رسانه
رسانه

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس :: جستجوپولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشيني میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشيني انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که ميتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصيتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشيني میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشيني انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که ميتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصيتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصيت های تاثیر گذار بر يت هست و اصلا يت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام يت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم يت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل يت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار يت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهوديت و مخالف يت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشيني خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصيت های تاثیر گذار بر يت هست و اصلا يت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام يت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم يت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل يت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار يت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهوديت و مخالف يت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشيني خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشین هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشین هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

درخواست حذف اطلاعات

: شاید این مقوله یکی از مهمترین سؤالات الاهیات ی باشد. همین پرسش باعث ایجاد نهضت اصلاحات وج میان کلیساهای پروتستان و کاتولیک شد. این سئوال مبنای تفاوت کلیدی میان يت کتاب مقدسی و سایر فرقههای ی است. آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است یا اینکه اعمال را نیز شامل میشود؟ آیا من فقط با ایمان به نجات یافتهام یا اینکه بوسیلۀ ایمان به و (اضافه بر آن) به کمک انجام بعضی ازاعمال خاص؟ سئوال راجع به نجات فقط بوسیلۀ ایمان و یا نجات بوسیلۀ ایمان و اعمال اغلب بوسیلۀ انی مطرح میشود که برایشان سخت است که میان قسمتهای مختلف کتاب مقدس ارتباط و هماهنگی ایجاد کنند. رومیان 3: 28؛ 5: 1 و غلاطیان 3: 24 را با یعقوب 2: 24 مقایسه کنید. عدّهای بعد از چنین مقایسهای تفاوت را میان دیدگاه پولس (نجات بوسیله ایمان تنها) و یعقوب (نجات بوسیله ایمان و عمل) میدانند. واقعيت این است که پولس و یعقوب هیج تعارضی با یکدیگر ندارند.

یت..

درخواست حذف اطلاعات

دین يت یک آیین یکتاپرستانه تثلیثی[۱] است که بر آموزه ها و سخنان ( و پولس) استوار گشته است. آموزه هایی چون تثلیث، مرگ خداوند به عنوان کفارهٔ گناهان، تعمید آب و روح القدس از باورهای بنیادین این آیین هستند. يت با داشتن ۲٫۲ میلیارد پیرو[۲] بزرگترین دین جهان از دید شمار پیروان است.منبع: http://nejatde. /

با چه انى م کنیم

درخواست حذف اطلاعات

با چه انی معا می کنیم؟پولس رسول می فرماید: "معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می سازد." (رسالۀ اول قرنتیان ۱۵: ۳۳). ضرب المثلی پُرمغز هست که می گوید، اگر می خواهی طرف مقابل خود را بشناسی، ببین دوستانش چه انی هستند. داوود نبی نیز می فرماید: "خوشا به حال ی که در م شریران گام نزند و در راه گن اران نایستد و در محفل تمس گران ننشیند؛" (مزمور ۱: ۱). به راستی دوستان شما چه انی هستند!منبع: http://eisamasihehsan2. /

با چه انى م کنیم

درخواست حذف اطلاعات

با چه انی معا می کنیم؟پولس رسول می فرماید: "معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می سازد." (رسالۀ اول قرنتیان ۱۵: ۳۳). ضرب المثلی پُرمغز هست که می گوید، اگر می خواهی طرف مقابل خود را بشناسی، ببین دوستانش چه انی هستند. داوود نبی نیز می فرماید: "خوشا به حال ی که در م شریران گام نزند و در راه گن اران نایستد و در محفل تمس گران ننشیند؛" (مزمور ۱: ۱). به راستی دوستان شما چه انی هستند!منبع: http://eisamasihehsan2. /

محبت

درخواست حذف اطلاعات

هرکدام از شاگردان برای پیروی از عیسی بهایی پرداخت دپولس به تیموتائوس در اینباره اینگونه می نویسد:و همه انی که می خواهند در عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید (دوم تیموتائوس ۱۲:۳)حال امروز نوبت هریک از ما است که از خود بپرسیم:- ما حاضر هستیم چه بهایی را برای پیروی از عیسی بپردازیم؟ در برابر محبت عمیق پدر که از ازل بوده وتا به ابد باقی خواهد بود چه میشود کرد جزء اجرای فرمان او وهر آنچه خواست او از ماست .در درجه اول اعتقاد وایمان به پدر آسمانی عیسی ومنجی عالم اعتماد به خداوند

شکرگزاری/اول قرنتیان فصل ۱

درخواست حذف اطلاعات

اول قرنتیان فصل ۱ (ترجمه قدیم) ۱ پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی و سوستانیس برادر، ۲ به کلیسای خدا که در قرنتس است، از مقدسین در عیسی که برای تقدس خوانده شده اند، با همه انی که در هر جا نام خداوند ما عیسی را می خوانند که (خداوند) ما و (خداوند) ایشان است. ۳ فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی خداوند بر شما باد. شکرگزاری ۴ خدای خود را پیوسته شکر می کنم درباره شما برای آن فیض خدا که در عیسی به شمـا عطا شـده است، ۵ زیرا شما از هر چیز در وی تمند شده اید، در هر کلام و در هر معرفت. ۶ چنانکه شهادت در شما استوار گردید، ۷ بحدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی می باشید. ۸ که او نیز شما را تا به آ استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی بی ملامت باشید. ۹امین است خ که شما را به شراکت پسر خود عیسی خداوند ما خوانده است. پرهیز از شقاق ۱۰ لکن ای برادران

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کلام امروزنامه پولس رسول به فیلیپیان باب ۲ ۱پس اگر در دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.۳هیچ کاری را از سَرِ جاه طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بین د.۵همان طرز فکر را داشته باشید که ْ عیسی داشتمنبع: http://nejatdobare. /

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

پولس رسول بطور واضح درس می داد که ما روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که عیسی را بعنوان نجات دهندة خود قبول می نماییم. اول قرنتیان 12 : 13 می گوید "زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم." رومیان 8 : 9 به ما می گوید که اگر ی روح القدس را نداشته باشد، او متعلق به نیست: "و انی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هر گاه روح خدا در شما ن باشد. و هر گاه ی روح را ندارد وی از آن او نیست." افسسیان 1 : 13-14 به ما درس می دهد که روح القدس مُهر نجات برای همة انیست که ایمان می آورند: "و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. که بیعانة میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود."

عشاء شام ربانی یان چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه درباره عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی از پرستش یان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم. عید فصح مقدسترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آ در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زاده مصریان مردند و یان بعلت خون بره ای که به چهار چوب در هایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل اندر نسل برگزار شود. این داستان در کتاب وج ۱۲ نوشته شده است. در ضمن شام آ - عید فصح – عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را می کرد و به شاگردان می داد، گفت، «این است جسد من که برای شما داده می شود. اینرا بیاد من بجا آر

عشاء شام ربانی یان چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه درباره عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی از پرستش یان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم. عید فصح مقدسترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آ در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زاده مصریان مردند و یان بعلت خون بره ای که به چهار چوب در هایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل اندر نسل برگزار شود. این داستان در کتاب وج ۱۲ نوشته شده است. در ضمن شام آ - عید فصح – عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را می کرد و به شاگردان می داد، گفت، «این است جسد من که برای شما داده می شود. اینرا بیاد من بجا آر

در

درخواست حذف اطلاعات

در عبارت ”در “ عبارتی است که پولس رسول بارها و بارها به کار گرفته است. ”در “ بودن در وهله اول به معنی ایمان داشتن ما به او است. سپس با داشتن ایمان حقیقی به ، با او متحد می شویو، یعنی با او مشارکت پیدا می کنیم، او را می شناسیم، از او اطاعت می کنیم و از او برکت می ی م. ما تنها در است که از تمامی برکات بهره مند می شویم (افسسیان ۱: ۳ و تفسیر آن مشاهده شود). هنگامی که ما در هستیم، خلقت تازه می شویم و حیات تازه می ی م (دوم قرنتیان ۵: ۱۷ و تفسیر آن مشاهده شود).منبع: http://mazabeni. /

چرا یت؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عوامل مهم در هر قانونی تضمین اجرایی در آن قانون است. مثلا اگر در مدرسه ای قرار باشد انی که نظافت خود را رعايت نمی کنند مواخذه شوند اما در این مدرسه مدیر مدرسه بین اشخاص کثیف و ش ه و افراد تمیز و با نظافت فرق نگذارد این قانون در مدرسه عملا لغو خواهد شد. یا اگر در کشوری قانون بستن کمربند تصویب شود اما هیچ اداره ای برای متخلفین و انی که کمربند نمی بندند حکمی صادر نکند و برخوردی نکند این قانون عملا لغو خواهد شد.شاید یکی از دلائل گرایش به يت از همین ضعف يت باشد. در دین يت مانند هم حجاب واجب است و هم روابط بین دختر و پسرو کلا دو جنس مخالف محدود است و هم محدوديت های زیاد دیگری وجود دارد حتی در انجام امور عبادی هم شرایط خاصی وجود دارد اما فرق با يت این است که شریعت و قوانین ضامن اجرایی دارد و ی که این قوانین را نقض کند گنا ار و مستحق مجازات است و بزرگان دین هم برای این قوانین ارزش قائل هستن

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدائی که پدر خداوند ما عیسی است خ که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات،ما را تسلی و قوت قلب می بخشد . بلی او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی را به انی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. یقین بدانید که هر قدر برای بیشتر زحمت ببینیم، از او تسلی و دلگرمی بیشتری خواهیم یافت. ما برای رساندن نجات و تسلی خدا به شما ،زحمات بسیار متحمل میشویم اما در این زحمات، خدا ما را تسلی عطا کرده است ،که این نیز به منظور کمک به شماست،تا بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار میگیرید،او شما را تسلی خواهد داد. او به شما این قدرت را خواهد بخشید که نا ملایمات را تحمل کنید نامه دوم پولس به یان قرنتس دوم قرنتیان۱ :۳ تا ۷منبع: http://adindeilamifar. /

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

این قسمت در تعلیم خیلی جالب است چون نشان می دهد که وقتی ما به یکدیگر خدمت می کنیم ، در حقیقت به خدمت می کنیم . به وسیلۀ شستن پای های شاگردان خود، این درس را به طور عملی به اجرا درآورد. ما به یکدیگر احتیاج داریم و به همین جهت است که کلام خدا این موضوع را تأکید می کند و می فرماید: «نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید» (اول پطرس ۴:‏۹)، «بارهای یکدیگر را حمل کنید» (غلاطیان ۶:‏۲)، «یکدیگر را تشویق کنید» (عبرانیان ۱۰:‏۲۵)، «برای یکدیگر دعا کنید» (یعقوب ۴:‏۶) و غیره ... پولس می فرماید: «محبت شما صمیمی و حقیقی باشد... یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر به دیگری بیشتر از خود احترام نماید» (رومیان ۱۲:‏۹-‏۱۰). خدا عطا فرماید که هر جا که هستیم بتوانیم چنین محبت و پذیرشی را به دیگر ایمانداران نشان بدهیم تا به فرمودۀ ، همه بفهمند «که شاگردان من هستید» (یوحنا ۱۳:‏۳۵).منبع: http://adindeilamifar. /

چه ی می تواند ایمان بیاورد !!

درخواست حذف اطلاعات

مطابق کلام خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان داده شده است. ( رومیان ۱۲ : ۳ ) پولس به رومیان می نویسد: خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان را داده است. اما قبل از آنکه ی شویم، آنقدر ایمان داریم که بتوانیم ی بشویم. انجیل می گوید ی که بخواهد می تواند نجات یابد. واضحا هر انسانی که کلام خدا را می شنود و اطاعت می کند، ایمان را بیان می کند. این شامل همه انیکه که می شنوند و اطاعت می کنند، می شود. ایمانداران یا انیکه نزدیک نجات یافتن هستند. ( مکاشفه ۲۲ : ۱۷ ) انیکه کلام خدا را نمی شنوند و یا نمی خواهند به آن عمل کنند، ایمانی که از طرف خدا می آید را ندارند. ایمان یعنی شنیدن و عمل ". .... که ما را از دست افراد بداخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند و دوستدار خدا نیستند. ( دوم تسالونیکیان ۳ : ۲ )

زندگی عیسی بر اساس انجیل ها

درخواست حذف اطلاعات

چهار انجیل متعارف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) از منابع اصلی برای مطالع زندگینامه عیسی هستند.[۳۲][۳۳] دیگر بخش های عهد جدید مانند رساله پولسبه احتمال دهه های بعد از انجیل نوشته شده است، همچنین او نیز بخش های کلیدی زندگی وی را به متن کشیده است؛ مانند: شام آ کتاب یکم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۲۳تا۲۶. بعضی از فرقه های جدید ی راه کار جدیدی برای آموزش و تعلیم زندگی عیسی دارند که عهد جدید شامل آن نمی شود مانند انجیل توماس، انجیل پتروس و کتاب های انجیل معروف به اناجیل کاذبه است.[۳۴][۳۵] محققان مختلف نظرات بسیار مختلفی راجع به صحت تاریخی این انجیل ها دارند. هر انجیل زندگی عیسی و معنی اش را به نحو متفاوتی از بقیه انجیل ها به تصویر می کشد.[۳۶][۳۷] انجیل یوحنا زندگی نامه نبوده بلکه به زندگی عیسی از دید الهیات نگاه کرده و او را کلام(logos) ازلی خدا و خود خدا و آفرینندهٔ جهان می داند.[۳۸][۳۹] ترکیب این داستانه

موعظه پولس و حکمت دنیوی:

درخواست حذف اطلاعات

من نیز ای برادران ،هنگامی که نزد شما آمدم راز خدا را با شعور و حکمت بشری به شما اعلام ن . (دوم پطرس ۱۶٬۱) زیرا بر آن بودم در مدتی که بین شما هستم ،چیزی جز عیسی ندانم ،آنهم عیسی مصلوب . (غلاطیان۱۴٬۶) و من با ظعف ،وبا ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم . (اعمال رسولان۱۹٬۱۸) و پیام و موعظه من نه با کلمات گیرای حکیمانه بشری ،بلکه با برهان قدرت روح بیان شد. (باب ۱۷٬۱) تا ایمان شما نه بر حکمت بشری ، بلکه بر قدرت خدا وابسطه باشد. (افسسیان۱۹٬۱۷٬۱) منبع: http://pedareasemaniy. /

رومـیـان فصل ۱

درخواست حذف اطلاعات

من، پولس، که غلام عیسی می باشم، این نامه را برای شما می نویسم. خدا مرا برگزیده و فرستاده است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم. ۲ انجیلی که وعده اش را از زمانهای دور توسط انبیای خود در کتاب آسمانی داده بود. ۳ این مژده درباره فرزند خدا، یعنی خداوند ما عیسی می باشد که همچون انسان از نسل داود نبی به دنیا آمد؛ ۴ اما با زنده شدنش پس از مرگ، ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. ۵ بوسیله عیسی است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما گنا اران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاده تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است، تا ایشان نیز به عیسی ایمان آورند و از او اطاعت کنند. ۶و۷ برادران عزیز که در شهر روم هستید و این نامه را می خوانید، شما نیز جزو انی هستید که مورد مهر و محبت خدا می باشند، زیرا شما هم بوسیله عیسی دعوت شده اید تا قوم مقدس خدا و از

نجیل ، کتاب مقدس !؟؟ (1)

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس یان شامل دو بخش عهد جدید (new testment) و عهد قدیم (old testment) می باشد ، این اصطلاح را اولین بار پولس مطرح ساخت و دراواسط قرن دوم میلادی از جانب کلیسا پذیرفته شد . کلیسای يت مجموعه رسالات کتاب مقدس را بیبل می نامد که از کلمه یونانی بیبلوس ( به معنی کتاب ) گرفته است . بیبل شامل اطلاعات اعتقادی و مذهبی یان است که کانن ( در یونانی به معنی مقیاس) نامیده میشود انجیل از کلمه یونانی انگلیون ( به معنی بشارت و خبر خوب ) گرفته شده است و برای اولین بار توسط یان یونانی مطرح شد . ( کلمه انجیل برای اولین بار در مرقس 1:1 بکار رفته است ) . عهد جدید شامل رسالات زیر می باشد : انجیل های چهارگانه مرقس ، لوقا ، متی ، یوحنا ( بنا بر باور کلیسا اناجیل متی و یوحنا به نام دو نفر از حواریون عیسی نامیده شده است ، مرقس را عموزاده برنابا همکار نزدیک پطروس و پولس ، رسولان عیسی خوانده اند ، و لوقا را یکی

نجیل ، کتاب مقدس !؟؟ (1)

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس یان شامل دو بخش عهد جدید (new testment) و عهد قدیم (old testment) می باشد ، این اصطلاح را اولین بار پولس مطرح ساخت و دراواسط قرن دوم میلادی از جانب کلیسا پذیرفته شد . کلیسای يت مجموعه رسالات کتاب مقدس را بیبل می نامد که از کلمه یونانی بیبلوس ( به معنی کتاب ) گرفته است . بیبل شامل اطلاعات اعتقادی و مذهبی یان است که کانن ( در یونانی به معنی مقیاس) نامیده میشود انجیل از کلمه یونانی انگلیون ( به معنی بشارت و خبر خوب ) گرفته شده است و برای اولین بار توسط یان یونانی مطرح شد . ( کلمه انجیل برای اولین بار در مرقس 1:1 بکار رفته است ) . عهد جدید شامل رسالات زیر می باشد : انجیل های چهارگانه مرقس ، لوقا ، متی ، یوحنا ( بنا بر باور کلیسا اناجیل متی و یوحنا به نام دو نفر از حواریون عیسی نامیده شده است ، مرقس را عموزاده برنابا همکار نزدیک پطروس و پولس ، رسولان عیسی خوانده اند ، و لوقا را یکی

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟ مخالفان يت می پرسند که چرا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین، اظهار بی اطلاعی کرد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند است (یوحنا فصل ۱ آیه ۱) و او همه چیز را می داند (یوحنا فصل ۲ آیه ۲۴، کولسیان فصل ۲ آیه ۳). با این توصیف او به شاگردانش گفت:”هیچ نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آ خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند” (متی فصل ۲۴ آیه ۳۶). عده ای معتقدند که باید تفاوت قائل شد میان خداوند و عیسی به عنوان انسان. او به عنوان خدا دانای مطلق بود و از همه چیز آگاهی داشت. بنابراین می دانست چه زمانی باز خواهد گشت. اما به عنوان انسان، دارای محدويت هایی بود و از قابليت کامل الهی برخوردار نبود. پس آگاهی و دانش او کامل نبود. وقتی متن متی فصل ۲۴ را با دقت بررسی کنیم، درمی ی م که عیسی ابتدا شاگ

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟ مخالفان يت می پرسند که چرا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین، اظهار بی اطلاعی کرد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند است (یوحنا فصل ۱ آیه ۱) و او همه چیز را می داند (یوحنا فصل ۲ آیه ۲۴، کولسیان فصل ۲ آیه ۳). با این توصیف او به شاگردانش گفت:”هیچ نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آ خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند” (متی فصل ۲۴ آیه ۳۶). عده ای معتقدند که باید تفاوت قائل شد میان خداوند و عیسی به عنوان انسان. او به عنوان خدا دانای مطلق بود و از همه چیز آگاهی داشت. بنابراین می دانست چه زمانی باز خواهد گشت. اما به عنوان انسان، دارای محدويت هایی بود و از قابليت کامل الهی برخوردار نبود. پس آگاهی و دانش او کامل نبود. وقتی متن متی فصل ۲۴ را با دقت بررسی کنیم، درمی ی م که عیسی ابتدا شاگ

روز کارگاه

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران بزرگوار با توجه به اه پایگاه کشوری ،هفته سوم آذر که مقارن با هفته پژوهش می باشد ،روزکارگاه نام گذاری شده است .لذا از همکاران گرامی شهرستان و مناطق استان خواهشمند است جهت برگزاری این طرح و غنی تر شدن کارگاه مدارس اقدامات لازم را انجام داده و مستندات طرح خود را به گروه آموزشی استان ارسال نمایید. برترین طرح ها و مستندات به پایگاه ارسال شده و به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد . شیوه نامه طرح در سايت پایگاه به آدرس : tec.gam1.medu.ir قرار دارد.منبع: http://hvfsemnan. /

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه يت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

روز کارگاه

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران بزرگوار با توجه به اه پایگاه کشوری ،هفته سوم آذر که مقارن با هفته پژوهش می باشد ،روزکارگاه نام گذاری شده است .لذا از همکاران گرامی شهرستان و مناطق استان خواهشمند است جهت برگزاری این طرح و غنی تر شدن کارگاه مدارس اقدامات لازم را انجام داده و مستندات طرح خود را به گروه آموزشی استان ارسال نمایید. برترین طرح ها و مستندات به پایگاه ارسال شده و به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد . شیوه نامه طرح در سايت پایگاه به آدرس : tec.gam1.medu.ir قرار دارد.منبع: http://hvfsemnan. /

آیا قادر به معجزه است؟

درخواست حذف اطلاعات

، روحی قدرتمند است. برخی از کارشناسان کتاب مقدس بر این باورند که بعد از خدا، قدرتمندترین روح در عالم هستی است. او دارای قدرت های مافوق طبیعی نظیر انجام معجزه است. با این توصیف، معجزات برای حیله و فریب انسان ها به کار می رود. او برای انجام مقاصدش از انسان ها نیز استفاده می کند. برای مثال، جادوگران فرعون موفق شدند با نیروی ی معجزه موسی را تکرار کنند ( وج فصل ۷ آیه ۱۲). خدا معجزه کرد و عصای هارون به مار تبدیل شد. جادوگران فرعون نیز عین همین کار را انجام دهند. می تواند بعضی از کارهای خدا را تقلید کند و از این طریق مردم را گمراه سازد. جالب است که جادوگران هر بار که یکی از بلایای موسی را تکرار می د، تنها وضع را بدتر می د. در صورتی که اگر واقعا مانند خدا قدرتمند بودند، می بایست بلا را دفع کنند و نه این که بر وخامت اوضاع بیفزایند. پولس درباره ظهور دجال در آینده چنین پیشگویی کرد:” این مرد خبیث به

فرشته هلاک کننده کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

فرشته هلاک کننده کیست؟ فرشته هلاک کننده مسئول گرفتن جانها و تنبیه دشمنان خداوند بر اساس قضاوت الهی خداوند می باشد. نام این فرشته در قسمتهای مختلف کتاب مقدس، هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم، آورده شده است. ۱- زمانی که قوم در سرزمین مصر بودند، فرشته هلاک کننده از مصر عبور کرده و پسران ارشد مصریان را هلاک می کند. ۲- در کتاب ایوب فرشته هلاک کننده، جان انسان را می رد. ۳- پولس در نامه اول به قرنتیان به فرشته هلاک کننده، زمانی که قوم در زمان وج مورد تنبیه خداوند بر اثر اع ان قرار گرفتند اشاره می کند. منبع: http://etedaledini. /

معیار کلیسا برای گزینش کتاب های عهد جدید چه بود؟

درخواست حذف اطلاعات

معیار کلیسا برای انتخاب کتاب های عهد جدید چنین بود: یک. آیا کتاب توسط نبی و رسول خدا نوشته شده؟ در مورد نویسندگان عهد جدید، همگی یا رسول بودند یا دستیار رسولان: متی، مرقس، لوقا، یوحنا، پطرس، پولس، یعقوب و یهودا یا شاهد عینی بودند و یا هم عصر و دیگر رسولان. همه این مردان از ان معروف و شناخته شده کلیسای قرن اول میلادی بودند و اکثر آنان را در جسم دیده بودند و از لحاظ اخلاقی افراد قابل اعتمادی محسوب می شدند. این افراد به استثنای یوحنا که دوران سخت زندان را سپری کرد، به خاطر اعتقادات شان شهید شدند.عده ای از مخالفان يت بر این باورند که شاگردان ، انجیل (عهد جدید) را تحریف کرده اند. آن ها ادعا می کنند از آن جا که عیسی انجیل مکتوب نداشت، بنابراین انجیل حقیقی به صورت شفاهی بود و آنچه بعدها توسط شاگردانش نوشته شد، در واقع تحریف تعالیم بود. آیا این ادعا صحیح است؟یک. اگر این ادعای مخالفان را بپذیریم به

نقش مدیریت مستندات در تکامل اتوماسیون اداری

درخواست حذف اطلاعات

اهميت و نقش مدیريت مستندات در سازمان ها روند ایجاد و تکامل یک سند و استفاده از هر یک از نسخ ان و همچنین نقش هر یک از پرسنل سازمان در پدید آمدن آمدن آن کمک بسیار بزر به جمعيت زیادی از شرکت هه و سازمانهای کشور می کند. یک پروژه ساختمانی را تصور کنید مدییريت نیاز دارد تمامی اسناد پروژه را در پرونده ان پروژه گردآوری کرده که این اسناد می تواند شامل نقشه های هریک از اجزاء با ذکر تغییرات مربوطه ، فاکتور ها، دستور العمل هاآ اسناد مالی و... را در یک پرونده داشته باشد حال اگر در این مورد بخواهیم فقط به پرونده های کاغذی حتی با کدینگ بسیار مناسب اکتفا کنیم با کوهی از کاغذ روبرو خواهیم شد. که دسترسی به یکی از نسخ اولیه از یک نقشه از پرونده پروژه کاری بسیاز وقت ر، مست م صرف هزینه است که باید خطاهای انسانی را نیز در نظر ب ریم حال تصور کنید مدیريت سازمان نیاز داشته باشد به مستندات یکی از پروژه ها در شهری

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه يت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

چرا خدا به ما چهار انجیل داده است

درخواست حذف اطلاعات

چرا خدا به ما چهار انجیل داده است ؟برای اینکه تصویر کاملتری از به ما ارائه بدهد , درحالی که کل کتاب مقدس از الهام خداست .اما خدا از نویسندگان بشری با پیش زمینه ها و شخصيت های متفاوت استفاده کرده است , تا مقاصدش را از طریق نوشته هایشان محقق کند .هر یک از نویسندگان اناجیل در پس انجیل خود هدف متمایزی داشته اند ودر اجرای مقاصد خود هر یک بر جنبه های متفاوتی از شخصيت و خدمت عیسی تاکید کرده اند .متی برای مخاطب عبرانی می نوشت و یکی از مقاصدش این بود از تحقق نبوتهای عهد عتیق نشان دهد که او همان ایی بود که از قدیم انتظارش کشیده می شد .تاکید متی اینست که عیسی پادشاه موعود و پسر داوود است که تا ابد بر تخت سلطنت خواهد نشست .مرقس برای مخاطبان غیر یهودی نوشت , مرقس بر به عنوان خادم رنج دیده تاکید می کند , ی که نیامد تا خدمتش کنند بلکه امد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی به عوض بسیاری بدهد .لوقا پزشک

چرا یت؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

گاه از ما سؤال می شود که چرا به ایمان آوردیم و به اصطلاح چرا ی شدیم . اگر از شما سؤال کنیم که "شما" چرا به آوردید، چه جواب می دهید؟ اغلبِ یانی که با این سؤال مواجه می شوند، پاسخ هایی مانند این می دهند : "من به ایمان آوردم ، چون او به من شادی داد؛ به من امید داد؛ به من آرامش داد؛ مرا از افسردگی نجات داد؛ فلان بیماری را داشتم ، مرا شفا داد؛ زندگی برایم پوچ و بی معنی بود، او به زندگی من هدف بخشید؛ در فلان گناهان بودم ، مرا آزاد کرد؛ در فلان نوع مشکلات شخصی یا خانوادگی یا مالی بودم ، به دادم رسید؛ بدنبال حقیقت بودم ، او را یافتم ." جواب ها اغلب حول و حوش این مسائل می چرخد. تمام این جواب ها که بیانگر علت ایمان آوردن ما به است ، و سایر جواب های مشابه ، بسیار درست و بجا و اصیل است . اما طبق تعالیم عهدجدید، همۀ اینها فقط می توانند "علت اولیۀ " ایمان ما به باشند. اینها مانند جرقه هایی هستند که

نقش مدیریت مستندات در تکامل اتوماسیون اداری

درخواست حذف اطلاعات

اهميت و نقش مدیريت مستندات در سازمان ها روند ایجاد و تکامل یک سند و استفاده از هر یک از نسخ ان و همچنین نقش هر یک از پرسنل سازمان در پدید آمدن آمدن آن کمک بسیار بزرگی به جمعيت زیادی از شرکت هه و سازمانهای کشور می کند. یک پروژه ساختمانی را تصور کنید مدییريت نیاز دارد تمامی اسناد پروژه را در پرونده ان پروژه گردآوری کرده که این اسناد می تواند شامل نقشه های هریک از اجزاء با ذکر تغییرات مربوطه ، فاکتور ها، دستور العمل هاآ اسناد مالی و... را در یک پرونده داشته باشد حال اگر در این مورد بخواهیم فقط به پرونده های کاغذی حتی با کدینگ بسیار مناسب اکتفا کنیم با کوهی از کاغذ روبرو خواهیم شد. که دسترسی به یکی از نسخ اولیه از یک نقشه از پرونده پروژه کاری بسیاز وقت گیر، مست م صرف هزینه است که باید خطاهای انسانی را نیز در نظر بگیریم حال تصور کنید مدیريت سازمان نیاز داشته باشد به مستندات یکی از پروژه ها در

امپراطوری روم

درخواست حذف اطلاعات

امپراطوری رومامپراطوری روم در سال ۳۱ پیش از میلاد بوجود آمد و بیش از چهار صد سال برقرار ماند. در زمان ، رومیها اکثر سرزمینهایی را که در اطراف دریای مديترانه قرار داشتند، یعنی شمال افریقا، مصر، بخش غربی خاورمیانه، ترکیه و یونان، سرزمینهای دریای بالکان را به تصرف خود درآورده بودند. آنان همچنین بخش اعظم اروپا را تحت تسلط خود داشتند؛ سر حد شمال این متصرفات، انگلستان بود.در دوره زمانی مربوط به رخدادهای عهد جدید، سرزمینهای تحت امپراطوری روم به ایالاتی تقسیم شده بودند که بر هر یک از آنها، فرمانداری رومی حکمرانی می کرد. رومیها به نان هر ای ، برای انجام امور مربوط به آن ای ، اختیارات خاص داده بودند. در ابتدای حاکميتشان بر این مناطق، آنان به نان هر ای ، این اجازه را داده بودند که تمامی اشخاصی که در قلمرو امپراطوری روم زندگی می کنند، باید امپراطور را به عنوان خدا بپرستند. یهودیان و یان از انجام این ک