رسانه
رسانه

libreriamo 71 :: جستجوlibreriamo 55

درخواست حذف اطلاعات

- این تست که در صفحه libreriamo پیدا می گوید بین آثار گوستاو کلیمت، بوسه معرف منست. اینقدر رومانتیک بودم و خودم خبر نداشتم؟! فکر کنم ذات چنگ وارم مثل همیشه برای دفاع از بی دفاعی ام سعی می کند این رومانتیسیسم را زیر یک پوسته سخت پنهان کند.- یک عشق واقعی مثل یک پنجره روشن در یک شب تاریک است. عشق واقعی یک آرامشِ روشن است. (جوزپّه اونگارتّی)- اگر بتوانم فقط از یک چیز مطمئنّت کنم، این خواهد بود که چشمان من هرگز، می گویم هرگز، از نگاه به تو مثل اینکه زیباترین در این دنیا باشی دست برنخواهند داشت. (روبرتو بنینی)- من عاشق سادگی ام، آن سادگی که همراه تواضع است. دوست دارم آدم هایی که بلدند به بادی که روی پوست می وزد گوش کنند، که بلدند بوها را حس کنند و روحشان را دریابند. چرا که واقعیت در آنجاست، مهربانی در آنجاست، حساسیت در آنجاست و عشق هم هنوز در آنجاست. (آلدا مرینی)

libreriamo 55

درخواست حذف اطلاعات

- این تست که در صفحه libreriamo پیدا می گوید بین آثار گوستاو کلیمت، بوسه معرف منست. اینقدر رومانتیک بودم و خودم خبر نداشتم؟! فکر کنم ذات چنگ وارم مثل همیشه برای دفاع از بی دفاعی ام سعی می کند این رومانتیسیسم را زیر یک پوسته سخت پنهان کند.- یک عشق واقعی مثل یک پنجره روشن در یک شب تاریک است. عشق واقعی یک آرامشِ روشن است. (جوزپّه اونگارتّی)- اگر بتوانم فقط از یک چیز مطمئنّت کنم، این خواهد بود که چشمان من هرگز، می گویم هرگز، از نگاه به تو مثل اینکه زیباترین در این دنیا باشی دست برنخواهند داشت. (روبرتو بنینی)- من عاشق سادگی ام، آن سادگی که همراه تواضع است. دوست دارم آدم هایی که بلدند به بادی که روی پوست می وزد گوش کنند، که بلدند بوها را حس کنند و روحشان را دریابند. چرا که واقعیت در آنجاست، مهربانی در آنجاست، حساسیت در آنجاست و عشق هم هنوز در آنجاست. (آلدا مرینی)بعد نوشت: راستی هیچ یادم نبود از

libreriamo 52

درخواست حذف اطلاعات

- خلائی بزرگتر از آن زمان نیست که ی وارد زندگی ات می شود، زیر و رویش می کندو می رود پی کارش.-برای بازگشودن قلب خود و هدیه اش به دیگری باید کمی شجاع و کمی دیوانه بود.چار بوکوفسکی

libreriamo 69

درخواست حذف اطلاعات

وقتی کار پر ارزشی می کنی و ی به آن توجه نمی کند غمگین نشو،طلوع خورشید هر روز یک نمایش بسیار زیباستحال آنکه بخش اعظم تماشاگران هنوز خواب است.جان لنون

libreriamo 65

درخواست حذف اطلاعات

علت اینکه انسانها به خود مالکیت یک روح خاص و متفاوت از حیوانات نسبت می دهند فقط یک تفا احمقانه و بی معنی ست.voltairدر ع : پابلو پیکاسو و گربه اش

libreriamo 51

درخواست حذف اطلاعات

عشق برای اینکه ما را خوشبخت کند وجود ندارد.من فکر می کنم عشق وجود دارد تا نشانمان بدهد چقدر توان تحملدرد در ما زیاد است.هرمان هسه

libreriamo 71

درخواست حذف اطلاعات

اگر روزی میل به حرف زدن با هیچ را نداشتی صدایم کن،با هم در سکوت خواهیم بود.گابریل گارسیا مارکزپی نوشت: آخه تو هم که مُردی ببم جان!

libreriamo 64

درخواست حذف اطلاعات

زبان مشترک تمام شورهای شدید سکوت است. زبان عشق، خشم، شگفتی و ترس.جاکومو لئوپاردیآنها که توانایی دیدن زیبایی را دارند بخاطر اینست که زیبایی را در درون خود دارند.گوستاو کلیمت

libreriamo 59

درخواست حذف اطلاعات

کودکی که کتاب می خواند، بزرگسالی خواهد شد که فکر می کند.پی نوشت. همیشه مدیون پدر و مادرم هستم که هیچوقت هیچ محدودیتی برای کتاب خواندمان نگذاشتند. هیچ کت را برایمان (برای من و خواهرانم) ممنوع ن د. حتی وقتی برخی اعضای فامیل - بله، فامیل فضول و همه چیز دان را همه دارند! - لب هایشان را گزیدند و نوچ نوچ د از دیدن بعضی کتاب ها در دست هایمان و افاضه فضل ها فرمودند بسی شنیدنی. واقعا شهامت پدر و مادرم را در این آنتی کنفورمیسم شان تحسین می کنم!

libreriamo 53

درخواست حذف اطلاعات

عشق ورزیدن با ریسک پذیرفته نشدن همراهستزیستن با ریسک مردن همراهستامیدوار بودن با ریسک ناامید ماندن همراهستتلاش با ریسک ش ت خوردن همراهستریسک یک ا ام استفقط ی که جرات ریسک دارد واقعا آزاد است.آلدا مرینی

libreriamo 68

درخواست حذف اطلاعات

آزاد بودن به خودمان بستگی دارد.محکم ترین قفس آنی ست که ساخته ذهن ماست: باید به ترس هایمان،  تردیدهایمان و شک هایمان غلبه کنیم تا بتوانیم پرواز را شروع کنیمبرای آزاد شدن بیرونی باید اول یاد بگیریم در درون آزاد باشیم.مسّیمو گراملّینی

libreriamo 56

درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات وقت پیدا نمی کنی که متوجه شوی،اتفاقات در چند ثانیه  رخ می دهند. زنده ای. مرده ای. و دنیا جلو می رود.عین یک کاغذ نازکیم ...چ. بوکوفسکیپی نوشت. یک اظهار نظر بسیار عامیانه و سطح پایین م؟ خیلی خوبست آدم فقط آثار هنرمندان را ببیند، بخواند و گوش کند. صورت هایشان یک وقتهایی (بیشتر وقتها) شبیه به کارتن خوابهاست. همانهایی که هر روز می بینیم و چهره در هم می کشیم و به سمت دیگری می رویم. خاک بر سرمان واقعا!

libreriamo 60

درخواست حذف اطلاعات

- اینکه دیوانه هستی را می دانم، اما آنقدر مهربانی در چشمهایت داری که مرا می کشی. وقتی چشم ها را می بندی مثل یک کودک معصوم می شوی. آ ین بار که تو را بوسیدم بیمارت شدم، می گویند که نمی خواهم شفا پیدا کنم. چرا باید بخواهم؟ من می خواهم با تو به جهنم بروم.چار بوکوفسکیاگر بین راه رویاهایت را گم کردی به آسمان نگاه کن. ستاره ها رویاهای دیگری به تو هدیه خواهند داد.برای ی که تسلیم نمی شود همیشه رویایی وجود دارد.

libreriamo 67

درخواست حذف اطلاعات

دوستی واقعی به معنای ج ناپذیر بودن نیست،معنایش اینست که بتوان جدا شد بدون اینکه چیزی تغییر کند.پی نوشت: اینرا به یاد یک دوست خیلی خوب و مخصوص منتشر می کنم. در پانزده سال اخیر سر جمع شاید همدیگر را ده ساعت هم ندیده باشیم. ولی ...پاییز امسال بیست و پنج ساله می شویم، بیا روی پنجاه ساله شدن هدف بگذاریم. قبول؟ ته دلم اینست که آن ده ساعت را به ده ماه افزایش بدهم اما از بازی های روزگار خبر ندارم. حاضری ریسک برای این هدف گذاری؟

libreriamo 61

درخواست حذف اطلاعات

کلمه شجاعت - در ایتالیایی coraggio - خیلی جالب است، از ریشه لاتین cor می آید که به معنای قلب است. پس شجاع بودن یعنی با قلب زندگی .کارهای ساده، کوچک و بی منظور هستند که زندگی را قابل تحمل می کنند.دستی که نوازش می کند، یک کلام، یک مهربانی، یک لطف، یک لبخند.

libreriamo 74

درخواست حذف اطلاعات

طبیعتم را انکار نمی کنم، انتخاب هایم را انکار نمی کنم، هر طوری نگاه کنیم در زندگی خوش شانس بوده ام. خیلی وقت ها در درد و رنج عمیق ترین لذت های زندگی را می توان یافت، پیچیده ترین حقایق را، واقعی ترین خوشبختی را.گذر ما در این دنیا آنقدر پوچ و زودگذر است که تنها چیزی که باعث آرامشم می شود آگاهی به اینست که همیشه واقعی بوده ام، ی بوده ام که بیش از هر فرد قابل تصور دیگری به من شبیه بوده است.فریدا کالو

libreriamo 58

درخواست حذف اطلاعات

از لحظات دشوار در هراس نباشید، بهترین های زندگی از همانجا از راه می رسند.ریتا لِوی مونتالچینیوقتی دیگران به ما بدی می کنند می توانیم هر تقصیری را متوجه آنها بدانیم،اما زیاد که تکرارش کنند تقصیرها فقط متوجه خود ما هستند که چنین اجازه ای را به آنها می دهیم.من دیگر هرگز اجازه نمی دهم. به هیچ .کلائودیا ونوتی

دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

دلم طاقت دوری صفحه های محبوبم را نیاورد و دوباره اکانت ف ی س ب و ک را فعال . غیر از libreriamo و منیرو، صفحه پیشی ها را هم خیلی دوست دارم. سخت است دنبال ن شان.

libreriamo 62

درخواست حذف اطلاعات

یعنی داشتن امکان برای شک ، فرصت اشتباه داشتن، فرصت جستجو ، آزمون ، نه گفتن به هر فرد یا ارگان مقتدری، چه ادبی، چه هنری چه فلسفی چه مذهبی چه مدنی و چه .ignazio siloneبه مناسبت بیست و پنجم آپریل، سالگرد آزادسازی ایتالیا از فاشیسم

libreriamo 54

درخواست حذف اطلاعات

فرزندانت، فرزندان ِ  متعلق به تو نیستندفرزندان خودِ زندگی اندتو آنها را به دنیا می آوری ولی خالق آنها نیستیآنها نزدیک به تو هستند ولی مال تو نیستندمی توانی تمام عشقت را به آنها بدهی ولی نه افکارت راچرا که آنها افکار خود را دارندتو می توانی به تن آنها کاشانه بدهی اما نه به روحشانچرا که روح آنها در خانه آینده جا دارد، جایی که برای تو حتی در رویا هم اجازه ورود نیست می توانی سعی کنی شبیه آنها باشیولی نمی توانی بخواهی که آنها شبیه تو باشندچرا که زندگی به عقب بر نمی گردد و در دیروز متوقف نمی شودتو کمانی هستی که فرزندان را به سوی فردا  پرتاب می کنیخلیل جبران 

libreriamo 70

درخواست حذف اطلاعات

شاید تو را دوست دارمشاید تو را خیلی دوست دارماما درست بهمین دلیل شاید بهتر باشدهمینطور که هستیم باقی بمانیمیک مرد و یک زن، شایدبیشتر به هم نزدیکندوقتی با هم زندگی نمی کنندو فقط از وجود هم با خبرندوقتی قدر همدیگر را می دانندفقط بخاطر اینکه از وجود همدیگر اطمینان دارندو هر یک می دانند که دیگری هست.و برای خوشبختی شان همین کافی ست.میلان ده راپی نوشت. ببخشید که پارازیت می اندازم ولی این شعر را خیلی دوست دارم. میلان عزیز خیلی قشنگ و شاعرانه بیان می کنه که عشق اونجاییه که آدم ها are out of balls! (آ چرا گویایی زبان فارسی اینقدر در اینجور مواقع ناقصه؟! حتی نمی دانم این ترجمه من درآوردی ام به انگلیسی روح عبارت را منتقل می کند یا نه؟ بابا شما رو به خدا ایتالیایی یاد بگیرید! به خدا خیلی گویاتره و اقتصاد کلمات را رعایت می کند.)

libreriamo 57

درخواست حذف اطلاعات

امروز یک روز عادی ست مثل تمام روزهایی که از راه خواهند رسید،اما آنچه که در تمام روزهایی که خواهند رسید خواهی کرد بستگی به آن دارد که امروز انجام می دهی.ارنست همینگویسالها قبل، هرمان هسه در چنین روزی به دنیا آمد. از قول اون بخوانیم:بخش بزرگی از رویاهایمان را با شوق و عمق بیشتری از خود زندگی مان در بیداری زندگی می کنیم.هیچ رویایی همیشگی نیست، هر رویایی جایش را به رویایی تازه می دهد  و نباید سعی کرد رویایی را برای همیشه نگه داشت.بدون عشق به خود، عشق به دیگران غیر ممکن است.(ترجیح دادم یک ع خندان از او را بگذارم، او هم یک متولد تیر واقعی ست با مالیخولیایی مزمن که دیدن چهره خندانش خیلی خوشایند و دلگرم کننده است. خوبست در دنیایی که سخت است و زندگی ای که بی رحم است هر از گاهی بشود خندید. می دانم خنده دار و بی معناست ولی خیلی وقتها برایش احساس دلتنگی می کنم. انگار آشنایی در گذشته دور بوده و از

libreriamo 73

درخواست حذف اطلاعات

دوستی یک هدیه نیست، یک حس است. ی که خواهان داشتن دوست است اول باید دوست بودن را یاد بگیرد.rocco fierroپی نوشت 1: چند روز پیش از سرمازدگی ام گفتم و چند دوست مهربان برایم پیغام گذاشتند. دیدم روا نیست الان که جانم گرم شده سکوت کنم. برکت سر سوپ پختن ها و چای تهیه های هر روزه و برکت اینکه توی خانه "نفسی" هست، حالا گیرم فقط نفس خودم، خانه بالا ه گرم شده و دیگرنمی لرزم. بوس به روی ماه دوستان خوبی که به فکرم بودند.پی نوشت 2: از قضا امروز برای اولین بار سوپ جو درست و دوز صحیح جو را نمی دانستم. هیچی دیگر ... اگر بعد از پخت جو، اضافی هایش را توی ظرف برای فریز برنمیداشتم سوپ جو تبدیل به غذای دام میشد! همان مثل معروف ِ "نکرده کار که کار کنه پروردگار چکار کنه" شده .

نه کلمه زیبای ژاپنی

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله را در صفحه libreriamo خواندم. اشاره به نه کلمه زیبا در ژاپنی دارد که در زبان ایتالیایی - و همینطور در فارسی - وجود ندارند. با هم بخوانیم:- komorebi: اثر خاصی که بر اثر عبور نور از لای برگهای نازک درختان ایجاد می شود. - shibumi: زیبایی که چشمگیر نیست، منظور ظرافت زیادی ست که پشت یک ظاهر معمولی و رایج پنهان است. *- bakku - shan: دختری که از پشت سر بسیار زیباست و از روبرو نه: زیبا تا زمانی که رودررو به او نگاه نشود.- aware: حس تلخ و شیرینی که ی تجربه می کند و آگاه است به میرا بودنش، خوشی ای که محکوم است به پایان.- kyoikumama: مادری که شوق آموختن در مدرسه را در فرزندانش زنده می کند. - age - otori: وقتی بعد از کوتاه مو نا زیباتر به نظر می رسیم.- wabi - sabi: پذیرش چرخه طبیعی زندگی و مرگ در عین آرامش و با علم به گذرا بودن همه چیز. **- hanami: رسم هزار ساله ژاپنی ها در لذت برد

libreriamo 63

درخواست حذف اطلاعات

خیلی وقت ها یک آغوش یعنی کندن بخشی از خود و بخشیدنش به دیگریکه بتواند در راهی که می رود کمتر احساس تنهایی کند.پابلو نرودااز من اگر بپرسید، می گویم همدیگر را تا می توانید بغل کنید. عزیزانتان را بغل کنید. گرمای بدن تسکین خیلی ناراحتی هاست و خیلی مشکلاتی که راه حل ندارند ولی تسکین چرا. محبت و حمایت مان را از عزیزانمان دریغ نکنیم. خیلی وقت است گروه هایی در ای مختلف تشکیل شده اند که توی خیابان ها راه می روند و به عابران "آغوش" هدیه می دهند. تا بحال نشده این آغوشی را که به من تعارف می شود رد کنم. از طرف هر کدام از این داوطلبان تعارف شده باشد همیشه پذیرفته ام اما احتمالا بخاطر همان طبع "گربه سان" مانندم برایم مهم نیست همه، هر ی مرا دوست داشته باشند بلکه دوست دارم آنها که من انتخابشان کرده ام مرا دوست بدارند. آغوش آنهایی را می خواهم که دوستشان دارم و خدا می داند چقدر زیادن

libreriamo 66

درخواست حذف اطلاعات

زمانی که به خواندن می گذرد مثل زمانی که به دوست داشتن می گذرد،زمانی را که می شود زندگی کرد انبساط می دهد.daniel pennacاغلب فکر می کنم که شب زنده تر و و به شدت رنگی تر از روز است.vincent van gogh

the first time ever ... *

درخواست حذف اطلاعات

چه روزهای درهم و برهمی ... توی هیر و ویر کمر درد و آ ین روزهای گرما و خستگی کار و حمله های تروریستی و ... روزگارمان می گذرد و حواس آدم نیست. این درهم و برهمی به ذهن آدم هم سرایت می کند و وسط همه آن حرفهایی که می خواهد بگوید گه گیجه عجیبی می گیرد و آ سر هم لال می ماند. به یک نتیجه جالب رسیده ام، که تنها موقعی که حالم واقعا خوب است شنبه صبح است و وقتی در حال رانندگی بین پیچ و خم جاده های سر سبزم و آنقدر خوشم و مست صدای سلین دیون که یکباره استعداد نوشتنم گل می کند و در همان حال که جملات و عبارات و ایده ها توی فکرم رژه می روند ته دلم به تکنولوژی لاک پشتی می دهم که هنوز ماشین های بدون راننده را به بازار نفرستاده و ی که حرفها و نوشته هایش موقع رانندگی گل می کنند نمی تواند همان موقع فرمان را ول کند و قلم و کاغذ دست بگیرد!بعد چند ساعتی می گذرند، جادوی صبح لذت بخش تمام می شود و بر می گردم به خانه و