رسانه
رسانه

کتاب هزارگوهر حدیث 926 :: جستجوکتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره700

درخواست حذف اطلاعات

 مولاعلی ع700 «لِسانُ الصّدقِ خَیرُُ لِلمَرء مِنَ المالِ یُورّثِهُ مَن لا یَحمَدُهُ» زبان راستگو براى انسان بهتر از مالى است که آن را ى به میراث برد که سپاسگزار نیست بود گفته راست بهتر ز مال چو مال است بر صاحب خود وبال‏ توازگفته راست تحسین شوی ز ورّاث پیوسته نفرین شوى‏ کتاب هزارگوهر سیدعطاء الله مجدی گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره325

درخواست حذف اطلاعات

       مولاعلی ع 325 «بَرَکَةُ المالِ فِى الصَّدَقَةِ» برکت مال در صدقه است.    تو را صدقه اموال افزون کند     گرفتارى از خانه بیرون کنداگر باغبان فضله رز برد، از آن بیش انگور شیرین خورد=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر- حدیث 915

درخواست حذف اطلاعات

مولا علی ع915 «مَن لَم یَجهَد نَفسَهُ فى صِغَرِه لَم یَنبُل فى کِبَرِه»  ى که در کوچکى رنج نکشد، در بزرگى نگردد    نکوشد چو در کودکى بکار    به سختى نباشد چو او پایدار چو گردد بزرگ، او نباشد بزرگ‏ به ضعف اندر است او، مخوانش سترک=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.ا لف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره600

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع600 «عَداوَةُ الأَقارِبِ اَمَضُّ مِن لَسِع العَقارِبِ» دشمنى خویشاوندان نسبت بانسان از نیش کژدم سو کتر است کند دشمنى با تو گر خویش تو، چو بیگانه بگریزد از پیش تو ورا نیش بدتر ز کژدم بود مخوانش تو از خویش، گو گم بود =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی= گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره405

درخواست حذف اطلاعات

مولا علی ع 405 «حَصِّنوا اَموالَکمُ بِا َّکوةِ» با پرداخت زکات دارائى خود را حفظ کنید نگه داردت مال و ثروت، زکات زکات است واجب چو صوم و صلات‏ چو پاکیزه گردد ترا مال از آن، نکوتر شود هم ترا حال از آن = کتاب هزارگوهر سیدعطاءالله مجدی = گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره345

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 345 «بِتَرکِ ما لا یَعینکَ یَتمُّ لَکَ العَقلُ» با ترک آنچه برایت بکار نیاید عقل تو بکمال مى‏رسد    به چیزى تو را گر نباشد نیاز،    کنى کوته از آن اگر دست آز،  شوى بهره ‏ور از کمال دخدایت هر آن چیز خواهى دهد=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره499

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 499 «شَرّ النّاسِ مَن لا یَثِقُ بِأحَدِِ لِسوءُ فِعلِهُ»  ى که به علّت بدکارى خودش به هیچ  اعتماد نکند بدترین مردم است چو را نباشد به اعتماد، روا نیست نیکوئى اندر نهاد به شرّ و بدى نیست چون او بیاد بسستى گراید و را اعتقاد =کتاب هزارگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآور ی: م الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره327

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 327 «بَذلُ الوَجهِ اِلىَ اللِّئام ِاَلمَوتُ الأَکبَرِ» بزرگترین مرگ آبرو پیش نا ان ریختن است.    ترا آگه از موت اکبر کنم    توانم اگر، دفع این شر کنم بر نا ان، ریختن آبروى بود بدترین مردن اى نیکخوى‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره593

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع593 «عَلَیکَ بِالعَدلِ فِى الصّدیقِ وَ العَدوّ وَ القَصدِ فِى الفَقرِ و الغِنى» نسبت به دوست و دشمن دادگستر باش و در حال دارائى و نادارى میانه روى کن    به هر کار باید تو را عدل و داد    چه در دشمنىّ و چه اندر وداد به هر کار رفتن براه وسط که خیر الامور است از این نمط==کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م. الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره301

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 301 «اِیّاکَ وَ النِّفاقَ فَإنَّ ذا الوجهَینِلا یَ ُ وَجیهاََ عِندَ اللّه» منافق مباش زیرا آدم دو رو نزد خدا آبروئى ندارد    مگرد اى پسر هیچ گرد نفاق    برو تا توانى براه وفاق نباشد بتر ز شخص دو رو‏ ندارد بنزد خدا آبرو=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : .  م. الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره164

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 164 «اَحسَنُ الادابِ ما کَفَّکَ عَنِ المَحارِم» بهترین ادبها و دانشها آن است که ترا از چیزهاى حرام باز دارد گرت دانشى برد بر راه راست ز قدر تو با کجرویها نکاست تو را از حرام خدا داشت دور بود بهترین دانش اى با شعور = ;کتاب هزارگوهر سیدعطاء ا لله مجدی = گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره613

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع613 «فِى القُرانِ نَبأُ ما قَبلِکُم وَ خَبرُ مابَعدِکُم وَ حُکمُ ما بَینَکُم»خبر گذشتگان و آیندگان و حکم آنچه در میان شمااست، در قرآن استز آینده باشد به قرآن خبرتو بگذشته را نیز در آن نگربود حکم هر چیز در این کتاب‏حلال و حرام و ثواب و عقاب‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره396

درخواست حذف اطلاعات

   مولاعلی ع 396 «جُودُ الرَّجُلِ یُحَبِّبُهُ اِلى اَضدادهِ وَ بُخلُهُ یُبغِضُهُ اِلى اَولادِه» بخشش انسان را محبوب دشمنانش مى‏سازد و بخلش فرزندانش را دشمن او میکند چو خواهى که محبوب اعدا شوى ببخشش تو باید مهیّا شوى‏ ، چو کوشى ببخل و بام بیش، شود دشمنت جمله اولاد خویش‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز ائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره 485

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 485 «سَفهُکَ عَلى مَن دونَکَ جَهلُُ مُوذىُُّ» در افتادن تو با ى که از تو پائین‏تر است نادانى آزار دهنده ‏اى است به قدرت چو باشدت زیر دستبه استیزه با او مکن خویش پست  که از جهل موذى است پیکار تو ‏ چرا نیست زین کارها عار تو =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره407

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 407 «حَسَبُ الأَدَبِ أَشرَفُ مِن حَسَبِ النَّسَبِ» قدر ادب بالاتر از قدر نسب است برو گوهر فضل و دانش بجوى مکن جان من از نسب گفتگوى که قدر تو باشد بعلم و ادب‏ ‏ چه نازىّ و بالى باصل و نسب‏ = کتاب  هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر- حدیث 964

درخواست حذف اطلاعات

مولا علی ع964 «وَعدُ الکَریمِ نَقدُُ وَ تَعجیلُُ» وعده جوانمرد نقد و فورى استجوانمرد را وعده نقد است و زودنبیند از او بجز لطف وجود  بعهد و به پیمان بود پاى بندخیانت بنزدش بود ناپسند= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری :  م . الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره326

درخواست حذف اطلاعات

مولا علی ع326 «بِالإِحسانِ یَستَرَقُّ الرِِّقابُ. بِالِإفضالِ تَستُرُ العُیوبُ» گردنها با نیکى به بند کشیده می شوند. بخشش عیب‏ها را مى ‏پوشد.    باحسان توانى کشیدن ببند    ز مخلوق، گردن تو اى هوشمند شود عیبهایت ببخشش نهان‏ بمدحت گشایند مردم زبان‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : .م .ا لف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره142

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 142 «اِذا طََلبتَ الِعزَّ فَاطلُبُهُ بِالطّاعَة. اِذا طَلَبتَ الغِنى فَاطلُبُه بِالقِناعَةِ» اگر طالب عزّتى آنرا در فرمانبردارى خدا بجوى. اگر مى ‏خواهى توانگر شوى آنرا در قناعت جستجو کن.    چو خواهى که قدر تو گردد بلند    بطاعت بیفزاى اى ارجمند ورت بى‏ نیازى بود آرزو برو در قناعت تو آن را بجو=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره523

درخواست حذف اطلاعات

  مولاعلی ع 523 «صَدیقُ الأَحمَقِ فى تَعَبِِِ. صَدیقُ الجاهِلِ مُعرَضُُ للعَطَبِ» دوست شخص احمق در رنج است. دوست شخص جاهل در معرض هلاکت است    ترا گر بود احمقى، ه ن،    به جاهل چو باشى انیس و قرین توئى دائم اندر لب پرتگاه‏ به رنج اندرى گر کند اشتباه‏= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر- حدیث 901

درخواست حذف اطلاعات

 مولاعلی ع 901 «مَن کاشَفَکَ فى عَیبِکَ حَفِظَکَ فى غَیبِکَ» ى که عیب ترا بر تو آشکار سازد پشت سرت ترا حفظ میکندچو عیب تو گوید ى در حضورز پند و نصیحت نورزد و قصور،کند بیگمان حفظت اندر غیاب‏ تو از گفته حقّ او سر متاب‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره510

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 510 «شَیمَةُ الأَتقیاءِ اِغتِنامُ المُهلَةِ وَ ّزَودُ لِلرّحلَة» فرصت را غنیمت شمردن و براى آ ت توشه گرد آوردن روش پرهیزکاران است    چو وقت و فرصت غنیمت شمرد    سوى آ ت زاد و توشى ببردنمى ‏باشد او غیر پرهیزگار به نزد خدا کى بود شرمسار=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره134

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 134 «اِذا اَحَبَّ اللّهُ سُبحانَهُ عَبداََ حَبَّبَ اِلیَهِ الاَمانَةَ» وقتى خداوند بنده ‏اى را دوست داشته باشد حبّ امانت را در دل او مى‏افکند    چو محبوب خالق شود بنده ‏اى    گراید باخلاق ارزنده ‏اى امانت بنزدش شود ارجمند نه را رسد زو زیان و گزند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره402

درخواست حذف اطلاعات

   مولا علی ع    402 «حَصِّنوا الأَعراضِ بِالأموالِ» شرفتان را با م ان حفظ کنید. نگه دار با مال خود عرض خویش که باشد گرامى شرف همچو کیش در این ره نه ام زیبا بود ‏ چو رفت آبرو، شخص رسوا بود ==  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره 506

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع506 «شَرُّ اِخوانِکَ مَن داهَنَکَ فى نَفسِکَ وَ ساتَرَکَ عَیبَکَ»  ى که در امر خواهش نفس با تو چاپلوسى کند و عیبت را بپوشد از بدترین دوستان تو است    گرت دوستى عیب پنهان کند    ب ى نفس، ار تو شادان کند، ، بتر نیست اندر رفاقت از اورفیقش مخوان باشد او چون عدو=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م .الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره696

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع  696 «لِکُلِّ شَی‏ء افَةُ وَ افَةُ الخَیِر قَرینُ السّوءِ» براى هر چیزى آفتى است و آفت نیکى ه ن بد استبهر جا بهر چیز آفت بودنه بیرنج البتّه، راحت بود بود آفت همدمى، یار بد ترا یار بد، بدتر از مار بد=  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری:  م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره592

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع  592 «عاصِِ یُقِرُّ بِذَنبِهِ خَیرُُ مِن مُطیعِِ یَفتَخِرُ بَعَملِه» گنا ارى که به گناهش معترف باشد بهتر از بنده فرمانبردارى است که بعملش بنازد    چو عاصى به جرم خود اقرار کرد،    چون فرمان برى، ف بسیار کرد بود بهتر عاصى از آن بی گناه‏ که از خود پسندى در افتد بچاه‏=کتاب هزارگوهرسید عطاء الله مجدی =گرد آ وری : م .الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره484

درخواست حذف اطلاعات

 مولاعلی ع 484 «سَفهُکَ عَلى مَن فَوقَکَ جَهلُُ مُردِىُُّ» در افتادن تو با ى که از تو بالاتر است نادانى کشنده ‏اى است چو باشد ى از تو در زور بیش، بجنگش مکن رنجه بازوى خویش که نادانى مهلک است این ستیز ‏ مشو غرّه و از خطر می گریز =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره314

درخواست حذف اطلاعات

 مولاعلی ع 314 «اِیّاکَ وَ مُصادِقَةَ الأَحمَقِ فَاِنَّهُ یُریدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرُّکَ» از دوستى با ابله بپرهیز زیرا او مى ‏خواهد بتو سود برساند ولى ضرر مى‏زند.    مکن ه نى تو با ابلهان    مبادا تو را تیره گردد روان‏ چو باشد پى سودت آن بی د، ز نادانى آنگه ضررها زند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره516

درخواست حذف اطلاعات

 مولاعلی ع516 «صَومُ النَّفسِ عَنِ لَذّاتِ الدُّنیا اَنفَعُ الصِّیام» پرهیز از لذّتهاى دنیا سودمندترین روزه‏ ها است    چه گویم من از بهترین صیام،    که زخم گنه را دهد یام‏  بود روزه دارىّ نفس شریرز لذّات دنیا چو باشى تو سیر=کتاب هزارگوهرسیدعطا ء الله مجدی=گرد آوری  :م.الف ز ائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره378

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع 378 «ثَلاثُُ مَن کُنَّ فیهِ فَقَد کَمِلَ ایمانُهُ العَقلُ وَ العِلمُ وَ الحِلمُ» سه چیز است که در هر باشد ایمانش کامل شود: دمندى، دانش و بردبارى شود کامل ایمان ز عقل و د ز علم و ز دانش چنان کاو سزد دگر حلم، کان برد بارى بود تورابهترازان چه کاری بود = کتاب هزارگوهر سیدعطاء الله مجدی = گردآوری : م. الف زائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره401

درخواست حذف اطلاعات

مولاعلی ع401 «حَلاوَةُ الدُّنیا تُوجِبُ مَرارَةَ الأخِرَةِ َوَ سوءُ العُقبى» شیرینى دنیا تلخى آ ت و بد فرجامى را بدنبال دارد به شیرینى لذّت این جهان، مشو هیچ مغرور اى کامران‏ که اندر پیش تلخى آ ت، بود همره زشتى عاقبت‏ =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر دآوری : م.الف ز ائر

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره392

درخواست حذف اطلاعات

    مولاعلی ع392 «ثَلاثُُ فیهِنَّ المُرُوَّةُ غَضُّ الطَّرَفِ وَ غَضُّ الصَّوتِ و شَىُ القَصدِ» جوانمردى در سه چیز است: از حرام چشم پوشیدن، پائین آوردن صدا و میانه روى. بپوشد جوانمرد چشم از حرام کند کوته آهنگ خود در کلام‏ ز افراط و تفریط باشد بدور براه تعادل رود در امور =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م. الف زائر