رسانه
رسانه

کنیم اجتماعی :: جستجوخلاصه دروس جامعه شناسی (2)

درخواست حذف اطلاعات

درس اول ورودی اول – پدیده های درون جهان اجتماعي جهانی که در آن زندگی می کنيم شامل دو قسمت می باشد الف – جهان طبیعی ب – جهان اجتماعي جهان طبیعی مجموعه پدیده هی طبیعی است مانند جنگل ودریا -------- جهان اجتماعي : مجموعه پدیده های اجتماعي مانند خانواده وامنیت ورودی دوم – معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعي هر چیزی که با زندگی اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعي قرار می گیرد . بر اساس این قاعده کنش های اجتماعي انسان وپیامد های آن به جهان اجتماعي تعلق دارد . احترام به قانون یک کنش است اما صلح وامنیت حاصل کنش اجتماعي است . هر پدیدهای که بر روی زندگی انسان اثر بگذارد در داخل جهان اجتماعي قرار می گیرد . به عنوان مثال ز له وخش الی پدیده های طبیعی هستند . اما به دلیل اینکه بر روی زندگی اجتماعي انسان اثر می گذارند در داخل جهان اجتماعي قرار می گیرد . ورودی سوم بسط جهان اجتماعي

نعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خانوادگی را حول

زندگی سالم در دوره سالمندی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب زندگی سالم در دوره سالمندی توسط مهین سادات عظیمی تالیف شده است این کتاب توسط انتشارات ، پژواک آرمان در سال 1395 در 132 صفحه با موضوع رفتار با سالمندان منتشر شده است. متاسفانه برخی از ما با سالمندان مانند ک ن رفتار می کنيم. به آنها امرو نهی می کنيم و فراموش کرده ایم که سالمند ناتوانی که با او طرف هستیم شان و مرتبه خاصی دارد که در رفتار با آنها باید مراقب به خطر نیفتادن آن شان و مرتبه باشیم. در بسیاری موارد وقتی صحبت از مراقبت و نگهداری از پدر و مادر سالمندمان به میان می آید، گمان می کنيم چون آنها را دوست داریم، این مراقبت بسیار ساده است.برای همین با یک نگرش سنتی با آنها که پا به سن گذاشته اند، رفتار می کنيم؛ رفتارهایی که گاهی مناسب سن والدین سالمندمان (چه سالم و چه بیمار یا معلول) نیست. گاهی اوقات ما سعی داریم همان طور که از فرزندمان مراقبت می کنيم، با آنها برخورد کنيم و فراموش می کنيم

زیبایی حجاب

درخواست حذف اطلاعات

آثار و فواید حجاب ی بر تحقق امنیّت اجتماعي آثار و فواید حجاب ی بر گسترش امنیّت اجتماعي، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از: 1. ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه. 2. جلوگیری از تهییج و تحریک و خنثی نمودن لذایذ نفسانی. 3. کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعي در جامعه ی. 4. حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه ی. 5. حضور معنوی گرایانه ن و مردان در محیط اجتماعي. 6. کاهش تقاضای مدپرستی بانوان. 7. حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه. 8. مصونیّت ن در همه زمانها و مکانها. 9. سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعي و فرهنگی مردان و ن جامعه ی. 10. هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی. 11. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب. 12. از بین بردن فشارهای اجتماعي نامشروع و نابهنجار(1).منبع: http://parvindini. /

خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خان

مقاله خشونت

درخواست حذف اطلاعات

عریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خانو

مقاله خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خان

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خان

اهدای تندیس نشان مسئولیت اجتماعی ایران به محک با حضور رئیس جمهور

درخواست حذف اطلاعات

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعي ایران در حوزه رفاه و سلامت اجتماعي را از کار، تعاون و رفاه اجتماعي دریافت کرد. اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعي ایران یادبود شهید فیاض بخش با حضور رئیس جمهور، کار، تعاون و رفاه اجتماعي، بهداشت و درمان، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده، مدیران تی، صاحبان صنایع و اساتید ها روز دوشنبه 24 آبان 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش فرآیندهای ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي در کشور، از طریق مشارکت نهادها و سازمان های اجتماعي، عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعي در آنان برگزار شد، دبیرخانه همایش رأسا نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعي ایران را به این مؤسسه تقدیم کرد. مؤسسه مردم نهاد محک از سال 1387 به عنوان

روش ایفای نقش

درخواست حذف اطلاعات

هدف این الگو ,رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل وواقعیت ها و ارزشهای اجتماعي در عمل است. این الگو می تواند باب افتتاح گفتگو در باره ی ارزشها و چگونگی اثر آنها در زندگی روزانه باشد . در این الگو معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان است. به نحوی که آنها را قادر به تحلیل رفتار, ارزشهای فردی, همدلی, حل مسائل میان فردی ,نقش ارزشها در مسائل اجتماعي و آسودگی در ابراز عقاید نماید. این الگو در همه برنامه های آموزشی و پرورشی و سنین مختلف کار برد دارد. بطور کلی این الگو باعث افزایش فهم دانش آموزان در بهبود و گسترش ارزشهای اجتماعي می شود. برای مثال: معلم می تواند از طریق این الگو مسائل خوب و بد اجتماعي و یا رفتارهای خوب و بد را توسط دانش آموزان به نمایش بگذارد و سپس در مورد آن به کمک فراگیران به بحث و ارزشی بپردازد. بدین ترتیب معلم از طریق عمل ( نمایش ) به بررسی مسائل اجتماعي, رفتاری و ارزشی آن توسط دا

تفاوت فکر با پول

درخواست حذف اطلاعات

تفاوت سکه و ایده در این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشید و سکه هایمان را با هم جابجا کنيم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنيم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود. جهان و محیط اطرافمان مدام در حال تغییر است. بیشتر از توجه به سکه های دیگران، به ایده ها و افکارشان توجه کن. الوین تافلر منبع: http://shburhan13. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر خوب است که ما هم یاد گرفته ایم گاه برای ناآشناترین اهل هر کجا حتی خواب نور و سلام و بوسه می بینیم گاه به یک جاهایی می رویم یک دره های دوری از پسین و ستارهاز آواز نور و سایه روشن ریگو می نشینیم لب آب لب آب را می بوسیم ریحان می چینیم ترانه می خوانیم و بی اعتنا به فهم فاصله دهان به دهان دورترین رویاها بوی خوش روشناییِ روز را می شنویم باید حرف بزنیم گفت و گو کنيم زندگی را دوست بداریم و بی ترس و انتظاراندکی عاشقی کنيم سیدعلی صالحیمنبع: http://aminasgari69. /

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

..... معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خانوادگی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بی حج پدیده ای است اجتماعي که برای رسیدن به عوامل و علل آن باید با نگاهی اجتماعي مسائل و زمینه های آن راکاوید.این بحث از جهات مختلفی قابل توجه است وبی گمان در چگونگی پیدایش و رشد و گسترش آن نمی توان به یک یا چندعامل بسنده کرد.چنانکه راه حلهای این معضله ی اجتماعي را نیز نمی توان ساده انگارانه در مطالبی محدودکرد. 1-تلاش استعمار درزدودن پوشش 2-دگرگونی ارزش ها 3-الگوهای نا هنجار 4-خلأ های درونیمنبع: http://mobinaaaa. /

چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟!

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری افراد، اعتیادی آشکار به شبکه های اجتماعي دارند و زمان زیادی را بابت چک حلقه ای شبکه های اجتماعي، در طول روز از دست می دهند، بدون اینکه واقعا ومی داشته باشد برای اطلاع از آ ین اخبار این شبکه ها، این همه خود را گرفتار کنند. چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعي را ترک کنيم؟! سبک کاربری چنین […] نوشته چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعي را ترک کنيم؟! اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

چرا خشونت در جامعه زیاد است؟

درخواست حذف اطلاعات

نظریه های مختلف اجتماعي به این نکته تاکید دارد جوامع عموماً در حال بازتولید آسیب های اجتماعي است و یکی از این آسیب های که در جامعه این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکه های اجتماعي است. با این حال مجید صفاری نیا ای روان شناسی و علامه طباطبایی معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوری اجتماعي» قابل تحلیل است. منبع: http://nafykhoshounat17. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سوالات فصل اول کارآفرینی a - تستی 1- درمسابقه زندگی کدام گروه به درآمد متوسط و رفاه نسبی قانع هستند یا اه بلندی ندارند ؟ الف) تماشاچیان ب )بازندگان ج) برندگان د) هر سه مورد 2- در مسابقه زندگی کدام گروه از موفقیت و پذیرش مسئولیت می ترسند؟ الف) تماشاچیان ب) بازندگان ج) برندگان د) هر سه مورد 3- شیوه درست فکر و زندگی را ... گویند. الف) هدف ب ) خلاقیت ج) موفقیت د) برنامه ریزی 4- ابعاد موفقیت عبارتند از: الف) بعد فردی و اجتماعي ب) بعد سازمانی -و اجتماعي ج) بعد فردی ، سازمانی د) بعد روانی ، -اجتماعي 5- کدام گروه از افراد که در مسابقه زندگی شرکت دارند، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند؟ الف) گروه تماشاچیان ب) گروه بازندگان ج) گروه برندگان د) گروه بازیکنان 6- رسیدن به .................. یکی از معیارهای اصلی موفقیت به حساب می آید. الف) پشتکار ب) هدف ج) آرزو د) درآمد 7- جمله زیر بیانگر کدام عا

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعي نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعي و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعي که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعي عمده اختلافات خانوادگی را حو

سیاست های اجتماعی علت اصلی اعتیاد است/ آسیب های اجتماعی قابل تبدیل به یکدیگر هست

درخواست حذف اطلاعات

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعي با تاکید بر اینکه باید سعی کنيم علل و عوامل اعتیاد مانند فقر را درست کنيم،گفت: با دستگیر معتادان و اینکه صورت مسئله را پاک کنيم، هیچ چیز درست نمی شود.

وم آموزش مهارت « کنترل خشم» در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پار ، برای برچیده شدن تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس کار به تصویب قانون در مجلس کشید تا برخورد فیزیکی با دانش آموزان ممنوع شود. اما تنبیه بدنی تنها نوع خشونت در مدارس نیست. خشونت در بین خود دانش آموزان و همچنین خشونت علیه معلم ها از سوی دانش آموزان، بخش های دیگری از این معضل هستند که تنها با تصویب قانون حل نخواهند شد.به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعي ایران آموزش و پرورش باید مهارت های زندگی از قبیل کنترل خشم، تصمیم گیری درست، روابط بین فردی و رفتار جرأت مندانه را در کنار موضوع های دیگر به دانش آموزان آموزش دهند.اگر تنبیه بدنی ممنوع است. پس ما چطور دانش آموزان را کنترل کنيم ؟ این سوالی بود که معلم های سنتی در برابر قانون ها و بخشنامه های مبنی بر ممنوع بودن تنبیه بدنی از یکدیگر و مسئولان آموزش و پرورش می پرسیدند. دستگاهی که با توجه به کمبود بودجه و کلاس های پر جمعیتی که دارد گا

برای امضای تفاهم نامه های اشتغا ا؛

درخواست حذف اطلاعات

ان تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارتباطات وارد اهواز شدند ایسنا: علی ربیعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و محمود واعظی ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد اهواز شدند. ان تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و هیات همراه امروز، 20 آبان ماه به منظور بازدید و حضور در جلسات مختلف وارد خوزستان شده اند. قرار است ان تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارتباطات در ابتدای سفر خود با آیت الله جزایری ولی فقیه در استان خوزستان دیدار و گفت و گو کنند. امضای تفاهم نامه ای میان استانداری خوزستان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت ارتباطات و فناوری از دیگر برنامه های این ان است. حضور در جمع نمایندگان کانون بازنشستگان، شوارهای ی، تشکل های کارگری، موسسات خیریه و مدیران اجرایی در شهرستان ها و بازدید از مناطق حاشیه نشین اهواز از برنامه های علی ربیعی در این سفر است.منبع: http://taavonghran. /

افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعي و مردم واگذار کنيم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای لازم را به مناطق، مردم و نهادهای اجتماعي واگذار کنيم ولی ستاد شهرداری تهران باید نظارت و کنترل دقیق و شفاف بر عملکرد مناطق و نهادها داشته باشد و نقش تولی گری را به نقش نظارتی تبدیل کنيم.

جزوه کاملا خلاصه شده و تایپ شده "الگوریتم بهینه سازی مورچگان" ant colony optimiz

درخواست حذف اطلاعات

جزوه خلاصه شده و کاملا قابل فهم و تایپ شده الگوریتم بهینه سازی مورچگان یا ant colony optimization. الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چندعامله برای مسائل مشکل بهینه­سازی مانند فروشنده دوره­گرد ارائه شد. عامل هوشمند، موجودی است که از طریق حسگرها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد. الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها اتی اجتماعي هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آن ها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا در جهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالب ترین رفتار مورچه ها رفتار آنها برای یافتن غذا و به ویژه چگونگی پیدا کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه است. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که

پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پکیج درس 8 اجتماعي: چرا با هم همکاری می کنيم با و پر سرعت . پکیج درس 8 اجتماعي: چرا با هم همکاری می کنيم شامل طرح درس و راهنمای تدریس است با پکیج درس 8 اجتماعي: چرا با هم همکاری می کنيم

نوشته محمد رضا شعبانعلی

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر بادوستان قدیمی .بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تاآ ین روزهای زندگی با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنيمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی ازنزدیکانمان را از دست می دهیم .بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنيم. و بارها با آن روزها زندگی می کنيم. می میریم وزنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گ

تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

در سالهای اخیر معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور مهمترین چالش کشور می باشد. لو در مسیری که برای مسوولان و مردم ترسیم شده کلید واژه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید، کاروسرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی پله های نردبان پیشرفت و تعالی کشور را تشکیل می دهد. اگر در ماهیت کلمات فوق بیشتر تعمق کنيم درمی ی م که علی رغم این که جهت اصلی این کلمات، اه اقتصادی کشور را نشان می دهد اما لازمه تحقق هرکدام از آن ها ایجاد بسترهای اجتماعي و فرهنگی متناسب با هرکدام است و همین عامل باعث شده است که سیاستگذاری کلان فرهنگی ـ اجتماعي کشور به سمت بررسی و اصلاح معیشت مردم سوق پیدا می کند و در ابعادی بزرگتر، ماهیت رفتاری اجتماعي به خود می گیرد و به عنوان شاخصه ای اجتماعي ظهور می باید. کلیه حقوق این مقاله متعلق به وبلاگ سایبر ژورنالیست است... لطفا به ادامه مطلب بروید... منبع

الفبای مدیریت خشم

درخواست حذف اطلاعات

رو مه ها گاهی به اتفاقات مرگباری اشاره می کنند که بر اثر خشمی آنی ایجاد شده اند. تا به حال چند بار در حالی که رگ های گردنتان از شدت عصبانیت بیرون زده بوده کاری انجام داده اید و بعدا از انجامش به شدت پشیمان شده اید؟ چرا عصبانی می شویم؟ و چقدر می توانیم خشم خود را کنترل کنيم؟ اینها سوال هایی است که ممکن است گاهی از خود پرسیده باشید. بهتر است کمی هم بدون هیچ عصبانیتی به خشم فکر کنيم و آن را بشناسیم. منبع : http://www.salamat.com بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://for-peace. /

نظر ارتباطات درباره حضور در شبکه های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

ارتباطات با اشاره به حضور خود در شبکه های اجتماعي، گفت: لازم است برای نظرات مردم و دیدگاههایشان وقت بگذاریم، فکر کنيم و آنها را منع کنيم.

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

خشونت در تقسیم بندی اجتماعي هر گاه در جامعه یک گروه از گروه دیگر متمایز و تفکیک شود فاصله اجتماعي رخ می دهد و این امر عواقب دیگری با خود به همراه می آورد. افرادی که خود را در گروه خودی قرار می دهند اعمال خشونت را در مورد گروه بیرونی امری مشروع و طبیعی تلقی می نمایند و نسبت به سایرین، خود را محق می دانند همانند تماشاگران تیم فوتبال که هر کدام گروه خود را خودی و گروه دیگری را بیرونی می خوانند. عواقب چنین تقسیم بندی را بارها بین تماشاگران شاهد بوده ایم. برخوردهای خشونت آمیز حتی در بیرون از زمین فوتبال، د شیشه اتومبیل ها، روکش صندلی ها به طوری که درگیری دو گروه فوتبال، کشته نیز بر جای نهاده است. به طور کلی در جوامع توسعه نیافته از لحاظ این معضل خود را بیشتر نشان می دهد. در جوامعی که فرهنگ گفت و شنود و بحث دو طرفه و تبادل نظر دموکراتیک وجود نداشته و یا قوت ندارد، روابط نابرابر قدرت نیز عامل اعم

افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعي و مردم واگذار کنيم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای…

جمعیت مصرف کننده مخدر و روانگردان در ایران

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از 38 سال است که در حوزه سلامت اجتماعي غفلت کرده ایم، گفت: در بخش سلامت اجتماعي غفلت دیرینه کرده ایم و اگر امروز شروع کنيم شاید دو دهه دیگر آثارش را مشاهده کنيم.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با سلاممن کارمند رسمی ت هستم ولی بدلیل مشکلات شخصی مجبور به ترک کار میباشم ایا سوابق بیمه من که تامین اجتماعي هست با وجود ترک کار باقی میماند؟ و عواقبی برای من ندارد و میتوانم بیمه خود را تا بازنشستگی از محل دیگری ادامه بدهم ؟ با تشکر جواب: مشکلی برای شما پیش نمی آید سابقه شما محفوظ است و می توانید تا رسیدن به بازنشستگی در کارگاههای مشمول قانون کار یا تامین اجتماعي مشغول بکار شوید یا از طریق بیمه خویش فرما به بیمه پردازی خود ادامه دهید.منبع: http://kar-bime. /

سرتیب 2 خلبان احمد مهرنیادر جلسه هفتگی انصار حزب الله

درخواست حذف اطلاعات

باید تفکر را تقویت کنيم و شرایطی که همه بتوانند خود را در صحنه حاضر ببینند را ایجاد کنيم تا همه خودشان را عضوی از این نیروی لایزال الهی ببینند سرتیب ۲ خلبان احمد مهرنیا در جلسه هفتگی انصار حزب الله با موضوع قدرت بازدارند نظامی ایران ی به سخنرانی پرداخت که متن کامل آن در پی می آید.لازم به یادآوری است که ایشان به همراه همرزمانش در جریان عملیات «اچ۳» در دفاع مقدس به یکی از دورترین پایگاه های عراق به نام الولید در مرز عراق و اردن یورش برده و با مهارتی خیره کننده در حالی که رژیم بعث عراق تصور آن را نمی کرد همه تجهیزات و هواپیماهای جنگی عراق را در آن پایگاه نابود د و به سلامت به ایران بازگشتند. منبع: http://ansar-mahmoodabad. /

چگونه تمام حساب های کاربری شبکه های اجتماعی خود را پاک کنیم

درخواست حذف اطلاعات

اگر می‌خواهید نحوه‌ی حذف حساب کاربری ، توییتر، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعي محبوب را یاد بگیرید، زومیت را در ادامه‌ی این مقاله همراهی کنید.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خـــــــــــورش قرمه سبزی : مــــــــــــواد لازم : طـــــــــــرز تهیه سبزی، تره، جعفری، شنبلیله : یک کیلو ¤ گوشت مغز ران : نیم کیلو ¤ لوبیای قرمز : صد گرم ¤ لیمو عمانی : چهار عدد ¤ روغن : به مقدار کافی ¤ نمک : به مقدار کافی ¤گوشت را تکه تکه می کنيم و با پیاز سرخ کرده و با لوبیا قرمز و لیمو عمانی و مقدار کافی آب میگذاریم نیم پز شود. بعد سبزی شسته را در آبکش میگذاریم تا آب آن کاملا گرفته شود. آن را کاملا د کرده و با روغن سرخ می کنيم و داخل گوشت می ریزیم. مقداری نمک به آن اضافه میکنيم و میگذاریم خورش آهسته بجوشد و بروغن بیفتد. در صورتی که ترشی آن کم بود می توان کمی آب لیمو به آن اضافه نمود منبع: http://ashpazih. /

آیا تمرین دموکراسی در شبکه های اجتماعی مجازی امکانپذیر است؟!

درخواست حذف اطلاعات

آیا تمرین دموکراسی در شبکه های اجتماعي مجازی امکانپذیر است؟! حذف صدای مخالف و منتقد به صورت تلگرامی! حمید والائی پایه یک دادگستری (پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات) hamid.valai@gmail.com افرادی که ظاهرا می دانستند دموکراسی چیست، واقعا از آن اطلاعی نداشتند. «جیمز بوکانان» گویا به دنبال انقلاب دیجیتالی و با پیشرفت تکنولوژی، بسترهای روابط انسانی آسانتر و نزدیکتر می شوند. فضاهای مجازی یکی از تحولات شگرف و بنیادین در زندگی اجتماعي بشر می باشد. شبکه اجتماعي تلگرام و نرم افزارهای مشابه، یک دنیای مجازی همچون شبکه های مجازی دیگر، برای جامعه انسانی گسترانده است. از اه اصلی راه اندازی آن می توان به بسط و توسعه تعاملات انسانی و در نتیجه شکل گیری افکار عمومی، حوزه عمومی مجازی و توسعه نهادهای مدنی اشاره کرد. در اکثر گروهها و کانال های تلگرام اعم از اجتماعي، و فرهنگی،علمی و... **منتشر ش

خـــــــــــورش قرمه سبزی

درخواست حذف اطلاعات

خـــــــــــورش قرمه سبزی : مــــــــــــواد لازم : طـــــــــــرز تهیه سبزی، تره، جعفری، شنبلیله : یک کیلو ¤ گوشت مغز ران : نیم کیلو ¤ لوبیای قرمز : صد گرم ¤ لیمو عمانی : چهار عدد ¤ روغن : به مقدار کافی ¤ نمک : به مقدار کافی ¤ گوشت را تکه تکه می کنيم و با پیاز سرخ کرده و با لوبیا قرمز و لیمو عمانی و مقدار کافی آب میگذاریم نیم پز شود. بعد سبزی شسته را در آبکش میگذاریم تا آب آن کاملا گرفته شود. آن را کاملا د کرده و با روغن سرخ می کنيم و داخل گوشت می ریزیم. مقداری نمک به آن اضافه میکنيم و میگذاریم خورش آهسته بجوشد و بروغن بیفتد. در صورتی که ترشی آن کم بود می توان کمی آب لیمو به آن اضافه نمود منبع: http://ashpazih. /

آسیب های اجتماعی در مناطق تهران به ویژه منطقه ۸ بسیار دیده می شود

درخواست حذف اطلاعات

مردم تهران در مجلس شورای ی با بیان اینکه ما آماده هستیم تا گزارش مفصلی از آسیب های اجتماعي در کلیه مناطق دریافت کنيم گفت: می توانیم با ارائه را ارهای مناسب آسیب های اجتماعي و پیامدهای آن…

چرا خشونت در جامعه ایرانی زیاد است؟

درخواست حذف اطلاعات

خشونت اجتماعي در جامعه ایرانی طی سال های اخیر مصادیق متعددی دارد. یقه یه یقه شدن مردم در خیابان، نزاع، خشونت های کلامی، خشونت علیه ن و ک ن، قتل و... از مهم ترین این مصدایق هستند. نظریه های مختلف اجتماعي به این نکته تاکید دارد جوامع عموما در حال بازتولید آسیب های اجتماعي است و یکی از این آسیب های که در جامعه ایرانی این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکه های اجتماعي است. با این حال مجید صفاری نیا ای روان شناسی و علامه طباطبایی معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوری اجتماعي» قابل تحلیل است. منبع: http://pomehr17. /

سیزده آبان روز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط و روز مبارزه با استکبا

درخواست حذف اطلاعات

روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است. تبعید (ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، 13 آبان 1357 که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 عنوان این سه واقعه تاریخی است که نمی توان هیچ یک را از نظر اهمیت نسبت به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع تاثیر گذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده اند.منبع: http://rostamlib. /