رسانه
رسانه

ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻃﻨﺰ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺭﻩ :: جستجوﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻃﻨﺰ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺭﻩ

درخواست حذف اطلاعات

ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻃﻨﺰ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺭﻩ * نصراله صیاد در «ابتکار» لرستان نوشت: ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ به ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯼ 90 ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻃﻨﺰﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ... ﻭ ﭘﺎﻭﺭﭼﯿﻦ، ﺩﺳﺖ ﺑه ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩ...منبع: http://ghalamsepid. .. /

آرش برهانی روی شانه های غول برره / ع

درخواست حذف اطلاعات

احمد ایراندوست، ایفاگر نقش غول برره به مناسبت بازی ایران و چین، ع ی از خود و آرش برهانی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

باغ برره، ویران می شود

درخواست حذف اطلاعات

رو مه شهروند نوشت: باغی که در دهه ٨٠ سریال برره در آن ساخته شد، خشک شده و قرار است در آن یک برج ٢١ طبقه ساخته شود.

شعار مجازی

درخواست حذف اطلاعات

ﭘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ اینستاگرام ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ :#ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ_ﻫﻤﻪ_ی_ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ 5 ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ . ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺵ لنگ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ : #ﻫﻤﻪ_ﯼ_ﻫﺴﺘﯽ_ﺍﻡ_ﻣﺎﺩﺭ . ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ، ﺩﺧﺘﺮک ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ، ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﭘﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩ .ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩ ...ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ .ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﻻﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ .اما ! ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :#ﺑﯿﺎ_ﺗﺎ_ﻗﺪﺭ_ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ_ﺑﺪﺍﻧﯿﻢآیا تا بحال ! ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟منبع: http://yavaran-mahdi. /

از میزان سهم هر ایرانی از پول نفت تا خشک شدن باغ برره/ پربازدیدهای ۲۳ دی

درخواست حذف اطلاعات

در روز شنبه 23 دی، پربازدیدترین اخبار به کمک رسانی به ملوانان گیر افتاده در نفت کش ایرانی اختصاص داشت. خبری هم درباره خشک شدن باغ برره با بازدید زیادی همراه شد.

ایده اولیه " برره" چگونه نوشته شد؟ +تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

مهراب قاسم خانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، اسناد مربوط به ایده اولیه سریال برره را منتشر کرد.

نابود باغ «برره»، برای ساخت برج ۲۱ طبقه!

درخواست حذف اطلاعات

تابناک در گزارشی نوشت: باغی که مهران مدیری در آن سریال « برره» را ساخته بود، به زودی کامل نیست و ناپدید خواهد شد و جای بخشی از آن را یک برج خواهد گرفت؛ باغی که البته مدتی است باغ نیست!

تیپ "مهران مدیری" و بازیگر " برره" از دیروز تا امروز +ع

درخواست حذف اطلاعات

مهران مدیری و بهشاد مختاری از شبهای برره تا امروز را ببینید.

دنیای واقعی تامجازی

درخواست حذف اطلاعات

ﭘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ اینستاگرام ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ : " ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺪﺭﻫﺎ "... ! ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ 5 ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ . ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺵ لنگ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ : ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﻣﺎﺩﺭ ...! ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ، ﺩﺧﺘﺮک ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ، ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟؟؟ ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﭘﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩ ... ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩ ... ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ... ؟ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﻻﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... اما ! ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : «ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﺪﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ»! آیا تا بحال ! ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟؟!!! منبع: http://ansarmezerji. /

جذاب ترین قسمت سریال برره +

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری میزان- جذاب ترین قسمت سریال طنز تلویزیونی " برره" را به کارگردانی و بازی مهران مدیری مشاهده می کنید.

/خاطره جالب خداداد عزیزی از پخش سریال برره

درخواست حذف اطلاعات

خداداد عزیزی با حضور در برنامه دورهمی خاطره ای از سریال شبهای برره که مهران مدیری ساخته بود را تعریف کرد.

سکانس فوق العاده خنده دار و جالب در برره

درخواست حذف اطلاعات

وحیدdark(آنلاین) کلیپ خنده دار و باحال از سکانس طنز خنده دار سریال ش برره سکانس فوق العاده خنده دار و جالب در برره کانال وحیدdark,کلیپ خنلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 320p |

عروسی شیرفرهاد برره part i

درخواست حذف اطلاعات

ن های شمالی عروسی شیرفرهاد برره part i عروسی شیرفرهاد برره , ن های شمالیلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |

شهرداری تهران مالک بزرگراه ها نیست

درخواست حذف اطلاعات

رو مه قانون نوشت: «پول زور وده» عبارت معروف سریال برره که «کیوون» در بخشداری برره هنگامی که از مشتری ها به انحای مختلف پول زور دریافت می کرد، آن را به کار می برد و البته در این سال ها برخی از تصمیمات و سخنان بعضی از مسئولان شهرداری یاد و خاطره آن سریال و این عبارت را بیش از پیش در اذهان مان زنده می کندکه یکی از آن ها دریافت عوارض برای تردد از بزرگراه هاست.

طنز کوله بار عشق شیرفرهاد برره و لیلون.

درخواست حذف اطلاعات

ن های شمالی طنز کوله بار عشق شیرفرهاد برره و لیلون. طنز کوله بار عشق طنز طلاق , ن های شمالیلینک های :

باغ برره خشک شد، برج ۲۱ طبقه بجایش ساخته می شود/ پای قالیباف و بنیاد وسط است!/ ع

درخواست حذف اطلاعات

شهروند نوشت: باغی که در دهه ٨٠ سریال برره در آن ساخته شد، خشک شده و قرار است در آن یک برج ٢١ طبقه ساخته شود » مساحت این باغ ٢١ هزار و ٦٠٠ متر مربع است و حالا گفته می شود برای ساخت ٦ هزار و ٤٨٠ متر مربع آن مجوز ساخت گرفته اند. بنیاد مستضعفان در زمان محمدباقر قالیباف با همکاری شهرداری تهران از مصوبه برج- باغ ها استفاده کرد و مجوز برج ٢١ طبقه برای باغ صادر شد

شبهای برره

درخواست حذف اطلاعات

داستان از این قراره که خان بالا برره و خان پایین برره سر موضوع نخود به توافق میرسن و کل کل رو میذارن کنار اما از جایی که ظواهر امر باید حفظ بشه به بیشعوری مثل نظام دوبرره میگن محض سرگرمی میتونی چند تا دیگه نخودوف هم بزنی قبلا که کارت نداشتیم الانم طوری نمیشه بزن دورهم بخندیم دوبرره و دارو دسته اش هم که شعور ندارن نخودوف رو میزنن و برخلاف دفعات قبلی هشتپلکو میشن! + فک کنم دو تا پست پایین تر باید اصلاح بشه از اونجایی که اصلاحات وبلاگ ما همیشه در جهت عقب گرد هست لذا باید بگیم ا.ن رو ول کنید ت را م پ رو بچسبید! پس بدوید به سمت صندوق ر ا ی تا جنگ نشه!!

پاسخگویی به سبک مسئولان برره!

درخواست حذف اطلاعات

مجری گفت: جناب! چرا بر برخی نانوایی ها نظارت نمی شود؛ نانها را نمی شود خورد!مسئول پاسخ داد: از اول هم قرار نبود که نانها برای خوردن باشد؛ هزینه را دامداری ها می دهند!مجری گفت: مردم معتقدند تابلو نمایشگر هوا، واقعیات هوا را گزارش نمی دهد و همیشه ثابت است!مسئول پاسخ داد: از اول هم قرار نبود این نمایشگرها، آلودگی هوا را نشان بدهند.مجری گفت: کشاورزی برره، مخصوصاً باغات پسته در حال نابودی است؛ چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟مسئول پاسخ داد: از اول هم قرار نبود که برای این کشاورزی کاری ؛ از اول هم قرار نبود این کشاورزی باقی بماند!مجری گفت: برخی مدیران برره، به جای اجرای قانون، روابط فامیلی را مقدم می دارند.مسئول پاسخ داد: خب؛ از اول هم قرار نبود که قانون را اجرا کنند!مجری گفت: برخی مدیران برره، بیش از خدمت به مردم، به فکر منافع خود و هم حزبی ها و رفقای خود هستند!مسئول پاسخ داد: از اول هم قرار نبود که ا

ببخشید_چند_لحظه

درخواست حذف اطلاعات

ببخشید_چند_لحظه ﭘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ اینستاگرام ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ: "به سلامتی ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺪﺭﻫﺎ".. ! ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ 5 ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ . ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺵ لنگ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﻣﺎﺩﺭ...! ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ، ﺩﺧﺘﺮک ﺩﺍﺩ ﺯﺩ: ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ، ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ؟؟؟ ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﭘﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩ... ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩ ... ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ...؟ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ: ﺍﻻﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... اما! ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ: «ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﺪﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ»! آیا تا به حال ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟؟!!! tebyan

هوم

درخواست حذف اطلاعات

بزن به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ !!ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻤﻪ ﺩﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺣﻢ ﺩﻟﻢ ﻧﺸﺪ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺍﻫﻨﮕﯽ ﺯﺩﻡ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ ولی...ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺩ ﺗﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻢ .ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ .ﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ... ! ↪️♠️ @fazesangi ♠️↩️منبع: http://kiss-of-moon. /

ایراندوست: محافظ جنیفر لوپز بودم اما می رفتم

درخواست حذف اطلاعات

رو مه جام جم با احمدایراندوست معروف به غول برره مصاحبه ای انجام داده است.

ایراندوست : محافظ ماریا کری و جنیفر لوپز بودم

درخواست حذف اطلاعات

رو مه جام جم با احمدایراندوست معروف به غول برره مصاحبه ای انجام داده است.

واقع بینانه نگاه کنیم لطفا

درخواست حذف اطلاعات

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻧﺠﺶ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎﻥ ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ! ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ، ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﯾﻦﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ..منبع: http://mirzaali. /

غول برره هم در انتخایات شرکت کرد

درخواست حذف اطلاعات

احمد ایراندوست با حضور دریکی از شعب رای درتهران در انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر و روستا شرکت کرد.

احمدایراندوست: محافظ ماریا کری و جنیفر لوپز بودم اما همانجا هم می رفتم

درخواست حذف اطلاعات

رو مه جام جم با احمدایراندوست معروف به غول برره مصاحبه ای انجام داده است.

کشف سرزمین ناشناخته ای به نام «برره»

درخواست حذف اطلاعات

«پاورچین» این روزها برای بار چندم از شبکه«آی »پخش می شود. این مجموعه بعد از ۱۵سال همچنان طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد. سریالی که عوامل مختلفی برای ماندگار شدن آن دست به دست هم داد.

ع بازیگر « برره» با

درخواست حذف اطلاعات

بازیگر غول بره را می بینید در ق مشترک با رئیس جمهور سابق، ع ی که از لحاظ تعادل دوسمت قاب آشکارا مشکل دارد؛ یک طرف قوی جثه و زمخت و طرف دیگر ریز جثه و ظریف.

احمد ایراندوست غول برره در کنار همسر و دخترش

درخواست حذف اطلاعات

احمد ایراندوست در کنار همسرشاحمد ایراندوست در کنار همسرش , ع ی که از احمد ایراندوست و همسر و دخترشمنتشر شده است.احمد ایراندوست (دریس) بازیگر اهل آبادان و از عرب های ایران است.احمد ایراندوست متولد داد ماه سال ۱۳۴۹ در آبادان است به گفته خودش قبلاً بو ور بوده کهدر سال ۱۳۶۸ به دلیل ش تگی فک دیگر نتوانستهاین رشته را ادامه دهد، پدرش، شهاب ایراندوست هم از قهرمانان کشتی هم دوره غلامرضا تختی بوده است.چندین سال در خارج از ایران فعالیت می کرده و به گفته خودش، بدون ارائه ی هیچگونه مدرک و یا اثباتی،در دوبی بادیگارد یک شیخ عربی بوده و همچنین در هالیوود نیز محافظ شخصی افرادیچون جنیفر لوپز، نیکلاس کیج، ماریا کری و ویتنی هوستون بوده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ع یادگاری بازیگر « برره» با

درخواست حذف اطلاعات

احمد ایراندوست بازیگر سینما و تلویزیون ع یادگاری خود را با محمود در اینستاگرام منتشر کرد.

واکنش غول برره به کنسرت ؛ رو با خاک ی ان کرد!! + ع

درخواست حذف اطلاعات

واکنش عجیب احمد ایراندوست به چادری بودن کنسرت !

دخترای امروزی

درخواست حذف اطلاعات

دخترای امروزی ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ 5 ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ . ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺵ لنگ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ : ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﻣﺎﺩﺭ ...! ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ، ﺩﺧﺘﺮک ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ، ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟؟؟ ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﭘﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩ ... ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩ ... ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ... ؟ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﻻﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... اما ! ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : «ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﺪﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ»! آیا تا بحال ! ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟؟!!!

ع جدید و دیدنی بهشاد مختاری

درخواست حذف اطلاعات

ع و تصاویر جدید این مطلب از سایت هفت لبخند سایت مرجع ع های جدید در کشور برداشته شده است  در این مطلب قصد داریم بیوگرافی بهشاد مختاری بازیگر جوان و محبوب سینما و تلویزیون را برای شما قرار دهیمبهشاد مختاری بازیگر سریال های مهران مدیری از جمله برره و ... متولد 1360 است .وی اص ا بیرجندی میباشد و فعالیت حرفه خود را از سال 1384 و با سریال برره به کارگردانی مهران مدیری اغار کرد وی در شهر خود ، بیرجند در رشته برق دیپلم گرفت اما به دلیل عدم علاقه به رشته اش به تهران مهاجرت کرد و در کلاس های بازیگری این شهر شرکت نمود. و در کلاس های اموزشگاه بازیگری جام جم شرکت نمود قبل از این ماجرا وی در سن 17 سالگی در بیرجند در حدود 25 تئاتر بازی کرده بود که در نوع خودش سابقه ای بسیار خوب محسوب میشود. وی در سریال های زیادی بازی کرده است از جمله این سریال ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: برره به کار

ع های هادی کاظمی و خانواده اش + بیوگرافی

درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب در بخش ع های جدید بازیگران برای شما بیوگرافی و ع های هادی کاظمی hadi kazemi و همسرش را آماده کرده ایم امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد ع برادران هادی کاظمی بیوگرافی هادی کاظمی هادی کاظمی هن یشه ایرانی است که با سریال شب‌های برره مشهور شد و در آثار دیگر مدیری نیز ظاهر شد. ماندگارترین نقشهای او نقش نظام دو برره و باباشاه می‌باشد. تولد :  ۱۳ آبان ۱۳۵۵ ملیت : ایرانی پیشه : بازیگر و کمدین سال‌های فعالیت : ۱۳۷۵-تاکنون هادی کاظمی هن یشه ایرانی است که با سریال شب‌های برره مشهور شد و در آثار دیگر مدیری نیز ظاهر شد. ماندگارترین نقشهای او نقش نظام دو برره و باباشاه می‌باشد. از همان سال‌هال روی صحنه رفت. بعدها وارد شد و در رشته بازیگری تحصیلاتش را ادامه داد، دوره‌ای که خودش معتقد است که هیچ کمکی به او و پیشرفتش در بازیگری نکرده‌است: «م

تصاویر زیرخاکی مهدی ژوله در لوکیشن برره

درخواست حذف اطلاعات

مهدی ژوله صفحه اینستاگرام خود را به تصاویری قدیمی از خود در لوکیشن یک اختصاص داد.