رسانه
رسانه

يادداشتهاي پراکنده آقا معلم :: جستجومعلم

درخواست حذف اطلاعات

معلم معلم تویی مرا پدر و مادر معلم تویی مرا رهمنا و معلم تویی مرا عشق برسر معلم تویی مرا وجود بار ور معلم تویی مرا بال وپر معلم تویی مرا نهال با ثمر معلم ایکه زتو جهانم جان گرفت معلم ایکه زتو روحم ایمان گرفت معلم ایکه زتو شهر دلم چراغان گرفت معلم ایکه زتو نامم قهرمان گرفت معلم ای چراغ کاشانه ام معلم ای بلندی روح جاویدانه ام معلم ای ثبات خانه ام معلم ای ستون لانه ام معلم ای آب ذلال ز دریا معلم ای نماد جلال زخدا معلم ای نیک بخت بی ریا معلم ای بدور زکدب وریا معلم ای افق شفیق معلم ای ن ن انگشترعقیق معلم ای یارو یاور عتیق معلم ای همیشه نثار وتوفیق مرامهر والفت زتوست یادی مراسُقم وصداقت رتوست آبادی مراثبات وپایداری رتوست یادی مراعشق ووفاداری زتوست یادی گل یاسم زبوی تو بهاراست من عشقم زتو پر بار است مراعهد زجان ودل وفاست مرایاجاویدان یاگِل بی ریاست منبع: http://mshtawfiq. /

معلم

درخواست حذف اطلاعات

معلم معلم تویی مرا پدر و مادر معلم تویی مرا رهمنا و معلم تویی مرا عشق برسر معلم تویی مرا وجود بار ور معلم تویی مرا بال وپر معلم تویی مرا نهال با ثمر معلم ایکه زتو جهانم جان گرفت معلم ایکه زتو روحم ایمان گرفت معلم ایکه زتو شهر دلم چراغان گرفت معلم ایکه زتو نامم قهرمان گرفت معلم ای چراغ کاشانه ام معلم ای بلندی روح جاویدانه ام معلم ای ثبات خانه ام معلم ای ستون لانه ام معلم ای آب ذلال ز دریا معلم ای نماد جلال زخدا معلم ای نیک بخت بی ریا معلم ای بدور زکدب وریا معلم ای افق شفیق معلم ای نگین انگشترعقیق معلم ای یارو یاور عتیق معلم ای همیشه نثار وتوفیق مرامهر والفت زتوست یادی مراسُقم وصداقت رتوست آبادی مراثبات وپایداری رتوست یادی مراعشق ووفاداری زتوست یادی گل یاسم زبوی تو بهاراست من عشقم زتو پر بار است مراعهد زجان ودل وفاست مرایاجاویدان یاگِل بی ریاست منبع: http://mshtawfiq. /

من معلم هستم

درخواست حذف اطلاعات

«من معلّم هستم» هرشب از آینه ها می پرسم:به کدامین شیوه؟ وسعت ِ یادِ خدا را بکشانم به کلاس؟بچه ها را ببرم تا لب ِ دریاچه یِ عشق؟غرق ِ دریایِ تفکّر م؟ با تبسّم یا اخم؟ «من معلّم هستم»نیمکتها نفس ِ گرم ِ قدمهایِ مرا می فهمندبالهایِ قلم و تخته سفید رمز ِ پرواز ِ مرا می دانند سیب ها دست ِ مرا می خوانند... «من معلّم هستم»درد ِ فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدنهمگی مال ِ من است...

شعری از حشمت اله آزادبخت

درخواست حذف اطلاعات

اتل هاتو، متل هاتو معلم پرِّ سینِه غزل هاتو معلم هونه شیرینی و شیرینه زونت مری راز عسل هاتو معلم زمون قحطیْ عشق و مهر ئر بو همیشه چن گومل هاتو معلم تووِ آگرتنل ها چمل م دم پیخمبرل هاتو معلم دلم بور و بچرخ إ آسمونل که شور بال و پل هاتو معلم دلم إ عالمل دویر اژ عمل سِت علم هاتو، عمل هاتو معلم دوبرمت دوگله مصرا رنگینن کمون شاعرل هاتو معلم دست بایژِ مِلِ ایلاخ دردم که تاوسونی بخل هاتو معلم بخون تا فوج نادونی بچویچی مدووی هوز هْوَل هاتو معلم ئی کول شیرینیه چوی ها کلومت ؟! وتم راز عسل ها تو معلم! حشمت آزادبختمنبع: http://box-k. /

معلم

درخواست حذف اطلاعات

زندگی مث یه معلم ه که بین دانش اموزاش فرق میزاره،من تو تو یه کلاسیم،ولی از بس با هم حرف زدیم ، معلم به زور منو برد ته کلاس تو ردیفه جلویی اره ، ولی یروز مدرسه تعطیل میشه ، معلم ه سال بعد عوض میشه، درست میشه شایدمنبع: http://3kamhabs. /

چراغ راه

درخواست حذف اطلاعات

معلم در دیار من نماد علم و ایمانست معلم پاسدار حرمت خون شهیدانست به عشق و همت او من عزیزان آبرو دارم چرا که او مثال رعد و برق و باد و بارانست ندارد خواب راحت در میان نیمه ش معلم بی تعارف نیمه ای از ماه تابانست درون خانه با ایهام های درس می جنگد لبش هنگام آموزش مثال پسته خندانست اگر با بچه های ما معلم مشکلی دارد بدانید او فقط دلواپس فردای آنانست معلم حرفه اش با جسم و جانش نقش می بندد معلم همدم بی غل و غش نوجوانانست هدایت می کند فرزند ما را مثل فرزندش چرا که در حقیقت آن معلم یک مسلمانست نجات بچه های ما برایش لذتی دارد که گویی او در این وادی چراغ راه انسانست اگر چه مثل شمعی در کلاس درس می سوزد ولی با این همه در پشت ابر تیره پنهانست بفهمیم راه و رسم زندگی را از معلم ها که این امر خداوند بزرگ حی و سبحانستمنبع: http://akbarbahrami. /

شعرزیبای درباب روزمعلم

درخواست حذف اطلاعات

معلم روز و نام تو مبارک معلم صبح شام تومبارک ز درس ات چشم ما پر نور گردد زمانه خوش به کام تومبارک === یدم تحفه ها بهر معلم شدم دل شاد در شهر معلم الفبا را به ما او یاد داده نگهـدارد خدا ف معلم === معلم مادر دلسوز باشد به زحمت بهر ما هر روز باشد معاشش کم تلاشش بی نهایت معلم انجمن افروز باشد === معلم های ما بس مهربان اند به ما چومادران خوش بیان اند بیاموزند تعلیم و صداقت مربی های ما شیرین زبان اند === به مکتب می روم نزد معلم سبق ها خوانم از درس معلم صداقت، تربیت، تعلیم و دانش بیاموزد به من یک یک معلم === صفا و راستی کار معلم خداوند هر کجا یار معلم چومدح او شعار روز گار است خدایا تو نگهدار معلم === چو مکتب می روم آدم شوم من شهیر و تاجور، همدم شوم من چو علم و فن بیاموزم زمکتب و عالم شوم منمنبع: http://toziaee. /

شعرزیبای درباب روزمعلم

درخواست حذف اطلاعات

معلم روز و نام تو مبارک معلم صبح شام تومبارک ز درس ات چشم ما پر نور گردد زمانه خوش به کام تومبارک === یدم تحفه ها بهر معلم شدم دل شاد در شهر معلم الفبا را به ما او یاد داده نگهـدارد خدا ف معلم === معلم مادر دلسوز باشد به زحمت بهر ما هر روز باشد معاشش کم تلاشش بی نهایت معلم انجمن افروز باشد === معلم های ما بس مهربان اند به ما چومادران خوش بیان اند بیاموزند تعلیم و صداقت مربی های ما شیرین زبان اند === به مکتب می روم نزد معلم سبق ها خوانم از درس معلم صداقت، تربیت، تعلیم و دانش بیاموزد به من یک یک معلم === صفا و راستی کار معلم خداوند هر کجا یار معلم چومدح او شعار روز گار است خدایا تو نگهدار معلم === چو مکتب می روم آدم شوم من شهیر و تاجور، همدم شوم من چو علم و فن بیاموزم زمکتب و عالم شوم منمنبع: http://toziaee. /

هدیه ی روز معلم

درخواست حذف اطلاعات

هدیه ی روز معلم نور دیدگانم علی دیروز روز معلم بود نه برای همه فقط برای من ؛ و من بهترین هدیه ی دنیا را دیروز از دست تو دریافت که بعد از چهل و چند سال باز مرا معلم خود خطاب کردی .علی عزیزم چهل و پنچ سال پیش که تو کلاس اول بودی من نیز مانند تو از نظر آموزش و پرورشمنبع: http://mirnoroz. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در تاریخ1395/9/8جناب آقای محمد غضنفری در جلسه مربیان مدرسه هادی سرسختانه با معلم عربی رو به رو شد(این معلم بی فکر با شلنگ بچه هارا زده و آنان را تنبیه بدنی می کرد،این معلم در کلاس بد دهنی می کرد) آقای غضنفری نظرات و انتقادات خود راجب لین معلم را گفت و آن معلم با چهره ای سرخ و با لب خندان جواب اورا میداد و می گفت(سال آ و سال انتخاب رشته است و به خاطر همین ما سخت گیری می کنیم)آقای غضنفری گفتند(سخت گیری با شلنگ و با زبان کثیف؟!)معلم عربی همچنان پوزش خواست و خدارا شکر دیگر تنبیه بدنی انجام نمی دهدمنبع: http://mohammadghazanfary1. /

گرامیداشت مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام شهید مرتضی مطهری می فرمایند : چرا در حق معلم و مربی بر حق والدین ترجیح دارد؟ برای اینکه معلم و مربی سازنده شخصیت اند و والدین سازنده شخص . هفته گرامیداشت مقام والای معلم بر شما عزیزان مبارک باد . گروه آ ماد دفاعی استانمنبع: http://goruhamadegi. /

گرامیداشت مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام شهید مرتضی مطهری می فرمایند : چرا در حق معلم و مربی بر حق والدین ترجیح دارد؟ برای اینکه معلم و مربی سازنده شخصیت اند و والدین سازنده شخص . هفته گرامیداشت مقام والای معلم بر شما عزیزان مبارک باد . گروه آ مادگی دفاعی استانمنبع: http://goruhamadegi. /

مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

هر معلمی که معلم است ، مهربانی است چون در کلاس درس او :

مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

هر معلمی که معلم است ، مهربانی است چون در کلاس درس او :

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /

خانوم معلم عاشقم کردی

درخواست حذف اطلاعات

کلاس شلوغ...درس ارایه های ادبی.زنگ خورد. معلم باعجله یه شعر روی تخته نوشت: ساقیا بده جامی زان تادمی بیاساییم زین حجاب جسمانی. معلم:بچه ها این شعرازکیه؟ من دست بلند .معلم شروع کرد به مس ه من...که اگه تواسم این شاعرروبدونی من تدریس رومیذارم کنار!!!!!!بچه هاازخنده مرده بودن. من قیافه ی ابله ها...خنده وناراحتی باهم.....خانوم ازشیخ بهایی! معلم دوباره مس ه...بچه ها...خنده....من مبهوت....مطمئنم خانوم! فردا معلم واردکلاس شد.چنددقیقه سکوت...صدام کرد.... گفتم یا ابوالفضل چی شده باز....تودلم گفتم.... معلم گفت تواسم شاعررودرست گفتی منوببخش منو ببخش...بدبرخورد ....رسیدم خونه اتفاقی تویه کتاب دیدم من گفتم خانوووووم چرااینطوری میکنین...اشکال نداره.... د گفت :اجازه میدی درس جدید روبدم.... نگاهش .... عاشق اش شدم تاالان.....عزبزم....منبع: http://manopesaram1394. /

معلم بد

درخواست حذف اطلاعات

بعد از ظهرها باید به پسر کلاس اولیم توی انجام تکالیفش کمک کنم....اما نمیدونم چرا در نقش معلم کلاس اول اینقدر بد عمل میکنم...اصلا حوصله سر و کله زدن با پسرم رو ندارم و معمولا قضیه مشق و دیکته شب تبدیل به جنگ و دعوا میشه و پسرم گریان به گوشه ای میره و منم پشیمون میشم و سردرد می رم...نمیتونم معلم خوبی برای کلاس اولی ها باشم... منبع: http://minakaboudarahangi. /

شوهر میخواهد:) ;)

درخواست حذف اطلاعات

ﻣﻌﻠﻢ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ معصومه : ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﻌﻠﻢ : ﻧﺨﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻜﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﯼ؟ معصومه : ﻋﺮﻭﺱ

معلم بد

درخواست حذف اطلاعات

بعد از ظهرها باید به پسر کلاس اولیم توی انجام تکالیفش کمک کنم....اما نمیدونم چرا در نقش معلم کلاس اول اینقدر بد عمل میکنم...اصلا حوصله سر و کله زدن با پسرم رو ندارم و معمولا قضیه مشق و دیکته شب تبدیل به جنگ و دعوا میشه و پسرم گریان به گوشه ای میره و منم پشیمون میشم و سردرد میگیرم...نمیتونم معلم خوبی برای کلاس اولی ها باشم... منبع: http://minakaboudarahangi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اول دبیرستان که بودم یروز معلم نداشتیمو خانومی اومد تو کلاسمون و من خیلی ازشون خوشم اومد ایشون معلم تاریخ هستن و همون روز تو دفترخاطراتم نوشتم اگر خانم...معلم تاریخمون بشه(سال سوم) صد در صد عاشقش میشم چون واقعا من آدمی بودم که از تاریخ متنفررر و سه سال راهنمایی ک تاریخ داشتیم چی شد و چی کشیدن معلما:/ الان معلمم خانوم... ومن عاشقشم هم خودش هم درسش...منبع: http://alone 211. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اول دبیرستان که بودم یروز معلم نداشتیمو خانومی اومد تو کلاسمون و من خیلی ازشون خوشم اومد ایشون معلم تاریخ هستن و همون روز تو دفترخاطراتم نوشتم اگر خانم...معلم تاریخمون بشه(سال سوم) صد در صد عاشقش میشم چون واقعا من آدمی بودم که از تاریخ متنفررر و سه سال راهنمایی ک تاریخ داشتیم چی شد و چی کشیدن معلما:/ الان معلمم خانوم... ومن عاشقشم هم خودش هم درسش...منبع: http://alone 211. /

تعریف آموزش

درخواست حذف اطلاعات

آموزش کار اصلی معلم است . آموزش به فعالیتهای از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان بین معلم و یک یا چند دانش آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه انجام می شود. منظور از کنش متقابل ، مبادله گفتار یا اعمال بین معلم و دانش آموزان است که به جریان آموزش و یادگیری جهت می دهد .منبع: http://cl avalyhaa. /

تعریف آموزش

درخواست حذف اطلاعات

آموزش کار اصلی معلم است . آموزش به فعالیتهای از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان بین معلم و یک یا چند دانش آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه انجام می شود. منظور از کنش متقابل ، مبادله گفتار یا اعمال بین معلم و دانش آموزان است که به جریان آموزش و یادگیری جهت می دهد .منبع: http://cl avalyhaa. /

جمع بندی

درخواست حذف اطلاعات

میدانیم که عوامل زیادی در سلامت روان ک ن نقش دارند که مهمترین آنها در درجه اول خانواده و در درجه دوم معلم می باشد. لازم ب ذکر است که معلم لازم نیست از نقش خود فراتر برود و نقش درمانگر داشته باشد زیرا با وجود تعداد زیاد دانش اموزان نه وقت و انرژی این کار را دارد و نه اینکه تخصص لازم را دارد. اما در نهایت بچه ها زیر دستان معلم پرورش می یابند و معلم باید در وهله اول با سلامت روان خود محیط مناسبی برای آموزش و پرورش دانش اموزان فراهم آورد و بتواند رفتارهای نامطلوب را بر اساس اصول روانشناختی اصلاح کند. منبع: http://baharehelmi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﺸﺎ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎ " ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ " . . . . . . . . . . . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﻗﺮﻣﺴﺎﻕ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺱ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺹ؟

معلم

درخواست حذف اطلاعات

شخصی از یک معلّم پرسید چرا به معلّم بودنت افتخار می کنی ؟ او لبخند زد و گفت : درآمد یک با افزایش جرم و دعوی بالا می رود . درآمد یک پزشک با افزایش بیماران ا فزایش پیدا می کند . اما درآ مد یک معلّم با افزایش دانش سلامتی و موفقیت و کامی و افتخار نو جوانان و جوانان و ک ن یک ملّت افزایش می یابد . جامعه ایی که در آن نظامی از همه محبوب باشد مردم آن جامعه وحشی و جامعه ایی که در آن پزشک محبوب باشد آن جامعه بیمار و جامعه ایی که در آن معلّم ارزشمند تر باشد مردم آن جا معه با فرهنگند . تقدیم به همه آموزگاران و معلّمان زحمت کش وطنم منبع: http://abulfazlyusefi. /

روز معلم

درخواست حذف اطلاعات

« علم در ذات خود شریف است .فرا گرفتن علم ،عبادت و طاعت است .تعلیم دادن و یاد دادن به شاگردان بالاترین عبادت هاست و حق و معلم و راهنما از هر حقی بزرگ تر وبالاتر است .» روز معلم بر همه ی انی که عظمت و بزرگی آنان به قلب وسیع ،نگاه متفاوت ، زیبا و الهیشان است و دستی در این عرصه ی خطیر و ارزشمند دارند مبارک باد .منبع: http://din-ton. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سر کلاس عربی : آقای معلم : اگه ببینم ی سر کلاس من فارسی صحبت کنه باید بره بیرون من به دوستم : الخ ر المشکی الداری ؟ دوستم : البله الدارم ، البفرمایید !!! نیمکت بغلی : الـــخخخخخخخ کلاس : الــــخخخخخخخخخخخخ معلم: الکصافطان

حکمت؟

درخواست حذف اطلاعات

درباره وم دین علاوه بر شناخت امر متعالی و تایید و نقویت اخلاق: + عدم آگاهی کامل انسان درباره خودش و جزئیات سیستم (impefect/partial information, no full information): مثلا اینکه چه کارهایی برایش زیانبارست مانند مصرف الکل + نداشتن دانش و دید کل گرا: چیزی که به نظر سودمندست ممکن است برای کل سیستم در بلند مدت زیانبار باشد درباره بهشت و دوزخ، رحمت و خشم خدا: 1. زبان کودکی باید گشاد... 2. معلم نباید همه هم و عمش همان چند دانشچوی درسخوان و خودانگیحته باشد. برای رستگاری بقیه دانشجوها که اکثرا فقط برای نمره سر کلاس آمده اند، تشویق و تهدید هم لازم ست. 3. معلم به عشق رستگاری همه دانشجوها سر کلاس میاد، و برای اونایی که بخوان همیشه آماده ست که وقت بگذاره. اما ی که نخواد و درس نخونه طبق قانون سیستم (سیلابس) آ کلاس میافته. معلم ممکنه (از سر محبت به دانشخوها) تهدید کنه که اگر درس نخونین میندازمتون (فاعل

پایان مرداد

درخواست حذف اطلاعات

شهریور ته تغاری تابستونه اما خیلی برای من عزیزکرده نیست عزیز کرده من یه ماهه اونم تیره ،اول تیر! ماهی که اسمش بچه مدرسه ای ها رو به وجد میاره و سر از پا نمیشناسن همچنانکه خود من هم همینطوری بودم. خوشحالی بچه ها از فرا رسیدن فصل درس و مدرسه به نظر میاد که فقط و فقط به خاطر یدن چیزای نو و جدید باشه .کیف نو ، دفترایی که بوی نو بودنشون عجیبه و روپوش نو با رنگ جدید و کلاس بالاتر و جدید و بازی با همکلاسیا. وگرنه از نظر من یه معلم تکراری غرغرو که ممکنه در طول سال تحصیلی ادم اینطور برداشتی ازش ه که خوشحالی نداره ویا رقابت ناسالم قولا علمی(!) که خوشحالی نداره یا خمیازه مکرر معلم در زنگ اول و آ که خوشحالی نداره اما اگه معلم معلم باشد همه چیز خوب است .خوب خوب خوب البته فکر میکنم از حالا در مورد مدرسه صحبت باعث مکدر شدن خاطر شود : از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت چندیست خدمت معشوق و می کنممنبع: http:/

یادگیرنده

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان ظهر پنجشنبه شما عالی ومتعالی میخواهم امروز در مورد افراد یادگیرنده با شما صحبت کنم . همه ی ما به نوعی یاد گیرنده هستیم .اما بایدبدانیم که چطور یاد گیرنده ای هستیم، ما دونوع یادگیرنده داریم : 1:یادگیرنده فعال یا active 2یادگیرنده منفعل یا p ive یایادگیرنده فعال : آدمهایی هستند عالی که فرصت ساز هستند , اینده ساز و عمل گرا هستند . انها منتظر نمی ایستند که فقط معلم به انها یاد دهد بلکه انها به علم معلم هم می افزایند .در واقع معلم شاگرد با هم یاد میگیرند ,فقط به آموزش های معلم اکتفا نمی کنند .یادگیرنده فعال مصرف گرا نیست او سعی میکند مولد هم باشد . 2:یادگیرنده منفعل یا انفعال: افرادی هستند که فقط مصرف گرا هستند ,انها فقط دنبال فرصت هستند .به یاد گیری علاقه دارند ولی منتظر هستند که معلم به انها یاد بدهد وفقط همون را یاد میگیرند. این افرادبه دانش معلم چیزی اضافه نمیکنند . دوم اینکه ا

معلم و رستم چُقوش

درخواست حذف اطلاعات

معلم: رستم جان، هفته قبل به خاطر پاسخ های نامربوط تو را از صنف بیرون . امیدوارم امروز کاری نکنی که دوباره از صنف بیرونت بیاندازم. حالا بگو سه با سه چند می شود؟ رستم چقوش: پنج! معلم: پنج چرا؟ سه انگشت از این دستت را بلند کن، سه انگشت از آن. حساب کن ببین مجموعش چند می شه؟ رستم چقوش: ! از سه انگشت دست چپم یکیش مثل انجنیر محمدخان است. اصلا بلند نمی شه. بقیه اش را حساب پنج شد. معلم: نور در یک ثانیه چند کیلومتر فاصله را طی می کند؟ رستم چقوش: اگر گاردهای سعودی عرب مانع نشوند، نور می تواند تقریبا نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر فاصله را در یک ثانیه طی کند. معلم: رستم! تو باز هم مسایل را دامن می زنی. مجبورم امسال تو را ناکام کنم که دوباره در همین صنف باقی بمانی. رستم: ! معصوم استانکزی هرچه ناکام می شود رییس جمهور او را یک صنف بالا می برد، شما همین کار را ید. پالیسی ها باید در کشور ی ان باشد. معلم: تف بر

معلم

درخواست حذف اطلاعات

شخصی از یک معلّم پرسید چرا به معلّم بودنت افتخار می کنی ؟ او لبخند زد و گفت : درآمد یک با افزایش جرم و دعوی بالا می رود . درآمد یک پزشک با افزایش بیماران ا فزایش پیدا می کند . اما درآ مد یک معلّم با افزایش دانش سلامتی و موفقیت و کامی و افتخار نو جوانان و جوانان و ک ن یک ملّت افزایش می یابد . جامعه ایی که در آن نظامی از همه محبوب باشد مردم آن جامعه وحشی و جامعه ایی که در آن پزشک محبوب باشد آن جامعه بیمار و جامعه ایی که در آن معلّم ارزشمند تر باشد مردم آن جا معه با فرهنگند . تقدیم به همه آموزگاران و معلّمان زحمت کش وطنم منبع: http://abulfazlyusefi. /

به مناسبت روز معلم

درخواست حذف اطلاعات

انسان دونوع معلم دارد آموزگار وروزگار هرچه باشیرینی ازاونیاموزی دومی باتلخی به تو میآموزد اولی به قیمت جانش دومی به قیمت جانت روز معلم بر تما م آموزگاران ومعلمین عزیز مبارک بادمنبع: http://h aniakbar. /

سوال سخت ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

پرتقال فروشی که ظاهرا ساده لوح به نظر می رسید همسایه جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به شام دعوت کرد. پرتقال فروش و همسرش به استقبال معلم رفتند. معلم از پرتقال فروش پرسید: بچه هایتان کجا هستند؟ پرتقال فروش گفت: مشغول بازی هستند. معلم پرسید: چند فرزند داری و چند ساله هستند؟ پرتقال فروش گفت: 3پسر دارم که حاصل ضرب سن آنها 72 است و مجموع سنشان با پلاک جلوی خانه مان برابر است. معلم که شوکه شده بود به در خانه رفت و شماره ان را نگاه کرد. ان گاه بازگشت و گفت: مسأله ای مبهم است.پرتقال فروش گفت: حق با شماست بزرگترین پسرم به دوچرخه سواری خیلی علاقه دارد.سن هر3 پسر پرتقال فروش را به دست آورید. جواب را در قسمت نظرات بنویسیدمنبع: http://farzad123123. /

معلم محبوب

درخواست حذف اطلاعات

نمی دونم واقعا این چیه که همش به ما میگن درس بخونیم . همش درس همش امتحان و آزمون همش پرسش واقعا خیلی داره زند ل کننده میشه کاش یه چیز متفاوت تو مدرسه هامون بود که علاقه بچه ها رو به مدرسه زیاد می کرد یا حداقل میشد یه روز خاص توی مدرسه ها بود . ولی اگه هر یه معلم محبوب هم داشته باشی کافیه . برای من بهترین معلم معلم اجتماعی سال نهمم بود که واقعا دوسش داشتم و دارم این خانم مهربون بقدری خوش اخلاق بود که ذهنیت من رو راجع به اجتماعی و جغرافیا عوض کرد به طوری که الان دارم سعی می کنم اطلاعات اجتماعی و جغرافیایی خودم رو بالا ببرم با اینکه اصلا قبل از اون به جغرافیا اهمیت نمیدادم و دوسش نداشتم . پس در خوب میشه اگه ما همه معلمامون رو از ته دل دوس داشته باشیم . اونوقت به درسشون و هم کلا درس و امتحان هم علاقه مندمیشیم . امیدوارم امسال هم بتونم از اینجور معلما پیدا کنم نوشته sh.mمنبع: http://bia2blogm

من یک معلمم

درخواست حذف اطلاعات

من یک معلم ام کتاب " من یک معلم ام " اثر مریم جدا در نهاد کتابخانه های استان تهران (کتابخانه شهید دستغیب) و با همکاری انجمن ادبیات داستانی شهرستان شهریار و انتشارات نظری رونمایی شد . منبع: http://boroomandshokri. /