رسانه
رسانه

کرده :: جستجوهر که دیده حال من شک کرده من دیوانه ام

درخواست حذف اطلاعات

آنقدر در کوی تو من رفت  و آمد کرده اماهل کویت را ز غم دیوانه شاید کرده امهر زمان بیرون شوم از خانه ام با یاد تودر دلم کوی تو را آن لحظه مقصد کرده امدر م از غمت از بس که دلتنگ تواماز برای بودنت خواهش ز ایزد کرده امآنچنان از عشق تو در دل وفادارم به توتا ابد در زندگی خود را مجرد کرده امهر که دیده حال من شک کرده من دیوانه امبس که در بلوارتان من رفت و آمد کرده اممحمدصادق رزمی

گُم

درخواست حذف اطلاعات

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده امشمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده امطره از پیشانی ات بردار ای خورشید مندر شب یلدا مسیر ماه را گم کرده امدر میان عاقلان دنبال عاشق گشته امدر میان کوه سوزن کاه را گم کرده امزندگی بی عشق، شطرنجی است در خورد ش تدر صف مشتی پیاده شاه را گم کرده امخواستم با عقل راه خویش را پیدا کنمحال می بینم که حتی چاه را گم کرده امزندگی آن قدر هم در هم نبود و من فقطسرنخ این رشته ی کوتاه را گم کرده ام- علیرضا بدیع

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خود نمیدانی چه غوغا کرده ای بر ته قلبم چونان جا کرده ای ندانی که ز عشقت جان را چه شده هرچه کردی عقل را از سرم وا کرده ای در پی ات حیران و ویلان گشته ام خوب بنگر که با حال زارم چه ها کرده ای غم بی مهری تو چون زهر جانم را درید شور این مجنون را با نخوتت فنا کرده ای روز دیدار تو باشد یوم وداع کاین چنین روح و جانم را ز هم جدا کرده ای در رخت خواندم که من بیگانه ام بدان که در ت عشق ریا کرده ای هجر بی پایان تو صبرم داد دل تنگ مرا چون دریا کرده ای من که میان هزاران عشق تو را گزیدم برای جدا م از خود خدا خدا کرده ای درد جان سوز مرا دیدی و دم نزدی سالهاست که شرم و حیا را رها کرده ای *شاعر:خودم *منبع: http://maherooz74. /

صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

از جنون این عالم بیگانه را گم کرده امآسمان سیرم، زمین خانه را گم کرده امنه من از خود نه ی از حال من دارد خبردل مرا و من دل دیوانه را گم کرده امچون سلیمانم که از کف داده ام تاج و نگینتا ز مستی شیشه و پیمانه را گم کرده اماز من بی عاقبت آغاز هستی را مپرسکز گران خو سر افسانه را گم کرده امدر چنین وقتی که بی پرواز شد زلف سخناز پریشان خاطری ها شانه را گم کرده امبس که در یک جا ز غلطانی نمی گیرد قراردر نظر آن گوهر یکدانه را گم کرده امطفل می گرید چو راه خانه را گم می کندچون نگریم من که صاحبخانه را گم کرده امبه که در دنبال دل باشم به هر جا می رودمن که صائب کعبه و بتخانه را گم کرده ام

بگویم؟

درخواست حذف اطلاعات

خداوندا؟ بنده نوازی کرده ای. فضا را کمی احساسی کرده ای! حال بگویم چه با من کرده ای؟ حکمتت را بلایم کرده ای. یا بگویم آبرو داری کرده ای!

قبله ام را بی جهت، من از خدا گم کرده ام

درخواست حذف اطلاعات

من نمی دانم تو را، آ کجا گم کرده امتا به خود من آمدم، دیدم تو را گم کرده امقول دادی تا ابد، دستان تو سهمم شودپس چرا آن دست تو، ای بی وفا گم کرده امبا وجودت قبله ام، سمت همان چشم تو بودقبله ام را بی جهت، من از خدا گم کرده امدست من یخ می زند، در این زمستان بیشترچونکه آن دستان تو، در این هوا گم کرده اممن نمی دانم چه شد، اینگونه ویرانت شدمتا به خود من آمدم، دیدم تو را گم کرده اممحمدصادق رزمی

آسمان، از اشتیاقم شانه خالی کرده ای(علی قیصری)

درخواست حذف اطلاعات

آسمان، از اشتیاقم شانه خالی کرده ای تار و پود هستی ام را دار قالی کرده ای کشتزارم لحظه ای رنگ رطوبت را ندید سرزمینم را دچار خش الی کرده ای در زمستانت نمی باشد خبر از رعد و برق بی گمان در ارتباطت اتصالی کرده ای مردمانی بی رمق مشتاق باران تواند گرچه عمری بی وفایی با اهالی کرده ای آنقَدر مستی که جای فصلها شد جا به جا فتنه در سرفصل تقویم جلالی کرده ای مثل ابر پر شتاب از ما گریزان بوده ای آسمانا کی هوای این حوالی کرده ای بر سرِ وا ماندگانِ زار و بی چیز و ضعیف زندگانی را مداوم ماست مالی کرده ای ای عسل بانو، تو هم دیگر برای کشتنم خط نستعلیق ابرو را هلالی کرده ایمنبع: http://asalpoem. /

دو قدم مانده ، زمین ، شوق تکامل دارد

درخواست حذف اطلاعات

میخانه را گم کرده امخمخانه را گم کرده امپیمانه را گم کرده امجانانه را گم کرده ام #جانانه

ما را کبوترانه وفادار کرده است

درخواست حذف اطلاعات

ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده است بامت بلند باد که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است تنها گناه ما طمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گن ار کرده است چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر قربان آن گلی که مرا خوار کرده است .فاضل نظری "کتاب "آن ها

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

شبیه اسب درونم دوباره رم کرده ببین نبودی و وحشت چه با دلم کرده به لطف قوزم و مویی سپید بعد از تو شدم چو شاخه ی خشکی که برف خم کرده نپرس از تب و لرزم،نگو چه با من کرد همان که ز له با خانه های بم کرده شب است و آینه جغدی کشیده است از من دو چشم بهت زده،صورتی ورم کرده تو نیمه ی من و من جسم جان به لب شده ام که روح پر تب و تابش به او ستم کرده بیا ببین که چه آشی برای من پخته همان ی که برای تو چای دم کردهمنبع: http://farimasahar. /

و دوازده بند محتشم (12) . . .

درخواست حذف اطلاعات

بند دوازدهم اى چرخ غافلى که چه بیداد کرده‏اى‏وز کین چه‏ها درین ستم آباد کرده‏اى‏پر طعنت این بس است که با عترت رسول‏بیداد کرده خصم و تو امداد کرده‏اى‏اى زاده زیاد نکرده است هیچ گهنمرود این عمل که تو شداد کرده‏اى‏کام یزید داده‏اى از کشتن حسینبنگر که را به قتل که دلشاد کرده‏اىبهر خسى که بار درخت شقاوتستدر باغ دین چه با گل و شمشاد کرده‏اى‏با دشمنان دین نتوان کرد آنچه توبا مصطفى و حیدر و اولاد کرده‏اى‏حلقى که سوده لعل لب خود نبى بر آنآزرده‏اش به خنجر بیداد کرده‏اى‏ترسم تو را دمى که به م برآورنداز آتش تو رود به م درآورندمنبع: http://sobhebahary. /

رستاخیز قدم

درخواست حذف اطلاعات

مژده ای دل که شیعه پیاده عزم نینوا کرده با رستاخیز قدم شیعه شور و نوا کرده حریم کعبه را به امانت س دست فاطمه شیعه در عراق قصد مروه و صفا کرده از بس موکب به موکب شتابان دیدن یار خدایا شیعه جشن پیروزی یا غوغا کرده و تکفیری سلفی بی امان درنسل کشی سیرت ال علی عزت و و حیا کرده کشتن زائر بی دفاع در رجعت از اربعین یار ای بی حرمتی به کرامت انسان کی روا کردهمنبع: http://shamsi. /

حکم را بسوزانید

درخواست حذف اطلاعات

پشت دروازه های چشمانم، بوته ی انتظار، گل کرده روی خاکِ سیاهِ تبعیدم، لاله ای بیقرار، گل کرده خوش خبر باشی ای صداقتِ صبح... چشمتان روشن ای اهالی شب... طبع و سپید قاصدکی، پای سنگ حصار، گل کرده یک نفر می رسد که دستانش، بوی یاس و محمدی دارد... در افق روی خط نیلی رنگ، سایه ی یک سوار، گل کرده مرگ، حق است و حق،نخواهد مرد! حکمِ را بسوزانید! حسِّ گرمِ جوانه ی احساس، روی اندامِ دار، گل کرده دستهایم معطّر است انگار، تا قلم رنگ نور می رد روی پاییزِ بودنم آرام، لحظه های بهار، گل کرده... سوختن را چرا به جان ن م؟ دردها را چرا نفس نکشم؟ هر کجا دل شکافت،بر زخمش، عشق با اقتدار، گل کرده... تلخیِ قصه رنگ می بازد، زیر نور طلایی باور... روی خا تر تَنِ کلمات، شعر و شور و شعار، گل کرده... صبحگاه است....زند از نو، می نوازد سرودِ "تازه شدن"... روی لبهای آسمان سحر، خنده ای آشکار، گل کرده..... منبع: http://sadat30

گفت و شنود/ گرگ

درخواست حذف اطلاعات

از درون خود وزارت صنعت با مفسدان اقتصادی زد و بند کرده و ۶۴۰۰ خودروی لو را وارد کرده و پول ملت مظلوم را هپل و هپو کرده اند!

سعی کرده ام همه را دوست بدارم

درخواست حذف اطلاعات

سعی کرده ام همه را دوست بدارم همه دوست داشتنی اند، هرچند خود نمی دانند! سعی کرده ام به همه بگویم تو نه شما! چون احساس شیرین نزدیک بودن می دهد سعی کرده ام به چشم ها خیره نشوم چشم هر ی رازی دارد که پنهان کرده است سعی کرده ام لبخندی داشته باشم شاید ی ببیند و کمی دلش باز شود. سعی کرده ام دوست بدارم چون دوست داشتن ساده است

حس کشتن در وجودم گاهی بیدار می شود

درخواست حذف اطلاعات

گاهی وقتها وقتی به این فکر می کنی که ی زندگی ات را سگ خور کرده و حقت را حس ضایع کرده و با حسادت و بی دی اش جس اعصابت را د کرده، تنها چیزی که راضی ات می کند فقط د شدن و له است! نیشگونی سخت از ها و یا ماتحت ضعیفش!!! گاهی بغض و کینه چنان وجود را پر می کند که فقط خون می تواند آرامش کند! یا تلافی تمام کارهایی که کرده! این زن هرزه ای است که زندگیم را به گوه کشیده! می سوزانمش!!!

که من نه تورا رها کرده ام و نه با تو دشمنی کرده ام ...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله مهربون :) + سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرده ام و نه با تو دشمنی کرده ام( ضحی 1-2) +ایا من برنداشتم از دوشت باری که می ش ت پشتت؟ (سوره شرح 2-3) +غیر از من خ که برایت خ کرده است ؟ (اعراف 59) +پس کجا می روی؟ (تکویر26) +من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می دهم. (قریش 3) +برگرد، مطمئن برگرد... (فجر 28-29) +لبخند لطفا ! :) +میشه لطف بفرمایید یه صلوات از ته دل برای حل مشکل من بفرستید ؟! ممنون :)

با دیگران خوریم میُ ، با تو خوریم تلو تلو

درخواست حذف اطلاعات

میخانه را گم کرده امخمخانه را گم کرده امپیمانه را گم کرده امجانانه را گم کرده ام #جانانه

حرام

درخواست حذف اطلاعات

من با استعداد بودم یعنی هستم ... بعضی وقت ها به دست هایم نگاه میکنم و فکر میکنم که میتوانستم پیانیست بزرگی بشوم یا یک چیز دیگر اما دست هایم چه کار کرده اند ؟؟ تایپ کرده اند .. سیمان درست کرده اند .. بند کفش بسته اند .. و ... ... دست هایم را حرام کرده ام ... همینطور ذهنم را ... ربات.

طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده ترد

درخواست حذف اطلاعات

تهیه سیب زمینی سرخ کرده، بسیار ساده است اما نه یک سیب زمینی سرخ کرده خوشمزه و ترد. طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده ترد و خوش طعم را با آموزش جواد جوادی آشپز حرفه ای در تابناک فرامی گیرید.

الانرفین ...

درخواست حذف اطلاعات

به لاشم درد و غصه هونه کرده به ای دل جغد لیشی لونه کرده   الانرفین پر سوزت گمونم که قصت کشتن ای جونه کرده

مهمان

درخواست حذف اطلاعات

من عشق را در پنهان کرده بودمیعنی هوای بند و زندان کرده بودمدر عصر ماشینی و آدم های کوکیبا تو هوای شهر کاشان کرده بودممی آمدم از روستا سمت جهانتکل مسیرم را گلستان کرده بودمچون ابرهای بی قرار فصل نوروزقصد نوازش های باران کرده بودمروز و شبم را وقف دیدار جم اردیبهشتم را که آبان کرده بودمهی فال قهوه می گرفتم تا بیاییوقتی که پشتم را به قرآن کرده بودماستغفرالله حکم خالق بودی و منخود را شبیه بت پرستان کرده بودمای کاش جای این تلاش بی سرانجامیک شب تو را در خانه مهمان کرده بودمبر سفره ی افطار با تو می نشستمشکر خدا و لعن کرده بودم منبع: http://man-e-ordibeheshti. /

، روابط بین الملل و قانون جنگل

درخواست حذف اطلاعات

نقد داستان این است که ما رآکتور آب سنگین اراک را تعطیل کرده ایم و قلب این رآکتور را با بتن پر کرده ایم و دست از غنی سازی با غنای 20 درصد شسته ایم و سانتریفیوژهای نسل جدید خود را اوراق کرده ایم و تاسیسات…

سرما خوردگی....

درخواست حذف اطلاعات

جایگزین قرص سرماخوردگی دم کرده دارچیندم کرده زنجبیل دم کرده پونه کوهیدم کرده آویشن کدو حلوایی بخا ز نویسنده ها : محمد ، مریم راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com آدرس وبلاگ: http://extrophytebesonnati. این وبلاگ شخصی است و مطالب فقط با ذکر منبع و نام نویسنده ها قابل برداشت است و تمامی حقوق آن برای نویسندگان محفوظ میباشد

اولین ویدیوی تبلیغاتی ال جی جی ۶ منتشر شد [تماشا کنید]

درخواست حذف اطلاعات

اگر اخبار را پیگیری کرده باشید می دانید که ال جی به تازگی پرچمدار جدید خود را معرفی کرده است. محصول تازه که جی ۶ نام دارد، از نظر ظاهری نسبت به نسل قبل تغییر کرده و سازنده در تولید آن طراحی ماژولار جی…

نیازهای مردها

درخواست حذف اطلاعات

یادته گفته بودم مدام دارم خودمو به قاضی می برم؟ مدام عین زندگی ۲۰ ساله ام داره میاد جلوی چشمم. هی  نیازهای همسر میاد جلوی چشمم! کجاها تشویق ش کرده ام؟ کجاها تحسین ش کرده ام؟ کجا لازم بوده و موقعیت هم خوب نبوده، ولی به در خواستش تمکین کرده ام؟ کجاها غصه دار شده و بهش دلداری داده ام که نترس! من پشت ت هستم؟کجاها به وجودش افتخار کرده ام و به خودم بالیده ام و بهش ابراز کرده ام؟کجاها بوده که ارتقاء شغلی پیدا کرده و من براش جشن دونفره گرفته ام؟چه زمانهایی ازش بابت تمام زحماتش تشکر کرده ام و قدردانش بوده ام؟چه زمانی برای روی آینه ی اتاق خوابم براش پیام های محبت امیز نوشته ام؟کجا براش دلتنگی کرده ام و دوری اش رو بی تاب شده ام؟

دو پایگاه نظامی در می سازد

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: ساخت دو پایگاه در منطقه منبج را آغاز کرده و نیروهای کمکی به این شهر راهبردی اعزام کرده است. ترکیه تهدید کرده است که به منظور ا اج شبه نظامیان کرد به این شهر حمله خواهد کرد.

اشپیگل: سوچی، یک قهرمان سقوط کرده است

درخواست حذف اطلاعات

یک نشریه آلمانی در انتقاد از میانمار و موضع گیری وی در برابر کشتار و آوارگی اقلیت مسلمان در این کشور نوشت که عملکرد او هوادارنش را ناامید کرده و از دید آنها، وی قهرمانی است که سقوط کرده است.

الحوثی: تکفیری ها، وجهه را ت یب کرده اند

درخواست حذف اطلاعات

انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت ولادت گرامی ی(ص) اعلام کرد: تکفیری ها از روایات نادرست ی استفاده کرده و وجهه را ت یب کرده اند.

اشپیگل: سوچی در قلب منتقدانش، یک قهرمان سقوط کرده است

درخواست حذف اطلاعات

یک نشریه آلمانی در انتقاد از میانمار و موضع گیری وی در برابر کشتار و آوارگی اقلیت مسلمان در این کشور نوشت که عملکرد او هوادارنش را ناامید کرده و از دید آنها، وی قهرمانی است که سقوط کرده است.

خلیل زاده: اگر پن ی کرده باشم، فوتبال را کنار می گذارم

درخواست حذف اطلاعات

م ع پرسپولیس می گوید داور به اشتباه خطای او روی مرتضی تبریزی را اعلام کرده و اگر کارشناسان بگویند او پن ی کرده فوتبال را کنار می گذارد.

اردوغان: چه کمکی به مبارزه با کرده است؟

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهوری ترکیه می گوید چه کمکی در مسیر مبارزه با کرده؛ غیر از اینکه از این گرو حمایت مالی کرده است.

، روابط بین الملل و قانون جنگل

درخواست حذف اطلاعات

نقد داستان این است که ما رآکتور آب سنگین اراک را تعطیل کرده ایم و قلب این رآکتور را با بتن پر کرده ایم و دست از غنی سازی با غنای ۲۰ درصد شسته ایم و سانتریفیوژهای نسل جدید خود را اوراق کرده ایم و تاسیسات غنی سازی فردو را برچیده ایم.

خدا بازیچه نیست

درخواست حذف اطلاعات

بدنبال خدا در حج... جعفر طیار بی حضور قلب..شعار یاربو یارب ...کنارش ان جوان تکیه بر ان درخت کرده ...انکه در بسترش از وسوس ذکرش را اهل بیت کرده...انکه در یافتن قوتی چشمانش را به دست مردم بی پدر کرده...انکه در پی درمان نوزادش از فقر در دل شب دیدگانش را سفید کرده..مرو دنبال این واهی خدا اینجاست خدا اینجاست. همینجاست ان خ کهدر این ستمنبع: http://roozegar59. /

چرا و چگونه آب رادیاتور را عوض کنیم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام آب رادیاتور را بهتر است هر دو سال تعویض نمایید آب معمولی را با ضدیخ قاطی کرده به مقدار2 لیتر ضد یخ 4 لیتر آب( در تهران و مناطق با آب و هوای معتدل) اگر هوا سرد باشد مقدار ضد یخ را بیشتر نمایید در ظرفی آماده کرده آب را از پیچ پایین رادیاتور خالی کرده و پیچهای هوا ری روی شیلنگ رادیاتور را باز کرده تا تخلیه کامل کرده و بعد از بستن پیچ تخلیه آب مخلوط به ضد یخ را داخل رادیاتور ریخته تا زمانی که آب از محل هوا ری خارج شود و سپس پیچ رابسته و درب رادیاتور راببندید. موفق و پیروز باشیدمنبع: http://khodro1395. /

چین با چه سیستم و بازیکنانی به زمین می آید؟

درخواست حذف اطلاعات

لیپی در کمتراز یک ماه پس از پذیرفتن سرمربیگری چین تیمش را مقابل قطر ارنج کرده بعد مقابل ایسلند وکرواسی بازی کرده اند و همین هفته قبل هم مقابل کره جنوبی بازی کرده اند.

یک سابق بحرین، میانجی روابط ایران و

درخواست حذف اطلاعات

بر اساس این گزارش، اسبق بحرینی چندین بار به ایران سفر کرده بود و در تابستان 2006 با "محمود " دیدار کرده و با وی درباره عادی سازی روابط ایران و گفتگو کرده بود.

طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده ما یچ

درخواست حذف اطلاعات

سیب زمینی سرخ کرده یکی از پر طرفدارترین و خوشمزه ترین وعده های غذاییست که میشه هم به عنوان غذای کامل، هم در کنار غذا های دیگه سرو کرد. در این مطلب میخوایم بهتون طرز تهیه یک سیب زمینی سرخ کرده متفاوت رو یاد بدیم.

گوشی سامسونگ باعث انفجار یک خودرو شد (+ع )

درخواست حذف اطلاعات

سازمان آتش نشانی شهر دیترویت این اتفاق را تأیید کرده است. wxyz در مصاحبه با آقای ژرالد ترزول، شخص راننده به این موضوع اشاره کرده که این خانم با مشکلات خواب آلودگی دست و پنجه نرم می کرده و بر اساس سانحه آتش سوزی، ترس عجیبی در وجود او باقی مانده است.

ع | ظریف: ت به رعایت توسط ایران اعتراف کرده است

درخواست حذف اطلاعات

امور خارجه ایران طی پیامی نوشت که اعتراف کرده که ایران به عمل کرده و اکنون وظیفه ست که به تعهداتش عمل کند.