رسانه
رسانه

کنارم :: جستجودلم تنگه

درخواست حذف اطلاعات

چقدر دلم میخواهد دراین هوای سرد که تنها نشستم واز شدت سرما میلرزمو به نبودن تو فکر میکنماز راه برسی و بیایی کنارم بنشینی...با دستان گرمت دستانم را بگیری وآنقدر ها کنی تا گرم شوم...چقدر دلم میخواهد فقط کنارم بنشینی و من به چشمانت نگاه کنم،همین به تمام وجودم را گرمی میبخشد...اصلا همین که کنارم باشی برایم کافیست نه دستانم را بگیر و نه در چشمهایم هم نگاکن...فقط کنارم بشین،همین برای من بس است، راستش بیشتر ازهمه دلم میخواهد وقتی چشمهایم را باز میکنم همه این فکرو خیال ها اتفاق بیفتد و کنارم باشی، ❤ منبع: http://justforlida. /

دلم میخواهدت

درخواست حذف اطلاعات

چقدر دلم میخواهد دراین هوای سرد که تنها نشستم واز شدت سرما میلرزمو به نبودن تو فکر میکنماز راه برسی و بیایی کنارم بنشینی...با دستان گرمت دستانم را ب ری وآنقدر ها کنی تا گرم شوم...چقدر دلم میخواهد فقط کنارم بنشینی و من به چشمانت نگاه کنم،همین به تمام وجودم را گرمی میبخشد...اصلا همین که کنارم باشی برایم کافیست نه دستانم را ب ر و نه در چشمهایم هم نگاکن...فقط کنارم بشین،همین برای من بس است، راستش بیشتر ازهمه دلم میخواهد وقتی چشمهایم را باز میکنم همه این فکرو خیال ها اتفاق بیفتد و کنارم باشی،اما ترجیح میدهم چشمهایم را بسته نگه دارمماندن در فکرو خیال و با تو بودن بهتر از چشم انتظار ماندن و نیامدنِ توست..منبع: http://ariyanaaton. /

او هم رفت ...

درخواست حذف اطلاعات

می خواهمرنگی بنفش به روی زخم دلم بکشمتا این زخم تازه هم، شبیه زخم های کهنه شوددر این تنها سرای من شاید زخم های کهنه آشنا تر از هیچ های کنارم باشند ...دوباره مرگ عزیزی را از کنارم، به دور ترین نقطه ممکن برد ...منبع: http://barzzakh. /

شعرهایم، حس مبهم 6

درخواست حذف اطلاعات

کاش یکی بود تا در کنارش کاش بود هایم را کاش تا در کنارش هایم را کاش یکی بود فریاد کنم . . کاش یکی بود تا در کنارم کاش بود فریادهایم را کاش تا در کنارم فریادهایم را کاش یکی بود می شنید منبع: http://samfonipishdad. /

دیگری گر برود

درخواست حذف اطلاعات

دیگری گر برود در نظرم باکی نیست.... توکه محبوبی و معشوقی و منظور... مرو... است و دلگیر،،، مث تموم هایی که نبودی و نیستی در کنارم... کاش بودی و کنارم بودی.... میخواهمت...منبع: http://youngmedic. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آن اخبار را خاموش کن عزیزم...این ها بازیِ سیاست استترامپ یا کلینتون به ما چه ربطی دارد؟باور کن هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد اخبار را خاموش کنصدای آن موسیقی را بالا ببردو قهوه بریزبیا بنشین کنارمبیا بنشین کنارمو گیسویت را پخش کن روی شانه اتسرت را بگذار روی ام... .حیف است این آرامش دونفره را بر هم بزنیم... .دنیایِ من اندکی فرق دارددنیای من دست هیچ کدام از این سیاستمداران نیستدنیای من... .دستِ چشمانِ توستدست چشمانِ متعجب ات قبل از بوسه...!سیاست بازی را بگذار برای مردمی که دوست دارند بازیگر این سریالِ سراسر دروغ باشند... .تو شخصیتِ اصلیِ زندگی نامه ی من باشآن اخبار را خاموش کنبیا بنشین کنارمفرصت زیستن کم استزیستن در عطرِ آغوشِ هم.آسمان ابری شدهنور را کم کنموسیقی را زیادبیا بشین کنارماز لب هایت بوسه می باردگلِ سَرَت چشمک میزندموهایت بافتن میخواهد... منبع: http://ranayazahra. /

حرف های سوخته

درخواست حذف اطلاعات

آن اخبار را خاموش کن عزیزم... این ها بازیِ سیاست است ترامپ یا کلینتون به ما چه ربطی دارد؟ باور کن هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد اخبار را خاموش کن صدای آن موسیقی را بالا ببر دو قهوه بریز بیا بنشین کنارم بیا بنشین کنارم و گیسویت را پخش کن روی شانه ات سرت را بگذار روی ام... . حیف است این آرامش دونفره را بر هم بزنیم... . دنیایِ من اندکی فرق دارد دنیای من دست هیچ کدام از این سیاستمداران نیست دنیای من... . دستِ چشمانِ توست دست چشمانِ متعجب ات قبل از بوسه...! سیاست بازی را بگذار برای مردمی که دوست دارند بازیگر این سریالِ سراسر دروغ باشند... . تو شخصیتِ اصلیِ زندگی نامه ی من باش آن اخبار را خاموش کن بیا بنشین کنارم فرصت زیستن کم است زیستن در عطرِ آغوشِ هم . آسمان ابری شده نور را کم کن موسیقی را زیاد بیا بشین کنارم از لب هایت بوسه می بارد گلِ سَرَت چشمک میزند موهایت بافتن میخواهد...منبع: http:/

ترامپ یا کلینتون؟

درخواست حذف اطلاعات

آن اخبار را خاموش کن عزیزم!این ها بازی سیاست استترامپ یا کلینتون به ما چه ربطی دارد؟باور کن هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفتداخبار را خاموش کنصدای آن موسیقی را بالا ببردو قهوه بریزبیا بنشین کنارمبیا بنشین کنارمو گیسویت را پخش کن روی شانه اتسرت را بگذار روی ام...حیف است این آرامش دونفره را بر هم بزنیم...دنیای من اندکی فرق دارددنیای من دست هیچ کدام از این سیاستمداران نیستدنیای من...دست چشمان توستدست چشمان متعجب ات قبل از بوسه...!سیاست بازی را بگذار برای مردمی که دوست دارند بازیگر این سریال سراسر دروغ باشند...تو شخصیت اصلی زندگی نامه ی من باشآن اخبار را خاموش کنبیا بنشین کنارمفرصت زیستن کم استزیستن در عطر آغوش همآسمان ابری شدهنور را کم کنموسیقی را زیادبیا بشین کنارماز لب هایت بوسه می باردگلِ سَرَت چشمک میزندموهایت بافتن میخواهد...منبع: http://deltangihayenatamam. /

بیا مرو ز کنارم، بیا که می میرم. . .

درخواست حذف اطلاعات

بیا، مرو ز کنارم، بیا که می میرم نکن مرا به غریبی رها که می میرم توان کشمکشم نیست بی تو با ایام برونم آور از این ماجرا که می میرم نه قول هم سفری تا همیشه ام دادی؟ قرار خویش منه زیر پا که می میرم به خاک پای تو سر می نهم ، دریغ مکن زچشم های من این توتیا که می میرم مگر نه جفت توام قوی من؟ مکن بی من، به سوی برکه آ شنا ، که می میرم اگر هنوز من آواز آ ین توام بخوان مرا و مخوان جز مرا که می میرم برای من که چنینم تو جان متصلی مرا ز خود مکن ای جان جدا ، که می میرم ز چشم هایت اگر ناگزیر دل م به مهربانی آن چشم ها که می میرم حسین منزوی منبع: http://ruybenmayo. /

تولدم مبارک...

درخواست حذف اطلاعات

باز هم تولدم نیستی کنارمامروز چه دلتنگم...امروز خیلی دلم گرفته است...بیشتر از هر روز سال...امروز تنهایی را بیشتر حس می کنم...امروز نبودنت را در کنارم....بیشتر از روزهای دگر حس می کنم...می دانی چرا؟...آ امروز روز تولدم است...و باز هم کنارم نیستی...نیستی که این روز را جشن بگیری کنارم...اگر می دانستم سرنوشتم تنهایی و...نداشتن توست...خدا را قسم می دادم که به این دنیا نیایم....دلم برای تبریک گفتنت هم تنگ شده...چقدر دلم امروز تو را می خواهد...امروز یک سال بزرگتر شدم...دلتنگی های من هم یک سال بزرگتر شدند...کاش بودی تااولین نفری بودی... که این روز را تبریک میگفتی...اما حالا این دومین سال است که دیگر نیستی...همه تبریک می گویند جز تو...و من هنوز منتظر یک تبریک خشک و خالی از تو...و دلم خالی و تهی از یک مهربانی...یک بخشش...یک خنده ساده...ببین دلم امروز چه کم توقع شده است...دلم فقط تو را می خواهد...فقط

بیا مرو ز کنارم، بیا که می میرم. . .

درخواست حذف اطلاعات

بیا، مرو ز کنارم، بیا که می میرم نکن مرا به غریبی رها که می میرم توان کشمکشم نیست بی تو با ایام برونم آور از این ماجرا که می میرم نه قول هم سفری تا همیشه ام دادی؟ قرار خویش منه زیر پا که می میرم به خاک پای تو سر می نهم ، دریغ مکن زچشم های من این توتیا که می میرم مگر نه جفت توام قوی من؟ مکن بی من، به سوی برکه آ شنا ، که می میرم اگر هنوز من آواز آ ین توام بخوان مرا و مخوان جز مرا که می میرم برای من که چنینم تو جان متصلی مرا ز خود مکن ای جان جدا ، که می میرم ز چشم هایت اگر ناگزیر دل م به مهربانی آن چشم ها که می میرم حسین منزوی منبع: http://ruybenmayo. /

نیست نشانی

درخواست حذف اطلاعات

پائیز و خزانم که تو را نیست نشانیاز درد فراغ تو قدم گشته کمانی هر لحظه و هر دم که به یاد تو اسیرماز حال اب و دل تنگم تو چه دانی تا کی به درازا بکشد درد و ج این فاصله باشد تو بگو تا چه زمانی من عاشق تو هستم و درگیر تو باشماین جمله بگفتم که تو هم خوب بدانی امید به وصل تو و فارغ ز بلایاسرخوش به بهارم که کنارم تو بمانی وقتی تو بیایی غم و دردم برود زودگر تو به کنارم برسی نیست خزانیمنبع: http://manooeshgamasla. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آن اخبار را خاموش کن عزیزم این ها بازیِ سیاست استترامپ یا کلینتون به ما چه ربطی دارد؟باور کن هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتداخبار را خاموش کنصدای آن موسیقی را بالا ببردو قهوه بریزبیا بنشین کنارمبیا بنشین کنارمو گیسویت را پخش کن روی شانه اتسرت را بگذار روی ام... .حیف است این آرامش دونفره را بر هم بزنیم... .دنیایِ من اندکی فرق دارددنیای من دست هیچ کدام از این سیاستمداران نیستدنیای من... .دستِ چشمانِ توستدست چشمانِ متعجب ات قبل از بوسه...!سیاست بازی را بگذار برای مردمی که دوست دارند بازیگر این سریالِ سراسر دروغ باشند... .تو شخصیتِ اصلیِ زندگی نامه ی من باشآن اخبار را خاموش کنبیا بنشین کنارمفرصت زیستن کم استزیستن در عطرِ آغوشِ همآسمان ابری شدهنور را کم کنموسیقی را زیادبیا بشین کنارماز لب هایت بوسه می باردگلِ سَرَت چشمک میزندموهایت بافتن میخواهدمنبع: http://ashkan-afg. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آن اخبار را خاموش کن عزیزم...این ها بازیِ سیاست استترامپ یا کلینتون به ما چه ربطی دارد؟باور کن هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد اخبار را خاموش کنصدای آن موسیقی را بالا ببردو قهوه بریزبیا بنشین کنارمبیا بنشین کنارمو گیسویت را پخش کن روی شانه اتسرت را بگذار روی ام... .حیف است این آرامش دونفره را بر هم بزنیم... .دنیایِ من اندکی فرق دارددنیای من دست هیچ کدام از این سیاستمداران نیستدنیای من... .دستِ چشمانِ توستدست چشمانِ متعجب ات قبل از بوسه...!سیاست بازی را بگذار برای مردمی که دوست دارند بازیگر این سریالِ سراسر دروغ باشند... .تو شخصیتِ اصلیِ زند نامه ی من باشآن اخبار را خاموش کنبیا بنشین کنارمفرصت زیستن کم استزیستن در عطرِ آغوشِ هم.آسمان ابری شدهنور را کم کنموسیقی را زیادبیا بشین کنارماز لب هایت بوسه می باردگلِ سَرَت چشمک میزندموهایت بافتن میخواهد... منبع: http://sinezakhm. /

مسافر رویای من

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوردونه رویای شبهای من خیلی دلتنگت شدم کاش کنارم بودی دلم واسه همه مهربونیات تنگ شده همش به فکرتم همش یادت می افتم دلم میخواد کنارم باشی تا زلفای رنگ شبتو نوازش کنم دستای نازتو ببوسم و تمام دلتنگیهاتو از چشماهای مهربونت پاک کنم دلم میخواهد سرتو بزارم روی ام و دستامو حلقه کنم پیشانی ماهتو ببوسم و بگم مسافر رویای من مثل کوه باهاتم . منبع: http://sereish. /

با تو خوبم

درخواست حذف اطلاعات

با تو خوبم خوب من بمان کنارم که قلبم را ربوده ای بمان که بگذرم از این سرای تاریکی خوب من باور کن دل است نمی داند عاشقی چیست کجاست نمی داند این روزها باید قلبت را پنهان کنی گوشه ای کنارم بمان خوب من بمان که نفسی تازه کنم دمی بیاسایم و خود را غرق کنم در نگاهت بمان خوب من از آن ماندن های دلچسب از آن ماندن های پر هاب ماندن های ماندنی که نرود از یادمان مال همیم پی نوشت: گذشتم این روزها از خودم و عشق راحت نبود ولی باید می رفتم دیگر هر چه هست دل من است با خودشمنبع: http://manohooman. /

پاییز رنگ رنگ

درخواست حذف اطلاعات

حال دلم این روزها دارد خوب می شود. گاهی اوقات از ته دل می خندم به این روزگار و شکر میکنم بخاطر پایان همه سختی ها فرقی نمیکند این راحتی چند روز و چند ساعت طول بکشد بوی تن پسرک مستم می کند، کافیست صدای دسته کلید همسرم بر در یعنی که هنوز در این خانه زندکی جاریست. مادرم همچنان در کنارم هست و دوستانی که بودنشان در کنارم باعث ماندگاریم شد. پاییز رنگ رنگ غم هایم را آرام آرام می شوید. من باز هم ماندم و جنگیدم. پی نوشت : نایب ا یاره همگی هستم در مشهد الرضا . اگر دعایم به آسمان برسد، دعایتان می کنم.منبع: http://fedi. /

روز تولدم

درخواست حذف اطلاعات

سلام به همه دوستان عزیزم که همیشه کنارم بودن امروز ۱۵ شهریوره و روز تولدمه.بازم ی سال از عمرم گذشت.امیدوارم که بتونم تو این سال جدیدی که از عمرم شروع میشه بازم کنارتون باشم ومتن بنویسم. خیلی این وبلاگمو دوس دارم.تا جایی که بتونم سعی میکنم همیشه متن بذارم و ترکش نکنم.شما دوستان عزیزم همیشه کنارم بودین و امیدوارم همیشه باشین.مرسی از همتون. دوستون دارم.منبع: http://nefrinbareshgh. /

فکر کنم...

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدایا فکرکنم امتحانم داره تموم میشه البته کم کم.... خدا جونم میشه فردا حسین و حضرت عباس بیان کنارم ؟؟یادته بچه بودم حسین شفامو داد؟؟؟معلومه که یادته این من نمک نشناسم که یادم میره،ولی حالا میخوام حضرت عباس شفامو بده چون تا اینجاش همتون کنارم بودید مخصوصا حضرت عباس . فردا انشالله پیوند انجام میشه منکه تا اینجاشو به لطف تو و ائمت تحمل تا اینجاش صبر ولی بازهم به صبر نیاز دارم،خدایا بهشون بگو بیان همه ما بیمارا و و اونایی ک مشکل دارن محتاجتونیم....

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بی انصافیه که شاهزاده کوچولو منو ببینه از کنارم رد بشه ولی من کور و کر باشممممممم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بی انصافیه که شاهزاده کوچولو منو ببینه از کنارم رد بشه ولی من کور و کر باشممممممم

دلگیرم از سکوتی دلتنگم از هیاهو

درخواست حذف اطلاعات

دلگیرم از سکوت و دلتنگم از هیاهوسر شارم از سخنها ، خاموشم از تکاپوای تو رفیق همدل ، یک نکته یا کلامیبرگو که من بدانم ، هستی دراین هیاهوجان و دلم ست ، بر مرکبی نش آن مرکب دل وعقل ، بنشان تو بر سر جومن از رخ تو چیدم یک گل برای دیداراز من مکن تو پنهان ، آن ماه مهربان خویکدم نشین کنارم ، بنگر به حال زارمتا تو کنارم هستی ، شادم مثال آهوخواهم که که ره ببندم ، بر هر نظر بجز توآیاشود نگاهی ، گوید نشان ابروای یارنازنینم ، گویی که د س ابراز مهربان بپرسید، آن مهربان من کو1395/08/19 9:46منبع: http://aliryas5. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هزاااااار بار خوندم چتای امشبمونه از صبح که پاشدم تا شب که خو دم کوچکترین اخمی بهم نکرد یه تو بهم نگفت امروز تو یه دنیای دیگه سِیر ... امروز طعم خوشبختیو از نزدیک چشیدم امشب وجودشو کنارم حس واقعی... چه لذتی بردم وقتی حتی تو مغازه هم کنارم بود وقتی واسم انتخاب میکرد جتی خوراکی هامو... لذتی داره وقتی بدونی مردِ زندگیت واست وقت میذاره فکرش درگیرته نگرانته عاشقته و تو رو زنِ خودش بدونه حس ارامشی دارم ک هیچ وقت و هیچ جا نداشتم عشقمون اونقدر پاک و صادقانس ک دوستام میگن از ته دلمون دعا میکنین هرروز ک بهم برسین از بس معلومه همو میخواین از چشمای من از نگرانی های تو فرشته ی مهربونِ زندگیمی بهترینمی تا ابد میپرستمت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عشقه من، مرد باش وقتى تنهام پشتم باش وقتى ناراحتم همدمم باش وقتى بهونه میگیرم حوصله کن وقتى میطلبمت کنارم باش وقتى باهات بد میشم تو خوب باش، عشقه من کنارم باش مردونه، باابهت، با صلابت، عشقه من تکیه گاهم باش، دراین صورته که مالک جسمو روحم میشى منبع: http://t7472f. /

فکر کنم...

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدایا فکرکنم امتحانم داره تموم میشه البته کم کم.... خدا جونم میشه فردا حسین و حضرت عباس بیان کنارم ؟؟یادته بچه بودم حسین شفامو داد؟؟؟معلومه که یادته این من نمک نشناسم که یادم میره،ولی حالا میخوام حضرت عباس شفامو بده چون تا اینجاش همتون کنارم بودید مخصوصا حضرت عباس . فردا انشالله پیوند انجام میشه منکه تا اینجاشو به لطف تو و ائمت تحمل تا اینجاش صبر ولی بازهم به صبر نیاز دارم،خدایا بهشون بگو بیان همه ما بیمارا و و اونایی ک مشکل دارن محتاجتونیم....منبع: http://tamana78. /

حس خوب....

درخواست حذف اطلاعات

به یاد او وقتی خبر رو شنیدم با اشتیاق همراه با اضظراب از مجموعه ورزشی بیرون آمدم..... مسیر پیچ در پیچ با جاده خاکی و درختان سر به فلک کشیده سرو می دویدم..... انگار یادم رفته بود که سن و سالی ازم گذشته و مثل دوران نوجوونی ام وقتایی که به ده می رفتم و سرخوش از حس و حال و اتمسفر خوب ده می دویم.......یه ماشین از کنارم رد شد و گرد و خاکی به پا شد و منم برای دور شدن از گرد و خاک از میان جوی آب کنار دختان پرشی و مسیر میانبری رو انتخاب به سمت خانه........ زودتر از ماشینی که از کنارم رد شده بود به ابتدای جاده رسیدم و با همان سرعت می دویدم تا به خانه رسیدم و بدون اینکه زن بزنم خواهر در رو باز کرد و من به سمت مادر رفتم ........ خبر درست بود و من خوشحال از ...... هیچ وقت دوست نداشتم بعد از دو سه روز دست و پنجه نرم با بیماری و دیدن انواع و اقسام خوام تو لحظات مختلف از این خواب شیرین بلند شم....... !

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش بودی...کاش کنارم بودی...پیشم بودی... کاش پیشم بودی....پیشم پیشم... پیشم بودی... هیشکیو نمیخوام...حتی مامان و بابا رو...باور می کنی؟! چیزایی که حس می کنم با وجود تو حل میشدن, قابل تحمل تر می شدن...زندگیی که با بودن تو کنارم راحت تر می شد با هیچ دیگه ای نمی شه... حسم اینه... حتی فکر می کنم شاید با بودن تو خوب مسائل دیگه ای داشتم...ولی می دونی چی دیوونه کننده ست؟!! اینکه حس می کنم ارزششو داشت... شاید... شاید... کاش با من بودی... کنارم... همین جا... همین جا... اگه بودی انگار خیلی از اتفاقایی که نباید بیفته به راحتی نمی افتاد و خیلی های دیگه رو هم با هم نمی ذاشتیم بیفته... حسم میگه... نمی دونم... پی نوشت: خیال می کنم اینجا رو پیدا کردی و قایمکی نوشته هامو می خونی! فکر کن... پی نوشت2: دلم میسوزه واسه کلبه ای که از بین رفت...منبع: http://mychalet. /

کاش الان کنارم بودی

درخواست حذف اطلاعات

کاش کنارم بودی... تنهایی یه جای آروم و خلوت من نگاهت کنم یه دل سیر تو نگاهم کنی دستتو بگیرم بکشونمت سمت خودم باتمام وجود بغلت بگیرم چشامو ببندم و با تمام وجودم حست کنم... چقد اینجور بودنتو حداقل برای یه بار نیاز دارم... کاش خودت پاپیش بذاری خیلی وقته منتظرم خودت میدونی... منبع: http://hese-khoooob. /

راز صدو پانزده

درخواست حذف اطلاعات

امروز سر خیابان کیانی بودی.توی بازار محلاتی بودی.سر گلفروشی های سر خیابان بودی.کنارم وقتی با پسرکی که دستش لای در جا ماند بودی.پسرک باربر توی بازار دنب می گشت کنارم.آقای بلوری سراغت را گرفت.توی گلفروشی حسین گنجشک توی ع مان دنب میگشت.دیگر خیابان چهار باغ را از روی شوخی هایمان هم می توانستم پیدا کنم از کنار ندامتگاه و قزل حصار هوس کرده بودم باز هم داستان توی زندان رفتن را تعریف کنم....امروز بودی...بودی ...بودی ....همه جا....همه جا تصویر تو بود..امروز فقط سه بار مجبور شدم جواب دهم به چه فکر می ....امروز....امروز....امروز.... می دانی عزیز دل...مهم رفتن و چطور رفتنم از ماشین نیست...مهم این است که من پیاده می شوم و ماشین می گیرم و میروم خانه و یا هر جای دیگر اما هیچکدام از هرجاهای دیگر نیستم....منبع: http://raziyanee. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بیشتر از همیشه جای خالیت در کنارم احساس میشهبیشتر ا زهمیشه دوست داشتم کنارم باشی بیشتر از همیشه دوست داشتم کمکم کنی ... تنهایی من رو کشت فرناز ... بیشتر از همیشه دوست دارم باهات حرف بزنم باهات درد دل کنم از سختیا بگم از تلخیا بگم از مشکلات ریز و درشت برات بگم .... تو هم مثل قدیما به حرفام گوش کنی فرناز ... دوست دارم یبار دیگه بهت بگم نانازم بگم فناس بگم دوست دارم عزیزم ..... وای چقدر دلم تنگه ... فرناز هنوزم اسمت و میارم چشام خیس میشه دلم پر میشه ... دلم واسه خیلی چیزا تنگ شده بعضی چیزا دیگه واسم آرزو شده ... یادمه خیلی چیزا رو بهم گوشزد میکردی ... ولشون کن روزی هزاران کاش از ذهنم میگذرن و افسوس ....خیلی حالم بده خیلی ... منبع: http://21f91. /

روز پدر شد و پدری دخترش را در کنارش نداشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام نوگل من م م امسال هم روز پدر تو در کنارم نبود تا برایت پدری کنم تو در کنارم نبودی تا پدرانه نوازشت کنم تو را نداشتم چون نمی خواهند داشته باشمت و نمی خواهند تو نعمت داشتن پدر را حس کنی همه آنهایی که به ظاهر به تو مهربانی می کنند حتی نمی گذارند تا تو صدای پر مهر پدرت را بشنویتا باور داشته باشی که پدر داری آنها می خواهند تو باور کنی که پدری نداری تا به راحتی تو را تسخیر کنند ما م ولی تو پدری داری که شبانه روز با یاد تو زند می کند و برای تو نفس می کشد پدرت هیچگاه نمی تواند تو را فراموش کند ولی چه کند دستش از تو کوتاه است و آنقدر سر راه رسیدن به تو برایش دام پهن کرده اند که توانی برای رسیدن به تو برایش نمانده ما م آنها می خواهند نمامی گناهانشان را بر گردن من بیندازند تا تو از من متنفر بشوی ولی بدان تو را هم مانند من بازی داده اند ما م دوستت دارم بابا حسین تومنبع: http://mahakmohammadkhan

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من ادم فکر و خیالم یه دختر رویایی و گاهی اوقات ترسو نمیدونم ترسو بودنمو اما در اینکه ادم رویایی م شک ندارم الان چند ساله سومین پاییز که دارم به تو فکر میکنم آخ ک چ قدر دلم تنگه واسه بودنت اما واقعی میخوامت گاهی اوقات چه قدر تو پوست و استخونم و گاهی اوقات چه قدر دور چه قدر سخته دل کندن و میگم سخته بیخو و میگم میدونم الان غرق خو انگار نه انگار مام به تهش رسیدیم عزیز جان میدونم زندگی به قشنگی رویاهام نیست اما دلم میخواست بودی کنارم ی روز از عمرمو کنارم بودی میدونم بین منو تو فاصله زیاده اما من دل بستم به تویی ک انقدر دوری میدونم حس هیچی نمیاد باور کن دلم میخواد برم واقعا برم یه جای دور و گاهی دلم میخواد بیام پیشت کنارت ببینم با دیدنم چه کار میکنی میدونم که میگذری خیلی راحت کاش ببینمت خیلی زود دلم تنگه میدونم تو دلت پیش من نیست

تولدم بدون تو...

درخواست حذف اطلاعات

تولدمه نیستی کنارم.... امروز چه دلتنگم... امروز خیلی دلم گرفته ... بیشتر از هر روز سال... امروز تنهایی رو بیشتر حس می کنم... امروز نبودنت رو در کنارم.... بیشتر از روزهای دیگه حس می کنم... می دونی چرا؟... آخه امروز روز تولدمه... و باز هم کنارم نیستی... نیستی که این روز رو جشن بگیری کنارم... اگه می دونستم سرنوشتم تنهایی و... نداشتن توئه.... خدا را قسم می دادم که این دنیا نیام.... دلم برای تبریک گفتنت هم تنگ شده... چقدر دلم امروز تو رو می خواد... امروز یک سال بزرگتر شدم... دلتنگی های من هم یک سال بزرگتر شدن... کاش بودی تااولین نفری بودی... که این روز رو تبریک میگفتی... اما حالا دیگه نیستی... همه تبریک می گن جز تو... و من هنوز منتظر یه تبریک خشک و خالی از تو... و دلم خالی و تهی از یه مهربانی... یه بخشش...یه خنده ساده... ببین دلم امروز چه کم توقع شده.. دلم فقط تو رو می خواد...فقط تو... این ب

روز پدر شد و پدری دخترش را در کنارش نداشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام نوگل من م م امسال هم روز پدر تو در کنارم نبود تا برایت پدری کنم تو در کنارم نبودی تا پدرانه نوازشت کنم تو را نداشتم چون نمی خواهند داشته باشمت و نمی خواهند تو نعمت داشتن پدر را حس کنی همه آنهایی که به ظاهر به تو مهربانی می کنند حتی نمی گذارند تا تو صدای پر مهر پدرت را بشنویتا باور داشته باشی که پدر داری آنها می خواهند تو باور کنی که پدری نداری تا به راحتی تو را تسخیر کنند ما م ولی تو پدری داری که شبانه روز با یاد تو زندگی می کند و برای تو نفس می کشد پدرت هیچگاه نمی تواند تو را فراموش کند ولی چه کند دستش از تو کوتاه است و آنقدر سر راه رسیدن به تو برایش دام پهن کرده اند که توانی برای رسیدن به تو برایش نمانده ما م آنها می خواهند نمامی گناهانشان را بر گردن من بیندازند تا تو از من متنفر بشوی ولی بدان تو را هم مانند من بازی داده اند ما م دوستت دارم بابا حسین تومنبع: http://mahakmohammadkh

لحظه

درخواست حذف اطلاعات

فقط چندلحظه کنارم بشین،یه رویای کوتاه تنهاهمین ته آرزوهای من این شده،ته آرزوهای ماراببین فقط چندلحظه کنارم بشین،فقط چندلحظه بمن گوش کن هراحساسی روغیرمن توجهان،واسه چندلحظه فراموش کن برای همین چندلحظه یعمر،همه سهم دنیاموازمن بگیر فقط این یه رویاروبامن بساز،همه آرزوهاموازمن بگیر نگاه کن فقط بانگاه ت، چه رویایی انداختی به هرچی نارم ازت راضیم،تواین زندگی رابرام ساختی بمن فرصت همزبونی بده،بمن که یه عمره بهت باختم واسه چندلحظه ابش نکن،بتی راکه یک عمرازت ساختم فقط چندلحظه بمن فکرکن،نگولحظه چی روعوض میکنه همین چندلحظه برای یه عمر،همه زندگیموعوض میکنهمنبع: http://shahrzadlove. /

اگه...؟!

درخواست حذف اطلاعات

اگه واقعا سرطان داشتم چی میشد...؟! من یه بابا دارم که درسته گاهی یکم بد اخلاق میشه ولی خب همیشه عین کوه پشتم بوده...یه مامان که همیشه مهربون بود و همیشه کنارم بود...خواهرایی که خوب بودن و برادری که اونم خوب بود...و دوستی که اونقد خوووب بود و کنارم بود و همراهم بود که به هوا واسه نفس کشیدن احتیاجی نداشتم...و...و عشق...هر ی شانس اینو نداره که عاشق بشه...ولی من تو زندگیم این شانسو داشتم که عاشق بشم و از اون مهمتر اینکه باهاش آشنا بشم...بازم هر ی تا این حد نمیتونه خوشبخت باشه... تمام دنیای کوچیک منو همینا بزرگ و رویایی ...تنها حس خلا وجودم تحصیلاتم بود که اونم درست می قبلش...هرچند الانم دارم درستش میکنم... ببین...! اگه سرطان هم داشتم ،گله ای نبود...من سهممو از دنیا گرفته بودم... :) منبع: http://manooookhodam. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز شایانو دیدم . یکی از درسا رو با هم داریم . اومد کنارم نشست . :d مثل این بچه ها همش ورجه وورجه میکردو بعد یه چیزی راجع ب درس یا میگفت برا خودش بعد منو نگاه میکرد ببینه چه ع العملی نشون میدم . منم محل سگ نمیزاشتمش

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در را باز کن در کنارم بنشین دست برزلفهایم بکش لبخند بزن و دوست داشتنم را با چشمانت فریاد بزن سپس به زبان آر مرا ببوس ای عزیزترین عزیز. بیا و نگذار وقت بیش از این دیر شود.منبع: http://lifeafterdivorce. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه کنارم هستی و بازم بهونه هامو می گیرم میگم وای چقد سرده میام دستاتو می گیرم یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی می میرم از این جا تا دم در هم بری دلشوره می گیرم فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن باهم محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم می دونم که یه وقتایی دلت می گیره از کارم روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم تو هم مثل منی انگار از این دلتنگیا داری تو هم از بس منو می خوای یه جورایی خودآزاری کنارم هستی و انگار همین اس دریا مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا قشنگه ردپای عشق بیا بی چتر زیر برف اگه حال منو داری می فهمی یعنی چی این حرف می دونم که یه وقتایی دلت می گیره از کارم روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوسِت دارم تو هم مثل منی انگار از این دلتنگیا داری تو هم از بس منو می خوای یه جورایی خودآزاری منب

تولد

درخواست حذف اطلاعات

کاش فصل پنجمی هم وجود داشت و اون فصل وصل ماه بود !!!!!!!!!! . . . . . . . . . . . . ما که ماه نداریم اما یه فراتر از ماه داریم که امشب شب تولدشه . به امید روزی که کنارم باشه و تولدشو تبریک بگم ..... .منبع: http:// ayeshar2001. /