رسانه
رسانه

من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم :: جستجومن بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.

درخواست حذف اطلاعات

نمی دانم امروزویا امشب ویاشایدفردا ویا فرداشب واردسن ۵۶ سالگي خواهم شد. ۲۰/۸/۱۳۳۹ متولد ودرقدیما ساعت ودقیقه وشب وروزتولدآدمها رامثل امروزدردفتر تولدی نمی شتند ومعلوم ومشخص نمی شدکه فردچه زمان ومکان ودرمانگاه ومطب وبیمارستانی زایش شده بود. همین بس امروز ویاامشب وشایدفردا وفردا شب پا به عرصه ی این گیتی پر طمطراق نهادم وبا پستی وپلشتی وسستی ومقاومت دنیا دندان دکرده واینهمه عمربی حاصلم راسپری نمودم. دعاکنیدزین پس بتوانم عمر درراه مانده ام راباآرامش وبیماری ،شاد وشنگول طی نمایم. خدایا مقدراتم ره هرکه درصلاح من است مابقی عمرم با صلاح دیدتان سپری نمایید.منبع: http://sale30. /

سی و ششمین شب ....

درخواست حذف اطلاعات

برف ده سالگي بخاطر آدم برفی هایش؛برف چهارده سالگي بخاطر اخبار و تعطیلی هایش؛برف هجده سالگي را درست یادم نیست، در میان افکار یخ زده بودم؛برف بیست سالگي قدم زدن های عاشقانه و رد پاهایم؛برف بیست و پنج سالگي به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد .... منبع: http://negarjoooooonam. /

آیه های نور

درخواست حذف اطلاعات

##### آیه های نور ##### صابرم برگنه ودل قویم حمله ب آرزو را ب زدم با تبری پرت جهنم آیه ی نور چو خواندم ، دلِ من گشت قَوی ترک میخانه وساقی و، وصال از لب ماهان آنهمه مؤهبت ولطف ودعای ابوین است بهر گاه سحر این همه نور فرستاده وهم مجلس خوبان ب چراغی وبشمعی که تو خاموش کنی از دل پَلشت می شود بر تو نصیب ، حوری زیبا ، ز قرارش ب بهشت [[[[[[[[[[* 1393/09/20* ]]]]]]]]]]منبع: http://sibesorkh1436. /

برف

درخواست حذف اطلاعات

برف ده سالگي بخاطر ادم برفی هایش برف چهارده سالگي بخاطر اخبار و تعطیلی هایش برف هجده سالگي را درست یادم نیست در میان افکار یخ زده بودم برف بیست سالگي قدم زدن های عاشقانه و رد پاهایم برف بیست و پنج سالگي به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد ... پ.ن:سرزده باش! مثل برفی در اول آذر؛ذوق مرگم کن با آمدنت...منبع: http://moment. /

ماه رمضان میآید

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله ماه رمضان ماه خدا می آید ماهی که رویم رو به خدا می آید ماه سفر شیر خدا می آید ماه طلب ازلطف خدا می آید ماه کرم ولطف وعطا می آید ماه ماه عدم شرک وریا می آید ماه پیوند و مه اشک ودعا می آید ماه مهمانی حق ماه صفا می آید هر کجا می نگری جلوه ایمان وخلوص ماه اظهارندامت به خدا می آید ماه ذکر و مه توبه مه نومید نشدن ، ماه رجا می آید ماه نومیدی .. دغا می آید خطا در شب قدرش آید ماه مزد ومه تقدیر وجزا می آید ماه آسودگی از شر عدوی مقسوم ماه پیوست به آیین هدا می آید ماه احسان مه تسلیم ورضا می آید ماه تسبیح ومه صوم وصلا می آید گاه بی خود شدن از ماه بیرون شدن از عجب وریا می آیدمنبع: http://mmr77. .. /

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره124

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 124 «اِذا قَدَرتَ عَلى عَدوّکَ فَاجعَلِ العفوَعَلیَهِ شُکراََ لِلقُدرَة عَلَیهِ» چون بر دشمن پیروز شدى بشکرانه این پیروزى او را ببخش    چو بر دشمن خویش یابى ظفر    شوى ایمن از هر گزند و خطر،بشکرانه قدرت، اى پهلوان،ببخشاى بر دشمن ناتوان‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائرwww.sabetq2.blogsky.comوبلاگhttps://telegram.me/joinchat/bf1lfd0dtkdajwrclrhh-wلینک جام جهان بینآموزنده ومفیدبرای همه ‏

برف

درخواست حذف اطلاعات

برف ده سالگي بخاطر آدم برفی هایش؛ برف چهارده سالگي بخاطر اخبار و تعطیلی هایش؛ برف بیست سالگي را درست یادم نیست، در میان افکار یخ زده بودم؛ برف بیست و سه سالگي قدم زدن های عاشقانه و رد پاهایم؛ برف بیست و هشت سالگي به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد ...منبع: http://diamond7. /

عشق منشا همه درمان درد ها ...

درخواست حذف اطلاعات

انوار طلایی خورشید نوید مهربانی ولطف پروردگار را می دهند . که دراین روز زیبا به روی همگی ما لبخند می زند . بیاید به یک دیگر لبخند بزنیم وصبحی پر از عشق و مهربانی را آغاز کنیم . که عشق منشا درمان همه دردهای بشری است .

سلام کا

درخواست حذف اطلاعات

بهارت مبارک عزیز بیستون مه شرمنده خود و دوسیل وفامیل بیوم . وه شدت وه خاطر و ناخوش احوالی ، کفتمه ناو بستر بیماری خیلی خیلی روژیل سختی گذرانم. ولطف خدای گوره الان بهترم. کا تلفنم یی طرفه اس . فقط زنگ اخواه . ناتانم تماس بگرم . امرو و اداره دیرم اراد نامه انویسم . لطفا یی تماس وه گردم بگره . خود و ددیل عزیزد ...امید دیرم که سال فره فره خاصی شروع کردید. و شروع بکیم . ان شاالله منتظرم دریل آسمان واز بو ....کا ....دعا که البته وازه ..ایمه بتانیم بنوریم . ره پیا کیم . بشر وی سرگردانیه دراید ...وه حق بزر خوی که گوره تر وه خوی نیریم .... دوستان خوبم سلام بهارتان مبارک اجازه میخام با همه شما دستهای گ مو به آستانش بلند کنم که بهار حقیقی بشر رو بر وجود تشنه و تفتیده سرنوشت آدم بدمه . ان شا اللهمنبع: http://zahray. /

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره155

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 155 «اَحَقُّ النّاسِ بِالإحسانِ مَن أحسَنَ اللّهُ اِلَیهِ وَ بَسَطَ بِالقُدرَةِ یَدیهِ» سزاوارترین به نیکى ى است که خدا باو نیکى کرده و دستش را در توانائى باز گذاشته.    چو بر بنده باشد خدا را نظر    مر او را دهد قدرت و سیم و زر بشکرانه لطف پروردگار سزد گر کند بذل و احسان شعار=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

سی سالگی

درخواست حذف اطلاعات

فکر می سی سالگي یعنی ثبات...فکر می سی سالگي یعنی آ همه جنگ ها و کشمکش ها..فکر می سی سالگي یعنی پیدا شدن افق خوشیختی...فکر می سی سالگي یعنی شروع اتفاقات خوب زندگی...فکر می سی سالگي یعنی آرامش...فکر می توی تولد سی سالگيم چشمام و می بنم و به تمام خوشبختی هام فکر می کنم یه لبخند بزرگ روی صورتم میاد... م آن روز کز این منزل ویران بروم/ راحت جان طلبم و ز پی جانان برومگر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب/من به بوی سر آن زلف پریشان بروم...........

تبحر علی لاریجانی در حل یک نامعادله ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

از راسل نقل است: من تا چهل سالگي که مغزم خوب کار می کرد، در عالم ریاضیات فعال بودم. بعد از چهل سالگي تا شصت سالگي که ذهنم نیم بند بود، به فلسفه اشتغال داشتم. از شصت سالگي به بعد که ذهنم مطلقاً کار نمی کرد،…

تبحر علی لاریجانی در حل یک نامعادله ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

از راسل نقل است: من تا چهل سالگي که مغزم خوب کار می کرد، در عالم ریاضیات فعال بودم. بعد از چهل سالگي تا شصت سالگي که ذهنم نیم بند بود، به فلسفه اشتغال داشتم. از شصت سالگي به بعد که ذهنم مطلقاً کار نمی کرد، به سیاست پرداختم!

پیام تقدیر و تشکر آقای حسن عابدی خالدی

درخواست حذف اطلاعات

آقای حسن عابدی ریاست محترم بانک کشاورزی خالدآباد پس از دریافت پیام های تبریک و اظهار لطف همشهریان خالدآبادی با ارسال پیامی به کانال خالدنیوز از همشهریان تقدیر و تشکر نمود پیام ایشان بدین شرح است . **به نام خالق هستی بخش**عبادت بجزخدمت خلق نیستحضورمحترم کلیه مشتریان وهمشهریان عزیز عرض سلام ،ادب واحترام دارم.خداوندبزرگ راشاکرم ومفت .. م باردیگر توفیق خدمت رسانی دربانک کشاورزی شعبه خالدآبادرابه این حقیر عطافرمودند.این جایگاه وموهبت الهی راارج نهاده وامیدوارم باحمایت وپشتیبانی شماعزیزان شاهدترقی وپیشرفتهای چشمگیراین بانک باشیم .یقینااستقبال گرمتان قدمهایم رامحکمترومرادلگرم ترمیکند .مشتریان فهیم ولایق:پیامهای محبت آمیز شمارایک به یک خوانده وازابرازاحساسات خالصانه تان لذت بردم .فرهنگ ناب ،اخلاق مداری وقدرشناسی شماهمشهریان همواره مثال زدنی است. ازخداوندبزرگ میخواهم مجالی به این بنده کمترین عنایت

جک 42

درخواست حذف اطلاعات

زندگی دخترها:2 سالگي نفس بابا,که با کفشای قیژ قیژیش راه میره.3 سالگي بَلای بابا,که ماتیک زده و خوشگل شده‼️4 سالگي جیگر بابا,وقتی بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی شی شی .. یدی⁉️9 سالگي مونس بابا,وقتی بابا خستس برای بابا اولین چایو میریزه.12 سالگي شیطون بابا!که وقتی بابارو بوس میکنه همه خستگی های بابا یه جا از تنش در میاد❗️15 سالگي عسل بابا!که موفقیتهاش و کارنامه رنگارنگش رو برا بابا میارن18 سالگي خانوم بابا!که .. قبول شده و بابا بهش افتخار میکنه❗️23 سالگي خانوم .. ، .. ، .. .... بابا که فارغ تحصیل شده❗️25 سالگي عشق همسر که خستگیش با نگاهش در میره❗️27 سالگي همه چیز یه مرد که بهش میگه عشقم.❗️30 سالگي مادر,مونس قلب فرزند و همراه همسر❗️40 سالگي سلطان قلب فرزندان و یار همسر❗️50 سالگي عشقه نوه ها,تاج سر فرزندان و همدم همسر❗️60 سالگي بزرگ خانواده ,همراه شاه خانواده❗️قانون پایستگی همراه دخ

بازیگران ایرانی که قبل از ۵۰ سالگی درگذشتند +ع

درخواست حذف اطلاعات

درگذشت حسن جوهرچی در ۴۸ سالگي بهانه ای شد تا مرگ بازیگرانی را که زیر ۵۰ سالگي دارفانی را وداع گفتند را مرور کنیم.

بازیگران ایرانی که قبل از 50 سالگی درگذشتند

درخواست حذف اطلاعات

درگذشت حسن جوهرچی در ۴۸ سالگي بهانه ای شد برای رو مه «هفت صبح» تا مرگ بازیگرانی را که زیر ۵۰ سالگي دارفانی را وداع گفتند مرور کند.

دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من این اشتباهم را دوست دارم ما داریم از هم جدا میشیم ولی اگه از اول همدیگرو نداشتیم تصمیم درست کدوم بود ؟من اگه تو بیست سالگي انتخابت نمی الان تو سی سالگي نمیدونستم که واسه هم ساخته نشدیم . از الان میرم سراغ زندگیم تا ۶۰ سالگي زندگی میکنم اما اگه ۲۰ سالگي از هم جدامون می چی؟ م تا ۶۰ سالگي با یاد تو میمردم! من فکر میکنم اون دوچرخه که بابام تو ۱۰ سالگي ن ید چون به صلاحم نبود ،حالا تو ۳۰ سالگي خیلی نیازش دارم !اشتباهای شیرین خیلی وقت ها بهتر از تصمیم های درستِ تلخ هستند شاهین_شیخ_ال ی منبع: http://pinpounella. /

سی سالگی

درخواست حذف اطلاعات

چه چیزی تو عمقه چشاته که من یک نگاهه تو رو به یه دنیا نمیدمکه بعد از تماشای چشمای تو از زمینو زمان عاشقانه ب تو با کل رویای من اومدی تا تو سی سالگي باورم زیر و رو شهکه زیباترین خط شعرهای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه اومدی تا بره فصله دیوونگی شدی آرامشه کل این زندگیبا تو هر ثانیه عاشقانست برام آرزوهامو از کی به جز تو بخوام اومدی تا بره فصله دیوونگی شدی آرامشه کل این زندگیبا تو هر ثانیه عاشقانست برام آرزوهامو از کی به جز تو بخوام منبع: http://yadegares. /

30 سالگی

درخواست حذف اطلاعات

30 سالگي من از راه رسید و چقدر زیبا شروع شد. 20 اذر ، 30 ساله شدم. یکی از بهترین سفرهای عمرم رو در 30 سالگي رفتم، در 30 سالگي همسری دارم که بعد از 5 سال زندگی ، عاشقترم وخوشبختر. در 30 سالگي در شهرم زندگی میکنم وتولدم رو کنار خانواده گرفتم. در 30 سالگي مامان یه گل پسر یک ساله ام. در 30 سالگي احساس خوشبختی دارم. ممنونم 30 سالگي عزیزم، من در تو سالم و شاد هستممنبع: http://judyabbott. .. /

ش ت پایان راه نیست

درخواست حذف اطلاعات

در ۲۱ سالگي در تجارت ش ت خورد.در ۲۲سالگي در انتخابات مجلس ش ت خورد.در ۲۴ سالگي بار دیگر در تجارت ش ت خورد.در ۲۶ سالگي همسر مورد علاقه اش را از دست داد.در ۲۷سالگي ناراحتی اعصاب گرفت.در ۳۴ سالگي در رقابتهای کنگره ش ت خورد.در ۴۵ سالگي برای رسیدن به مقام سناتوری ش ت خورد.در ۴۹ سالگي بار دیگر برای رسیدن به مقام سناتوری ش ت خورد.در ۵۲سالگي به عنوان رییس جمهور امریکا برگزیده شد.نام او «ابراهام لینکن» است.اگر تمام این ش ت ها را می پذیرفت آیا می توانست رییس جمهور شود؟ حتما نه.#آنتونی_ر نز@psychogram93

کدام ک ن به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

درخواست حذف اطلاعات

کدام ک ن به گفتاردرمانی نیاز دارند؟ کودک یک ساله گفتار را به صورت تک کلمه شروع می کند. وقتی سنش به یک سال و نیم می رسد، تعداد کلمات افزایش می یابد و در 2 سالگي می تواند جمله های 2 کلمه ای بگوید. به تدریج دامنه کلمات و جمله ها و گفتار پیوسته کودک کامل تر می شود. هر کودکی رشد زبان را مثل سایر توانایی های رشدی- حرکتی در سن مشخصی پشت سر می گذارد و همان طور که مثال زدم، در هر مرحله نشانه هایی از رشد زبان بروز می کند. توجه به این نشانه ها مشخص می کند کودک تاخیر گفتاری دارد یا نه. مثلا اگر در 2 سالگي هنوز کودکی قادر به بیان تک کلمه نیست، باید والدین به گفتاردرمانگر مراجعه کنند.منبع: http://armancenter. /

30 کاری که بعد از 30 سالگی باید متوقف کنید!

درخواست حذف اطلاعات

بزرگ می شویم. این پروسه طبیعی زندگی است. نمی توانیم این مسیر را متوقف کنیم. وقتی 20 ساله بودیم، 30 سالگي برایمان سن زیاد و عجیب و غریبی به نظر می رسید. اینقدر عجیب که شاید کمتر به این موضوع فکر می کردیم بالا ه با عبور زمان عدد 30 خودش را به ما تحمیل می کند. حالا دوران بیست سالگي تمام شده و سی سالگي خودش را نشان می دهد.

ویدیو: قبل از سی سالگی میلیاردر شوید

درخواست حذف اطلاعات

در این ویدیو را ارهای لازم برای میلیونر شدن (میلیاردر شدن) آموزش داده میشود که اگر از بیست سالگي شروع کنید تا سی سالگي بشوید.

ویدیو: با پنج راه قبل از سی سالگی میلیونر شوید

درخواست حذف اطلاعات

در این ویدیو را ارهای لازم برای میلیونر شدن آموزش داده میشود که اگر از بیست سالگي شروع کنید تا سی سالگي بشوید.

به مناسبت 28 صفر برابر با 8 آذر ارتحال گرامی :

درخواست حذف اطلاعات

حضرت سال 570 از میلاد و 6163 از حبوط آدم در سال عام الفیل متولد شددر 40 سالگي مبعوث گردید 3 سال مخفیانه و 10 سال علنی در مکه تبلیغ کرد این 13 سال توام با شکنجه و تربیت گروه زبده بود در سال 13 از بعثت در اول ربیع الاول به مدینه هجرت کرد 10 سال در مدینه آزاده تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد نمود و همه را مقهور ساخت پس از 10 سال همه جزیره العرب مسلمان شدند قرآن در طول 23 سال به تدریج به وی نازل گردیددر سال 11 هجری که 23 سال از عمر ی اش می گذشت و در 63 سالگي در گذشت او جامعه ای نو بنیاد مملو از نشاط روحی و مومن به یک ایدئولوژی سازنده که احساس مسئولیت جهانی می کرد تاسیس کردآن چه روح وحدت و نشاط به جامعه می داد دو چیز بود اول قرآن کریم که همواره تلاوت می شد و دوم شخصیت عظیم گرامی که خاطره ها را شیفته خود نگه داشته بودمنبع: http://1372gaz. /

به مناسبت 28 صفر برابر با 8 آذر ارتحال گرامی :

درخواست حذف اطلاعات

حضرت سال 570 از میلاد و 6163 از حبوط آدم در سال عام الفیل متولد شددر 40 سالگي مبعوث گردید 3 سال مخفیانه و 10 سال علنی در مکه تبلیغ کرد این 13 سال توام با شکنجه و تربیت گروه زبده بود در سال 13 از بعثت در اول ربیع الاول به مدینه هجرت کرد 10 سال در مدینه آزاده تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد نمود و همه را مقهور ساخت پس از 10 سال همه جزیره العرب مسلمان شدند قرآن در طول 23 سال به تدریج به وی نازل گردیددر سال 11 هجری که 23 سال از عمر ی اش می گذشت و در 63 سالگي در گذشت او جامعه ای نو بنیاد مملو از نشاط روحی و مومن به یک ایدئولوژی سازنده که احساس مسئولیت جهانی می کرد تاسیس کردآن چه روح وحدت و نشاط به جامعه می داد دو چیز بود اول قرآن کریم که همواره تلاوت می شد و دوم شخصیت عظیم گرامی که خاطره ها را شیفته خود نگه داشته بودمنبع: http://shaerangaz. /

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره116

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 116 «اِذا قَصُرَت یَدُکَ عَن المُکافاةِ فَاَطِل لِسانَکَ بِالشُّکرِ» وقتى دستت از پاداش کوتاه باشد زبانت را بشکرانه دراز کن.    چو اندر مکافات نیکىّ     به نیکى نباشد تو را دسترس،، خدایش دهد اجر شایسته تر سپاس است بهر تو بایسته ‏تر=کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی-گردآوری : م.الف زائر=www.sabetq2.blogsky.comوبلاگhttps://telegram.me/joinchat/bf1lfd0dtkdajwrclrhh-wلینک جام جهان بینآموزنده ومفیدبرای همه .

پرونده ای برای 39 سالگی جیجی بوفون؛ من دروازه بان ها

درخواست حذف اطلاعات

وبسایت رسمی برنامه نود – جیانلوئیجی بوفون اخیرا به شوخی گفته که می خواهد تا 65 سالگي به فوتبال ادامه بدهد. کاپیتان  محبوب یوونتوس و تیم ملی ایتالیا امروز 39 سالگي خود را جشن می گیرد. به گزارش…

تحقیق در مورد توبه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق در مورد توبه لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه30 فهرست شناخت خدا ونعمتها ایمان وعمل غفلت وگناه توبه شرایط توبه وقبولی آن «بسمه تعالی » 1- شناخت نعمتها خداوند مهربان از راه رحمت ومحبت ولطف وعنایت ، انسان را لایق آراسته شدن به نعمت های نموده که د هن دشت هستی هیچ یک ازموجودات ، حتی فرشتگان مقرب را بدین صورت شایستگی ولیاقت نداده . انیکه ما را از وجود فرشتگان آگاه کرده ... دریافت فایل

خورشید 1 شهریور رو به افول رفت و من به دنیا آمدم...

درخواست حذف اطلاعات

سی سالگي ... سی سالگي پر قبل و قال من... چه آروم داری میری همه کاراتو کردی و هیچ کار نیمه تمومی نذاشتی و بی سر و صدا داری میری. چه اتفاقای مهم افتاد امسال !!! یه تحول بزرگ یه کار مهم ... و بعد شکل زندگیم تغییر کرد . راضیم ازت...رشد و تکاپو داشتیم، باهم بزرگ شدیم، باهم پیش رفتیم، مسیر زندگیم روشن تر شد. این آرامشی که در ورود سی و یک سالگي هست خوبه... خوش اومدی سی و یک سالگي ام... پیش به سوی روزها زیبا

سی سالگی-بازتعریف-مادربالفطره

درخواست حذف اطلاعات

من در سی سالگي فهمیدم که یک مادربالفطره هستم.... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

خاطره یک کولبر...

درخواست حذف اطلاعات

خاطره یک کولبر، ورم عضله هاست. خاطره یک کولبر، دیسک پیشرفته کمر و دیسک پیشرفته گردن در ٢٥ سالگي و ٢٨ سالگي و ٣٥ سالگي است. خاطره یک کولبر، جای خالی پای متلاشی از انفجار مین در ٢٢ سالگي است. خاطره یک کولبر، فلج اندام تحتانی و از دست دادن توان راه رفتن تا پایان عمر است.

زمستان

درخواست حذف اطلاعات

زمستان زمستان بیـامـد چـــــــو شیـــر ژیـان ببنـدد زتــرسش پـلنــگ آشیــان بیفکنده پــر چــــون عقا بـی خشـن نگهبان شب کرده صد گـونه جـن در و دشت و دریـای طــــوفـان سوار بلــــرزیـده از با نـگ ابری چـو قـا ر بغُــرّیده چــون شیـــر بــــر دشتهـــا بگـــــردانــده تعطیـل گـلــگشتهـــا بـُزان جملـه لرزان و بیرون گــــــریــز بگردیـده قــانـع بـه مشتـی پشیــز دُم خـود فـرو بـرده بـر هــــــر دو ران بـلـــرزیـده ا ز ســوز سـرمـا زجـــان زمین گشته چون خوان خالی طعـام زرونق بیفکنـده شــاهـــان ز جــــام شب سـرد و تـاریـک و قیرینه چشم بـدرّیـد شـــولای جـنگــل زخشــم بپیچیده بــــر هــم سحــاب از غـضب ببـارانـده بـاران بـه بـر چــون عــنب به تن بــــر بسی گبــر قیــرینـه رنــگ بپــــوشیـد و آورد لـشگـر بـه جنـگ زره پــــــــوش و جنگــاور و خشمـگیـن فـــــرو بـرده چنگــــــا

عاشق شدن در سی سالگی...

درخواست حذف اطلاعات

عاشق شدن در سی سالگي چیز عجیبی است دیگر مسیر را با شمع روشن نمیکنی خانه را گل باران نمیکنی شبیه روزهای پر شور جوانی نیست دوست داری ساده کنار هم بنشینید و چای هایتان بار ها سرد شود عاشق شدن در سی سالگي تب کافه گردی ندارد ولی دوست داری بارانی را زیر اسمان صبح کنی بی انکه هیچ حرف عاشقانه بزنی قدم بزنی و باران در جانت ریشه کند حتی در سی سالگي غصه موهای سپیدت را نمیخوری فکر میکنی که پس هر سپیدی خاطره ایست  پس هر سپیدی غصه ایست که حالا بعد از سی سالگي دلپذیر شده عاشق شدن در سی سالگي کم حرفی می اورد نه کم ذوقی دوست داری یقه ی پیراهنت را برایت صاف کند و بگوید موهای سپید زیباترت کرده اقا و تو سکوت کنی و فکر کنی غصه ادم ها را لطیف میکند عاشق شدن در سی سالگي عاشقی عجیبی است یک چای در بالکن کار صد جمله عاشقانه را میکند و تازه به جادوی چای پی میبری...

اندر خم یک کوچه...

درخواست حذف اطلاعات

چطور می شود بعضی ها در سن 20 سالگي می شوند محمد رضا دهقانی...؟.... چطور می شود حضرت رب بعضی ها را در سن 20 سالگي برای خود برمی گزیند؟... چطور می شود بعضی ها در 20 سالگي خدا شهیدشان می کند؟... . . بعد بعضی ها مثل من 20 سالگي هایش اندر خم یک کوچه مانده است که مانده است که مانده است؟...

چرا صدات رو نمی شنوم؟!(3)

درخواست حذف اطلاعات

این جمله را باید گوشه ی کتاب ها، دفترچه های یادداشت, روی آینه نوشت، نه اصلا قاب کنم بزنم به دیوار." اگر چند روزی ح خوب بود.(به قول خواهر حس کردی شیرین عقل شده ای) یا به خودت شک کن یا اینکه این خوب بودن عجیب، آرامش قبل از طوفان است. انرژی ات را نگه دار. چون ممکن است کم بیاوری."امشب احساس می کنم باز 17 ساله شده ام و آن مسائل را باید کم کم فراموش کنم. امشب باز حس 19 سالگي ام است و من باید تحمل کنم. امشب 21 سالگي من است. و شاید 25 سالگي. امشب 27 سالگي ام است. مثل همه آن نقطه های پایین سینوس زندگی. امشب در 30 سالگي کم آورده ام. شدتش کمتر است اما کم آورده ام... "آدم تو 30 سالگي یه شب به خودش بیاد و ببینه که دیگه نمی تونه حرف بزنه. نشونه خوبیه؟! دیدم ی رو که توی همین موقع ها مهر ش رو بر می داشت و سجده شکر می کرد. خدایا من آدم این حرف ها نیستم. من نمی تونم. از اون لحظه تا الان می گم مقصر تویی! این

24بهمن

درخواست حذف اطلاعات

کااش هرچه زودتر بهار بیاد تا دلامون زنده بشه از دیدن شکوفه هاای بهااری.تا یادمون همیشه باشه که خداوند دلای مرده رو جوون میده وزنده میکنه با عنایت ولطف خداون ...تا یادمون باشه که خداوندبرامون کافیه درهمه فصول زندگیمون.تا یادمون باشه که هرچقدرهم که نافرمانی کنیم بازم دست مهرو محبتش به طرف ما هست...من الان به بهااار نیاز دارم تا حس زنده شدن دوباره تو وجودم رخنه کنه...از صبح اونقدر حالم خوب بود که میخااستم پربکشم فقط!! ولی سرظهری یه سردردی سراغم اومده که ولم نمیکنه!!منم با انواع قرص ومسکن ازش پذیراایی ...گاهی وقتا دلم برا خودم میسوزه !!که چه کاشتیم وچی درو کردیم!! ولی این نیز بگذرد.فقط به خودم یاداوری میکنم که تنم سالمه وجوون تو رگام هست و خداوند هم همیشه خ ش هواسش بهم بوده و هست و خاهد بود...یه جوراای انگیزه استقلال کم شده .ولی بهار بیاد جوون تازه میگیرم تا به فکر زندگی مستقلم باشم..واز خداون

افزایش ۵۲ درصدی صادرات ایران به چین

درخواست حذف اطلاعات

گمرک ایران با اعلام اینکه صادرات غیرنفتی کشورمان به چین در دوره ت یازدهم ۵۲ درصد رشد داشته، افزود: ارزش صادرات غیرنفتی ایران به چین در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته است.ادامه خبر در:http://www.paperandwood.com/fa/newsitem/?nid=5844 منبع: http://paperandwood. /