رسانه
رسانه

heartland :: جستجوthe climate simulation shows persian gulf may soon be too

درخواست حذف اطلاعات

nowadays, a shocking new research study from researchers at the m achusetts institute of technology confirmed what climate scientists have long suspected: if humans continue on a business-as-usual path, by the end of this century, extreme heat waves in some parts of the planet will be outside the range of previous human experience. the persian gulf in the middle east, the heartland of the global oil industry, will suffer heatwaves beyond the limit of human survival if climate change is unchecked, according to a new scientific study. persian gulf, arabic baḥr fāris, persian khalīj-e fārs, also called arabian gulf, shallow marginal sea of the indian ocean that lies between the arabian peninsula and southwestern iran. according to research published in the journal nature climate change, th

the climate simulation shows persian gulf may soon be too

درخواست حذف اطلاعات

nowadays, a shocking new research study from researchers at the m achusetts institute of technology confirmed what climate scientists have long suspected: if humans continue on a business-as-usual path, by the end of this century, extreme heat waves in some parts of the planet will be outside the range of previous human experience. the persian gulf in the middle east, the heartland of the global oil industry, will suffer heatwaves beyond the limit of human survival if climate change is unchecked, according to a new scientific study. persian gulf, arabic baḥr fāris, persian khalīj-e fārs, also called arabian gulf, shallow marginal sea of the indian ocean that lies between the arabian peninsula and southwestern iran. according to research published in the journal nature climate change, th

ماتریس ارزی شرکت هولدینگ

درخواست حذف اطلاعات

ماتریس ارزی تناسب شرکت هولدینگ (مادر) [[ parenting fit matrix (pfm) به طور معمول شرکت های هولدینگ از دو بخش تشکیل شده اند: واحد های ب و کاری که به طور تئوری وار می توانند شرکت های مستقلی باشند و به طور مستقیم به بازار اصلی مربوط هستند؛ و یک یا تعداد بیشتری سطوح مدیریتی بالاتر یا خارج از ب و کار که ما آنها را به عنوان ((مادر)) شناسایی می نماییم. واحد های ب و کار مستقیما در ر در فرآیند خلق ارزش هستند؛ آنها محصولات و خدمات را تولید کرده و تلاش می کنند آنها را به بیش از بهاء تمام شده بفروشند. اما ((مادر)) به طور نسبی کمتر در ر این فرآیند است. توانائی خلق ارزش این مجموعه به طور گسترده ای وابسته به میزان انعطاف پذیری آنها در ب و کار و روش حمایتی آنها بست دارد. ((مادر)) نقش میانه ای بین ب و کار و سرمایه گذاری بیرونی را ایفا می کند. بطور آشکاری این مسئله باعث هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می گرد