رسانه
رسانه

کاروفناوری :: جستجودومین همایش ملی مجازی طراحی پروژه های استانی درس کاروفناوری متوسطه اول

درخواست حذف اطلاعات

پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس کار و فناوری با همکاری دفتر تالیف کتب فنی حرفه ای و کاردانش درنظردارد باهدف بومی سازی و قابلیت اجرایی هر چه بیشتر پروژه های تجویزی ونیمه تجویزی کتاب کاروفناوري متوسطه اول درراستای بسط وگسترش توانمندی های بومی و امکانات قابل دسترس استان های مختلف کشور،دومین همایش کشوری تهیه وتدوین پروژه های بومی کتاب کاروفناوري متوسطه اول را برگزار نماید لذا ازکلیه دبیران کاروفناوري وسایرهمکاران علاقه مند به این حوزه درسراسرکشوردعوت می گردد ایده ها وآثارخودرابا توجه به محورهای زیرومطابق با فرمت مشخص شده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.منبع: http://herfe-fan1388. /

پروژه های پیشنهادی و کمکی کتاب کار وفناوری

درخواست حذف اطلاعات

کاروفناوري متوسطه یک پایه هفتم برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید. کاروفناوري متوسطه یک پایه هشتم برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید. کاروفناوري متوسطه یک پایه نهم برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید. برداشت از وبلاگ کار وفناوری کلاله منبع: http://fanavari1. /

آموزشی ساخت پروژه جرثقیل کاروفناوری نهم

درخواست حذف اطلاعات

آموزشی ساخت پروژه جرثقیل کاروفناوري نهم پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوري نهم دوستان گرامی همان طور که اطلاع دارید یکی از پروژه های درس کاروفناوري ساخت جرثقیل است حال شما می توانید در ادامه مطلب آموزش ساخت این جرثقیل را نمایید. آموزش این توسط کمیته فنی و ی درس کاروفناوري انجام شده است . امیدوارم این مورد استفاده شما قرار بگیرد. حجم 97 مگابایت کیفیت mp4 کنید رمز www.suherfre. منبع: http://moslhherfeofan. /

نمونه ای از بودجه بندی کتاب کار و فناوری پایه هفتم و هشتم ونهم

درخواست حذف اطلاعات

با استفاده از این نمونه فرم بودجه بندی زمان کلاس را مدیریت نمایید. بودجه بندی پیشنهادی درس کاروفناوري هفتم بودجه بندی پیشنهادی درس کاروفناوري هشتم بودجه بندی پیشنهادی درس کاروفناوري نهممنبع: http://hvfsemnan. /

الگوریتم

درخواست حذف اطلاعات

کار کلاسی صفحه 11 کاروفناوري نهم پودمان الگوریتم سوال : روندنمای مثال 5 را به گونه ای تغییر دهید که بتواند میانگین هر تعداد عدد دلخواه را به دست آورد. جواب: در این روندنما متغیر n برای تعداد اعداد و متغیر a برای دریافت نمره ها، متغیر i برای شمارش تکرار مراحل، متغیر s برای نگهداشتن حاصل جمع مقدارهای a به کار می رود. تفاوت این روندنما با روندنمای قبلی در این است که بعد از شروع، تعدادی اعداد از ورودی دریافت می شود و در متغیر n قرار داده می شود و در قسمت شرط حلقه به جای عدد 8 ، هر بار شمارنده یا متغیر i با این متغیر مقایسه می شود؛ وقتی مقدار i مساوی n شود، جواب شرط i< n "خیر" می شود و از حلقه خارج می شود. همچنین برای محاسبه میانگین نیز مجموع تقسیم بر n می شود. مطالب و موضوعات مرتبط با این پست تحقیق کنید صفحه 6 کاروفناوري نهم کار کلاسی صفحه 7 کاروفناوري نهم کار کلاسی صفحه 12 کاروفناوري نهم

کتاب کار و فناوری ششم دبستان

درخواست حذف اطلاعات

http://chap.sch.ir/category/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85 کتاب و آموزشی http://126.roshd.ir/e6/kar-fanavari.aspx کتاب کار http://www.chap.sch.ir/books/1362 http://www.chap.sch.ir/category/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85?field_year_tid=561 http://6sheshom6. /category/7 پروژه ی طراحی و ساخت کار و فناوری ششم ابت راهنمای ارزشی و چک لیست کاروفناوري محتوای آموزشی کار و فناوری درس 1 http://amouzesh20. /category/42 http://amouzesh20. /category/9 عناوین مواد درسی کلاس ششم درج در کارنامه توصیفی سایتهای مورد استفاده از

برنامه بازدید از دبیرستانها سال 96-95

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ی بازدید گروه کاروفناوري از مدارس متوسطه ی اول منطقه ی کاشان سال تحصیلی 96-95 نام مدارس(دخترانه) نام مدارس(پسرانه) تاریخ بازدید ی کرک صفاری 95/8/3 - نور ثامن(غیر تی) 95/8/17 موتمن صادق(ع) 1 /9 /95 - دهخدا(غیر تی) 95/9/22 ی مخملبافی ولی عصر 95/11/4 شهید رحمانی طاهر اباد قطب راوندی 95/11/18 - علامه طباطبایی–غیر تی اباذر 12/2 /95 شهید ترنجی شهید فخار 95/12/16 تهیه و تنظیم: جمیله زواری سرگروه کاروفناوريمنبع: http://herfe-fan1388. /

ارزشی در درس کاروفناوری متوسطه اول

درخواست حذف اطلاعات

ارزشی در درس کاروفناوري متوسطه اول نویسنده :سیدسلطان شیخی تاریخ: چهارشنبه ۱۷ شهریور۱۳۹۵ ساعت: 18:35 ارزشی در درس کاروفناوري متوسطه اول پایه هفتم کتاب درسی کار و فناوری در پایه هفتم به صورت پودمانی تهیه و تدوین شده است که هر پودمان،علاوه بر مهارت های عمومی زندگی، معرف یک گروه شغلی دنیای کار نیز می باشد. اگرچه ساختار کتاب به روش پودمانی است ولی شما می توانید با توجه به امکانات، شرایط مدرسه، منطقه و علائق دانش آموزان، آنها را ذیل پروژه های طراحی و ساخت آموزش دهید. برخی از اه کتاب از طریق پروژه طراحی و ساخت محقق می شود.رویکرد آموزشی کتاب، رویکردی فعال و مشارکتی است. بنابراین توصیه می شود در فرایند تدریس از روش های متنوع یادگیری و کارگروهی استفاده نمایید. مشارکت فعال دانش آموزان در طراحی و ساخت وسایل آنها را شاداب تر و بانشاط تر ساخته و یادگیری را عمیق تر می نماید. این درس، دارای امتحان

طرح درس ساختنگرایی (کاروفناوری پایه هشتم ، پودمان الکتریسیته)

درخواست حذف اطلاعات

یکی از نظریه های جدید یادگیری نظریه سازندگی یادگیری است.در روﻳﻜﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣهم ﻣﻌﻠّﻢ ﻧﻘﺶ آﺳﺎنﺳﺎزی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ و ﻣﻌﻠّﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه را ﻳﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ را ﺑﺴﺎزد و ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺶ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺑﻪ او اراﻳﻪ ﺷﻮد. در روﻳﻜﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﻲ، ﻣﻌﻠّﻤﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﺴﻂ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه، ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش، ﻛﺎرورزی و … اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. با این توضیحات طراحی آموزشی با توجه به شیوه ساختن گرایی بهترین و موثرترین روش برای تدریس و بهره گیری از آن در کلاسهای کارو فناوری است.. طراح : حسین خاک نژاد، سرگروه کاروفناوري رشتخوار....استفاده با ذکر منبع مجاز است

شیوه نامه های اجرایی برنامه های عملیاتی دبیرخانه کاروفناوری

درخواست حذف اطلاعات

شیوه نامه های اجرایی برنامه های عملیاتی دبیرخانه کشوری کاروفناوري برای دریافت شیوه نامه های اجرایی برنامه های عملیاتی پایگاه کشوری می توانید از صفحات پویا بخش شیوه نامه های اجرایی استفاده کنید . برای دریافت مستقیم شیوه نامه ها از لینک های زیر استفاده کنید . شیوه نامه اجرایی طراحی و تولید محتوای الکترونیکی شیوه نامه اجرایی تدوین ارزشی عملی با رویکرد فرآیندیمنبع: http://herfetalesh. /

مجمع سوم گروه کاروفناوری

درخواست حذف اطلاعات

ب سومین مجمع آموزشی شنبه 95/1/28 راس ساعت 17 واقع در هنرستان ارباب تفضلی باعنوان هدایت تحصیلی و هم زمان کارگاه آموزشی ربات سازه های آمپولی برگزار می گردد.منتظر حضور به موقع شما هستیم.منبع: http://herfe-fan1388. /

پودمان خود رو کاروفناوری نهم

درخواست حذف اطلاعات

پودمان خود رو کاروفناوري نهم تحقیق کنید کاروفناوري نهم تحقیق کنید صفحه 98کاروفناوري نهم پودمان خودرو در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص مایع خنک کنندهٔ موتور و ویژگی های آن، تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید. جواب : انواع سیستم های خنک کاری موتور: دو نوع سیستم خنک کاری برای انتقال حرارت بلوک سیلندر و سرسیلندر وجود دارد. سیستم های هوا خنک و آب خنک، در سیستم های آب خنک، گرما با استفاده از یک واسط خنک کاری مایع، توسط کانال های خنک کاری داخلی به بیرون منتقل می شود. سیستم های آب خنک بسیار کم سر و صداتر از سیستم های هوا خنک می باشند، زیرا کانالهای خنک کاری صدای فرآیندهای احتراق را جذب می کند، سیستمهای مایع در معرض مشکلاتی چون یخ زدن، خوردگی و نشتی هستند، در حالی که این مشکلات در سیستم های هوا خنک وجود ندارد. پس : مایع خنک کاری باید ویژگی های زیر را داشته

فرم ارزی

درخواست حذف اطلاعات

ب : نمونه فرم ارزی عملکردسر گروههای آموزشی درس کاروفناوري استان یزدجهت اطلاع واقدامات لازم ارسال می گرددکه امیدواریم سر گروههای محترم توجه لازم را مبذول نمایند. pdf فرم ارزی سرگروه هامنبع: http://herfeyazd. /

بازدید از دبیرستان نجمه

درخواست حذف اطلاعات

امروز یکشنبه 95/8/2 از دبیرستان دخترانه نجمه به همراه سرگروههای محترم متوسطه 1 بازدید به عمل آمد. از کلاسها و کارگاه کارو فناوری آموزشگاه نیز بازدید شد . همچنین در سر کلاس دبیر محترم کاروفناوري آموزشگاه حضور یافتم و در مورد موضوعات مختلف ؛ کتاب، شیوه تدریس، اتنخاب همیار معلم این درس و آمادگی برای جشنواره خوارزمی مواردی مطرح شد.. با تشکر از مدیریت و عوامل اداری و آموزشی دبیرستان نجمه منبع: http://karofanavari95. /

بازدید از دبیرستان شه

درخواست حذف اطلاعات

امروز یکشنبه 95/8/16 از دبیرستان دخترانه شه فتح آباد به همراه سرگروههای محترم متوسطه 1 بازدید به عمل آمد. از کلاسها و کارگاه کارو فناوری آموزشگاه نیز بازدید شد . همچنین در سر کلاس دبیر محترم کاروفناوري آموزشگاه حضور یافتم و در مورد موضوعات مختلف ؛ کتاب، شیوه تدریس، اتنخاب همیار معلم این درس و آمادگی برای جشنواره خوارزمی مواردی مطرح شد.. با تشکر از مدیریت و عوامل اداری و آموزشی دبیرستان شه منبع: http://karofanavari95. /

برگزاری اولین جلسه گروه کاروفناوری با موضوع نقد و بررسی کتاب سال هفتم

درخواست حذف اطلاعات

اولین جلسه ی گروه کار و فناوری با موضوع نقد و بررسی کتاب سال هفتم در تاریخ شنبه 95/8/1 برگزار می گردد که مکان آن متعاقبا در بخشنامه ی صادر شده اعلام خواهد شد. از همکاران محترم تقاضا می شود در تاریخ مذکور در جلسه حضور به هم رسانید. با تشکر جاوید منبع: http://wat. /

ج بودجه بندی کتب درسی پایه ششم ابت 95/96 سرگروه آموزشی پایه ششم: محمد علی مهر

درخواست حذف اطلاعات

ماه درس مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت قرآن 14-1 28-14 42-28 56-42 70-56 84-70 98-84 115-98 هدیه آسمانی 13-1 26-13 39-26 52-39 65-52 78-65 91-78 104-91 فارسی 14-1 28-14 42-28 56-42 70-56 84-70 96-84 104-96 ریاضی 18-1 36 54-36 72-54 90-72 108-90 126-108 144-126 علوم تجربی 13-1 26-13 39-26 52-39 65-52 78-65 91-78 102-91 مطالعات اجتماعی 15-1 30-15 45-30 60-45 75-60 90-75 105-90 124-105 تفکروپژوهش 12-1 24-12 36-24 48-36 60-48 72-60 84-72 96-84 کاروفن

نقشه اصلی و خیلی آسان وراحت برای ساخت جرثقیل

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت دوستان گرامی...افراد می توانند از این لینک نقشه pdf جرثقیل ا ترکت شده توسط خودم رو برای درس کاروفناوري پایه ی نهم کنند...موفق باشید. http://cdn.persiangig.com/ /sdu4lqlfa7/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%20%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%20%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84.rar/dl اشتراک گذاری و ا ترکت شده توسط: matin.jمنبع: http://moharame95man. /

اینفوگرافی سازوکارهای حرکتی

درخواست حذف اطلاعات

اینفوگرافیک چیست؟ اینفوگرافیک ها به کمک عناصر بصری نظیر ع ، نمودار، نقشه، دیاگرام و … سعی می کنند تا مجموعه ای از داده ها و اطلاعات پیچیده را به گونه ای به تصویر درآوردند که پیام به شیوه ای سریع و قابل فهم به مخاطب منتقل شود. طراح : حسین خاک نژاد ، سرگروه کاروفناوري شهرستان رشتخوار.. جهت استفاده از اینفوگرافیگ لطفا منبع ذکر شود تصویر در اندازه واقعیمنبع: http://karofanavari95. /

اطلاع رسانی به همکاران در خصوص جشنواره نوجوان خوارزمی

درخواست حذف اطلاعات

محور سوم دست سازه ها نحوه ی اجرا: - دانش آموزان هر سه پایه با محوریت دست سازه های درس کاروفناوري وبا رویکردخالقیت ونوآوری می تواننددراین محور بصورت انفرادی یا گروهی شرکت نمایند.)دراین محوردانش آموزان در کلیه ی دروس نیز می توانندشرکت نمایند( - دست سازه ها می توانند بصورت ساخت یک وسیله خالقانه یا یک اثرهنری ویا یک نرم افزار باشد. تحقیق های علمی که بصورت جزوه ارائه می گردد ویا آثاری که صرفا جنبه تفننی وسرگرمی داشته باشند در این بخش داوری نمی گردند. - درمرحله آموزشگاهی دبیر دانش آموزان کلاسرا به گروههای دونفری تقسیم می کند.وفعالیت های عملی گروهها از ابتدای سال تحصیلی در دفتر مخصوص ثبت می گردد. - در طول سال تحصیلی دبیربرای هر فعالیتی که گروه انجام می دهد امتیازی درنظر می گیرد.ودر نهایت امتیازات را جمع بندی نموده و یک گروه از هر پایه را که با رین امتیاز را ب نمود به شهرستان معرفی می نماید. - در

دومین مجمع عمومی

درخواست حذف اطلاعات

ب دومین مجمع عمومی گروه کاروفناوري به صورت عمومی در منطقه کاشان برای تمامی دبیران متوسطه اول ودوم در دونوبت به تفکیک برادران در تاریخ 94/12/11 وخواهران در تاریخ 94/12/18 در کانون ا هرا راس ساعت 16 با سخنرانی جناب آقای ارفعی با موضوع برقراری ارتباط بیشتر بین معلمان ودانش آموزان برگزار شد . باتشکرمنبع: http://herfe-fan1388. /

هفته مشاغل اردیبهشت 95

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری هفته مشاغل(هفته اول ودوم اردیبهشت 95) دعوت به همکاری دانش آموزان عزیز پایه نهم و اولیای گرامی جهت برگزاری هرچه بهتر و معرفی رشته های تحصیلی - حرفه ای ومشاغل مربوطه مساعدت شما عزیزان را می طلبیم. باتشکر دبیر کاروفناوريمنبع: http://k-fanavari. /

معرفی کارها و فعالیت های انجام شده همکاران گرامی

درخواست حذف اطلاعات

پایگاه کشوری درس کاروفناوري در نظر دارد بخشی را در وب سایت تحت عنوان معرفی کارها و فعالیت های انجام شده توسط همکاران استان های مختلف ایجاد نماید... منبع: http://ilam-herfe. /

توجه توجه

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضای محترم گروه های آموزشی استان ها و کلیه همکاران گرامی کار و فناوری : پایگاه کشوری کیفیت بخشی درس کاروفناوري در نظر دارد بخشی را در وب سایت تحت عنوان معرفی کارها و فعالیت های انجام شده توسط همکاران استان های مختلف ایجاد و در معرض دید همکاران و بازدیدکنندگان عزیز وب سایت ایجاد نماید . لذا از تمامی همکاران عزیز در کلیه استان ها در سطح (آموزشگاه ، منطقه و استان) تقاضا دارد ، در صورت تمایل به انعکاس و انتشار اخبار و فعالیت های انجام شده شان گزارشی از فعالیت خود را به پست الکترونیک پایگاه به نشانی tech-tec@medu.ir ارسال نمایید. انشاء الله در آینده ای نزدیک نشریه الکترونیکی یا چاپی نیز منتشر خواهد شد و کارهای برتر در این نشریه چاپ می شود . لطفا در ارسال ایمیل به نکات زیر توجه نمایید. 1- گزارش ارسالی در قالب فایل ورد ارسال گردد. 2- فعالیت های انجام شده می تواند (معرفی وبلاگ یا و

اصول کلی استاندارد کارگاه کاروفناوری مدارس:

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی اصول کلی استاندارد کارگاه کاروفناوري مدارس: 1- با توجه به این که کارگاه مدارس متوسطه اول متمرکز است و تنها یک کارگاه در مدارس موجود می باشد و تلفیقی از کار گاه های چوب ، برق، ف ، خیاطی، ساختمان، آشپزی و کشاورزی و... است و در قانون کار؛ سرانه فضای آموزشی برای هر کارآموز در کارگاه های مختلف از 5/2 متر مربع تا 4 متر مربع می باشد و با توجه به کمبود فضای آموزشی در این مقطع، 2 متر مربع برای هر دانش آموز در کارگاه کافی می باشد. 2- دیوارها و کف کارگاه بایستی از جنس مقاوم و قابل شستشو (کاشی ، سرامیک ، موزاییک و …) باشد و کف لغزنده نبوده و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد. 3- کارگاه بایستی مجهز به دستشویی و صابون مایع باشد. 4- کارگاه باید دارای دستگاه تهویه متناسب با حجم مکان جهت تهویه هوا باشد. 5- بهتر است تابلو ها و پوستر های هشدار دهنده و رعایت نکات ایمنی در کارگاه نصب باشد. 6- لیست

ارسال گزارش فعالیت

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کارها و فعالیت های انجام شده همکاران گرامی قابل توجه اعضای محترم گروه های آموزشی مناطق و نواحی و کلیه همکاران گرامی کار و فناوری : پایگاه کشوری کیفیت بخشی درس کاروفناوري در نظر دارد بخشی را در وب سایت تحت عنوان معرفی کارها و فعالیت های انجام شده توسط همکاران استان های مختلف ایجاد و در معرض دید همکاران و بازدیدکنندگان عزیز وب سایت ایجاد نماید . لذا از تمامی همکاران عزیز در سطح (آموزشگاه ، منطقه و استان) تقاضا دارد ، در صورت تمایل به انعکاس و انتشار اخبار و فعالیت های انجام شده شان گزارشی از فعالیت خود را به پست الکترونیک پایگاه به نشانی madreseherfe@gmail.com ارسال نمایند . لطفا در ارسال ایمیل به نکات زیر توجه نمایید : 1. گزارش ارسالی در قالب فایل word باشد 2. فعالیت های انجام شده می تواند (معرفی وبلاگ یا وب سایت همکاران ، تالیف کتاب یا مقاله همکاران ، بیان یک تجربه کار

اولین کارگاه توجیهی گروه کاروفناوری تا تان

درخواست حذف اطلاعات

با احترام بر اساس بخش نامه 33/13645 تاریخ 15/8/1395 اولین کارگاه توجیهی گروه در محل سایت پژوهشسرای دانش آموزی خوارزمی برگزار شد طبق بخشنامه وهماهنگی های به عمل آمده کارگاه توجیهی نصب وراه اندازی نرم افزارهای نهم گروه کاروفناوري تا تان در محل سایت پژوهشسرای دانش آموزی خوارزمی در تاریخ فوق تشکیل شدابتدای جلسه خانم مصلح موارد ذیل مورد بحث وبررسی قرار دادند. منبع: http://moslhherfeofan. /

پاسخ های کل کتاب کارو فناوری (نهم)

درخواست حذف اطلاعات

ذر این پست 11 فایل pdf از پاسخ های کل کتاب کارو فناوری (نهم) با مصور به مدیریت سرکار خانم نهضت صفایی را میتوانید کنید.با تشکر از سرکار خانم نهضت صفایی دبیر کاروفناوري شهرستان کنگان. فایل 1 فایل 2 فایل3 فایل 4 فایل5 فایل6 فایل7 فایل8 فایل9 فایل 10 فایل11 همه فایلها بصورت زیب منبع :پورتال کارو فناوری بوشهرمنبع: http://karvafannavarikhoy. /

نرم افزار brics cad

درخواست حذف اطلاعات

بنا به درخواست همکاران محترمی که جدیدا تدریس کتاب کار و فناوری را برعهده گرفته اند و دیگه عزیزان ، فایل نرم افزار brics cad جهت و نصب تقدیم می شود. نرم افزار قدرتمند نقشه کشی جایگزین پلتفرم cad می باشد که بخشی از کتاب کاروفناوري نهم را به خود اختصاص داده است.برنامه ای بر اساس کار با فایل های dwg بوده و امکانات کامل و پیشرفته ای برای کاربران حرفه ای فراهم می کند. نرم افزار نقشه کشی بری کد یک نرم افزار کاربردی است محصول شرکت لهستانی bricsys است. bricscad کاربردی کاملاً ۲ بعدی و ۳ بعدی را روی فایل های cad بر پایه ی فایل های dwg دارد و دارای خط مشی هایی کاربردی و به روز است. سازنده های bricscad از کهنه کارهای cad بوده که کیفیتی جهانی را برای شما فراهم کرده است. bricscad دارای بیش از ۱۰۰,۰۰۰ کاربر در سراسر دنیا داشته و در بیش از ۹۸% موارد ، رضایت مشتریان خود را جلب کرده است. کاربرها و متخصصانی

طرح درس روزانه

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی طرح درس روزانه شماره طرح درس تهیه کننده علیرضا ثابت اقلیدی نام درس کاروفناوري عنوان درس پودمان اداری ومالی هدف کلی آشنایی دانش آموزان با مشاغل اداری پایه هشتم مقطع تحسیلی دبیرستان دوره اول مدت 90 دقیقه. سال تحصیلی 94-93 رئوس مطالب اه جزئی اه رفتاری سطوح یادگیری رفتار ورودی نحوه ارزشی تشخیصی نتیجه آرایش کلاس سازمان.- شناسایی واحدهای سازمانی.- شناخت مشاغل اداری مالی.- مدیریت در برگزاری نشست وتقسیم کار پروژه.-بررسی آیات قرآن در رابطه با مدیریت کارها وم . دانش آموزان بتوانند.ساختار اداری مدرسه را بشناسند.-واحد های مختلف یک سازمان را بشناسند.در گروه خود برای تقسیم کارها وانجام پروژهبه نشست وهم شی بپردازند.- با آیات قرآن در رابطه با میریت کارها وم آشنا شوند. در پایان این درس از دانش آموزان انتظار میرود به تفکر جمعی ومسئولیت پذیری ومدیریت کارها

تحقیق کاروفناوری پودمان برق کاروفناوری

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق کاروفناوري پودمان برق کاروفناوري الکتروموتور و موتور های چند فاز موتورهای چندفازه فازه موتورهای متناوبی هستند که به صورت دو یا سه فاز کار می کنند . هر دو از لحاظ ساختمانی مشابه بوده و فقط اتصال داخلی کلافهایشان متفاوت است . برای کاربردهایی نیازمند به توان بالاتر ، از موتورهای القایی سه فاز ac ( یا چند فاز ) استفاده می شود . این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان ، استفاده می کنند . از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادیها القای جریان می کند ، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت درآید . این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است . برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از بسامد

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا ف کاروفناوری هشتم

درخواست حذف اطلاعات

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا ف کاروفناوري هشتم تاثیر افزودن ف ات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد تاثیر افزودن ف ات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد تحقیق کاروفناوريخواص ف آلومینیوم آلومینیوم، ف ی نرم و سبک، اما قوی است، با ظاهری نقره ای - خا تری مات و لایه نازک ا یداسیون که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می شود، از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری می کند. وزن آلومینیوم تقریبأ یک سوم فولاد یا مس است.ِ چکش خوار، انعطاف پذیر و به راحتی خم می شود. همچنین بسیار بادَوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. این عنصر غیر مغناطیسی، بدون جرقه، دومین ف چکش خوار و ششمین ف انعطاف پذیر است. آلومینیوم، عنصر شیمیایی است که در ج تناوبی دارای علامت al و عدد اتمی 13 می باشد. آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است، عمدتأ به صورت سنگ معدن

تحقیق کاروفناوری پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی کاروفناوری هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق کاروفناوري پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی کاروفناوري هشتم زنبورداری و پرورش زنبور زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین هدف آنها بطور دسته جمعی انجام می گیرد. زنبور ملکه ملکه زنبور عسل به سادگی از کارگران و زنبور نر مشخص می شود. ملکه نسبتا درشت تر و درازتر از کارگران و درازتر از زنبوران نر است، ولی پهن تر از آ

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

درخواست حذف اطلاعات

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوري هشتم ارتباطات در سازمان ارتباطات در سازمان عبارت است از: انتقال اطلاعات و دستورها و بررسی بازخورد هر یک از آن ها، به منظور انجام وظیفه برای رسیدن به اه و مأموریت های سازمان. ارتباطات در سازمان، همانند نظام جریان خون در بدن موجود زنده، نقشی فعّال دارد. چنان چه به هر دلیلی در این نظام نارسایی به وجود آید یا به نحوی ارتباط قطع شود، پی آمد آن زوال یا متلاشی شدن سازمان خواهد بود. از نظری دیگر، نظام ارتباطات، در ایجاد هماهنگی، تصمیم گیری، هدایت و ی، نظارت و کنترل و سایر وظایف مدیر در اداره ی امور، نقش مؤثری دارد. ارتباطات سازمانی به دو گونه ی کلی رسمی و غیر رسمی برقرار می گردد. نوع اول، ارتباطات غیر رسمی معمولاً کارکنان در زمان کاری در سازمان و یا خارج از محیط کار با یکدیگر برخوردها و تماس هایی دارند. این برخوردها ممکن است عادی، دوست

برنامه عملیاتی گروه آموزشی کارو فناوری

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی برنامه عملیاتی گروه آموزشی کارو فناوری در سال تحصیلی 95-94اداره آموزش و پرورش شهرستان اقلید و منطقه سده دیف برنامه ردیف فعالیت زمان بندی 1 آموزش همکاران 1 ارائه برنامه مدون به همکاران در خصوص کلاس های ضمن خدمت کتاب کارو فناوری پایه نهم شهریور ماه 2 تهیه کتاب پایه نهم برای همکاران مناطق اقلید و سده شهریور ماه 3 بررسی پودمان های کتاب نهم (پودمان های الگوریتم /ترسیم با رایانه) جهت آمادگی همکاران شهریور ماه 4 تهیه نرم افزار های کتاب نهم و توزیع بین همکاران مناطق اقلید و سده هفته اول مهر ماه 5 تهیه های آموزشی کتاب نهم و توزیع بین همکاران هفته دوم مهرماه 6 آموزش کارهای عملی کتاب نهم به همکاران در طول سال 7 استفاده از معلومات بعضی از همکاران در آموزش همکار به همکار در طول سال 8 استفاده از منابع موجود