست! این دستور از .. مهربان ماست. پس گوش فراده! آن حضرت فرمود: وقتی مرد به همسر خود بگوید «دوستت دارم»، این سخن هیچ گاه از قلب همسرش بیرون نمی رود. ای کاش ما .. را فقط در .. و روزه خلاصه نمی کردیم! آیا می شود آن روزی بیاید که همه ما جمله «همسرم! دوستت دارم» را هم به عنوان یک برنامه دینی خود بدانیم؟ آیا می دانید که هر زنی نیاز دارد که حداقل روزی سه بار این جمله را بشنود؟ پس هیچ گاه این جمله سحرآمیز و جادویی را از همسرت دریغ مکن! دوستت دار

"عشق من دوستت دارم"

درخواست حذف اطلاعات

عشق من دوستت دارم ؛ به همان اندازه که ستاره ها و ماه آسمون را دوست دارن و به بودنش نیازمندند ؛ به بودنت نیازمندم . عشق من دوستت دارم ؛ تاحدی که لرزش انگشتانم به من قدرت نوشتن و لبانم قدرت بیان این حس را نمی دهند . عشق من دوستت دارم ؛ به همان اندازه که سوختن چوب در آتش دردناک است ؛ دوری از تو برایم سخت و زجرآور است . عشق من دوستت دارم ؛ تاحدی که می خواهم آنقدر بگریم و فریاد بزنم تا ثانیه های ساعت دلشون برام بسوزه و با سرعت بیشتری روی صفحه روزگار حرکت کنند ؛ تا روز دیدار زودتر از راه برسه تا آغوش گرمت را حس کنم ؛ آغوشی که مدتهاست برایم باز مونده و انتظارم را می کشد . عشق من دوستت دارم ؛ به همون اندازه ای که آب از خشک شدن می ترسه ؛ من از اینکه روزی از من دلگیر بشی و ترکم کنی می ترسم . عشق من دوستت دارم ؛ تا حدی که با نفسهام به درونم رخنه کردی و تمام سلولهای بدنم با عطر قدمهات جون تازه گرفته ا

بهترین دوستم ...

درخواست حذف اطلاعات

رفاقتی دوستت دارم...مرامیاز آن قدیمی ها!مثل دااش مشتی ها پایت ایستاده ام!رفاقتی دوستت دارم...از آن مدل ها که با کجایی تصدق نگاهت صدایت میکنند!آن تیپ ها که دستم را زیر چانه ات بگیرم و بگویمچطوری و ریده!رفاقتی دوستت دارم...از آن ها که وقتی چای برایم ریختی بگویم ای فدای دست و پنجه ات!آن ها که هر صبح بگویم آهای عیالبیا ببافم آن موهای لامصبت را و شب ها بازشان کنم با ذوق!رفاقتی دوستت دارم...از آن ها که هلاک رفیقشانند!همان ها که سر میدهند برای رفیقشانرفاقتی دوستت دارم!" حامد نیازی "   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]