رسانه
رسانه

ساختمان :: جستجونقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg lahg مشارمت در ساخت با ما باشید برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید منبع: http://tamirhouse532. /

نقاشی ساختمان تهران

درخواست حذف اطلاعات

************************************************************************** نقاشی ساختماندوشنبه یکم آذر ۱۳۹۵ 19:8 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

تعمیر و باز سازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

برچسب ها: نقاشی ساختمان ارزان برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

تعمیرات و بازسازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختماندوشنبه یکم آذر ۱۳۹۵ 19:8 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، منبع: http://tamirhouse532. /

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، منبع: http://9sazan. /

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

قاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

اشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

تعمیرات و بازسازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

برچسب ها: نقاشی ساختمان ارزان برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

اشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، برچسب ها: نقاشی ساختمان ارزان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان بیست و هشتم آبان ۱۳۹۵ 21:36 http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

تعمیر و بازسازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 1صلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری،بازدید و مشاوره رایگان درتمام استان تهران اجرای رنگ آمیزی ساختمان – نقاشی خانه – آپارتمان - راه پله – پارکینگ – اتاق خواب– اتاق کودک-رنگ دفتر کار و منبع: http://tamirhouse532. /

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، برچسب ها: نقاشی ساختمان ارزان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان بیست و هشتم آبان ۱۳۹۵ 21:36 http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید منبع: http://9sazan. /

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید تعمیر و باز سازی ساختمانشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۵ 23:21 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید منبع: http://9sazan. /

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

lahg مشارمت در ساخت با ما باشید برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختماندوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۵ 15:17 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمانیکشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۵ 14:40 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگان برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید

تعمیر و باز سازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

بازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری،بازدید و مشاوره رایگان درتمام استان تهران اجرای رنگ آمیزی ساختمان – نقاشی خانه – آپارتمان - راه پله – پارکینگ – اتاق خواب– اتاق کودک-رنگ دفتر کار وپلاستیک – روغنی - مولتی کالر، بلکا – پوشش سلو ی- کنیت ، اکریلیک – روغنی بی بو ، پتینه - پیکو کالر – کامپیوتری، پلی استر – اپو ی - سیلر کیلwww.instagram.com/9sazanhttps://telegram.me/alimivorwww.9sazan. شماره تماس 0912102739609217598547 تلگرام : 09107837653ادرس: ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssمنبع: http://tamirhouse532. /

تعمیر و باز سازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختمان دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵ 17:5 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

مزایای استفاده از سیستم مدیریت ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

مزایای استفاده از سیستم مدیریت ساختمانبطور کلی استفاده از سیستم های کنترلی و افزایش کنترل پذیری ساختمان از جنبه های مختلف مزایایی دارد که هریک متوجه بخشی از افراد درگیر با ساختمان مربوطه می گردد. مزایای سیستم bms برای نان:ارتقای شرایط آسایشی و رفاهی محل زند افزایش کنترل پذیری اجزای مختلف ساختمان و کنترل بخش های مختلف با توجه به سلیقه نان کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه پرداختی افزایش اطلاع رسانی با امکان نمایش داده های مختلف کاهش استهلاک و سیستم جلوگیری از غیرمنتظره تجهیزات افزایش ایمنی و بهبود شرایط امنیتی ساختمان قابلیت تسهیم مصارف انرژی بین بخش های مختلف مزایای سیستم bms برای مالک ساختمان:افزایش کیفیت ساخت افزایش ارزش ساختمان و ترغیب مشتری ارتقای رتبه انرژی ساختمان و ترغیب مشتری افزایش انعطاف پذیری ساختمان در صورت تغییر کاربری قابلیت مانیتورینگ وضعیت قسمتهای مختلف از راه دور، بعنوان مثال ا

نقاشی ساختمان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختمان دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵ 17:5 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

تهیه نقشه پیش تفکیک

درخواست حذف اطلاعات

شهرداری ها جهت صدور پایان کار ساختمان نیاز به نقشه ازبیت یا به عبارتی وضعیت ساخت انتهایی ساختمان دارند لذا مالک را برای تهیه این نقشه به نقشه برداران رسمی ارجاع می دهند تا با توجه به اصول تهیه نقشه های تفکیکی نقشه وضع موجود تهیه گردد و پایان کار ساختمان بر اساس آن صادر شود البته متاسفانه بعضی از شهرداری ها هنوز هم برای صدور پایان کار از همان پروانه ساختمان استفاده می کنند که این کار موجب برآورد نادرست مساحت ساختمان می گردد. کارشناس رسمی نقشه برداری سعید بهارلو ۰۹۱۲۲۰۵۹۲۶۵منبع: http://landsurveyor. /

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssبرچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۵ 21:33 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، نقاشی ساختمان دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵ 17

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانی

نظافت راه پله و پارکینگ

درخواست حذف اطلاعات

شرکت اهورا کرمانشاه شماره ثبت: 16821 با کادری مجرب و در اسرع وقت یکبار امتحان = یک عمر اعتماد نظافت راه پله و مشاعات شرکت خدماتی و نظافتی اهورا در کرمانشاه آماده اعزام نیروی نظافتچی جهت نظافت راه پله و مشاعات ساختمان های مس ی، تجاری و اداری برای تمام نقاط کرمانشاه می باشد، مواردی که شرکت خدماتی اهورا در نظافت راه پله ومشاعات اجرا می کند . 1 - وسایل نظافت سرویس پله و مشاعات ساختمان (توسط ساختمان یا توافقی ) 2-تمیز راه پله ( اول جارو بعد تی نخی) 3- نظافت پارکینگ و حیاط 4- تمیز درب پارکینگ و درب حیاط 5-نظافت محوطه ساختمان 6- تمییز آیفون ساختمان 8- تمیز نرده های راه پله 9 - تمیز آسانسور 10- تمیز کف راه پله 13- تمیز کلید وپریزها 14- نظافت راه و مشاعات منبع: http://nezafatahora. /

نتایج مسابقات المپیاد ورزشی هنرستان نمونه فن آوران در روز اول

درخواست حذف اطلاعات

نتایج اولین روز مسابقات مختلف المپیاد ورزشی هنرستان نمونه فن آوران در سال تحصیلی96-95 مسابقات طناب کشی در این دوره از رقابت ها که با حضور 8 تیم( سوم برق ، سوم ساختمان الف، دهم برق الف، دهم برق ب ، دهم ساختمان الف ، دهم ساختمان ب، سوم نقشه برداری، سوم ساختمان ب)و بصورت تک حذفی برگزار گردید تیم خوب و قدرتمند دهم برق موفق شد از سد حریفان گذشته وبه مقام قهرمانی دست یابد. اسامی تیم قهرمان بدین شرح است: ( محمد حسین هاشمی – حسین لونی – ابوالفضل آذرخوش – محمدرضا محمود صالحی – علی پایمرد) لازم به توضیح است که قضاوت این دوره از مسابقات بر عهده آقایان ابوطالب توکلی و ولی اله معروفی زاده بود.منبع: http://fanavaran95. /

نقاشی ساختمان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختمان چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۵ 18:16 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg lahg مشارمت در ساخت با ما باشید برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۵ 15:17 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۵ 14:40 نقاشی و تعمیرات ساختمان اص

کتاب های ی برق - نقشه کشی برق ساختمان _ سیگنال ها وسیستم ها _

درخواست حذف اطلاعات

کتاب نقشه کشی برق ساختمان در این کتاب به اختصار و به کمک نقشه های طراحی شده با نرم افزار اتوکد، با نقشه سیستم برق بخشهای مختلف ساختمان به طور اختصار آشنا خواهید شد. محتوای نقشه ها عبارتند از: ۱ – علائم۲ – نقشه پلان ها۳ – نمودار تابلوها۴ – نمودار رایزر۵ – جزئیات نقشه۶ – توضیحات نقشه داناود رایگان کتاب نقشه کشی برق ساختمان کتاب سیگنال ها وسیستم ها حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم های اپنهایم منبع: http://farhad00061. /

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمانپنجشنبه ششم آبان ۱۳۹۵ 10:45 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری،بازدید و مشاوره رایگان درتمام استان تهران اجرای رنگ آمیزی ساختمان – نقاشی خانه – آپارتمان - راه پله – پارکینگ – اتاق خواب– اتاق کودک-رنگ دفتر کار وپلاستیک – روغنی - مولتی کالر، بلکا – پوشش سلو ی- کن

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

نقاشی ساختمان چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۵ 18:16 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg lahg مشارمت در ساخت با ما باشید برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۵ 15:17 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۵ 14:40 نقاشی و تعمیرات ساختمان اص

نظافت آپارتمان

درخواست حذف اطلاعات

شرکت اهورا کرمانشاه شماره ثبت: 16821با کادری مجرب و در اسرع وقتیکبار امتحان = یک عمر اعتماد تماس : 38256501 38231171 38231178 09186812391نظافت راه پله و مشاعاتشرکت خدماتی و نظافتی اهورا در کرمانشاه آماده اعزام نیروی نظافتچی جهت نظافت راه پله و مشاعات ساختمان های مس ی، تجاری و اداری برای تمام نقاط کرمانشاه می باشد، مواردی که شرکت خدماتی اهورا در نظافت راه پله ومشاعات اجرا می کند .1 - وسایل نظافت سرویس پله و مشاعات ساختمان (توسط ساختمان یا توافقی )2-تمیز راه پله ( اول جارو بعد تی نخی) 3- نظافت پارکینگ و حیاط4- تمیز درب پارکینگ و درب حیاط5-نظافت محوطه ساختمان6- تمییز آیفون ساختمان8- تمیز نرده های راه پله 9 - تمیز آسانسور10- تمیز کف راه پله13- تمیز کلید وپریزها14- نظافت راه و مشاعاتمنبع: http://nezafatahora. /

داستان یک ژاپنی

درخواست حذف اطلاعات

ژاپن که بودم یه روز دوشنبه رفتم سر کار دیدم تو خیابون پر از پلیس و شلوغه ،وضع غیر عادی بود. یه کم پرس و جو دیدم یکی خودکشی کرده البته اینقدر تو ژاپن خودکشی زیاد بود که دیگه خیلی جای تعجب نداشت پرسیدم: چرا طرف خودکشی کرده؟ فهمیدم طرف پیمانکار یه ساختمان بوده. قرار بود روز ساختمان رو طبق قرارداد تحویل صاحبش بده. اما روز ساختمان کارش تموم نشده بود پیمانکار از صاحب ساختمان دو روز شنبه و یکشنبه مهلت می خواد که ساختمان رو ساعت هشت روز دوشنبه اول روز کاری بهش تحویل بده.تو این ۴۸ ساعت و تیمش هر کاری می کنند نمی توانند کارهای نیمه تمام ساختمان رو تمام کنند و ساختمان رو آماده تحویل کنند.روز دوشنبه که صاحب ساختمان برای تحویل خونه میاید با جسد حلق آویز شده پیمانکار مواجه می شه حالا نکته جالب اش می دونی واسه من چی بود؟این ساختمان فقط نصب پریز برق و نظافتش مونده بود به دوستان ژاپنی با تعجب می گفتم: این

قطع برق برق تعمیرات برق ساختمان برق نیکی ۰۹۱۲۳۲۰۳۹۳۵ حتی تعطیلات فوری نیم ساعته

درخواست حذف اطلاعات

قطع برق ساختمان 66083423 حتی تعطیلات بااکیپ آماده برق نیکی تعمیرات برق ساختمان 66083424 تلفن ویژه جردن گ میرداماد شریعتی .بخارست .خالد بولی پل حافظ رفع اتصالی برق 09123203935 کنتور .فیوز مینیاتوری .اعلام حریق .تلعن .سانترال .کولر گازی . نصب و جابجایی کولر گازی فوری 09354612293 برق نیکیمنبع: http://barghniky. /

ت یب ساختمان بتنی و کلنگی

درخواست حذف اطلاعات

یب ساختمان ـ خاکبرداری – گود برداری 09120796885 ت یب ساختمان & ید ضایعات اولین مرحله از ساخت و ساز محسوب می شود که در مقایسه با سایر مراحل آن خطرناکتر است. برای ت یب بنا نیز همچون سایر مراحل ساختمان پیمانکارانی وجود دارند که خدمات و حمل و فروش ضایعات را انجام می دهند. مراحل ت یب تا خاکبرداری 1. جداسازی ضایعاتی که بدون ت یب قابل خارج هستند. (ک نت، درب، پنجره، کولر و ...). 2. ت یب بنا. 3. جداسازی تیرآهن و ضایعات ارزشمندی که پس از ت یب بیرون آمده. 4. حمل ن 5. خاکبرداری و گود برداری. پیمانکاران ت یب ساختمان با در نظر گرفتن موارد زیر پیشنهاد خود را اعلام می کنند: عوامل تعیین کننده درآمد ت یب کار: - تخمین حدودی مصالح قابل بازیافت در ساختمان مانند تیرآهن، میلگرد، درب و پنجره و ... (در صورتیکه طبق قرارداد ت یب ضایعات متعلق به آنها باشد). - قیمت روز ضایعات. عوامل تعیین کننده هزینه های ت یب کار: -

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمانیکشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۵ 14:40 نقاشی و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگان برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید چهارم آبان ۱۳۹۵ 18:53 نقاشی ساختمانچهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۵ 18:16 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشی ساختمان اصلانی, نقاشی ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشی ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشی ساختمان هفتم آبان ۱