رسانه
رسانه

منی باب 7 آیه ی 7تا11 :: جستجومنی باب 7 آیه ی 7تا11

درخواست حذف اطلاعات

متي باب ۷ آيه ۷ تا ۱۱ ۷ بخواهيد، به شما داده خواهد شد. بجوئيد، پيدا خواهيد کرد. بکوبيد، در به رويتان باز خواهد شد. ۸ چون هر که بخواهد بدست مي آورد و هر که بجويد پيدا مي کند و هر که بکوبد در برويش باز مي شود. ۹ آيا .. ي در ميان شما هست که وقتي پسرش از او نان بخواهد سنگي به او بدهد؟ ۱۰ و يا وقتي ماهي مي خواهد ماري در دستش بگذارد؟ ۱۱ پس اگر شما که انسانهاي گنا .. اري هستيد مي دانيد چگونه بايد چيزهاي خوب را به فرزندان خود بدهيد چقدر بيشتر بايد مطمئن باشيد که پدر آسماني شما چيزهاي نيکو را به آناني که از او تقاضا مي کنند عطا خواهد فرمود. منبع: http://farzad11114. .. /

طرح واره درمانی ( .. شفیعی فرد)

درخواست حذف اطلاعات

طرح واره درماني ( .. شفيعي فرد) والدين اکثرا يا شتاب دهنده هستند و يا بازدارنده که در هردو نيازهاي تحولي کودک ناکام ميماند و نتيجه اين دو سبک تربيتي شکل گيري ساختارهاي شناختي و عاطفي عميقي بنام طرح واره هستند. در حاليکه والدين آگاه ناکامي بهينه را بر کودک وارد ميکنند و سبک تسهيل گر دارند طرح واره ها ساختارهاي عميق شناختي و عاطفي هستند که در پاسخ به ناکام ماندن نيازهاي تحولي کودک شکل گرفتند اين طرح واره ها : ۱-پايدارند ، تغيير نميکنند اما قابل تعديل هستند ۲-طرح واره ها جبري به فرد تحميل شده اند و انتخاب هشيارانه فرد نيست اين طرح واره ها ميتونن شدت و ضعف داشته باشند.نوع طرح واره و شدت طرح واره به گذشته تحولي ما بستگي دارد. در طرح واره درماني .. اني مدنظر هستند که شدت طرح واره بالاست و در نتيجه نشان دهنده اين است که شدت وخامت تجربه هاي کودکي بالاست. اين طرح واره ها وقتي

طرح واره درمانی ( شفیعی فرد)

درخواست حذف اطلاعات

طرح واره درماني ( شفيعي فرد) والدين اکثرا يا شتاب دهنده هستند و يا بازدارنده که در هردو نيازهاي تحولي کودک ناکام ميماند و نتيجه اين دو سبک تربيتي شکل گيري ساختارهاي شناختي و عاطفي عميقي بنام طرح واره هستند. در حاليکه والدين آگاه ناکامي بهينه را بر کودک وارد ميکنند و سبک تسهيل گر دارند طرح واره ها ساختارهاي عميق شناختي و عاطفي هستند که در پاسخ به ناکام ماندن نيازهاي تحولي کودک شکل گرفتند اين طرح واره ها : ۱-پايدارند ، تغيير نميکنند اما قابل تعديل هستند ۲-طرح واره ها جبري به فرد تحميل شده اند و انتخاب هشيارانه فرد نيست اين طرح واره ها ميتونن شدت و ضعف داشته باشند.نوع طرح واره و شدت طرح واره به گذشته تحولي ما بستگي دارد. در طرح واره درماني اني مدنظر هستند که شدت طرح واره بالاست و در نتيجه نشان دهنده اين است که شدت وخامت تجربه هاي کودکي بالاست. اين طرح واره ها وقتي شديد