رسانه
رسانه

طراقی کرد :: جستجوعلیکانلو

درخواست حذف اطلاعات

روستای طراقي کرد که نام اصلی آن علیکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقي یا علیکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر است ومسیری که از بجنورد تا روستای علیکانلو است ملقب است به کمر بند بجنورد منبع: http://rrtzrt. /

علیکانلو

درخواست حذف اطلاعات

روستای طراقي کرد که نام اصلی آن علیکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقي یا علیکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر سبز است ومسیری که از بجنورد تا روستای علیکانلو است ملقب است به کمر بند سبز بجنورد منبع: http://rrtzrt. /