رسانه
رسانه

ندارم نمیتونم فراموشت :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از خودم متنفرم که فقط با یه بار شنیدن صدات اینجوری نميتونم فراموشت کنم از خودم متنفرم که فقط با یه بار دیدنت اینجوری وابسته ات شدم از خودم متنفرم که دوسال و نیمه نميتونم فراموشت کنم ببینم تو اصن منو یادت میاد ؟ به منم فکر میکنی؟.... منبع: http://twaddler. /

اومدم فراموشت کنم

درخواست حذف اطلاعات

اومدم فراموشت کنمخودمم فراموش ..

1395-7-21

درخواست حذف اطلاعات

خیلی وقته که سعی دارم فراموشت کنم ولی نمیشه ینی فراموشت می کنماااا در نظر خودم یه مدت که نمی بینمت باهات برخوردی ندارم... میگم آره فراموشش برام مهم نیس درووغ چرا؟ خوشحال میشم چون پتانسیل این رو که وقتی با دیگه ببینمت رو ندارم می شکنم و صدای این ش تن رو اطرافیانم می شنون. اون موقع اس که خورد تر میشم و دیگه درست شدنم غیر قابل باوره و انجام پذیر نیست× فراموشت کرده بودم تو دنیای خودم غرق بودم، سرگرم پرواز و آسمون و هواپیما و برج مراقبتم بودم تا این که مامان جریان رو به مامانت گفت یه چیزی گفته بودی که باعث شد خوشحال بشم و بفهمم هنوز فراموشت ن . - نمی دونم به اونام کی خط میده!!! شاید منظوری نداشتی ولی من حرفت رو منظور دار برداشت . پیش خودم فکر برات مهمم. وقتی مامان حرفتو گفت کلی داد و بیداد راه انداختم که تو حق نداری در مورد علایق من اظهار نظر کنی و.. ولی خدا می دونه تو دلم عروسی بود. کم کم

بی قرارم.. نتونستم ک آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم...

درخواست حذف اطلاعات

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

خواستم فراموشت کنم،نشد

درخواست حذف اطلاعات

خواستم فراموشت کنم،نشدروزگار را بی تو سر کنم،نشدبهشت طعم شیرین لبانت استخواستم بهشت رها کنم،نشد#علیرضا_تنگستانی

نمیدونَم چندُمین پُسته...

درخواست حذف اطلاعات

دلم گرفته...دل تنگتم دوست دارم باهات صحبت کنم اما قول دادم به خودم باید بزارمت هنوزم وقتی میبینم که آنلاینی دلم میلرزه اما اشکال نداره باهاش کنار میام من باید تورو فراموشت کُنم الان یک هفتست که دارم فراموشت میکُنم...منبع: http://rosedaily. /

تاب دل تنگ ندارم

درخواست حذف اطلاعات

برگرد که من تاب دل تنگ ندارمبا حرف بیا حوصله ی جنگ ندارمخیلی به سکوت دل خود کرده ام عادتاعصاب سه تار و دف و آهنگ ندارمدرد است که جای هوس بوسه ی داغتبر روی لبم جز رژ پر رنگ ندارمدرگیر توام منزجر از فلسفه و درکبگذار بگویند که فرهنگ ندارماز خانه ی تو فاصله یک متر زیاد استخب حق بده من طاقت فرسنگ ندارمباید تو بیایی و بمانی که نمیرمبرع تو من جای دلم سنگ ندارم#مریم_صفری

باید فراموشت کنم

درخواست حذف اطلاعات

باید فراموشت کنم چندیست تمرین می کنم من می توانم می شود آرام تلقین می کنم حالم نه اصلا خوب نیست ... تا بعد بهتر می شود فکری برای این دل آرام غمگین می کنم من می پذیرم رفته ای و بر نمی گردی همین! خود را برای درک این صد بار تضمین می کنم کم کم زیاد می روی این رسم روزگار است این جمله را با تلخی اش هزار بار تضمین می کنممنبع: http://phoenix-me. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایم ! این را خوب می دانم که از من دلگیری ... چند وقتی می شود که درب خانه ات را نزده ام .... چند وقتی که فراموشت کرده ام ... اما دیگر این دل سنگم طاقت دوریت را ندارم ... تو تنها سنگ صبور دل تنهای من هستی ... مهربان خدایم ! دلم انقدر گرفته که وسعتش را نمیتوانم برایت بیان کنم ... نه از دنیایت .. نه از آدم و حواهایت .. اینبار فقط از خودم میدانی ! مدت عدیدی است که بودنت در لحظه های زندگیم کمرنگ شده ... تو گم شده ای یا من ! میدانی ! مدت بسیاری است از گناه هیچ ابایی ندارم ... از سنگینی نگاهت شرم ندارم ... میدانی ! مدت زیادی است از تو دور شده ام ... فراموشت کرده ام ... خدایا ! دیگر صدای اذانت آرامم نمیکند... من که با هر کلمه اش اشک در چشمانم حلقه می زد ... صدای الله اکبر را که میشنوم مضطرب و پریشان میشوم ... میخواهم فرار کنم از شرم خج ، و خود رو گم و گور کنم تا مرا نبینی ... از تو میخواهم نگذاری

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی می گویم: دیگر به سراغم نیافــــکر نکن که فراموشت کرده امیا دیگر دوستت ندارم ، نهمن فقط فهمیدموقتی دلــت با من نیستبودنت مشکلی را حل نمی کندتنها دلتنگ ترم می کند! منبع: http://glorycoyfa. /

زمستان با چکمه هایش درراه هس

درخواست حذف اطلاعات

برف آمد و پاییز فراموشت شد . آن گریه ی یک ریز فراموشت شد . انگار نه انگار که با هم بودیم . چه زود همه چیز فراموشت شد دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !منبع: http://baron8. /

از درد تو در خود تاب ندارم

درخواست حذف اطلاعات

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارماز درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم آنکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و از درد تو من تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی

غیر خودم با ی قرار ندارم

درخواست حذف اطلاعات

خشک و زمستانی ام، بهار ندارمباخته ام، برگی اعتبار ندارمریشه که جز خاک بر سرم نتوان ریختشاخه که جز برف کوله بار ندارمملعبه ی دست ک ن جنونمیک گل ام که خار ندارمیک قدمی غزال زخمی ام اماپای عبور و دل شکار ندارمدیر رسیدم سر قرار، مهم نیستغیر خودم با ی قرار ندارم شاهم، شاهی که مات قلعه ی دوری ستشاه پیاده که یک سوار ندارممثل همیشه تو را ندارم و از توبیشتر از این هم انتظار ندارممحمدحسین ملکیان

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

درخواست حذف اطلاعات

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که شدم پی ات روانهتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

درخواست حذف اطلاعات

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که چنین ز غم چنانمتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی

از درد تو در خود تاب ندارم

درخواست حذف اطلاعات

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی

از درد تو در خود تاب ندارم

درخواست حذف اطلاعات

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در دل مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی

آهنگ محسن ابراهیم زاده بی قرارم

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام بی قرارم آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام بی قرارم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ آهنگ فوق العاده بی قرارم با صدای محسن ابراهیم زاده از شب صدا new mohsen ebrahimzadeh – bighararam بیا برگرد از این شبا دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبره بیا پیشم از حاله دل برات بگم به خاطرت با دنیا من بهم زدم متن آهنگ محسن ابراهیم زاده بی قرارم بیا برگرد از این شبا دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبرهبیا پیشم از حاله دل برات بگم به خاطرت با دنیا من بهم زدم بیا پیشم ببین که بی هوا شدم نفس نبود که داد بی صدا شدمببین حاله این دل ابه و نفس نفس نبود تو عذابه و بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نميتونم فراموشت کنمبیقرارم منو شهرو قدم بارونو نم بیقرارم بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نميتونم فراموشت کنمبیقرارم منو شهرو قدم بارونو نم بیقرارم

آه زمین، اگر فراموشت کنم اثر آرتور چار کلارک

درخواست حذف اطلاعات

آه زمین، اگر فراموشت کنم وقتی که ماروین ده ساله بود، پدرش او را از میان راهرویی طولانی که از میان نیروگاه و مرکز فرماندهی می گذشت و طنین گام ها در آن می پیچید عبور داد تا این که بالا ه به بالاترین طبقه رسیدند و در میان گیاهان سریع رشد کشتزارها قرار گرفتند . ماروین این جا را دوست داشت، تماشای گیاهان متعدد و ظریفی که با علاقه ای آشکار به طرف نور خورشیدی می خزیدند که از میان گنبد ادامه مطلب

دل آرام!

درخواست حذف اطلاعات

چون کشتیِ طوفان زده آرام ندارم... (صائب تبریزی)عُمراً صنما بی تو من آرام ندارمجز عشق رخ تو، هوسِ خام ندارمای مونس سیَه! گوشی هُشمند!مثل تو خوش اندام، دلآرام ندارمبا بودن تو، وقت ندارم که بخوابمان زه ی صبحانه، غم شام ندارممن غیر تکان دادن این شست، نصیبیاز پرورش و ورزش اندام ندارمبس پیر شدم پای پریز ای صنم، اماتا پیش منی، حسرت ایام ندارمدر نزد برند و مدل اسمی تو، منجز کاربری خون به جگر نام ندارم جز لایک به روی تو زدن، همت این کهاقدام مفیدی دهم انجام، ندارمحتی اگرت ول م، طاقت ماندن-بیش از دو دقیقه- توی ندارم* خب از تو چه پنهان... غم عشق تو بهانه ستچون بی تو «اینستا» و «تلگرام» ندارم! ب مدل بهترکی دست یکی بودمن تابِ عقب ماندن از اقوام ندارمقیمت چه مهم است؟ که این وادی عشق استمن؟ مشکلی از کیسه ی بابام ندارم...* پولی نشود جور، همین عشق تو کافی ستفعلاً صنما بی تو من آرام ندارم... یونس سند من

روزهای فراموشی

درخواست حذف اطلاعات

شاید امروز ، اولین روز فراموشی تو نباشد اما قطعا سخت ترین روزش هست به جای تو یک بغض تلخ کنارم نشسته یک زندگی سیاه در آینده منتظرم است یک عالمه خاطره هم در گذشته جیغ میکشند به جای تو اینجا هیچ چیزی وجود ندارد شاید من زیادی بزرگت کرده ام بدون تو فقط خودت وجود نداری البته که تو همه چیز هستی ... همه چیز بودی نمیتوانم بمانم قدم میزنم و مرور میکنم پیر میشوم و میمیرم اما فراموشت میکنم به خ که برایت بیگانه بود قسم فراموشت میکنم من اگر نتوانم این کار را انجام بدهم بهتر است که بمیرم.... امضا.آقای ربات.

منظر پندار

درخواست حذف اطلاعات

عید آمد و از غصه تو عید ندارم جز تو به جهان خانه برانداز ندارمجان بر لبم امد چو نیازم بشنیدیجان کندم و مردم چو یدار ندارمبر بی ی من چو بخندیدی و رفتیمنگر که دگر یوسف بازار ندارمای سرو سهی قامت من بخت به کامتمن غیر قدت منظر پندار ندارمیعقوب صفت ذبح ن چو دلم رادنیا که دگر هیچ چو عقبی ندارمبر بی ی من نگر و دست دعا ارمن طاقت صبر لب دلدار ندارممنبع: http://zahidel. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گوشی رو بعد چند روز روشن 1 تماس از دست رفته از تو ساعت 12 و نیم ظهر.... قلبم دیگه تو سینم نمیزد تو دهنم بود انگار... محمد من زنگ زده...دلش تنگ شده؟اتفاقی افتاده؟اون ع رو دیده؟اگه بخواد باز کنارم باشه این دفه هم منو میبخشه؟ دوشنبه ها خودش بد هست واسه من و شباش صبح نمیشه اما این دوشنبه دیگه رو دست همه دوشنبه ها رو اورد...نميتونم دوست نداشته باشمنميتونم دلتنگت نشمنميتونم ی رو تو قلبم بزارم وقتی تو جات تو قلبمهخیلی اتفاقا داره میوفته و هیچ منطقی توش نیستکاش هیچ وقت خ ظی نکرده بودی باهام...... (راه برگشتن ندارم به جنون کشیده کارم ای همه دار و ندارم تو رو دارم یا ندارم) دارم به خودم به تو و به بقیه بد میکنم...منبع: http://in-so-mania. /

الکی نبوده ...

درخواست حذف اطلاعات

ضربه خوردم از تو صدبار ... وقتی بارون میاد چترو بردار ... گرم ترین لباستو بپوش . موزیک پلی کن و هدفونو تو گوش ! چشاتو باز کن من هنوز همونم ... تو خودت میخواستی ک پلوت نمونم.. تو قول داده بودی ک آدم بمونی.. حوصله ندارم بقیشو بنویسم . آذر های امسال و پارسال شدن قشنگترین ماه ها. قلبم میتپید و سرما تو وجودم بود . اولین روز برفی این شهر . وقتی بین حرفا میپرسی خودت خوبی؟ میگم مگه منو میشناسی؟ می :تنها ی که تو زندگیم به داشتنش حسرت خوردم تو بودی پس هیچ وقت فراموشت نمیکنم . و من از خوشحالی میمیرم :) ولی بازم نميتونم ابراز علاقه کنم :( و مثل همیشه حرفمون ناتموم میمونه ... حتی الانم لالم ، الان ک از حدس زده بودم خیلی چیزا تغییر کرده . و کاش همونطور ک میم میگه باشه ! +راستی میتونم ماه ها گریه کنم واس آرزوی مشترک.

نه، نمی توانم فراموشت کنم

درخواست حذف اطلاعات

نه، نمی توانم فراموشت کنم زخم های من، بی حضور تو از تسکین سر باز می زنند بال های من تکه تکه فرو می ریزند بره های را می بینم که به دنبالم می دوند و نشان فلوت تو را می پرسند نه، نمی توانم فراموشت کنم خیابان ها بی حضور تو راه های آشکار جهنم اند تو پرنده یی معصومی که راهش را در باغ حیاط زندانی گم کرده است تک صورتی ازلی، بر رخسار تمام انی باد تشنه ی تابستانی که گندم زاران رسیده در قدوم تو خم می شوند آشیانه ی رودی از برف که از قله های بهار فرو می ریزد نه نمی توانم نمی خواهم که فراموشت کنم تپه های خشکیده از پله های تو بالا می آیند تا به بوی نفس های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند ماه هزار ساله دست نوشته ی آ ش را برای تو می فرستد تا تصحیحش کند نه، نمی توانم فراموشت کنم قزل آلایی عصیانگری که به چشمه ی خود باز می رود خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است منبع:

" آهای ی که فراموشت کرده ام! 2

درخواست حذف اطلاعات

آهای ی که فراموشت !آهای آقای "ح"!شماره گم شده ت رو پیدا . بخاطر پیدا ش همه جا رو گشتم، همه جا رو! حتی بین وسایلی که قرار بود بره بین زباله ها!شماره ت رو پیدا . تو یه دفترچه ی صورتی قشنگ که با احتیاط گراشته بودمش جایی که اب نشه.همونطور که گفتم نه زنگت زدم نه پی ام دادم. فقط اومدم و پروفایلت رو چک و فهمیدم آره، هنوز همون آدم مز ف قبلی ولی احتمالا بهتر از اون چیزی باشی که من فکر می هستی!اعتراف می کنم که دلم برات تنگ شده!با این که آقای "الف" هزاربار از تو بهتره اما من دلم برای تو هم تنگ شده!می دونم چقدر مز فی، می دونم شاید حتی منو یادت نمیاد ولی دلم برات تنگ شده!ببخشید که در جواب تبریک تولدت اون کار رو !ببخشید که بد باهات رفتار ...

" آهای ی که فراموشت کرده ام! 2

درخواست حذف اطلاعات

آهای ی که فراموشت !آهای آقای "ح"!شماره گم شده ت رو پیدا . بخاطر پیدا ش همه جا رو گشتم، همه جا رو! حتی بین وسایلی که قرار بود بره بین زباله ها!شماره ت رو پیدا . تو یه دفترچه ی صورتی قشنگ که با احتیاط گذاشته بودمش جایی که اب نشه.همونطور که گفتم نه زنگت زدم نه پی ام دادم. فقط اومدم و پروفایلت رو چک و فهمیدم آره، هنوز همون آدم مز ف قبلی ولی احتمالا بهتر از اون چیزی باشی که من فکر می هستی!اعتراف می کنم که دلم برات تنگ شده!با این که آقای "الف" هزاربار از تو بهتره اما من دلم برای تو هم تنگ شده!می دونم چقدر مز فی، می دونم شاید حتی منو یادت نمیاد ولی دلم برات تنگ شده!ببخشید که در جواب تبریک تولدت اون کار رو !ببخشید که بد باهات رفتار ...

پست تو 11

درخواست حذف اطلاعات

وای از حال هم خبر نداریمدوریمو این تنهاییو باور نداریموای بغضم با گریه وا نمیشهمیخوام فراموشت کنم اما نمیشهآهه شبایه سرده من چیزی نپرس از درد من وقتی ابه حالو روزمراهی ندارم بعد از این چیزی نمیپرسم ببین دارم تو آتیشت میسوزملعنت به هر چی رفتنه این بغضه سنگین با منه سنگین تر از خواب زمستونحالم بده حالم بده نفس نفس بند اومده دارم میخونم تو خیابونوای از حال هم خبر نداریم دوریمو این تنهاییو باور نداریموای بغضم با گریه وا نمیشه باید فراموشت کنم اما نمیشهآهه شبایه سرده من چیزی نپرس از درد منوقتی ابه حالو روزمراهی ندارم بعد از این چیزی نمیپرسم ببیندارم تو آتیشت میسوزملعنت به هر چی رفتنه این بغضه سنگین با منهسنگین تر از خواب زمستونحالم بده حالم بده نفس نفس بند اومدهدارم میخونم تو خیابونلالالا لای لالای لایآهه شبایه سرده من چیزی نپرس از درد منلالالا لای لالای لایراهی ندارم بعد از این چیزی نمیپرسم بب

الکی نبوده ...

درخواست حذف اطلاعات

ضربه خوردم از تو صدبار ... وقتی بارون میاد چترو بردار ... گرم ترین لباستو بپوش . موزیک پلی کن و هدفونو تو گوش ! چشاتو باز کن من هنوز همونم ... تو خودت میخواستی ک پلوت نمونم.. تو قول داده بودی ک آدم بمونی.. حوصله ندارم بقیشو بنویسم . آذر های امسال و پارسال شدن قشنگترین ماه ها. قلبم میتپید و سرما تو وجودم بود . اولین روز برفی این شهر . وقتی بین حرفا میپرسی خودت خوبی؟ میگم مگه منو میشناسی؟ میگی :تنها ی که تو زندگیم به داشتنش حسرت خوردم تو بودی پس هیچ وقت فراموشت نمیکنم . و من از خوشحالی میمیرم :) ولی بازم نميتونم ابراز علاقه کنم :( و مثل همیشه حرفمون ناتموم میمونه ... حتی الانم لالم ، الان ک از حدس زده بودم خیلی چیزا تغییر کرده . و کاش همونطور ک میم میگه باشه ! +راستی میتونم ماه ها گریه کنم واس آرزوی مشترک.منبع: http://kalpure. /

حرف دل(209)

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگتم ،بیشتر از هر لحظه و زمان،بیشتر از ظرفیتم،بیشتر از تصورت،چند روزی هست که درد دلامو ،دلتن هامو ،نداشتنت رو برات نمینویسم،نمینویسم چون نمیخوام حتی نوشته هام هم باعث ناراحتیت بشه،دلتنگتم دلتنگ تویی که خواستنت محاله و داشتنت ممنوع،دلتنگ تویی که در حسرتت باید سوخت،دلتنگ تویی که از نداشتنت خیلی تلخم ،چقدر دلم هوایت رو کرده،تویی که برام آروم جونی،تویی که داری فراموشم میکنی،تویی که به دلتن هام بی تفاوت شد ه ای،گاهی وقتا که دلتن بهم هجوم میاره،شروع میکنم به گله و شکایت،گله از نداشتنت،میدونم حق ندارم گله کنم،حق ندارم نبودنتو به روت بیارم،ولی تو هم انصاف داشته باش،یکم رعایت حالم رو ،آروم جونم میدونم حق ندارم آرامشت رو بهم بزنم،کاش میتونستم بدون ملاحظه نداشتنتو فریاد بزنم،کاش میتونستم آزادانه دلتن هامو به صف بکشم،کاش میتونستم بهت بگم که دوستت دارم،کاش میتونستم بهت بگم که هیچوقت نميتونم فراموشت

میخوام فراموشت کنم،بارون نمیذاره!!!

درخواست حذف اطلاعات

ای وای که تک تک سلولای بدنمو عاشق خودت کردی...

می گفت خیلی تو را دوست دارم اما الان به من علاقه ای نداره

درخواست حذف اطلاعات

 می گفت خیلی تو را دوست دارم اما  الان به من علاقه ای نداره چرا این همه به من عشق و علاقه داشت ناگههان همه چیز به هم ریخت و منو فراموشم کرد اون که شب روزش من بودم یعنی چی شد چرا نمیشه ادمها رو  دقیق مثل ساعت شناخت یعنی همه فهایی که  به من می زد دروغ بود اما نه اینطور نیست اون واقعا به من علاقه داشت محبتهایش خالصانه بود فقط یکبار قبلا گفته بود اگر یکی  پیدا کنم تو رو فراموشت می  کنم  و حتی  یکبار گفت اگر اینبار به من زنگ  نمی  زدی  داشتم  فراموشت  می  یعنی چه  اتفاقی  افتاده کوتاهی  از  من بود  اون این  اوا   می  گفت  تو  زنگ  نمی  زنی  احوالمو  نمی پرسی معلومه که  دوستم  نداری  ادامه در این سایت  https://www.armin3d.com

چه زود فراموشت کردیم سرطلایی

درخواست حذف اطلاعات

پنجشنبه گذشته اولین سالگرد درگذشت همایون بهزادی برگزار شد.

هاپو طور !

درخواست حذف اطلاعات

خطاب به خودش! میدونم رفتارم درست نیست الان. میدونم که توجهمو میخوای. میدونم که غیر قابل تحملم براتون. و میدونم که منتظر یه اشاره و یکم مهربونی هستید ازم. اما من حوصله هیچیو ندارم حوصله مراعات هم ندارم حوصله دل به دست آوردن ندارم حوصله سینما ندارم حوصله بیرون رفتن ندارم حوصله کتاب خوندن و دیدن ندارم حوصله صحبت با بقیه رو ندارم حوصله خودمم ندارم ترجیح میدم چشامو ببندم و شایدم خوابم ببره یه ح هاپو طوری دارم که نمیخوام هم جلوی خودمو بگیرم میدونم وقتی مامان میاد دم اتاق و میگه ناهار نمیخوری؟ بدون اینکه نگاش کنم کلمو ت میدم نه، میگه پیش ما هم نمیای بشینی؟ توی همون ح کلمو ت میدم نه، نهایت بیشعوریه، ولی دیگه نميتونم... سرم درد می کنه یه بغض نهانی دارم که انقد مخفیه که هر از گاهی هست و بیشتر وقتا نیست دیگه چیزی برام مهم نیست آدما از زندگیم رفتن رابطه ها دوستی ها دلخوشی ها همه چی حتی این دوتا خواستگ

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدای من پر از گله ام ... پر از شکایت ... اما دیگه حتی نای به زبون آوردن هم ندارم ... اصلا چرا بگم ؟! مگه چیزی عوض میشه ... مگه با گفتنش درمون میشه ... نه گفتنش هیچ فایده ای نداره .... هیچی . خیلی خسته و کلافه ان چقدر بده که نميتونم از غمی که تو دلمه حرفی بزنم.بیشترین ب اینه که خدا هم منو نمیبینه و اهمیتی بهم نمیده. خیلی دلم میخواد برم یه حای دور که از همه ادمها دور باشم. سودش به چیه وقتی نميتونم به هیچ تکیه کنم. و یو ندارم که ... کاش هیچوقت نبودم منبع: http://delrizan. /

حس خوندن ندارم...

درخواست حذف اطلاعات

پستارو یکی پس از دیگری رد میکنم فقط به خاطر اینکه ستاره های اون بالا اذیتم نکنن بدجور اعصابمو داغون میکنن حسی ندارم هیچ حسی حس خوندن حرف زدن فقط یه حسه که نميتونم ازش بگذرم حس تنهایی این روزا بدجوری تنهام تنهایی آزار دهندس...

زمستان 89

درخواست حذف اطلاعات

مارا یارای جز از او نیست... بسم الله الرحمن الرحیم میرسه خونه... همون طور که به اتاقش نگاه میکنه معنی این جمله رو با تک تک ذرات وجودش حس میکنه: (اگر بمانیم خون به دلمان می شود...) خدایا... نميتونم غیر از خودم باشم نميتونم مثل دیگران برخورد کنم... توانایی رنگ پذیری ندارم نمی توانم تو این بازی غرق بشم... نمی توانم فراموش کنم... دست الهه را میگیرم از میان وار ها رنگ وار ها هیاهو و جدال بر سر ظلمت رنگ ها از میان خودش بیرون میکشم خدایا ... جز تو یاری ندارم... نا امید از در رحمت به کجا باید رفت/ یا رب از هرچه خطا رفت هزار استغفار

coco...

درخواست حذف اطلاعات

یه احساس فوق العاده و وصف ناشدنی که میتونه از دیدن یه شا ار به دست بیاد coco محکم تر از قبل این حقیقت رو فریاد میزنه که اگر انیمیشن ساز با داستان خوب و دنیایی از تخیل پا به میدون بگذاره سینما باید خواب چنین اثر گذاریی رو ببینه پ ن: حقش نبود تو استوری معرفی بشه پ ن: +نمیبخشمت ولی دوست ندارم فراموشت کنم پ ن: اینکه ببینی تخیلاتت ساخته میشن به غیر از اینکه خیلی لذت بخشه دردناک هم هست #coco

حرف دل

درخواست حذف اطلاعات

یه چیزایی تو زندگی هست که خوبه آدم تجربه اشون کنهمثل عشقو خوب یه چیزایی هم هست که خوب نیست مثل ش ته شدن دلت نمی دونم چند بار دل من ش ت و من از ترس این که ناراحتش نکنم چیزی نگفتم و نمی دونمم چند بار دل اونو ش تم و اونم با صبوری چیزی نگفت شاید اشتباه بود که اینقدر دوستت داشتم ولی ازین اشتباه پشیمون نیستم نمی دونم تکرارش می کنم یا نه ولی این تقریبا دو سال برای همیشه تو ذهن من می مونهخیلی سخته آدم بخواد اون همه خاطره رو بریزه دوربا یه دکمه ی شیفت و دلت همه چیو نابود کنه ولی وقتی تو می خوای فراموشت کنم چاره ای جز این ندارم فعلا که از ایمیل هام شروع  شایدم یه روزی که خیلی دور نیست اینجام پاک شد 

برایم بنویس

درخواست حذف اطلاعات

برایم بنویس، چه تنت هست؟ لباست گرم است؟ برایم بنویس، چطوری میخو ؟ جایت نرم است؟ برایم بنویس، چه شکلی شده ای؟ هنوز مثل آن وقت ها هستی؟ برایم بنویس، چه کم داری؟ بازوان مرا؟ برایم بنویس، ح چطور است؟ خوش می گذرد؟ برایم بنویس، آن ها چه می کنند؟ دلیریت پا برجاست؟ برایم بنویس، چه کار میکنی؟ کارت خوب است؟ برایم بنویس، به چه فکر می کنی؟ به من؟ مسلماً فقط من از تو می پرسم! و جواب ها را می شنوم که از دهان و دستت می افتند اگر خسته باشی، نمی توانم باری از دوشت بردارم. اگر گرسنه باشی، چیزی ندارم که بخوری. و بدین سان گویا از جهان دیگری هستم چنان که انگار فراموشت کرده ام. "برتولت برشت"منبع: http://minoosaman. /