رسانه
رسانه

سکوت من صدای تو :: جستجوص آشنا میخواهم که نامم را صدا کند

درخواست حذف اطلاعات

صداي باز و بسته شدن در و بعد از آن صداي قدم هایی که به سرعت برداشته میشود و پله ها را طی میکند تا از ساختمان خارج شود . سپس سکوت . دقایقی میگذرد و بعد صداي مرد همسایه که با همسایه ای دیگر احوال پرسی می کند . صداي کودکی که پشت سر هم مادرش صدا میزند و وقتی جو نمی رد صداي ضربه هایی که با شدت به در کوبیده میشود و بعد صداي فریاد مادر و دوباره سکوت. نه ، سکوت نه ، صداي بوق ماشین ها ،صداي جاروبرقی همسایه ، صداي چند کلاغ و صداي چکه ی آب نمیگذارند سکوت برقرار شود .منبع: http://dour-oftadeh. /

ص آشنا میخواهم که نامم را صدا کند

درخواست حذف اطلاعات

صداي باز و بسته شدن در و بعد از آن صداي قدم هایی که به سرعت برداشته میشود و پله ها را طی میکند تا از ساختمان خارج شود . سپس سکوت . دقایقی میگذرد و بعد صداي مرد همسایه که با همسایه ای دیگر احوال پرسی می کند . صداي کودکی که پشت سر هم مادرش صدا میزند و وقتی جو نمیگیرد صداي ضربه هایی که با شدت به در کوبیده میشود و بعد صداي فریاد مادر و دوباره سکوت. نه ، سکوت نه ، صداي بوق ماشین ها ،صداي جاروبرقی همسایه ، صداي چند کلاغ و صداي چکه ی آب نمیگذارند سکوت برقرار شود .منبع: http://dour-oftadeh. /

همه....

درخواست حذف اطلاعات

همه به تنهاییم طعنه می زنند حتی سایه ام! باز هم سکوت میکنم همه شخصیتم را زیر سوال میبرند حتی خودم! باز هم سکوت میکنم همه مرا مورد تمس .. و تحقیر قرار میدهند؛ حتی تو! باز هم سکوت میکنم همه مرا دیوانه یاد میکنند حتی دوستانم ! باز هم سکوت میکنم همه از دستم خسته شده اند حتی خدا! باز هم سکوت میکنم آری ، سکوت میکنم زیرا سکوت فریاد من استمنبع: http://alirezajabbariorg. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دریا بی تو فقط سکوت است و سکوت ... سکوت را بشکن که در سکوت نگفتن حرف دلت، این موج ها انقد بر ام میکوبند تا در سکوت تو غروب کنم . فریاد بزن مرا تا دنیا ما را برای هم کنار طوفان و آرامش دریا به ساحل برساند . آزاده

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

در تمام هیاهوی زندگی ام سکوت فریاد می زند سکوت نه دلیل ندانستنم هست و نه نشانه ای برایم از ناشناخته ها! سکوت شاید تصویری از پایان خوش خیالی هاست پشت تمام تلاطم بودنم سکوت زندگی می کند سکوت جسمم را روح می خواند و روح را جسمم!! و در نهایت به تمامش یک روز پایان می دهد سکوت غم نیست! شادی نیست! سکوت معنا و بی معنایی، نیست! سکوت همان سخنیست که ازش آموختم "سرنوشت هر چیز و هر همانند گلیست که در بهار رویید و جایی در پاییز پایان یافت" پایانی به تمام معنا!

من نیز سکوت می کنم

درخواست حذف اطلاعات

من نیز سکوت می کنم با عشقی که در دلم نهفته ام می شنوی نه ؟ سکوتم را که چه سان فریاد می کند عشقم بسیارند ، آنان کهعشق را با سکوت بیان می کنند ولی عاشقی نیست که چون من سکوت کند عزیز نسین مترجم : مجتبی ارس

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دریا بی تو فقط سکوت است و سکوت ... سکوت را بشکن که در سکوت نگفتن حرف دلت، این موج ها انقد بر ام میکوبند تا در سکوت تو غروب کنم . فریاد بزن مرا تا دنیا ما را برای هم کنار طوفان و آرامش دریا به ساحل برساند . آزادهمنبع: http://sareghalb. /

ناگفتنی ها ....

درخواست حذف اطلاعات

چرا همیشه گفته میشود . . .«« سکوت نشانه ی رضایت است »» چرا نمی گویند :نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سنگینی رفتار افراد است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی دلی ش ته است که ، نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر، صداي ش ته شدنش را نامحرمان متوجه شوند . . . !!! پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست . . . "سکوت سرشار از ناگفتنی هاست..."منبع: http://erahbar. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

از تو سکوت مانده و از من صداي توچیزی بگو که من بنویسم به جای توحرفی که خالی ام کند از سالها سکوتحسی که باز پر کندم از هوای تواین روزها عجیب دلم تنگ رفتن استتا صبح راه می روم پا به پای تودر خواب حرف می زنم و گریه می کنمبیدار می کنند مرا دستهای توهی شعر می نویسم و دلتنگ میشومحس میکنم کنارمی و آه جای تواین شعر را رها کن و نشنیده ام ب ربگذار در سکوت بمیرم برای تومنبع: http://roudki. /

رمان سکوت شیشه ای

درخواست حذف اطلاعات

کتاب سکوت شیشه ای رمان رمان سکوت شیشه ای سکوت شیشه ای رمان شیشه ای رمان سکوت ادامه مطلب

موسیقی پنهان پشت عشق

درخواست حذف اطلاعات

یک روز از عشق یک آهنگ می سازم یک موسیقی عاشقانه که اول هایش صداي گونه های سرخ می آید، صداي خنده های ریز و دلبرانه ، صداي برق نگاه می آید. جلوتر ریتم را کمی تند تر می کنم، صداي خنده ها را بلندتر می کنم، بی محاباتر، بی پرواتر. ریتم را مثل صداي بازی کودکی قلقلک می دهم، از آن دیوانه بازی های مس ه در می آورم که شاید یکی اش گذاشتن صداي عباس قادری ، حامد پهلان یا هر چیز خنده آور دیگری ته ریتم باشد، ریتم را به اوج می رسانم، صداي یدن پخش می کنم، ریتم آغوش اضافه می کنم، به آکورد صداي طپش قلب اضافه میکنم، درست جایی که دستهایش را گرفته ای. اینجا را نقطه اوج آهنگم قرار می دهم ، بعد ناگهان، کات.... سکوت... ادامه آهنگ فقط سکوت.... هر از گاهی بی آنکه شنونده بفهمد، صداي آهسته خش خشی، هق هقی، قدم های خسته ای در انتهای پاییز ، ولی سکوت.. ادامه این ترک را فقط با سکوت ادامه داری پر میکنم که تا هرجا بخواهی ادام

ماه عسل

درخواست حذف اطلاعات

توی خواب تاریک تو این بی .. یتو رویای خوب شبای منیهوای منو داری و می کشم نفس عطرتو چون هوای منیتو ماه عسل شهد عاشق شدنبه کام دل بی بهای منیهمه اش با خودم از تو حرف می زنمتو بیت و تو شعر و ندای منیصداي سروری به شبهای غمتو اوج سکوت و صداي منیبه زخم مرهم و به چشمم تو نور تو درمان درد و شفای منیندیدم لبم جز تو اسمی بگهتو نام و تو عهد وفای منیتو سرمای تقدیر تو گرمای من تو حمد و ثنا و دعای منیرضا آبپاک (ر.سکوت)منبع: http://rezaabpak. .. /

صدا ( مریم )

درخواست حذف اطلاعات

وقتی از مدرسه تعطیل می شوم انگار به زمان واقعی برمی گردم انگار حواسم به کار می افتد تازه خستگی را احساس می کنم توی راه سرم را به شیشه ی ماشین تکیه می دهم ، حتی نای حرف زدن هم ندارم نگاهم درخت ها را می نوشد مثل نوشدارویی به گاه هر کدامشان میلی به بودن و زیستن در من می انگیزند صداها را دوست ندارم صداي بوق های اعتراض صداي بچه های دست فروش که زندگی را می فروشند تا زنده بمانند به خانه می رسیم ، من و همسرم اینجا سکوت غول آسا برسرمان آوار می شود ، غربتم دوباره رنگ می گیرد اینجا ص نیست ، اینجا دوست دارم ص باشد منبع: http://zanam. /

سکوت...

درخواست حذف اطلاعات

سکوت، سرشار از سخنان ناگفته هاست از حرکات ناکرده اعتراف به عشق های نهان و شگفتی های بر زبان نیامده در این سکوت حقیقت ما نهفته است حقیقت تو و من

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از تو سکوت مانده و از من، صداي توچیزی بگو که من بنویسم به جای تو حرفی که خالی ام کند از روزهای سکوتحسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تو این روزها عجیب دلم تنگِ رفتن استتا صبح راه می روم و پا به پای تو در خواب حرف می زنم و گریه می کنمبیدار می کنند مرا دستهای تو هی شعر می نویسم و دلتنگ می شومحس می کنم کنارَمی و آه جای تو این شعر را رها کن و نشنیده ام بگیر بگذار در سکوت بمیرم برای تو (#me) ×+حالم گرفته س دوباره فردا آزمون داریم. از این وضیت خسته شدم... باید یه تصمیماتی بگیرم →منبع: http://bemoonkenaram. /

راز

درخواست حذف اطلاعات

باور کن باور کن این بار اگر زبان بگشایی ی از شنیدن آزرده نخواهد شد این بار اگر صدايت بیاید بلبل ها برای شنیدنش ت میشوند باور کن این بار همه منتظرند تا واژه ها با صدايت معنی پیدا کنند حرف بزن ببین پاییز دیگر مهری ندارد اگر تو هم مهرت را دریغ کنی وای بر ما، ببین بهار نیست اگر سکوت کنی تنها ص که می آید صداي خش خش بهارانی ست که زیر بار این بی مهری خورد میشوند سکوت نکن نترس این بار صدايت بلند تر از کلاغان است بگو بغض این آسمان گرفته را بشکن از بهار بگو و از باران و از هر چیز که دوست داری حتی از مرگ این صداي توست که کلمات را معنای زیبا می دهد باور کن این بار اگر سکوت کنی زمستان سختی می آید

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

#از تو سکوت مانده و از من،صداي تو چیزی بگو که من بنویسم به جای تو حرفی که خالی ام کند از سال ها سکوت حسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تو این روزها عجیب دلم تنگِ رفتن است تا صبح راه می روم و پا به پای تو... در خواب...حرف می زنم و گریه می کنم بیدار می کنند مرا دستهای تو هی شعر می نویسم و دلتنگ می شوم حس می کنم و کنارَمی و آه...جای تو.... این شعر را رها کن و نشنیده ام بگیر بگذار در سکوت بمیرم منبع: http://baharekhazan9568. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگم... خسته ام... دلم سکوت و ارامش می خواد...  من تنهایی رو دوست دارم... دوست دارم ساعاتی تنها باشم و در سکوت و خلوت به سر ببرم... الانم از اون وقتاییه که سکوت و ارامش دلم می خواد... دراز بکشم و موسیقی گوش بدم. هیچ کاری نکنم... 

شب همیشه سنگینه...

درخواست حذف اطلاعات

نوشته دوم.این مطلب رو تقدیم می کنم به ی که عنوان مطلبو برام ارسال کرد. به نام ی که شب را مایه آرامش قرار داد. چشم هایت را ببند. بگذار برای چند ثانیه هم که شده آرامش تاریکی را حس کنی... بگذار برای چند ثانیه همه به سوی نور بروند و تو در آرامش تاریکی نظاره گرشان باش. حرف نزن ، برای چند ثانیه هم که شده ت باش فقط گوش کن... باور کن گاهی صداي سکوت هم لذت بخش است! سخت است نه؟ هیاهوی روز نمی گذارد تا در آرامش به صداي دلنشین سکوت تاریکی گوش کنی و یا شاید آنقدر به نور و هیاهو هایی که در پی دارد وابسته شده ای که نمی خواهی آرامش و سکوت تاریکی را حس کنی. شاید نیاز داری، همه جا تاریک و ت شود تا آرامش و لذت سکوت را آنطور که می گویم حس کنی. شاید برای پیدا آرامش به دنبال جایی می روی که نامش شب است و شب چه دلنشین است... و من چه دور مانده ام از این لذت دلنشین. شاید به خاطر دور بودن طولانی مدت

سکوت از همه چیز مناسب تر است .

درخواست حذف اطلاعات

وقتی حرفت را نمی توانی بفهمانی سکوت کن . یا تو نمی دانی یا آنها نمی دانند . یا تو نمی توانی درست بگویی یا آنها نمی خواهند درست بفهمند . یا تو فکر می کنی می دانی یا آنها فکر می کنند که زیادی می دانی .  در هر صورت سکوت تو بهتر است . سکوت کن . . .

یک دقیقه سکوت

درخواست حذف اطلاعات

یک دقیقه سکوتبه خاطر شبهایی که با اندوه سپری کردیم!یه خاطر قلبی کهزیر پای انی که دوستشان داشتیم له شد!به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند!یک دقیقه سکوتبه احترام انی که شادی خود را با ناراحت مان به دست آوردند!به خاطر صداقت که این روزها وجودی فراموش شده است!به خاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید!یک دقیقه سکوتبه خاطر حرفهای نگفته!برای احساسی که همواره نادیده گرفته می شد !یک دقیقه سکوتبه احترام قلبهایی که از سنگند!و یک دقیقه سکوت.....برای زند منبع: http://javad-takotanha. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

fafa از تو سکوت مانده و از من، صداي توچیزی بگو که من بنویسم به جای توحرفی که خالی ام کند از روزهای سکوت حسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تواین روزها عجیب دلم تنگِ رفتن است تا صبح راه می روم و پا به پای تودر خواب حرف می زنم و گریه می کنمبیدار می کنند مرا دستهای توهی شعر می نویسم و دلتنگ می شومحس می کنم کنارَمی و آه جای تواین شعر را رها کن و نشنیده ام بگیربگذار در سکوت بمیرم برای تومنبع: http://koohedard. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

این بار سکوت و دیگر هیچ شاید اگر او در پاسخت سکوت می کرد ، هرگز دروغ را در چهره معصومت باور نمی اما حیف که باز هم چینی ترک خورده باورم ش ت ! بگو ....... بگو که اشتباه دیده ام!  

بخشنده ی نیستی، هستی؟

درخواست حذف اطلاعات

سکوت می کنم. ادعایی ندارم. نه حرف زدن بلدم. نه نوشتن.. نه حتی تحلیل که لازم باشه بیانش کنم..سکوت می کنم. حرف زدن و هرچیزی که ردی از "هست" توش باشه عمیقاً بی فایده ست..و گاهاً دردآورسکوت می کنم.

ناگفتنی ها ....

درخواست حذف اطلاعات

چرا همیشه گفته میشود . . .«« سکوت نشانه ی رضایت است »» چرا نمی گویند :نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سن نی رفتار افراد است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی دلی ش ته است که ، نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر، صداي ش ته شدنش را نامحرمان متوجه شوند . . . !!! پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست . . . "سکوت سرشار از ناگفتنی هاست..."منبع: http://erahbar. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

روبروی پنجره نسشته ام و به نوری که از میان می تابد چشم دوختم. سکوت، آفتاب و صداي پرندگانی که از دور شنیده می شود... گاهی اوقات نیاز نیست خیلی بدانیم خیلی بخوانیم خیلی تلاش کنیم گاهی اوقات فقط کافیست گوشه ای بنشینیم و سکوت کنیم و نظاره کنیم خودمان را افکارمان را و هستی را. زند تلاش بی وقفه نیست. بودا در سکوت زیر درختی به نیروانا رسید. گاهی کافیست فقط دست از کار و تلاش برداریم و نظا ره گر خودمان و اطرافمان باشیم ... نه کار کنیم نه بخوانیم نه برویم و نه بنویسیم!منبع: http://beytoteh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من سکوت کرده ام! نبین با تو مثل وروه جادو هی حرف می زنم هی حرف می زنم هی حرف می زنم هی گریه می کنم هی غر می زنم... کمی این طرف تر با تو که حرف نمی زنم فقط سکوت کرده ام!... سکوت پدرِ آدم را در می آورد!... مهدیه لطیفی حال من ومهدیه همیشه یه جوره.منبع: http://post-khaneh. /

چرا تنها گریز پا بودن را می آموزید؟

درخواست حذف اطلاعات

زیاده خواهید .. به یک سکوت .. به یک نیمکت در پارک .. به یک هندزفری مشترک .. و باز هم به یک سکوت راضی نمی شوید. نا دان اید .. یک سکوت .. یک فنجان قهوه تو تاریکی کافه .. حرف زدن با حرکت و باز هم سکوت را نمی فهمید. چرا نمی گذارید بتوان باهاتان زندگی کرد؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ چرا نمیگذرید نگاه ها و قدم ها و انگشتان با هم دیگر حرف بزنند؟ چرا به افسار می کشید؟ چرا فقط از زندگی هایتان گریزپا بودن را می آموزید؟

الاغ اندر اندر !

درخواست حذف اطلاعات

یک سالن بزرگ جهت امتحان دادن صندلی هایی که مرتب و به ردیف چیده شده ما در ردیف کنار دیوار هستیم صندلی مراقب ردیفمون با من یک صندلی فاصله داره امتحان های تحلیلی و گسسته که نیاز به سکوت، تمرکز و آرامش داره... آقای ی دبیر دیفرانسیل در جایگاه مراقب ردیف سکوت محض از همه جا صداي آواز خوندن زیر لب آقای ی که سکوت رو میشکنه... سوالات سخت ریاضیات گسسته صداي آواز آقای ی... من عصبانی.... آقای ی در حال راه رفتن سویی قای ی که با هر بار رد شدن به من میخوره... من در حال جنون... بعد امتحان هم رفته بودیم قرص ویتامون هامونو از رو میز دارو میخوردیم، آمده با نهایت تاسف میگه قرص مصرف میکنید؟؟ ؟ :/

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

تمام سکوتها پایان می یابند . همهمه بر پا میشود . اگر روزی چنین شد بدانید یک نفر رفت یک نفر که تمام عمرش سکوت بود. با سکوت حرف میزد ، رویا می بافت و صحنه ای می دید و شوخی میکرد. دنیایش عمیق بود . همین بود که رفت .منبع: http://minuszero. /

شب ها

درخواست حذف اطلاعات

شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی آوای تو می خواندم از لایتناهی آوای تو می آردم از شوق به پرواز شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی امواج نوای تو به من می رسد از دور دریایی و من تشنه مهر تو چو ماهی وین شعله که با هر نفسم می جهد از جان خوش می دهد از گرمی این شوق گواهی دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست من سرخوشم از لذت این چشم به راهی ای عشق تو را دارم و دارای جهانم همواره تویی هرچه تو گویی و تو خواهی فریدون مشیریمنبع: http://hamidmasumi. .. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

من سکوت خویش را گم کرده ام ل در این هیاهو گم شدم من که خود افسانه می پرداختم عاقبت افسانه مردم شدم ای سکوت ای مادر فریاد ها ساز جانم از تو پر آوازه بود تا در آغوش تو ، راهی داشتم چون کهنه شعرم تازه بود در پناهت برگ و بار من شکفت تو مرا بردی به شهر یاد ها من ندیدم خوشتر از جادوی تو ای سکوت ای مادر فریاد ها گم شدم در این هیاهو گم شدم تو کجایی تا بگیری داد من گر سکوت خویش را می داشتم زندگی پر بود از فریاد من فریدون مشیریمنبع: http://paeezejalal. /

هیچ :)

درخواست حذف اطلاعات

سکوت کن هنگامی که نمی دانی چه بگویی، چه پاسخی دهی. گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است که در لحظه تو را سبک می کند. یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند. دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون می خورد. سکوت را تجربه کن تا ذهنت با قلبت م کند و تصمیمی درست ب رد. یک وقتهایی سکوت پاسخ همه دردهاست. منبع: http://mano-delkhoshiam. /

سکوت نکن

درخواست حذف اطلاعات

سکوت نکن که می شکنم آمده ام بشنوم غزل عشق را وتو چه زیبا می خوانی مرا اگر بشکنی سکوتت را.........../

سکوت همیشه نشانه رضا نیست ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی سکوت میکنی

سکوت همیشه نشانه رضا نیست ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی سکوت میکنی

فریاد

درخواست حذف اطلاعات

امشب وقتی قلبم باز هم تحت فشار قرار گرفت نمی دانستم فریاد بزنم یا در خود بریزم پیام داده بود فریاد ما همان سکوت است، تو از سکوت ما بشنو باید از سکوتش می شنیدم رنج های تاریخ کشورم را نمی دانم تکلیف من چه خواهد بود سکوت... فریاد... ادامه مطلب

سکوت ذهن

درخواست حذف اطلاعات

سکوت کمیت های بیشماری دارد. سکوت میان صداها، سکوت میان نت ها و سکوت گسترنده در فاصله دو .. شه از جمله آنهاست. سکوت شگرف، سکوت آرام ونافذی است که در شامگاه در د .. ده فرا می رسد، سکوتی هست که شما در پی پارس سگ ها در دور دست ها یا به دنبال سوت ترن به هنگامی که از شیب تندی بالا می رود احساس می کنید، سکوت خانه ای که در آن همه به خواب فرو رفته اندو تاکید شگرفش به هنگامی که در نیمه شب از خواب برمی خیزید و به صداي ناله بوف در دره گوش فرا می دهید، هست و سکوتی که پیش ازپاسخ گفتن جفت بوف احساس می شود. سکوت خانه کهنه متروک و سکوت کوهساران، سکوت میان دو انسان هنگامی که هردو یک چیزدیده اند، یک چیز شنیده اند ویک چیز عمل کرده اند. سکوت همچنین سکوت ذهنی است که هرگز در تماس با هیچ ص .. ، هیچ .. شه ای و یا هیچ تجربه ای نیست، چنین سکوتی است که معصوم وبی پایان است. هنگامی که چنین سکوتی ذهن را فرامی گیرد، در

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلاااااااااااااام شبتون بخیر باشههههه الان یه هندونه زدم تو رگ ، اصن سیستم بدنم ری استارت شد دو سه روز کلی جوش دون بر و بچمو خوردم ولی شکرخدا بلا ه امشب یده شد .دون پارس آخه بهشون میدم و بعد دخی مرغیمم تولک هس دلم جوششو میزنه انرژی میخواد کلی قور شده بچم امروز وقتی رفتم توی حیاط تا جوجوهامو بیرون از لونشون م یه پر و بالی بزنن و از آفتاب لذت ببرن با خودم یه دونه کیک و یه فرش برداشتم موقع پائین اومدن از پله های حیاط از درخت گل همسایمون یه مشت گل کندم و رفتم جوجوهامو بیرون و گلا رو روی پام ریختم رنگ صورتیه گلا یه حسی بهم میده اصن الکی نیشم تا بناگوش باز میشه دیگه وقتی جوجوهامم سر و کله هم میپرن و ادا اصول درمیارن کلی میخندم با خودم از دستشون یعنی اگه اون در توری جلو راه پله های حیاط نبودا اینا همش حمله ور میشدن به سمت بالا توی ساختمون راستی اینم از ریحونام با اینکه زیاد بهشون نرسیدم ولی