رسانه
رسانه

علیکانلو :: جستجوعلیکانلو

درخواست حذف اطلاعات

روستای طراقی کرد که نام اصلی آن عليکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقی یا عليکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر است ومسیری که از بجنورد تا روستای عليکانلو است ملقب است به کمر بند بجنورد منبع: http://rrtzrt. /

علیکانلو

درخواست حذف اطلاعات

روستای طراقی کرد که نام اصلی آن عليکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقی یا عليکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر سبز است ومسیری که از بجنورد تا روستای عليکانلو است ملقب است به کمر بند سبز بجنورد منبع: http://rrtzrt. /