رسانه
رسانه

پولس در یت 2 جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست :: جستجوپولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات

از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. يت میکند که در با تعالیم عيسي در کتاب مقدس در تضاد است مثل ایاتی که انجام شریعت عيسي را لازم میداند در برابر پولس که صرف ایمان را کافی ندانسته آیاتی که عيسي را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1 ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22 د رحالی که عيسي علیه السلام در انجیل میگوید مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7 منبع: http://mohabaat17. .. /

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشينی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عيسي اورا به جانشينی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که ميتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشين عيسي بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصيتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشينی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عيسي اورا به جانشينی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که ميتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشين عيسي بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصيتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عيسي پطرس را به عنوان جانشين انتخاب میکند و نه پولس عيسي در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشين هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عيسي میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عيسي پطرس را به عنوان جانشين انتخاب میکند و نه پولس عيسي در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشين هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عيسي میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصيت های تاثیر گذار بر يت هست و اصلا يت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام يت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم يت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل يت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار يت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهوديت و مخالف يت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عيسي پطرس را به جانشينی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصيت های تاثیر گذار بر يت هست و اصلا يت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام يت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم يت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل يت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار يت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهوديت و مخالف يت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عيسي پطرس را به جانشينی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

به اعتقاد پولس، عیسی ملعون است!!!

درخواست حذف اطلاعات

یکی از نظریات عجیب و غیرقابل قبول پولس، ملعون خواندن حضرت است! پولس در جسارتی آشکار و با برداشتی غیرمنطقی از کتاب مقدس اعلام کرد که درراه مردم، ملعون شده است: « ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که درراه ما لعنت شد. چنانکه مکتوب است، ملعون است هر که بر دار آویخته شود.» غلاطیان 3: 13

مقاله در مورد نقش پولس در گسترش یت

درخواست حذف اطلاعات

پروژه در مورد نقش پولس در گسترش يت فهرست مطالب پولس از دیدگاه هانس گ 1پولس به عنوان بحث انگیزترین شخصيت نزد یان و یهودیان 2اختلاف منابع در مورد زندگی پولس 2تولد پولس در خانواده اى یهودى 3پرورش پولس در محیط یونانى مآب 4تغییر در زندگى پولس در پایان یک عصر 4پولس و تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 5پیامدهاى تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 6محور الهیات پولس 7علاقه پولس به عیساى تاریخى 7پولس به عنوان متفکرى بزرگ و الهیدان منسجم 8سنت انجیلى عیسى از دیدگاه پولس 8ارتباط میان پولس و عیسى 9موعظه عیسى در کلام پولس 9طرفدارى پولس از آرمان واحد 11تلاش پولس برای قابل درک نمودن پیام عيسي 12پولس در مقابل شریعت یهود 13شریعت یهود از دیدگاه پولس 14اختلاف مفسران یهودى و ى درباره اعتبار شریعت از نظر پولس 15اعتبار شریعت بر مبنای تورات در نظر پولس 15دیدگاه پولس در مورد آزادى از «شریعت» 16مفهوم تکا

نقش پولس در گسترش یت

درخواست حذف اطلاعات

مقاله در مورد نقش پولس در گسترش يت فهرست مطالب پولس از دیدگاه هانس گ 1پولس به عنوان بحث انگیزترین شخصيت نزد یان و یهودیان 2اختلاف منابع در مورد زندگی پولس 2تولد پولس در خانواده اى یهودى 3پرورش پولس در محیط یونانى مآب 4تغییر در زندگى پولس در پایان یک عصر 4پولس و تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 5پیامدهاى تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 6محور الهیات پولس 7علاقه پولس به عیساى تاریخى 7پولس به عنوان متفکرى بزرگ و الهیدان منسجم 8سنت انجیلى عیسى از دیدگاه پولس 8ارتباط میان پولس و عیسى 9موعظه عیسى در کلام پولس 9طرفدارى پولس از آرمان واحد 11تلاش پولس برای قابل درک نمودن پیام عيسي 12پولس در مقابل شریعت یهود 13شریعت یهود از دیدگاه پولس 14اختلاف مفسران یهودى و ى درباره اعتبار شریعت از نظر پولس 15اعتبار شریعت بر مبنای تورات در نظر پولس 15دیدگاه پولس در مورد آزادى از «شریعت» 16مفهوم تکا

رومـیـان فصل ۱

درخواست حذف اطلاعات

من، پولس، که غلام عيسي می باشم، این نامه را برای شما می نویسم. خدا مرا برگزیده و فرستاده است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم. ۲ انجیلی که وعده اش را از زمانهای دور توسط انبیای خود در کتاب آسمانی داده بود. ۳ این مژده درباره فرزند خدا، یعنی خداوند ما عيسي می باشد که همچون انسان از نسل داود نبی به دنیا آمد؛ ۴ اما با زنده شدنش پس از مرگ، ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. ۵ بوسیله عيسي است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما گنا اران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاده تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است، تا ایشان نیز به عيسي ایمان آورند و از او اطاعت کنند. ۶و۷ برادران عزیز که در شهر روم هستید و این نامه را می خوانید، شما نیز جزو انی هستید که مورد مهر و محبت خدا می باشند، زیرا شما هم بوسیله عيسي دعوت شده اید تا قوم مقدس خدا و از

ادعای شباهت عیسی به یونس نبی

درخواست حذف اطلاعات

بر خلاف مسلمانان که کشته شدن عيسي را هرگز قبول ندارند، یان معتقد به کشته شدن عيسي بوده و در این مورد در کتاب مقدس خود بسیار نوشته‌اند. یکی از مطالبی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده شباهت عيسي به یونس نبی در سه شبانه روز محبوس ماندن در شکم ماهی و مدفون شدن در زیر خاک است. اما به شهادت کتاب مقدس این شباهت هرگز ایجاد نشد و این مطلب مذکور در کتاب مقدس غلط است. ادامه مطلب  

این مطالب در پاسخ به فردی که در اینستاگرام ادعا داشت ی است گرد آوری شده است/ نشا

درخواست حذف اطلاعات

شبهات مطرح شده توسط فردی که ادعا دارد ی است 1. من میگم جنایات مقصودم فقط محمد نیس.....وقتی میگم جنایات از کشتار علی بگیر تا ا ین ......از دستور دادن محمد بگیر تا پیروانش 2. من انسانيت و منطقم میگه هردینی که انسانی بکشه دین الهی نیس......بخداوند قسم اگر عيسي هم یکنفر میکشت ازش برمیگشتم..... 3. ابن صرح یکی از دستورات محمد بود تاریخ طبری و دو قرن سکوت و محمد ی که باید از نو شناخت و ۲۳ سال رس ......اینارو بخون 4. من فقط واسم شخصی الهی هس که هیچ گناهی نکرده باشد......ده تا زن نگرفته باشد و ۶ ساله رو عقد نکرده باشد با زن پسر خودش ازدواج نکرده باشد و خیلیل کارایی دیگه......عيسي با اینکه تمام ن اورشلیم عاشقش بودن ولی هیچ وقت با زنی ازدواج نکرد هیچ وقت شمشیر به کمرش نبست آدرس اینستاگرام این شخص b3,hzadlimo فهرست مطالب 1. کيست؟ 2. آیا انجیل چهارگانه توسط چهار تن از یان پروتستان

لوقا کیست؟؟

درخواست حذف اطلاعات

لوقا کيست؟ لوقا که اهل انطاکیه بود و حرفه اش طبابت بود. همراهی و دوستی دراز مدتی با پولس و مصاحبتی دقیق با دیگر رسولان داشت و تمامی مطالب را در دو کتاب برای ما نگاشت که اولی انجیل لوقا و دومی اعمال رسولان میباشد در کتاب اعمال رسولان قسمتهایی که "ما " نامیده اند متونی هستند که نویسنده در بطن ماجرا ظاهر میشود. پولس رسول لوقا را طبیب حبیب می نامد و نام او را جدا از .. یان یهودی تبار برمیشمرد موضوعی که او را تبدیل به تنها نویسنده غیر یهودی در عهد جدید کرده است تاریخ نگارش انجیل لوقا احتمالا بین سالهای 61 تا 62 میلادی است و موقع نگارش آن لوقا نسخه ای از انجیل مرقس را در دسترس داشت و تاریخ نگارش اعمال رسولان سال 63 میلادی میباشد.منبع: http://aligholami24. .. /

شناخت عیسی ..

درخواست حذف اطلاعات

شناخت  عيسي اهميت بسیار دارد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادهٔ او عيسي را بشناسد.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ آری،‏ شناخت  عيسي راه دستی به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۶‏)‏ عيسي راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می آموزد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ در این وبلاگ مختصری به آنچه کتاب مقدّس در مورد خدا گفته است میپردازیم.

کتب دینی .. یان

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس دارای دو بخش است: عهد قدیم یا تورات و عهد جدید یا انجیل . بخش دوم تنها نزد .. یان مقدس است. عهد جدید شامل چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا و نیز اعمال رسولان و نامه های پولس حواری است. کلمه «انجیل»، یونانی و به معنای بشارت است. محتوای اناجیل، زندگی نامه و بیانات اخلاقی و پندهای حضرت عيسي علیه السّلام است. جز اناجیل چهارگانه، اناجیل دیگری نیز میان .. یان رواج داشته اند؛ اما کلیسای .. ی همه را جز چند انجیل یاد شده، بی اعتبار شمرد و از رواج انداخت [۵] [۶] در عهد جدید خبری از احکام شرعی نیست و .. یان در این باره به همان که در عهد قدیم آمده است، پای بندند. از اناجیلی که به دست کلیسا از اعتبار افتاد، انجیل برنابا (م. ۶۱. م) است. محتوای این انجیل با دیگر اناجیل متفاوت است و عيسي علیه السّلام را پسر خدا نمی داند و جنبه الوهی وی را نفی می کند و بر آن است که عيسي علیه السّلام را به صلیب

رومـیـان فصل ۱

درخواست حذف اطلاعات

من، پولس، که غلام عيسي می باشم، این نامه را برای شما می نویسم. خدا مرا برگزیده و فرستاده است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم. ۲ انجیلی که وعده اش را از زمانهای دور توسط انبیای خود در کتاب آسمانی داده بود. ۳ این مژده درباره فرزند خدا، یعنی خداوند ما عيسي می باشد که همچون انسان از نسل داود نبی به دنیا آمد؛ ۴ اما با زنده شدنش پس از مرگ، ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. ۵ بوسیله عيسي است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما گنا اران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاده تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است، تا ایشان نیز به عيسي ایمان آورند و از او اطاعت کنند. ۶و۷ برادران عزیز که در شهر روم هستید و این نامه را می خوانید، شما نیز جزو انی هستید که مورد مهر و محبت خدا می باشند، زیرا شما هم بوسیله عيسي دعوت شده اید تا قوم مقدس خدا و از

عهد جدید

درخواست حذف اطلاعات

بخش دوم کتاب مقدس عهد جدید است که تنها .. یان آن را قبول دارند و یهودیان آن را معتبر نمی دانند. این بخش نیز مشتمل بر کتاب ها و رسالات متنوع و نیز مطالب گوناگونی است. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است و این در حالی است که حضرت عيسي و حواریون به زبان آرامی ـ که لهجه ای از زبان عبری است، ـ سخن می گفته اند. علت این امر، آن است که با کشورگشایی اسکندر و ایجاد یک امپراتوری بزرگ، زبان و فرهنگ یونانی در بسیاری از مناطق آن تبلیغ شد و زبان یونانی به عنوان زبان علمی و زبان دوم مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که بسیاری از مردم، به خصوص در حوزه دریای مديترانه، با این زبان آشنایی یافتند. هنگامی که رسولان .. ی با مردم این مناطق سخن می گفتند و برای آنها می نوشتند، طبیعی بود که از زبان مشترک، یعنی یونانی، استفاده کنند. تقسیم بندی عهد جدید عهد جدید به طور کلی به چهار بخش تقسیم می شود: 1. زندگی نامه و سخن

ادعای یک مسلمان

درخواست حذف اطلاعات

pejman k:ادعای یک مسلمان:" تورات قبل از انجیل تحریف شد. " پاسخ: با دلایل فراوان می توان اثبات کرد که عهد عتیق قبل از تجسم .. بر روی زمین تحریف نشده. اما بهتر است ابتدا این ادعا توسط قرآن مورد ارزی .. قرار بگیرد: " ای یحیی کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم"(سوره مریم آیه 12) " خدا به عيسي، کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد "(سوره آل عمران آیه 48) "مریم (مادر عيسي) سخنان پروردگار و کتاب های او را تصدیق کرد"(سوره تحریم آیه 12) چرا در قرآن عيسي نگفت که تورات تحریف شده؟ چرا فرشته به .. .. نگفت که کتاب مقدس تحریف شده؟ وقتی فرشته به .. .. توصیه کرد کتاب مقدس را بخواند، چرا .. .. نگفت کتاب مقدس تحریف شده؟ اگر .. .. انجیل و تورات را مطابق سوره یونس آیات ۹۴- ۹۵ دیده است بنابراین ادعای تحریف کتاب مقدس در قبل از .. قابل قبول نیست. جدا از روایات اناجیل، شواهد و اسناد تاریخی

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زند در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

درخواست حذف اطلاعات

: شاید این مقوله یکی از مهمترین سؤالات الاهیات ی باشد. همین پرسش باعث ایجاد نهضت اصلاحات وج میان کلیساهای پروتستان و کاتولیک شد. این سئوال مبنای تفاوت کلیدی میان يت کتاب مقدسی و سایر فرقههای ی است. آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است یا اینکه اعمال را نیز شامل میشود؟ آیا من فقط با ایمان به نجات یافتهام یا اینکه بوسیلۀ ایمان به و (اضافه بر آن) به کمک انجام بعضی ازاعمال خاص؟ سئوال راجع به نجات فقط بوسیلۀ ایمان و یا نجات بوسیلۀ ایمان و اعمال اغلب بوسیلۀ انی مطرح میشود که برایشان سخت است که میان قسمتهای مختلف کتاب مقدس ارتباط و هماهنگی ایجاد کنند. رومیان 3: 28؛ 5: 1 و غلاطیان 3: 24 را با یعقوب 2: 24 مقایسه کنید. عدّهای بعد از چنین مقایسهای تفاوت را میان دیدگاه پولس (نجات بوسیله ایمان تنها) و یعقوب (نجات بوسیله ایمان و عمل) میدانند. واقعيت این است که پولس و یعقوب هیج تعارضی با یکدیگر ندارند.

من چطور می توانم .. ی شوم؟

درخواست حذف اطلاعات

جواب: مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی هم سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عيسي .. ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به .. ایمان آورده عوض می شود. زندگی او بعد از آن عوض شدنش را نشان می دهد.توجه کنید ک

تصاویر | موزه کتاب مقدس در واشنگتن

درخواست حذف اطلاعات

موزه کتاب مقدس که در هشت طبقه ساخته شده و بزرگترین موزه در این سبک است ۱۷ نوامبر در واشنگتن افتتاح خواهد شد. در این موزه صدها هزار نسخه چاپی و دست نویس از کتاب مقدس یان از نسخه هایی بسیار قدیمی گرفته تا نسخه های جدید و همچنین کتاب مقدس از مذاهب مختلف يت از جمله کاتولیک، پروتستان، ارتودو و ساماريتان نگهداری می شود. برای ساخت این موزه پانصد میلیون دلار در هزینه شده است.

زفیرو ترنا ؛ نیک پولس و جو بروننبرگ

درخواست حذف اطلاعات

«زفیرو ترنا / zefiro torna» یکی از قطعات کلودیو مونته وردی آهنگساز ايتالیایی است که نیک پولس نوازنده ویولنسل و جو بروننبرگ نوازنده آکوردئون می نوازند. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می بینید و می ‎شنوید.

کتاب مقدس با سایر کتاب ها متفاوت هست

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب مقدس با سایر کتابها متفاوت است؟ علت تفاوت کتاب مقدس با دیگر کتابها این است که نویسندگان آن، به شکلی خاص از خود خدا الهام یافتند. روح مقدس خدا نویسندگان کتاب مقدس را هدايت کرد تا آنچه را که خواست خدا بود بنویسند (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱ و). کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کلام خود خدا است. اما خدا برای نگارش کلام خود از انسانها استفاه کرد. او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کلام خود را با در نظر گرفتن شخصيت و توانایی های هر نبی و اکثرا در قالب مفاهیم فرهنگی و تاریخی، و در چهار چوب لغاتی که برای آن نبی آشنا بود، بر او الهام فرمود. همان گونه که عيسي ذاتی الهی بود که انسان شد، کتاب مقدس نیز کلام خدا است که به گونه ای قابل درک برای بشر و در قالب عناصر فرهنگی خاص انسانها عطا شده است تا انسانها بتوانند آن را به دور از ابهام درک و اطاعت کنند. کتاب مقد

250 جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس چاپ می شود

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور گفت: 250 جلد کتاب تا پایان امسال در حوزه دفاع مقدس به چاپ می رسد که تاکنون 230 جلدآن منتشر شده است.

انجیل به روایت لوقا و نامه ی اعمال رسولان

درخواست حذف اطلاعات

ابتدای انجیل سوم، اطلاعتی درباره ی نویسنده ی این کتاب به ما می دهد. خود نویسنده می گوید من بر مطالب من بر اساس گفته های شاهدان عینی است و میگوید من دربارهی همه ی این امور تحقیق میکنم و با دقت و ترتیب می نویسم . سنتا این انجیل را به لوقا، یار و همراه پولس، نسبت میدهند.این امر ریشه در شهادت ایرنئوس در پایان قرن دوم دارد. اودر کتاب against heresies میگوید انجیل سوم را لوقا، آن طور که پولس تبلیغ میکرد،نوشت.منبع: http://ejazemaktob. .. /

کتاب؛ مؤثرترین ابزار برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس/ نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در مشه

درخواست حذف اطلاعات

حق طلب گفت: هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در اسان رضوی برگزار می شود.

بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات يت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عيسي ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عيسي می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است.ادامه مطلب

کتاب مقدس...

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب مقدس با سایر کتابها متفاوت است؟ علت تفاوت کتاب مقدس با دیگر کتابها این است که نویسندگان آن، به شکلی خاص از خود خدا الهام یافتند. روح مقدس خدا نویسندگان کتاب مقدس را هدايت کرد تا آنچه را که خواست خدا بود بنویسند (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱ و). کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کلام خود خدا است. اما خدا برای نگارش کلام خود از انسانها استفاه کرد. او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کلام خود را با در نظر گرفتن شخصيت و توانایی های هر نبی و اکثرا در قالب مفاهیم فرهن و تاریخی، و در چهار چوب لغاتی که برای آن نبی آشنا بود، بر او الهام فرمود. همان گونه که عيسي ذاتی الهی بود که انسان شد، کتاب مقدس نیز کلام خدا است که به گونه ای قابل درک برای بشر و در قالب عناصر فرهن خاص انسانها عطا شده است تا انسانها بتوانند آن را به دور از ابهام درک و اطاعت کنند. کتاب مقدس ت

بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات يت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عيسي ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عيسي می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است. ادامه مطلب

اسطوره کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اسطوره کتاب مقدس با سخنرانی رائفی پور.... ادامه مطلب

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدائی که پدر خداوند ما عيسي است خ که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات،ما را تسلی و قوت قلب می بخشد . بلی او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی را به انی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. یقین بدانید که هر قدر برای بیشتر زحمت ببینیم، از او تسلی و دلگرمی بیشتری خواهیم یافت. ما برای رساندن نجات و تسلی خدا به شما ،زحمات بسیار متحمل میشویم اما در این زحمات، خدا ما را تسلی عطا کرده است ،که این نیز به منظور کمک به شماست،تا بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار میگیرید،او شما را تسلی خواهد داد. او به شما این قدرت را خواهد بخشید که نا ملایمات را تحمل کنید نامه دوم پولس به یان قرنتس دوم قرنتیان۱ :۳ تا ۷منبع: http://adindeilamifar. /

جایگاه و ارزش زن از نگاه پولس

درخواست حذف اطلاعات

پولس یکی از شخصيت‌های ویژه و خاص در دین يت است. وی آموزه‌های بسیاری را در دین يت وارد ساخته تا و بسیاری از عقاید و احکامی که هم اکنون يت به آن پایبند هستند ساخته و پرداخته‌ی پولس است. وی نگاه ویژه‌ای هم به ن داشته و در رساله‌های خود به ترسیم جایگاه و ارزش ن که غالباٌ خلاف حقیقت است، پرداخته است. ادامه مطلب

و یت

درخواست حذف اطلاعات

(به عبری: מָשִׁיחַ (māšîaḥ)) (به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (m'shiha)) در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، به شکل یک لقب برای عيسي استفاده شده است و به طور عام « » به عنوان مترادف با عیسای ناصری در نظر گرفته می شود. يتبر طبق انجیل پیروان عیسای ناصری او را پس از مرگ و رستاخیزش، عيسي یا عيسي کریستیوس نامیدند و خود را بر طبق اعمال رسولان (۱۱:۲۷) ی نامیدند. پیش از مرگ و تصلیب عيسي او بیشتر به عنوان عیسای ناصری و یا عيسي پسر یوسف خوانده می شد. اما پس از تصلیب پولس رسول در عهد جدید از او به عنوان عيسي یا یاد می کرد یهوديتبیشتر یهودیان عيسي را به عنوان نمی شناسند و همچنان منتظر ظهور ا یا منجی خود می باشند در حالیکه یان منتظر رجعت یا ظهور مجدد هستند. مسلمانان عيسي را به عنوان و الهی پذیرفته اند اما او را پسر خدا نمی دانند؛ و مسئله تثلیث را رد می کنند و معتقدن

سوال یک خواننده غیر ی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کت که خدا به انسان می

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند. هدف از ارائه کتاب مقدس انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان. alirezamolaeibaroughمنبع: http://alirezamolaeibarough. /

من چطور میتوانم ی شوم...

درخواست حذف اطلاعات

سوال: من چطور می توانم ی شوم؟جواب: مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عيسي ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به ایمان آورده عوض می شود. زندگی او

فضای مبهم صنعت میگوی استان؛ بیمه، زی ای پرورش دهندگان را خالی کرد

درخواست حذف اطلاعات

خلیج فارس: پرورش میگو در استان بوشهر قدمتی 20 ساله دارد. این صنعت در خلال عمر دو دهه ای خود، پستی و بلندی های زیادی را پشت سر گذاشت تا این که توانست در سال های اخیر (85-93) به یک روند روبه رشد و معقول دست پیدا کند تا جایی که تولید میگوی پرورشی در استان، از مرز 14 هزار تن هم گذشت. با این حال، صنعت میگو در استان دوسالی است که حال و روز خوبی ندارد و دیگر از آن تب و تاب و فروغ سال های گذشته اش خبری نیست. به گزارش «خلیج فارس» به نقل از رو مه بامدادجنوب؛ برداشت میگو در این دو سال، بر خلاف روند سال های گذشته، با کاهش حدود 40 درصدی مواجه بوده است. در این زمینه، مسوولان سازمان شیلات و بسیاری از کارشناسان یکی از مهم ترین علل این کاهش تولید را بیماری لکه سفید عنوان کرده اند که اتفاقا یک بیماری قابل کنترل نیز هست. این بیماری، در فاصله سال های 94 و 95 به جان میگوهای کشور افتاد؛ با این حال، بیشترین خسار