رسانه
رسانه

گرفتن وقت سفارت :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

وقت سفارت هلند

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

وقت سفارت هلند

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت هلند وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

چطور نامه اشتغال به کار برای سفارت بنویسیم؟

درخواست حذف اطلاعات

نامه نگاری های معمول و به ظاهر ساده با سفارت گاهی بدجوری دست و پای آدم را می بندند. یکی از نامه های معمولی و متداولی که باید برای تمام سفارت ها آماده ید، نامه ی اشتغال به کار است. نامه اشتغال به کار سفارت باید به زبان انگلیسی نوشته شود. (حتی اگر برای سفارت یک کشور با زبان ملی دیگر – مثلا فرانسه – نامه اشتغال به کار می گیرید)، یکی از گزینه های معمول نوشتن نامه به زبان انگلیسی است. در این وضعیتی که هرکدام از سفارت خانه ها برای خودشان کلی مدرک خواهی می کنند، خوب است که با یاد گرفتن فوت و فن نوشتن نامه ی اشتغال به کار کمی از دغدغه و استرس گرفتن ویزا را کم کنیم. منبع: http://dezfoulnew. /

چطور نامه اشتغال به کار برای سفارت بنویسیم؟

درخواست حذف اطلاعات

نامه نگاری های معمول و به ظاهر ساده با سفارت گاهی بدجوری دست و پای آدم را می بندند. یکی از نامه های معمولی و متداولی که باید برای تمام سفارت ها آماده ید، نامه ی اشتغال به کار است. نامه اشتغال به کار سفارت باید به زبان انگلیسی نوشته شود. (حتی اگر برای سفارت یک کشور با زبان ملی دیگر – مثلا فرانسه – نامه اشتغال به کار می گیرید)، یکی از گزینه های معمول نوشتن نامه به زبان انگلیسی است. در این وضعیتی که هرکدام از سفارت خانه ها برای خودشان کلی مدرک خواهی می کنند، خوب است که با یاد گرفتن فوت و فن نوشتن نامه ی اشتغال به کار کمی از دغدغه و استرس گرفتن ویزا را کم کنیم. منبع: http://dezfoulnew. /

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار

درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb ytime@yahoo.com وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /

دو شهروند ایرانی در نایروبی با 'اتهام های تروریستی' دست ر شدند

درخواست حذف اطلاعات

مقام های قضایی کنیا دو شهروند ایرانی به نام های نصرالله ابراهیم و عبدالحسین قلی صفایی را متهم کرده اند که برای انجام عملیات تروریستی از سفارت در نایروبی تصویربرداری کرده اند. این دو نفر به همراه یک راننده کنیایی در خودرویی متعلق به سفارت ایران بوده اند و مطابق دادنامه ای که در دادگاه قرائت شد آنها را "در حالی گرفتند که از سفارت برداری می د تا ها در یت تروریستی استفاده شود." هنوز مقام های ایرانی در این مورد اظهارنظری نکرده اند. خبرگزاری رویترز می گوید آقایان ابراهیم و قلی صفایی کارمند سفارت ایران در نایروبی، پایتخت کنیا بوده اند. به گزارش آسوشیتدپرس دادستان دادگاه گفت "این نفر از ملاقات دو ایرانی زندانی شده با جرایم تروریستی بازمی گشتند و با تلفن همراهشان از سفارت گرفتند."منبع: http://pennews1. /

مهاجمان به سفارت عربستان

درخواست حذف اطلاعات

مهاجمان به سفارت عربستان ۱- به گفته مصطفی شعبانی، گروهی از مهاجمان به سفارت عربستان، دادگاه علیه ۲۰ نفر از این مهاجمان حکم صادر کرده که "همه آن ها هستند". به گفته او، این پرونده ۲۵ متهم دیگر هم دارد که در "دادگاه ویژه ت" محاکمه شده اند.۲- معنی ساده اظهارات مهاجمان این است: تمام ۴۵ نفری که به خاطر حمله به سفارت عربستان دادگاهی شده اند، ، یا هردو هستند. ۳- بعد از حمله به سفارت عربستان، سخنگوی نیروی انتظامی در توضیح دلیل عدم مقابله پلیس با مهاجمان گفت: "مردم را خیلی وقت ها نمی شود زد". معنی این توضیح، الان روشن تر شده است: این که پلیس – طبیعتا - نمی تواند با "لباس شخصی" های و مقابله کند. لباس شخصی هایی که حامیانشان، همواره آن ها را "مردم معترض" معرفی می کنند. #افسانه_نیروهای_خودسرمنبع: http://amaran. /

زائران اربعین تا ۲۰ روز می توانند در عراق باشند

درخواست حذف اطلاعات

بر روی تعدادی از روادید اربعین صادر شده از سوی سفارت عراق در تهران مدت اقامت زائران ۱۰ روز قید شده است که با هماهنگی و مذاکرات به عمل آمده از سوی کمیته و کنسولی ستاد مرکزی اربعین با سفارت عراق در تهران و اعلام رسمی این سفارت، اقامت زائران در خاک عراق حداکثر به مدت ۲۰ روز بلامانع خواهد بود. منبع: http://hamidrezagoodarzi. /

ویزای ترانزیت استرالیا

درخواست حذف اطلاعات

اگر هواپیما در فرودگاهی در استرالیا توقف داشته باشد، حتی اگر مسافری از هواپیما پیاده نشود، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشد. خوشبختانه مدت این ویزا سه روز ( 72 ساعت) است و می توان به داخل شهر هم رفت و آمد داشت. دو هفته پس از دریافت مدارک، به درخواست وی رسیدگی می شود. دارنده ویزا ترانزیت استرالیا می تواند در هر بار ورود، ۷۲ ساعت در استرالیا بماند. برای اخذ ویزای ترانزیت استرالیا ( زیررده 771) باید این فرمها را تکمیل کرد و به همراه مدارک زیر توسط پست به سفارت استرالیا پست کرد: 0- برای سفارت مبلغی مورد نیاز نیست، مگر برای ارزی سلامت، گواهینامه های پلیس و ...1- فرم 876 (11 صفحه)2- فرم اطلاعات اضافی (یک صفحه)3- کپی ویزا مقصد4- دو ع رنگی، زمینه سفید، ۶*۴5- رزرو بلیط مقصد و مدت حضور در استرالیا ( آیتینرری)6- کپی کلیه پاسپورت افراد (حتی پاسپورت های سوراخ شده!) نکته: اصل مدارک را پست نکنید، ب

کلاسهای خصوصی و عمومی حضوری اینترنتی زبان آلمانی ضرّ 09334010256 -آپلود ع رایگان

درخواست حذف اطلاعات

برای اولین بار در ایران کلاسهای موفق اینترنتی و صوتی با تلگرام اسکایپ و واتساپ و گرفتن نمونه امتحانات گوته سفارت آلمان در سایت موسسه سفارت آلمان به صورا آنلاین و دقیقکلاسهای خصوصی و عمومی زبان آلمانی ضرّ ، حضوری اینترنتی die telefon nummer : 09334010256*به کمپین زباله نریز های روی زمین کلاسهای خصوصی و عمومی زبان آلمانی ضرّ بپیوندید و از یک جلسه آموزش رایگان حضوری و اینترنتی زبان آلمانی با فرستادن دادن نام و ع خود به ایمیل mojtaba_zarrabi66@yahoo.com برخوردار شوید*گیلان.رشت@kelas0almani0zarrabiآدرس کانال و یا صفحه آموزش و اطلاعات رایگان تلکرامی وبلاگمنبع: http://kelas-almani-zarrabi. /

درباره سفارت نیوزیلند در تهران

درخواست حذف اطلاعات

این سفارت در پارک نیاوران واقع شده است و در یکی از کوچه های فرعی قرار دارد در کنار خانه های مس ی قرار دارد. آدرس سفارت نیوزیلند در تهران امور زیادی انجام نمی دهند، یعنی بیشتر کارها در دوبی انجام می شوند و مهمتر این که امور مربوط به مهاجرت در لندن انجام می شوند. برای هر گونه امری باید نامه یا پرینت ایمیل آفیسر یا مقام قانونی را به آقای تهرانی نشان دهید. ساعات کار معمولی 9 تا 12 یکشنبه تا پنجشنبه است. به علاوه در برنامه ریزی برای مراجعه باید تعطیلات آنها که ترکیبی است از تعطیلات ایران، نیوزیلند و خودخواسته را از اینجا دید.منبع: http://ipenz. /

ویزای تضمینی کانادا

درخواست حذف اطلاعات

1- در سال های اخیر سفارت کانادا بارها قوانین مرتبط با اقدام جهت اخذ ویزای تضمینی کانادا را تغییر داده است. به همین نسبت سخت گیری های سفارت در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست متقاضیان ایرانی نیز با نوسانات زیادی همراه بوده و هست. از آن جایی که شرایط هر متقاضی با دیگری متفاوت است، به هیچ وجه نمی توان یکمنبع: http://andiaseir. /

رمزگشایی

درخواست حذف اطلاعات

بعد از دیدن ع های سعید مرتضوی، سعید طوسی و حسن یهن، دوباره به یاد حمله به سفارت عربستان افتادم. حمله به سفارت باعث شد که یه قانون نانوشته (اما چیزی که در اصل به اون عمل میشه) دوباره یادم بیاد و اونم اینکه:"ما انقلاب نکردیم که بچه انقل ا رو دادگاهی کنیم".البته به جای بچه انقل بهتر است بگیم تندروهای مذهبی! توی قضیه کوه هم همین ماجرا بود. همیشه برام سئوال بود که اینا کی هستن؟ و خوشحالم که کمترین مزیت ت این بود که برام روشن شد این آدما از کجا پیدا میشن.منبع: http://asleman. /

درباره سفارت نیوزیلند در تهران

درخواست حذف اطلاعات

این سفارت در پارک نیاوران واقع شده است و در یکی از کوچه های فرعی قرار دارد در کنار خانه های مس ی قرار دارد. آدرس سفارت نیوزیلند در تهران امور زیادی انجام نمی دهند، یعنی بیشتر کارها در دوبی انجام می شوند و مهمتر این که امور مربوط به مهاجرت در لندن انجام می شوند. برای هر گونه امری باید نامه یا پرینت ایمیل آفیسر یا مقام قانونی را به آقای تهرانی نشان دهید. ساعات کار معمولی 9 تا 12 یکشنبه تا پنجشنبه است. به علاوه در برنامه ریزی برای مراجعه باید تعطیلات آنها که ترکیبی است از تعطیلات ایران، نیوزیلند و خودخواسته را از اینجا دید.منبع: http://ipenz. /

13 ابان را فراموش نکنیم

درخواست حذف اطلاعات

◀️ تسخیر لانه جاسوسی❓ با توجه به تسخیر سفارت در 13آبان 58؛ آیا می شود برای مبارزه با استکبار و یا رسیدن به هر خواسته ی به حقی اقدام به دستگیری کارکنان سفارت یک کشور زد ؟ این امر ناقض گزاره های اخلاقی و حقوق بین المللی نیست ؟❗️تسخیر لانه جاسوسى از چند جهت قابل طرح است و هر جهت منطق خاص خود را دارد و در قضاوت و داورى حتما باید آن منطق را در نظر داشت. در اینجا اقدام دانشجویان پیرو خط را از سه جهت مورد بررسى قرار مى‏دهیم:1⃣ عرف و حقوق بین‏الملل: از این منظر سفارت یک کشور در حکم خاک آن کشور است و آن خلاف مقررات و حقوق بین‏الملل مى‏باشد.واضح است که از این دیدگاه ورود به سفارت اگر به صورت تى انجام مى‏گرفت توجیه منطقى نداشت و با واکنش منفى سایر ت‏ها روبرو خواهد شد. به علاوه ت در ارتباطش با سایر کشورها و از جمله ایران در موارد عدیده‏اى حقوق بین‏الملل را نقض نموده است. از طرف دیگر انجام این حرکت مرد

13 ابان را فراموش نکنیم

درخواست حذف اطلاعات

◀️ تسخیر لانه جاسوسی❓ با توجه به تسخیر سفارت در 13آبان 58؛ آیا می شود برای مبارزه با استکبار و یا رسیدن به هر خواسته ی به حقی اقدام به دستگیری کارکنان سفارت یک کشور زد ؟ این امر ناقض گزاره های اخلاقی و حقوق بین المللی نیست ؟❗️تسخیر لانه جاسوسى از چند جهت قابل طرح است و هر جهت منطق خاص خود را دارد و در قضاوت و داورى حتما باید آن منطق را در نظر داشت. در اینجا اقدام دانشجویان پیرو خط را از سه جهت مورد بررسى قرار مى‏دهیم:1⃣ عرف و حقوق بین‏الملل: از این منظر سفارت یک کشور در حکم خاک آن کشور است و آن خلاف مقررات و حقوق بین‏الملل مى‏باشد.واضح است که از این دیدگاه ورود به سفارت اگر به صورت تى انجام مى‏گرفت توجیه منطقى نداشت و با واکنش منفى سایر ت‏ها روبرو خواهد شد. به علاوه ت در ارتباطش با سایر کشورها و از جمله ایران در موارد عدیده‏اى حقوق بین‏الملل را نقض نموده است. از طرف دیگر انجام این حرکت مرد

امر ( ریاست ) شیرین ، اما .......

درخواست حذف اطلاعات

در زمان قاجاریه ، در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران ، مسجد کوچکی وجود داشت. جماعت آن مسجد می گوید: شخص روضه خوانی را دیدم که هر روز صبح به مسجد می آمد و روضه حضرت زهرا (س) را میخواند و به خلیفه دوم و اهل سنت ناسزا میگفت... و این درحالی بود که افراد سفارت و تبعه آن که سنّی بودند ، برای به آن مسجد می آمدند.روزی به او گفتم: تو به چه دلیل هر روز همین روضه را می خوانی و همان ناسزا را تکرار میکنی؟ مگر روضه دیگری بلد نیستی؟! او در پاسخ گفت: بلدم؛ ولی من یک نفر بانی دارم که روزی پنج ریال به من می دهد و می گوید همین روضه را با این کیفیت بخوان. از او خواستم مشخصات و نشانی بانی را به من بدهد... فهمیدم که بانی یک کاسب مغازه دار است. به سراغش رفتم و جریان را از او پرسیدم. او گفت: نه من بانی نیستم شخصی روزی دو تومان به من می دهد تا در آن مسجد چنین روضه ای خوانده شود. پنج ریال به آن روضه خوان می دهم و

امر ( ریاست ) شیرین ، اما .......

درخواست حذف اطلاعات

در زمان قاجاریه ، در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران ، مسجد کوچکی وجود داشت. جماعت آن مسجد می گوید: شخص روضه خوانی را دیدم که هر روز صبح به مسجد می آمد و روضه حضرت زهرا (س) را میخواند و به خلیفه دوم و اهل سنت ناسزا میگفت... و این درحالی بود که افراد سفارت و تبعه آن که سنّی بودند ، برای به آن مسجد می آمدند.روزی به او گفتم: تو به چه دلیل هر روز همین روضه را می خوانی و همان ناسزا را تکرار میکنی؟ مگر روضه دیگری بلد نیستی؟! او در پاسخ گفت: بلدم؛ ولی من یک نفر بانی دارم که روزی پنج ریال به من می دهد و می گوید همین روضه را با این کیفیت بخوان. از او خواستم مشخصات و نشانی بانی را به من بدهد... فهمیدم که بانی یک کاسب مغازه دار است. به سراغش رفتم و جریان را از او پرسیدم. او گفت: نه من بانی نیستم شخصی روزی دو تومان به من می دهد تا در آن مسجد چنین روضه ای خوانده شود. پنج ریال به آن روضه خوان می دهم و

افتتاح دفتر اتحادیه اروپا علل ظاهر این یک دیگر و یک باج گیری از ایران توسط غربی

درخواست حذف اطلاعات

شهرستان عباس آباد حجت ال والمسلمین سیدمصطفی محمدی وقتی که کشورهای اروپایی در ایران سفارت دارند ما با همه کشورهایی اروپایی با سفیر و سفارت ارتباط داریم ،سفارتخانه های آنها فعال است چرا باید یک لانه جاسوسی و لانه فساد برای غربی ها در ایران درست کنیم؟ منبع: http://bargozidh. /

چرا سفارت تسخیر شد؟

درخواست حذف اطلاعات

شکی نیست که تسخیر سفارت ، حرکتی خودجوش ، مردمی و غیر تی بود که عده ای از دانشجویان مسلمان ها انجام دادند. آنان بعدها برای اثبات استقلال خود از گروه های و پیروی بی چون و چرا از ، عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط » را برای خود برگزیدند. در شکل گیری حادثه تسخیر لانه جاسوسی ، عوامل متعددی دخیل و موثر بودند که تقریباً همه ی این عوامل ، متأثر از عملکرد ت ، درقبال انقلاب ی ایران بود. واقعیت این است که ت با وجودپیروزی انقلاب ، دست از مداخله گری در امور ایران برنداشت . در طول 9 ماه بین 22 بهمن 1357 تا 13 آبان 1358، انواع و اقسام حرکت های توطئه آمیز درسراسر کشور، علیه انقلاب شکل گرفت . که به گونه ای آشکار، دست یی هادر وقوع آنها دیده می شد و عملاً سفارت ، به صورت یک مرکز جاسوسی ، برای سازماندهی حرکت های تفرقه افکن و تجزیه طلبانه ، درآمده بود.پیش از آن حضرت بر این مسأله واقف بودند ولذا در این مدت ، در

افتتاح دفتر اتحادیه اروپا علل ظاهر این یک دیگر و یک باج گیری از ایران توسط غربی

درخواست حذف اطلاعات

شهرستان عباس آباد حجت ال والمسلمین سیدمصطفی محمدی وقتی که کشورهای اروپایی در ایران سفارت دارند ما با همه کشورهایی اروپایی با سفیر و سفارت ارتباط داریم ،سفارتخانه های آنها فعال است چرا باید یک لانه جاسوسی و لانه فساد برای غربی ها در ایران درست کنیم؟ منبع: http://bargozidh. /

این کربلای یک است و کربلای تازه ما از فردا شروع می شود

درخواست حذف اطلاعات

این کربلای یک استو کربلای تازه ما از فردا شروع می شودو خاکریز همان حیاط باغ سفارت استجنگ جنوب راهمین سفارت به راه انداختو چندی پیشآن همه درخت را دار زدندشهید همت بالا پرید از دیوار سفارتشهید تهرانی مقدمدر صف مقدم این جنگ استیا کافی المهماتمهمات کم داریمتنها امن یجیب بخوان و نترسزیارت عاشورا بخوان و با او باشو فکر نکن به بدمست هاکه قی می کنند هر شبدر صفحه های یا کافی المهماتاین کربلای چندم ما بود؟و کربلای دیگر ما دیروز بوددر اجتماع فتنه گران در اینترنتبنا نیست کربلا تمام شودکه در حیاط سفارت هر روز تعزیه ستدوربین ها و جاسوس ها دیروز آمدندآنها هر روز با هیأتی تازه از راه می رسند.گاهی از مغازه ای فرش فروشی در روبروی سفارتانگار تمام نمی شود این بازیتو فکر می کنیاگر سفارت نروج بسته شودپس ما چگونه به سرزمین اسکیموها برویم؟و س قطبی شکار کنیماگر سفارت ایطالیا بسته شودپس ما در کجا پیتزای پپرونی بخور

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم اصغر زاده:حمله به سفارت عربستان اسید پاشی به سیاست خارجی بودخب اینجا یک سوالی که پیش میاد اینه که چرا؟چرا حمله به سفارت اسید پاشیه؟؟نخییییر چقد ساده ایم ما اصلا هرچی سرمون بیاد حقمونه اَه بای :/ببخشید داشتم میگفتم چرا حمله به سفارت رو با اسید پاشی مقایسه و اصلا هدفشون از اینکار چی بوده؟؟آیا میخواستن چیزی رو به ما بفهمونن؟؟اگه قصدشون این بوده که هیچ.چون ماها اگه قرار بود چیزی بفهمیم که اینهمه پاشی نداشتیم(به سیاست خارجی البته)ولی خب اصغر زادس دیگه شمام به دل نگیرید اصلا شما یکم که دقت کنی متوجه میشی این اسید پاشیایی که قبل ترها (ترجیحا پارسال) داشتیم و اینهمه بیخودی شلوغش چقد لازم بوده و ما بازهم ساده از کنار این موضوع رد شدیم و بیخودی غر زدیم در صورتی که اینا همش بهانس بهانه های عاشقانه نه عزیز من بهانه های دیپلماتیکه شما فکرشو اگه ما این آمار بالا و قابل توجه اسید پاشی به خودمون ر

تلاش ت کویت برای لغو ویزای شنگن برای کویتی ها

درخواست حذف اطلاعات

کوبت برای لغو ویزای شنگن برای شهروندان کویتی تلاش می کند."ولید الخبیزی" معاون خارجه کویت در امور اروپا گفت ت کویت تلاش هایش را برای لغو ویزای شنگن از سرخواهد گرفت. در حال حاضر صدور ویزای اروپایی شنگن برای شهروندان کویتی به آسانی صورت می گیرد اما با این حال همچنان ت کویت پیگیر لغو صدور این ویزاست.به نوشته خبرگزاری رسمی کویت ( ا)، معاون خارجه کویت که در جشن روز ملی سفارت ایتالیا در کویت صحبت می کرد گفت ایتالیا از لغو ویزای شنگن برای کویتی ها حمایت می کند. این مقام کویتی اضافه کرد تاخیر در بررسی موضوع لغو ویزای شنگن به دلیل مشکلات فعلی اروپا در برخورد با بحران پناهجویان است.هم اکنون در خاورمیانه، تنها شهروندان امارات هستند که از نیمه سال گذشته، می توانند بدون نیاز به دریافت شنگن به اروپا سفر کنند. در حال حاضر ت ترکیه نیز برای لغو ویزای شنگن برای شهروندانش است. ت ترکیه در قالب توافق امضا شده

زائران اربعین همه را درحرمین عسکریین غافلگیر د/ سفیر ایران به سامرا رفت

درخواست حذف اطلاعات

سامرا-ایرنا- به دنبال موج فزاینده و غافلگیر کننده زائران ایرانی به سامرا ، طی چند روز گذشته، سفیر ایران در راس یک تیم کارشناسی از سفارت صبح به این شهر رفت تا از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی و با کمک مقام های محلی، زمینه های خدمات رسانی بهتر را به زائران فراهم کند. به گزارش خبرنگار ایرنا ؛ درحالی راهی سامرا بودیم که آ ین آمارها از حضور زائران ایرانی در این شهر در روز پنجشنبه حدود 6 تا 7 هزار نفر برآورد شده بود، اما جمعیتی که پیاده از حدود 7 کیلومتری سامرا در حال ورود به این شهر بود و عمده آنها ایرانی بودند، حکایت از موجی داشت که به سمت سامرا براه افتاده است. حسن دانایی فر در خصوص ضرورت حضور کادر سفارت در این ایام در شهر سامرا ، به خبرنگار ما گفت که ما به دلیل مشکلات امنیتی ، هرگز توصیه نکردیم که زائران به سامرا سفر کنند، اما همانطور که شاهدید ، مردم عاشقانه می آیند و ما نیز وظیفه داریم

تسخیر لانه جاسوسی تهدیدی که با تدبیر به فرصت تبدیل شد

درخواست حذف اطلاعات

مصاحبه حسن بهشتی پور با رو مه جام جم 12/8/95 مصاحبه کننده : فتاح غلامی/ رو مه نگار نشانی : http://press.jamejamonline.ir/newspreview/2601171324275092000 انقلاب دوم علیه نفوذ یی تسخیر سفارت یکی از اتفاقات تاثیرگذار در روابط میان ایران و ایالات متحده بود. بعد از تسخیر سفارت، تلاش های زیادی برای حل بحران از سوی مقامات دو کشور در قالب های مختلف پیگیری شد. ایران تنها یک پیام مشخص داشت و آن استرداد شاه یا تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به اتهامات پهلوی دوم بود، اما ییان تصور می د ابهتشان در عرصه جهانی ش ته شده است. واشنگتن از یک سو در گفت وگوهای محرمانه و پنهانی از امکان حل مساله با شیوه دیپلماتیک سخن می گفت، اما در رویکردی کارانه با حمله به طبس تمامیت ارضی ایران را مورد تهدید قرار داد. حسن بهشتی پور در گفت وگو با جام سیاست به ریشه اصلی اختلافات میان ایران و و را ارها و رویکردهای هر دو

دشمن را بشناسیم ، دشمن دیرینه ما

درخواست حذف اطلاعات

سخنان معظم انقلاب ی حضرت آیت الله سید علی (مدظله العالی) درباره دشمنی علیه ایران شروع ستیزه گری نسبت به بعضی خیال میکنند دشمنی هایی که با ما میشود به خاطر این است که ما ستیزه گری کرده ایم؛ ما دائماً انگشت در چشم اینها کرده ایم، [لذا] اینها از این جهت با ما دشمنی میکنند؛ نه، این هم خیال غلطی است، تصوّر غلطی است. ما شروع کننده نبوده ایم. اوّل انقلاب یی هایی که دستگیر شده بودند، چند روزی نگه داشته شده بودند، فرمود با کمال مراقبت بروند به محلّ خودشان، سفارت خودشان؛ تا قبل از اینکه مسئله ی تسخیر سفارت پیش بیاید -که آن هم عواملی داشت، مقدّماتی داشت- [ یی ها] در کمال امنیّت اینجا زندگی می د؛ راحت میرفتند، می آمدند؛ و البتّه بد می د. ما شروع نکردیم، آنها شروع د منبع: http://paygahesahebazaman. /

۱۹آبان سالگرد حسین فاطمی

درخواست حذف اطلاعات

۱۹آبان سالگرد حسین فاطمی است یادش گرامی و پاینده ... «من از مرگ ابایی ندارم. آن هم، چنین مرگ پرافتخاری. من می میرم تا نسل جوان ایران از مرگ من عبرت گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی براین کشور حکومت نمایند. من درهای سفارت انگلستان را بستم، غافل از آنکه تا دربار هست، انگلستان سفارت نیاز ندارد!» فاطمی قبل از گفته بوده : ما سه سال در این کشور حکومت کردیم و یک نفر از مخالفان خود را نکشتیم برای آنکه ما نیامده بودیم برادرکشی کنیم ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی را از کشور کوتاه کرده و معتقد بودیم اگر در گذشته بعضی از هم وطنان ما در اثر فشار اجانب تحت نفوذ آنها قرار گرفته اند و منویات آنها را اجرا کرده اند، بعد از آنکه به نهضت استقلال نائل شدیم رویه سابق را ترک خواهند گفت ولی افسوس که عاقبت گرگ زاده گرگ شود منبع: http://kamkendex11. /

مراحل کارآموزی

درخواست حذف اطلاعات

1- انتخاب محل کارآموزی و گرفتن موافقت از محل کارآموزی 2- مراجعه به و گرفتن معرفی نامه به محل کارآموزی 3- مراجعه به محل کارآموزی و انجام کارموزی 4- گرفتن نامه اتمام کارآموزی و تکمیل فرم های کارآموزی از لینک زیر http://shiraz.fars.pnu.ac.ir/portal/file/showfile.aspx?id=2c5dae18-916e-461e-a974-bb48e0de9b06 5- مراجعه حضوری به اینجانب جهت امضا و ثبت نمرهمنبع: http://mbd61. /

تسخیر سفارت به روایت ٤ رو مه

درخواست حذف اطلاعات

می گویند روایت ها و حقیقت های به جامانده از تاریخ و گذشتگان را باید در کتاب ها خواند، اما گزافه نیست اگر بگوییم تاریخ معاصر را می شود و حتی بهتر است در بایگانی رو مه ها جست وجو کنیم؛ اتفاقات و حوادثی که گاهی کمتر از نیم قرن از زمان انجامشان گذشته است و هنوز تازگی و آثار به جامانده از آن را می توان حس کرد. رو مه ها که گاه بی رحمانه متهم می شوند عمرشان یک روزه است و فردای چاپ جزء دورریختنی ها به حساب می آیند، دقیقا همان نقطه اتصال ما به حوادث و رویدادهای معاصر هستند. خبرنگاران رو مه در همان روز حادثه با تیزبینی نکات و اتفاقاتی را ثبت می کنند که ممکن است در طول زمان از چشم تاریخ نگاران بزرگ جا بماند. تسخیر سفارت در سال ٥٨ که از سوی جمعی از دانشجویان پیرو خط صورت گرفت و آن را «انقلاب دوم» خواند، یکی از این حوادث مهم تاریخی دوران معاصر ایران و انقلاب است. این سفارتخانه که بعدها «لانه جاسوسی» لق