رسانه
رسانه

مقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست :: جستجومقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

مقصدماهيئتي ها اربعين داني کجاست؟ یک سلام اول نجف،حرکت، پیاده_کربلا_ست! ازستون یک شودطی بااجازه ازعلی تا ستون آ مقصد،که روضه قتلگاست صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله

ای باد ، از آن بهار خبر ده که تا کجاست

درخواست حذف اطلاعات

ای باد ، از آن بهار خبر ده که تا کجاست یده زان نگار خبر ده که تا کجاستگر هیچ در رهی گذرانش رسیده اییک ره از آن سوار خبر ده که تا کجاستمن همچو گل بسوختم از آفتاب غمآن سرو سایه دار خبر ده که تا کجاستمن ز آب دیده شربت غم نوش می کنمآن لعل خوشگوار خبر ده که تا کجاستخونم ز غم چو نافه بماند اندرون پوستآن زلف مشکبار خبر ده که تا کجاستجانم چو سرمه سوده شد از سنگ آرزوآن چشم پر خمار خبر ده که تا کجاستای پیک تیز رو برو ، آن یار را بپرسکز من برفت یار ، خبر ده که تا کجاستای مرغ نامه بر ، پر تو گر نوشته شدباز آی زینهار خبر ده که تا کجاستخسرو که این حدیث ز یاری شنیده ایبر پر ، وزان دیار خبر ده که تا کجاست خسرو دهلوی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاستو آنک سوگند خورم جز به سر او نخورمو آنک سوگند به ام اش ت کجاستو آنک جان ها به سحر نعره نند از اوو آنک ما را غمش از جای ببرده ست کجاستجان جان ست وگر جای ندارد چه عجباین که جا می طلبد در تن ما هست کجاستغمزه چشم بهانه ست و زان سو هوسی ستو آنک او در پس غمزه ست دل خست کجاست روشن دل بست و خیالات نمودو آنک در چنین دل بست کجاستعقل تا مست نشد چون و چرا پست نشدو آنک او مست شد از چون و چرا رست کجاستمنبع: http://farahi41. /

ای نسیم سحر

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاستمنزل آن مه عاشق کش عیار کجاستشب تار است و ره وادی ایمن در پیشآتش طور کجا موعد دیدار کجاستهر که آمد به جهان نقش دارددر ابات بگویید که هشیار کجاستآن است اهل بشارت که اشارت داندنکته ها هست بسی محرم اسرار کجاستهر سر موی مرا با تو هزاران کار استما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاستبازپرسید ز گیسوی شکن در شکنشکاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستعقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کودل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاستساقی و مطرب و می جمله مهیاستولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاستحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنجفکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

مقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

مقصدماهيئتي ها اربعين داني کجاست؟ یک سلام اول نجف،حرکت، پیاده_کربلا_ست! ازستون یک شودطی بااجازه ازعلی تا ستون آ مقصد،که روضه قتلگاست صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله

درسوگ آقای تر ..

درخواست حذف اطلاعات

آن .. که بود یار وفادارمان کجاست آن .. که بود مونس وغمخوارمان کجاست حاجی عطاء تر .. مهربان رخت ازجهان ببست چنین یارمان کجاست ماه رجب برفت که ماه علی بود او نیک بود و ببین را همان کجاست لبخندبه لب داشت اوهمیشه، هرزمان آن مرد باطراوت و شادابمان کجاست خالی است جای اوهمه جا در کنار ما او رفت در جنان و دیدارمان کجاست هستیم ماهمیشه بیادش دراین زمان درفکرباش شهاب سرانجام مان کجاست بر روح او تو بخوان حمد و سوره ای او شاد می شود تو ببین کارمان کجاستمنبع: http://shahabzavareie. .. /

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش دارد در ابات بگویید که هشیار کجاست آن است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست بازپرسید ز سوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاستمنبع: http://aliaf1374. /

افشین افشون

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل ان مه عاشق کش عیار کجاستشب تار است و ره وادی ایمن در پیشآتش طور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش .. .. دارددر .. ابات بگویید که هشیار کجاستآن .. است اهل بشارت که اشارت داندنکته ها هست بسی محرم اسرار کجاستهر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاستعقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل زما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنشکه این دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنجفکر معقول بفرما گل بی خار گجاستمنبع: http://afshinafshon9866. .. /

خواجه شمس الدین محمد حافظ .. (ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟)

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش .. .. دارد در .. ابات بگویید که هشیار کجاست آن .. است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست منبع: http://mrk313. .. /

ماه

درخواست حذف اطلاعات

با توام ای ماه ،چشم و ابرویت کجاست ؟باد می آید به سویت، سویت ، کجاست؟ آن تبسّم های شیرین، آن نگاه آتشینآن همه نازک خیالی های ابرویت ،کجاست؟ بعد از این ، در زیر بالم ، لانه دارد آسمانراستی ای آسمان ، خیل پرستویت کجاست؟ ناگهان در کوچه های دل ، ی فریاد زدوعده گاه دوستی ، انفاس شب بویت ،کجاست؟ زخم دارم ، بی شمار از دوستانی ، ناشکیبای رفیق مانده در دل، نوشدارویت ،کجاست؟ گفتم امشب تا سحر ، خاموش باشم، ماه گفتذکرلاحول و لایت ، بانگ هوهو یت ،کجاست؟ #سیمین_بهبهانیمنبع: http://rwriter. /

مهربان یار ماه من ....

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مَه عاشق کُش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش .. .. دارد در .. ابات بگویید که هشیار کجاست؟ آن .. است اهل بشارت که اشارت داند نکته هاست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مُطری و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟ + در این سرمای بی حد ،دلتنگ آغوش .. دادی ات هستم ...منبع: http://ashkemarg. .. /

کیستم

درخواست حذف اطلاعات

اگر درختم ...... کجاست ، لانه ی کلاغی پیر ....... بر شاخسارم ...... اگر ابرم ....... کجاست ، قطره ای باران....... از من ...... بر تن خشک گلبرگی ....... اگر بادم...... کجاست ، از من نسیمی ملایم....... بر رخسار شبنمی ....... در صبح زیبایی ....... اگر رودم ...... کجاست ، بانگ و جوشم ........ ناله و وشم ...... اگر دریایم....... کجاست ، کف آلوده مواجم ...... که بر ساحل بپاشم ....... ***** کیستم من ؟...... چیستم من ؟...... فتاده ام....... بسان ص ه ای شاید..... ت وبی روح ..... در دامان کوهی ..... به امید فرهادی ...... تا بر من پتک زند...... به عشق شیرینی...... بهرام ی

به مناسبت اربعین حسینی متن نوحه دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا را برای شما قر

درخواست حذف اطلاعات

دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا .. بابایم کجاست .. بابایم کجاست دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا .. بابایم کجاست .. بابایم کجاست من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا .. بابایم کجاست .. بابایم کجاست لطفا برای ادامه نوحه بر روی .. حسین .. که در پایین آمده است کلیک کنیدمنبع: http://shahedmazhabi. .. /

غزلی از حافظ

درخواست حذف اطلاعات

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش دارد در ابات بگویید که هشیار کجاست؟ آن است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست؟ بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد؟ آن سلسلۀ مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ! از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟

بس است قصه شنیدن ،کجاست جای رسیدن ؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

اینم متن ترانه ی دنگ شو که ملت دارند سرچ می کنند ! گذاشتم که راحت دسترسی داشته باشید بهش ... توی این دنیا ظاهرا جای رسیدن نیست ... وقتی میمریم ، می رسیم ... در این تلاطم بودن، به پای لحظه دویدن کجاست جای رسیدن؟ کجاست جای رسیدن؟ کجاست منزل لیلی؟ کجاست راحت مجنون؟ بس است قصه شنیدن... کجاست جای رسیدن؟ در این سیاهه شبها ش ته واژه به لبها خدای شعر دمیدن! کجاست جای رسیدن؟ ا ز این دیار فراری، از آن قرار گریزان ش ت پای رمیدن، کجاست جای رسیدن؟ به بغض اسم تو خون شد ز زخم بوسه ب برای بوسه چشیدن کجاست جای رسیدن؟ به راه روشن و پاکت، تنم نشست به خاکت نگو کم است خزیدن، کجاست جای رسیدن؟  

سر آقا سید کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

سر آقا سید در طول عمرش تنها دوبار بر سر زبان‌ها افتاده و ما نیز در این مقاله سعی داریم آن را بیشتر بشناسیم. سر آقا سید کجاست؟

/ فرزندت کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

این روزها که کمپین «فرزندت کجاست؟» در فضای مجازی سر و صدا کرده، شاید بد نباشد از مادران و پدرانی یاد کنیم که پس از سال ها متوجه شدند فرزندشان کجاست!

پاسخ نیرو به کمپین «فرزندت کجاست؟»

درخواست حذف اطلاعات

نیرو در پاسخ به کمپین فرزندت کجاست شرایط تحصیلی و شغلی دو فرزند دختر و پسر خود را تشریح کرد و گفت: شاید بد نباشد در کنار کمپین «فرزندت کجاست» از برخی - یک یا دوتابعیتی - هم پرسیده شود که وطن ات و اخلاق ات کجاست؟

کجاست پیک صبا

درخواست حذف اطلاعات

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی کند کرمیقیاس و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمیبیا که قه من گر چه رهن میکده هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

بعد از رانندگی کجا ماشینم را پارک کنم؟

درخواست حذف اطلاعات

بعد از رانندگی کجا ماشینم را پارک کنم؟  هر مسافری سوالاتی دارد مانند این سوالات مسافران وقتی وارد شهر جدید میشوند چه سوالاتی میکنند؟هر تازه واردی که به سک شهری مسافرت می کند اولین جایی را که می خواهد بداند کجاست دستشویی تو هست دومین سوال این است کجا کله پاچه دارند یا قهوه حانه کجاست صبحانه بخورند سومین سوال رستوران و چهارمین سوال مهمانپذیر هتل کجاست و سوال بعدی کچای این شهر دیدن داره armin3d  com  بازارش کجاست قیمت زمین اینجا چقدره پارکینگ ماشین کجاست؟

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ای باد صبا آرامگه یار کجاست ؟                                            منزل آن مه عاشق کش وعیار کجاست؟           ما منتظر آن اشاره ایم که پر است از بشارت عشق         نکته بسیار هست در این بشارت،محرم اسرار کجاست؟                  کعبه دور است و ما پاهایمان تاول زده          حکم این است که کعبه غایب است وما باید رو کنیم          &nbs

درک کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

درک نامی است که با باری منفی در ذهن ما نقش بسته است. برخلاف اسمش، درک منطقه‌ای زیبا اما ناشناخته است. آیا می‌دانيد درک کجاست؟

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اره گفته بودی یکی هس که مثل من روانیه اره با دوستان هستم میدونی چرا ؟ خوبه که میدونی چرا با دوستام هستم ... ولی هستم یه تار موی سیمینم رو به کل دوستام نمیدم نمیدونم این سیمینم کجاست گلایه نمیکنم ولی خودش میگفت وقتی هم حرف نمیزدیم حرف همو میفهمیدیم نمیدونم مدتیه کجاست کجاست ؟ میدونه یه نفر (روانی ) کجاست ؟ اصلا ازش خبر داره از اوضاش البته نگران نباش من بهت میگم خوبه خوبمنبع: http://atretanat. /

کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم

درخواست حذف اطلاعات

 کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانشحافظ

گهواااره

درخواست حذف اطلاعات

این روزا، بیهوده تر از این نمی تونم باشم... + دلم تنگه برای گریه کجاست مادر کجاست گهواره ی من...

کجاست

درخواست حذف اطلاعات

دکمه اتمام همه چی کجاست؟من مسئولیت زدنشو قبول میکنم ،همه ی دردها تموم بشه،یک فاکتور ریست کلی

خداوند کجاست

درخواست حذف اطلاعات

آن خ که پرستیم کجاست آنکه در عالم هستی یکتاست این جهان آینه ای حق باشد هر کجا گر نگری او پیداست

به من بگو ببینم

درخواست حذف اطلاعات

نیمای خندوانه کجاست؟این بشر کجاست؟

همه مناجات من

درخواست حذف اطلاعات

درد کجاست؟ آنگه که یادت هم درمان است غم کجاست؟ دل به خی .. هم شادان استدر همهمه روزگار که شده تنور هر لبخندی سردبه رویای تو گرم و همه وجودم خندان استآسمان شهرم ابری و مهر پشت ابرها پنهان همه رخ عشق در تصور خورشید تو آشکار استزده ام به دریای زندگی به شوق مروارید دلدادگیدانستم که گنج عشق تو ئی که در وجودم پنهان است همه سوی سکوت و آوایی نشنیدم در این سرای عشق تو در دلم چون هدهد سخن گو برای سلیمان است دوست دارم را تکرار کنم در شب و روز هجرانکجاست بوسه و آغوشت که خانه دلم بی تو بر باد است؟ قبله کجاست؟ مهر و مسجد و کعبه و بت خانه کجاست؟عشق است که همه نشان من به تمنای مناجات استدوست دارم و گویم بی شمار در نزدیک و دورعشق این توئی که ز یزدانم همه حاجات است#ﺷﻌﺮ #شعر_سپید #عشق❤ #تورج #تورج عاطفمنبع: http://tourajatef. .. /

تو می بینی

درخواست حذف اطلاعات

گیج گیج می پرسم:مرز سکوت من تا کجا باید باشد¿¿¿ مرزی که مرا به آرامش و تو را به رضایت برساندخوب می داني که لبخند خود را به قیمت اخم تو نمی خواهماما می داني هم که نمی دانم مرز کجاستنشانم می دهی¿¿¿

هشدار عمارحکیم به مقامات اقلیم کردستان: چنان پشیمان خواهید شد که دیگر سودی برایت

درخواست حذف اطلاعات

کجاست آن وفا و انصاف، کجاست آن شراکت و برادری؟

مصیبت انسان در چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مصیبت انسان در غفلت است مصیبت در غفلت از خدای متعال است و کجایند و انها توبه نمی کنند و استغفار نمی کنند و به حرام ها می نگرند و به موسیقی گوش می دهند و خودشان را مانند .. ن کرده و راه می روند کجاست پوشش؟ کجاست حیا؟ کجاست ایمان؟ کجاست ترس از خداوند زمین و اسمان ها؟ وای بر تو اگر توبه نکنی و به سوی خدا برنگردی و وای بر تو اگر از .. انی نباشی که طلب بهشت خدا را می کنندمنبع: http://uploadnet. .. /

روی دیگر کمپین فرزندت کجاست/ چرا دختران مسئولان در خانه نشسته اند و کار نمی کنند

درخواست حذف اطلاعات

چالش فرزندم کجاست حتی اگر یک بازی باشد اما چند نکته دارد که هر کاری می کنم اساسا ان ها را نمی فهمم.

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست

درخواست حذف اطلاعات

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست صاحب عزای فاطمه آن بی نشان کجاست قربان اشک روز و شب چشم خسته ات مولا فدای مادر پهلو ش ته ات . . . شهادت حضرت فاطمه (س)رو پیشاپیش به همه مسلمانان و از همه مهم تر . اقا زمان(عج) تسلیت میگویم

مادر به کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

مادر به کجاست ؟ آیت عشق کجاست؟ آن مونس و همدم و مه و مهر کجاست؟ آن که کنارش آتشم خاموش است آن من و گلستان پر شعر کجاست #گیتی_رسائی

خواندنی-منهاج الرضا

درخواست حذف اطلاعات

وقتی می میریم، ما را به اسم صدا نمی کنند؛ و درباره ما می گویند: جسد کجاست؟ و بعد از غسل دادن می گویند: جنازه کجاست؟ و بعد از خاک سپاری می گویند: قبر میت کجاست؟ همه لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتیم، بعد از مرگ فراموش میشه مدیر، ، مسؤول، ، بازرس... پس فروتن و متواضع باشیم...نه مغرور و متکبر... به چی مینازیم؟؟؟؟؟!!!!!!! عارفی گفت: آنچه از سر گذشت؛ شد سرگذشت... حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت! تا که خواستیم یک «دو روزی» فکر کنیم... بر در خانه نوشتند؛ درگذشت..

تله ک ن کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

کدام  تله ک ن  رامسر  یا  لاهیجان؟ لاهیجان کجاست؟ چگونه از است لاهیجان به بام سبزش برویم؟  لطفا  خواهشا  یک  جوری  بگو  که  راحت  بریم  خیلی  ها  از  مسافران  نوروزی  می  ایند  به  گیلان  و  نمی  دانند  از  کجا  به  بام  سبز  بروندو  بگو  خوب -  خوب انها  از  این  و  ان  سوال  می  کنند  پس  باید  دقیق  ادرس  داد که  گم  نشوند.  وقتی  به  شهر  لاهیجان  می  ایید  از  هز مسی  بپرسید  شیزانکوه  کجاست  به  شما  نشان  میده  چون  میشه  دید  بالای  همان  کوه

ساحل کجاست؟

درخواست حذف اطلاعات

ناخدا! دریا وشان است ساحل کو؟ کجاست؟کشتیِ ما دستِ طوفان است  ساحل کو؟ کجاست؟راهِ ما را بسته است از هر طرف کوهِ یخیدورِ کشتی راهبندان است ساحل کو؟ کجاست؟بادبان را بادهای ناموافق می درَندشش جهت بادِ پریشان است ساحل کو؟ کجاست؟سرنوشتِ اهلِ کشتی هیچ جز ساحل نبودناخدا! دستِ تو سُکّان است ساحل کو؟ کجاست؟خواب دیدم هر که چون من شد بر این کشتی سوار گفت کز کارش پشیمان است ساحل کو؟ کجاست؟بارها گفتی که بالا رفتن از دیوارِ موجتا کنارِ ساحل آسان است ساحل کو؟ کجاست؟آب می ریزد به کشتی ناخدا کاری وضعِ ما در اوجِ بحران است ساحل کو؟ کجاست؟این جهانِ فتنه جز دریایِ طوفان جوش نیستکشتیِ ما خاکِ ایران است ساحل کو؟ کجاست؟#غلامعباس_سعیدیhttps://telegram.me/saeedigholamabbas

پُل...

درخواست حذف اطلاعات

مرزهای دنیایم را، هزاران هزار بار گشته ام... پس کجاست؟! کجاست آن پُلی که بتواند دنیای مرا، به دنیای تو وصل کند؟!

اینجا کجاست

درخواست حذف اطلاعات

ساخت داستانی اینجا کجاست با محوریت دفاع مقدس در شهرستان سیمرغ آغاز شد.