رسانه
رسانه

taksim 2590 :: جستجوتور ٤روزه استانبول ویژه١٤اسفند پرواز اطلس جت

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور4 روزه استانبول 14 اسفند أطلس جت 3*gorur ☞ 870 4*the city ☞ 895 4*la garden ☞930 4*berlin☞ 930 4*grand hilarium☞ 960 4*eterno taksim ☞960 4*marinem ☞ 930 4*monopol taksim ☞960 4*beyaz saray ☞ 970 4*city center☞ 970 4*tryp taksim☞ 970 4*feronya ☞ 970 4*grand halic☞ 970 4*taximist☞ 980 4*faros taksim☞ 980 4*berjer ☞1.010 4*crystal ☞ 1.010 4*troya taksim ☞1.010 4*golden park ☞1.030 4*oztanic ☞ 1.050 4*avantgarde ☞1.050 4*green park taksim☞ 1.010 5*vali ak ☞ 990 5*dedeman ☞ 1.050 5*surmeli ☞ 1.070 5*arts taksim ☞1.080 5*titanic bussines☞ 1.030 5*lazzoni☞ 1.090 اطلاعات بیشتر⬇ ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٤روزه استانبول٦،٧اسفند پرواز آتا

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور4 روزه استانبول 6و7 اسفند اتا ❎3*gorur ☞ 799 ❎4*the city ☞ 830 ❎4*la garden ☞ 850 ❎4*berlin ☞860 ❎4*grand hilarium☞ 890 ❎4*eterno taksim ☞ 890 ❎4*marinem☞ 870 ❎4*monopol taksim☞ 890 ❎4*beyaz saray ☞ 899 ❎4*city center ☞ 910 ❎4*tryp taksim ☞ 910 ❎4*feronya ☞ 910 ❎4*grand halic ☞ 910 ❎4*taximist☞ 910 ❎4*faros taksim ☞ 920 ❎4*berjer ☞ 940 ❎4*crystal☞ 940 ❎4*troya taksim ☞ 940 ❎4*golden park☞ 960 ❎4*oztanic ☞ 980 ❎4*avantgarde☞ 980 ❎4*green park taksim☞ 940 ❎5*vali ak ☞ 920 ❎5*dedeman ☞ 980 ❎5*surmeli ☞999 ❎5*arts taksim ☞1.010 ❎5*titanic bussines ☞970 ❎5*lazzoni ☞ 1.010 برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ۸روز استانبول ۱۹،۲۶مهر

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir توراستانبول رفت : 19 مهر برگشت :26 مهر 7شب و 8 روز ✈️پرواز ایرباس آتا✈️ رفت : 10:30 برگشت : 14:20 grand milan .......... 1.390.000 (aksaray) abel ..........1.520.000 (laleli) heramontagna......1.660.000 (taksim) ada home .......... 1.6600.000_(taksim) miracel........1.610.000 matiat .......... 1.660.000 (laleli) monopol ..........1.690.000 _(taksim) all inn.......... 1.660.000_(sisli) the city .........1.690.000(laleli) blue way ........1.750.000 (osman bay) biancho pera........1.950.000 (taksim) icon........1.950.000 (taksim) dora .........1.9500.000 _(dolabdere) the peak..........1.950.000_(pera ) cartoon..........1.950.000_(pera ) nova plaza.......2.050.000_(taksim) grand de pera....2.090.000(taksim) lausos palace ......1.990.000 (şişli) grand cevahir....2.160.

تور 6روزه استانبول ویژخ 21 اردیبهشت(اطلس گلوبال)

درخواست حذف اطلاعات

[forwarded from آرنیکاسیر ۱] @arnikaseir تور6 روزه استانبول 21 اردیبهشت ✈️ صبح به شب اطلس 3*malkoc 1780 3*grand milan -grand liza 1820 3*sabena-kaya findikzade 1820 3*golden peras 1850 3*monopol va bristol taxim 1860 4*ottoman city 1850 4*monlton beyoglu taxim 2070 4*yuksel 2040 4*ferman hilal 2260 4*pera rose 2120 4*tulip city 2120 4*troya taksim 2260 4*nova plaza 2280 4*white monarch 2080 4*cuento taxim 2080 4*nova plaza park 2290 4*marble taxim 2240 4*feronya 2280 4*lion taksim 2500 4*kervansaray 2190 4*taxim express 2280 4* ak taksim 2590 4*nippon taksim 2730 4*golden age 2740 4*metropolitan 2590 4*eresin taksim 2580 4*mercure taksim 2840 4*oztanic 2680 4*avantgarde taksim 2750 4*golden park 2620 4*city center 2320 4*innpera taksim 2590 4*crystal 2370 4*the marmara pera 2910 4*gree

تور ٥روزه استانبول ویژه نوروز با پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

❌باورن ی❌ نوروز 96 تور 5 روزه استانبول 27،28،29 اسفند تابان 4berlin ☞ 1540 4arsima ☞1540 4cumbali plaza ☞1540 4monopol taksim ☞ 1550 4taksim life ☞ 1560 4cuento taksim ☞1580 4tryp taksim ☞1599 4senator taksim ☞ 1650 4crystal ☞ 1650 4 ak taksim ☞1670 4green park taksim ☞1670 4golden park ☞ 1690 4eresin taksim☞ 1690 4lamartin taksim☞ 1690 4avantgarde ☞ 1720 4oztanic ☞1720 4novotel ☞1640 اتاق رو به دریا 4city center ☞ 1630 5hampton ☞ 1630 5lazzoni ☞ 1699 5surmeli ☞1650 5point taksim☞ 1799 5novotel bosphorus ☞ 1750 5akgun vatan ☞ 1600 5arts taksim ☞ 1730 5mercure bomonti ☞ 1750 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٨روزه استانبول ٧،١٢اسفند پرواز آتا

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور8 روزه استانبول7و 12 اسفند اتا 3gorur ☞ 899 4the city ☞ 945 4la garden ☞ 995 4berlin ☞999 4grand hilarium ☞1.080 4eterno taksim☞ 1.080 4marinem ☞ 1.030 4monopol taksim ☞1.080 4beyaz saray ☞1.099 4city center ☞1.099 4tryp taksim ☞1.099 4feronya ☞1.099 4grand halic ☞1.099 4taximist ☞1130 4faros taksim ☞ 1130 4berjer ☞1195 4crystal ☞ 1195 4troya taksim ☞ 1190 4golden park ☞ 1230 4oztanic ☞ 1290 4avantgarde ☞1290 4green park taksim ☞1190 5vali ak ☞1130 5dedeman ☞1270 5surmeli ☞1320 5arts taksim ☞1360 5titanic bussines ☞1250 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٧روزه استانبول ٥،٦اسفند پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 7 روزه استانبول 5و6 اسفند تابان 4eterno taksim ☞1.040 4nova plaza taksim ☞1.080 4avantgrade ☞1220 4taksim gonen☞ 1220 4central palace ☞1220 4nippon taksim ☞1220 4green park taksim☞ 1220 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 t.me/arnikaseir

تور ٤روز استانبول ٢٨،٢٩ بهمن پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

تور 4 روزه استانبول 28 و 29 تابان 3*oruc ☞870 3*gorur ☞ 880 4*casa mia☞ 899 4*matiat☞ 910 4*the city ☞ 920 4*montagna hera ☞ 940 4*marinem☞ 940 4*berlin ☞ 940 4*vizon ☞ 950 4*monopol taksim☞ 960 4*beyaz saray ☞ 960 4*city center ☞ 970 4*tryp taksim☞ 970 4*feronya ☞ 970 4*grand halic ☞970 4*taxim life☞ 980 4*faros taksim ☞980 4*grand star ☞ 995 4*taksim gonen☞ 1.050 4*metropolitan ☞ 1.050 4*golden park☞ 1.040 4*oztanic ☞ 1.050 4*central palace ☞1.050 4*avantgarde ☞ 1.050 5*akgun beyazit ☞ 980 5*vali ak☞ 990 5*dedeman ☞ 1.050 5*surmeli ☞990 5*the elysium taksim ☞ 1150 5*titanic bussines☞ 1.030 اطلاعات بیشتر ⬇⬇ ☎ 02188762762 t.me/arnikaseir

تور ٦روزه استانبول ٢١اسفند پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور6 روزه استانبول 21 اسفند تابان 3gorur ☞ 870 4the city☞ 950 4berlin ☞950 4marinem ☞ 960 4monopol taksim☞ 999 4beyaz saray ☞ 1.030 4city center ☞1.030 4tryp taksim ☞ 1.030 4grand halic ☞ 1.030 4crystal ☞ 1.090 4taxim express ☞ 1.080 4troya taksim ☞1.080 4golden park ☞ 1.099 4oztanic ☞ 1150 4avantgarde ☞1150 4green park taksim☞ 1.090 5vali ak ☞1.050 5dedeman ☞ 1140 5arts taksim☞ 1210 4novotel ☞ 1140 اتاق رو به دریا-سرویس رایگان به ت یم 5lazzoni ☞1199 5hampton ☞1.099 5 mercure bomonti ☞ 1290 5point taksim ☞ 1320 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٦روزه استانبول ویژه ٢٩ دی کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور6 روزه استانبول 29 دی ✈ایران ایر ۷:۴۰به ۱۱:۳۰ 3*herton ☞699 4*matiat ☞ 780 4*buyuk sahinler☞ 795 4*fide taksim ☞ 799 4*the city ☞ 799 4*aspen ☞ 820 4* taxim house ☞799 4*berlin ☞830 4* grand unal☞ 830 4* endles taxim (top)☞ 870 4*tulip city ☞ 860 4*eterno ☞ 860 4* taksim life ☞895 4* feronya☞ 979 4* ferman hilal☞ 930 4*faros taksim ☞ 870 4* crystal ☞980 4* grand halic ☞ 920 4* la martin ☞ 1.030 4*golden age ☞ 999 4*golden park☞ 980 4*tryp taksim ☞ 930 4*the purl taksim ☞ 880 4*grand star ☞ 930 akgun beyazit ☞ 880 5*hampton hilton ☞930 5*vali ak 920 5* akgun ☞1.050 5* dedeman ☞ 990 5*grand cevahir ☞ 1140 5*point taksim ☞1160 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 ‏اطلاع از هتل ها از لینک زیر⬇ http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.nanosoft.arnikaseir&ref=sha

تور٥روزه استانبول ٢٣،٢٤،٢٥فروردین پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور5 روزه استانبول 25.24.23 فروردین ✈پرواز تابان 3*gorur 790 4*abel 830 4*the city 850 4*grand hilarium 890 4*monopol taksim 899 4*city center 940 4*nova plaza 940 4*istanbul inn taksim 950 full garanti 4*taxim express 960 4*tryp taksim 970 4*feronya taksim 970 4*crystal 1020 4*senator 1030 4*lamartin taksim 1040 4*green park taksim 1040 4*golden park 1030 4*golden age 1060 4*oztanic 1060 4*novotel1010 اتاق رو به دریا 5*lausos palace 1010 5*dedeman 1070 5*novotel bosphorus 1140 5*mercure bomonti 1120 5*mercure bosphorus 1110 اتاق رو به دریا 5*point taksim 1190 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٤روزه استانبول ٨،٩بهمن پرواز تابان کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور4 روزه استانبول 8 و 9 بهمن تابان 4*golden halic ☞799 4*reydel☞ 799 4*buyuk sahinler ☞ 799 4*the city ☞820 4*matiat☞ 840 4*fide taxim☞ 860 4*penincula city ☞ 860 4*berlin ☞850 4*the tango☞ 870 4*eterno taksim ☞ 850 4*all season ☞870 4*faros taxim☞ 899 4*the purl taxim ☞ 899 4*tulip city ☞890 4*city center ☞ 910 4*feronya ☞ 899 4*tryp taksim ☞ 899 4*taximis☞930 4*golden park ☞970 4*innpera taksim☞ 980 4*grand star ☞899 4*cartoon taksim ☞ 950 4*emerald taxim ☞970 4*golden age ☞960 5*akgun beyazit ☞ 890 5*vali ak ☞ 899 5*dedeman ☞960 5*surmeli☞ 920 5*grand cevahir ☞ 1.030 5*point taxim ☞1.070 5*green park merter ☞1.010 5*walton galata (taksim)☞ 990 5*walton sultanahmet ☞990 5*ramada plaza bayrampasa ☞ 910 5*arts taksim ☞ 1.070 the marmara pera ☞1.070 5*the parma taksim☞ 999 5*

کاهش نرخ

درخواست حذف اطلاعات

کاهش نرخ تور4 روزه استانبول 8 و 9 بهمن ✈تابان 4*golden halic☞ 760 4*reydel ☞760 4*buyuk sahinler ☞ 770 4*the city ☞780 4*matiat☞795 4*fide taxim ☞820 4*penincula city☞ 830 4*berlin☞ 820 4*the tango ☞ 830 4*eterno taksim ☞ 799 4*all season ☞ 840 4*faros taxim ☞860 4*the purl taxim☞ 870 4*tulip city ☞850 4*city center ☞ 870 4*feronya ☞ 870 4*tryp taksim ☞ 860 4*taximist ☞ 880 4*crystal ☞890 4*golden park ☞ 930 4*innpera taksim☞ 930 4*grand star ☞870 4*cartoon taksim ☞ 899 4*emerald taxim ☞ 930 5*akgun beyazit ☞ 850 5*vali ak ☞870 5*dedeman ☞ 920 5*surmeli ☞880 5*grand cevahir ☞ 999 5*point taxim ☞1.030 5*green park merter ☞ 970 5*walton galata (taksim) ☞899 5*walton sultanahmet ☞ 899 5*ramada plaza bayrampasa ☞ 880 5*arts taksim ☞ 1.040 the marmara pera ☞1.040 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسی

تور ٦روزه استانبول ١١،١٣،١٨اسفند پرواز ایران ایر

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور6 روزه استانبول 11و13و18اسفند ایران ایر 3*gorur ☞ 870 4*la garden ☞930 4*berlin ☞970 4*grand hilarium ☞1030 4*eterno taksim ☞1030 4*marinem☞ 970 4*monopol taksim ☞ 1010 4*beyaz saray☞ 1030 4*city center ☞ 1030 4*tryp taksim☞ 1030 4*feronya ☞ 1020 4*grand halic ☞ 1020 4*berjer ☞1099 4*crystal ☞ 1099 4*troya taksim ☞1090 4*golden park☞ 1130 4*oztanic ☞ 1170 4*avantgarde ☞ 1170 4*green park taksim☞ 1085 5*vali ak ☞ 1070 5*dedeman ☞ 1160 5*surmeli ☞ 1180 5*arts taksim☞ 1220 5*titanic bussines ☞1220 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تناس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٥روزه استانبول ٤اسفند پرواز قشم ایر

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 4 اسفند قشم ایر 3*oruc ☞940 3*gorur ☞ 940 4*casa mia ☞ 990 4*matiat ☞1.000 4*the city ☞ 1.000 4*montagna hera ☞ 1.020 4*marinem ☞ 1.020 4*berlin ☞1.020 4*vizon ☞ 1.040 4*monopol taksim ☞1.060 4*beyaz saray ☞ 1.080 4*city center☞ 1.090 4*tryp taksim ☞1.080 4*feronya ☞ 1.080 4*grand halic ☞1.080 4*taxim life ☞ 1.099 4*faros taksim ☞ 1.090 4*grand star ☞1120 4*taksim gonen ☞ 1210 4*metropolitan ☞1210 4*golden park ☞ 1185 4*oztanic☞ 1210 4*central palace ☞ 1210 4*avantgarde ☞ 1210 5*akgun beyazit ☞ 1.080 5*vali ak ☞1.099 5*dedeman ☞ 1199 5*surmeli ☞1220 5*the elysium taksim ☞ 1370 5*titanic bussines ☞ 1199 اطلاعات بیشتر⬇⬇ ☎02188762762 t.me/arnikaseir

تور ٥روزه استانبول ویژه نوروز پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

نوروز 96 تور 5 روزه استانبول 2و4و9 فروردین با پرواز تابان 3*top grand ant ☞1495 4*the city ☞ 1520 4*buyuk sahinler☞ 1520 4*monopol taksim☞ 1560 4*cumbali plaza ☞1560 4*antik ☞1560 4*cuento taksim☞ 1590 4*bently ☞1630 4*grand halic ☞ 1599 4*nova plaza taksim ☞1599 4*ramada old city ☞1599 4*taxim express ☞ 1599 4*tryp taksim ☞1650 4*lamartin taksim☞ 1690 4*crystal ☞ 1699 4*midtown taksim ☞1730 4*golden park ☞1690 4*mercure taksim ☞ 1760 4*golden age ☞ 1750 4*avant-garde ☞1720 4*grand oztanic ☞ 1720 4*green park taksim ☞1680 4*city center ☞ 1670 4* ak taksim☞ 1670 4*eresin taksim ☞1690 4*novotel ☞1630 اتاق رو به دریا 4*hilton parksa ☞1760 5*lazzoni ☞ 1699 5*radisson blu atakoy ☞ 1850 اتاق رو به دریا 5*marriot sisli ☞1890 5*point barbarous ☞1890 5*renessance bosphorus ☞ 1890 5*the parma taksi

تور8 روزه استانبول13 اسفند پرواز قشم ایر

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور8 روزه استانبول13 اسفند قشم ایر 3*gorur ☞ 980 4*panorama ☞1.040 4*the city ☞ 1.070 4*berlin ☞1.090 4*grand hilarium☞ 1180 4*eterno taksim ☞ 1180 4*marinem ☞ 1.099 4*monopol taksim ☞ 1160 4*beyaz saray☞ 1180 4*city center ☞ 1180 4*tryp taksim ☞1180 4*feronya☞ 1180 4*grand halic ☞ 1180 4*berjer ☞1290 4*crystal ☞ 1290 4*troya taksim ☞ 1280 4*golden park ☞ 1320 4*oztanic ☞ 1360 4*avantgarde ☞ 1360 4*green park taksim ☞ 1270 5*vali ak ☞ 1220 5*dedeman ☞ 1360 5*surmeli ☞ 1399 5*arts taksim☞ 1440 4*novotel ☞ 1330 اتاق رو به دریا-سرویس رایگان به ت یم برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکلسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور٥روزه استانبول٢١فروردین پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور5 روزه استانبول 21 فروردین ✈ با تابان 3*gorur 999 4*abel 1020 4*the city 1025 4*grand hilarium 1080 4*monopol taksim1080 4*city center 1120 4*nova plaza 1140 4*istanbul inn taksim 1140 4*taxim express 1140 4*tryp taksim 1150 4*feronya taksim 1150 4*crystal 1210 4*senator 1220 4*lamartin taksim 1220 4*green park taksim 1220 4*golden park 1210 4*golden age 1240 4*oztanic 1250 4*novotel 1199 اتاق رو به دریا 5*lausos palace 1195 5*dedeman 1260 5*novotel bosphorus 1330 5*mercure bomonti 1310 5*mercure bosphorus 1295 اتاق رو به دریا 5*point taksim 1380 5*eite world taksim 1450 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

????تور7 روزه استانبول ???? ????29 اردیبهشت صبح به شب ترکیش

درخواست حذف اطلاعات

[forwarded from آرنیکاسیر ۱] @arnikaseir تور7 روزه استانبول 29 اردیبهشت صبح به شب ترکیش 3*malkoc 1700 3* fide taxim 1750 3*monopol va bristol taxim 1750 4*comfort life 1830 4*vizon va cumbali plaza 1870 4*ottoman city 1790 4*monlton beyoglu taxim 2090 4*yuksel 1980 4*ferman hilal 2180 4*pera rose 2060 4*tulip city 2060 4*troya taksim 2380 4*nova plaza 2330 4*white monarch 1980 4*cuento taxim 2100 4*nova plaza park 2170 4*marble taxim 2260 4*feronya 2220 4*lion taksim 2680 4*kervansaray 2270 4*taxim express 2080 4* ak taksim 2480 4*nippon taksim 2680 4*golden age 2690 4*metropolitan 2430 4*riva taxim 2510 4*mercure taksim 2800 4*oztanic 2600 4*avantgarde taksim 2600 4*golden park 2580 4*city center 2330 4*innpera taksim 2530 4*crystal 2530 4*the peak taxim 2220 4*green park taksim 2380

تور ٤روزه استانبول ٢٢بهمن پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 4 روزه استانبول22 بهمن تابان 3gorur ☞750 4the city ☞799 4matiat ☞ 840 4beyaz saray☞ 850 4berlin ☞ 850 4fide taksim ☞ 860 4eterno taksim☞ 840 4all season☞ 870 4grand halic ☞ 880 4bentley ☞920 4taxim line☞ 910 4city center ☞930 4tryp taksim ☞ 890 4crystal ☞920 4golden park☞ 940 4grand oztanik ☞ 970 4avant-garde taksim☞ 950 4opera ☞910 4golden age ☞950 4buyuk hamit ☞970 صبحانه شام 5akgun beyazit ☞880 5dedeman☞ 960 5surmeli ☞ 895 5grand cevahir ☞ 1.030 5point taxim ☞1.060 5green park merter☞ 999 5the parma taksim ☞990 5crown plaza☞ 1.020 5titanic bussines☞ 940 5vali ak ☞890 5mercure bomonti☞ 1.040 گشت شهری با ناهار تعداد☚☚۶ نفر اطلاعات بیشتر⬇⬇ ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٥روزه استانبول نوروز٩٦پرواز ایران ایر

درخواست حذف اطلاعات

❌نوروز 96❌ نرخ استثنایی تور 5 روزه استانبول 30 اسفند ایران ایر 4*monopol taksim ☞ 1550 4*antik ☞ 1550 4*cuento taksim ☞ 1580 4*berlin ☞ 1580 4*taxim express ☞1599 4*bently ☞ 1620 4*grand halic ☞1599 4*nova plaza taksim ☞ 1599 4*ramada old city ☞1599 4*tryp taksim ☞1650 4*crystal ☞1720 4*midtown taksim ☞ 1750 4*golden park ☞1780 4*golden age☞ 1780 4*avant-garde ☞ 1780 4*grand oztanic ☞1780 4*green park taksim ☞1690 4*city center ☞ 1650 4*novotel ☞ 1650 اتاق رو به دریا 5*radisson blu atakoy ☞ 1820 اتاق رو به دریا 5*point barbarous ☞ 1790 5*renessance bosphorus ☞ 1790 5*the parma taksim ☞1820 5*the ritz carlton ☞ 2.040 5*the marmara taksim ☞2190 5*dosso dossi downtown ☞1790 5*surmeli ☞ 1750 5*lazzoni ☞ 1699 5*dedeman ☞ 1750 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnika

تور ٥روزه استانبول ٢،٣،٤اسفند پرواز ایرانى

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 2 و3و 4 اسفند ایرانی 3gorur ☞ 860 4casa mia☞ 899 4matiat☞ 910 4the city ☞ 920 4montagna hera ☞ 930 4marinem ☞930 4berlin ☞950 4monopol taksim ☞ 970 4beyaz saray☞ 960 4city center ☞ 980 4tryp taksim ☞ 980 4feronya ☞980 4grand halic ☞980 4taxim life ☞990 4faros taksim ☞ 990 4grand star ☞1.010 4taksim gonen ☞ 1.095 4metropolitan ☞1.095 4golden park ☞1.070 4oztanic ☞ 1.095 4central palace ☞1.095 4avantgarde ☞1.095 5akgun beyazit ☞ 980 5vali ak ☞ 1.000 5dedeman ☞1.070 5surmeli ☞ 1.030 5the elysium taksim☞ 1220 5titanic bussines ☞1.070 اطلاعات تکمیلی ⬇⬇ ☎ 02188762762 t.me/arnikaseir

تور ٥روز استانبول ویژه ٨بهمن پرواز تابان کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 8 بهمن ✈ تابان 4golden halic ☞ 785 4reydel ☞785 4the city ☞ 820 4matiat☞ 840 4pera life taxim☞ 850 4fide taksim ☞ 860 4penincula city ☞ 870 4berlin☞ 870 4the tango ☞ 880 4beyaz saray ☞895 4eterno taksim☞ 860 4faros taxim☞ 930 4the purl taxim ☞ 930 4tulip city☞ 899 4city center ☞930 4feronya ☞930 4tryp taksim ☞ 920 4taximist ☞950 4crystal ☞950 4golden park ☞ 990 4innpera taksim☞ 1.020 4grand star ☞ 930 4cartoon taksim ☞ 980 4emerald taxim☞ 990 5akgun beyazit ☞895 5vali ak ☞ 920 5dedeman ☞990 5surmeli ☞960 5grand cevahir ☞1.090 5point taxim ☞ 1140 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762

تور ٥روز استانبول ١٦،١٨ داد

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 16 و 18 داد ✈با پرواز ترک اطلس صبح به شب 4*matiat 1130 4*the city 1130 4*marinem 1130 4*monopol taksim 1130 4*buyuk sahinler 1150 4*city center 1210 4*tryp taksim 1210 4*tulip city 1210 4*pera rose 1210 4*feronya 1210 4*marble taksim 1240 4* ak taksim 1290 4*seminal 1290 4*green park taksim 1310 4*senator 1500 4*golden park 1300 4*golden age 1320 4*lares park 1330 4*oztanic 1330 4*elite prestige 1350 4*avangarde 1350 4*novotel 1350 اتاق رو به دریا 5*dedeman 1330 5*mercure bosphorus 1350 5*point taksim 1450 5*naz city 1350 5*akgun vatan 1310 5*the parma taksim 1450 5*radisson blu sisli 1450 5*hilton bomonti 1450 5*elysium taksim 1450 5*vialand palace 1370 سرویس رایگان به ت یم –ورودی رایگان شهربازی 5*elite world 1540 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیر

تور ٤روزه استانبول ٢٨دى کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور4 روزه استانبول 28 دی ✈معراج 3*herton 770 4*matiat 795 4*buyuk sahinler 820 4*the city 790 4*aspen 820 4*berlin 830 4* grand unal 830 4* endles taxim (top) 850 4*tulip city 850 4*eterno 820 4* feronya 870 4* ferman hilal 880 4*faros taksim 870 4* crystal 930 4* grand halic 880 4* taximist 880 4*emerald taxim 930 4*golden age 930 4*golden park 930 4*tryp taksim 890 4*the purl taksim 870 akgun beyazit 840 5*hampton hilton 880 5* akgun 880 5* dedeman 920 5*grand cevahir 999 5*point taksim 1.030 5*surmeli 880 اطلاعات بیشتر ⬇⬇⬇تعداد محدود ☎️02188762762 @arnikaseir

تور ٨روزه استانبول نوروز ٩٦پرواز ایرانى

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir ❎نوروز 96 تور 8 روزه استانبول 27 و30 اسفند 2و4 فروردین ایرانی 3*grand oruc. ☞1690 4*the city ☞790 4*cumbali plaza☞ 1800 4*antik ☞1800 4*monopol taksim ☞1830 4*cuento taksim ☞ 1850 4*tulip city☞ 1850 4*tulip pera ☞ 1850 4*grand halic ☞1890 4*nova plaza taksim ☞ 1890 4*ramada old city ☞ 1890 4*taxim express☞ 1890 4*tryp taksim ☞ 1970 4*crystal ☞ 2100 4*midtown taksim ☞ 2150 4*golden park ☞ 2200 4*mercure taksim☞ 2200 4*golden age☞ 2200 4*avant-garde ☞ 2200 4*grand oztanic ☞ 2140 4*green park taksim ☞ 2030 4*city center ☞ 2050 4*novotel ☞ 1990 اتاق رو به دریا 5*lazzoni ☞ 2090 5*radisson blu atakoy ☞ 2300 اتاق رو به دریا 5*marriot sisli ☞ 2550 5*point barbarous ☞ 2220 5*renessance bosphorus ☞2220 5*the parma taksim ☞2300 5*the ritz carlton ☞ 2750 5*the marmara taksim ☞ 2900 5*dos

تور ٥روزه استانبول ٢٣بهمن پرواز تابان

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول23 بهمن تابان 3gorur ☞ 850 3grand oruc ☞ 850 4the city☞ 899 4matiat ☞ 899 4beyaz saray ☞ 950 4berlin ☞ 940 4vizon ☞940 4fide taksim☞ 940 4eterno taksim☞ 940 4all season☞ 970 4grand halic☞ 980 4bentley ☞ 1.020 4taxim line☞ 1.030 4city center ☞ 1.030 4crystal ☞1.030 4golden park ☞1.070 4grand oztanik ☞ 1.090 4avant-garde taksim☞ 1.070 4opera ☞1.020 4golden age ☞1.070 4buyuk hamit ☞1.080 صبحانه شام 4ramada oldcity ☞ 1.010 5akgun beyazit ☞ 970 5dedeman☞ 1.080 5surmeli ☞1.030 5grand cevahir ☞ 1.160 5tunel taksim ☞ 1.210 5green park merter ☞ 1.130 5the parma taksim ☞1.130 5crown plaza ☞1.170 5titanic bussines 1.070 5vali ak ☞999 5mercure bomonti ☞1.210 5the elysium ☞ 1.220 اطلاعات بیشتر⬇⬇ ☎02188762762 ایدی جهت رزرو و ارسال مدارک⬇ @arnikaseir1

تور ٧روزه استانبول ویژه ٢اسفند پرواز قشم ایر

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 7 روزه استانبول 2 اسفند قشم ایر 3*gorur ☞ 990 4*casa mia ☞1.050 4*matiat ☞ 1.070 4*the city ☞1.070 4*montagna hera ☞1.090 4*marinem☞ 1.090 4*berlin ☞ 1.099 4*monopol taksim☞ 1140 4*beyaz saray☞ 1140 4*city center ☞ 1170 4*tryp taksim ☞ 1160 4*feronya ☞ 1160 4*grand halic ☞ 1160 4*taxim life ☞1180 4*faros taksim ☞1180 4*grand star ☞ 1210 4*taksim gonen ☞1340 4*metropolitan ☞1340 4*golden park☞ 1300 4*oztanic ☞ 1340 4*central palace☞ 1340 4*avantgarde☞ 1340 5*akgun beyazit ☞ 1160 5*vali ak ☞ 1199 5*dedeman ☞ 1299 5*surmeli ☞1340 5*the elysium taksim ☞ 1520 5*titanic bussines☞ 1290 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 t.me/arnikaseir

تور ٥روز استانبول ویژه ٦،٧اسفند

درخواست حذف اطلاعات

نرخ باورن ی تور 5 روزه استانبول ,6و7 اسفند 4berlin ☞999 4green park taksim☞ 1.020 4elite prestige taksim ☞1.070 اطلاعات تکمیلی ⬇⬇ ☎02188762762 t.me/arnikaseir

تور4 روزه استانبول 16 بهمن پرواز اتا

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور4 روزه استانبول 16 بهمن اتا 3*gorur ☞ 799 4*buyuk sahinler☞ 830 4*the city ☞840 4*matiat ☞ 870 4*beyaz saray ☞ 880 4*berlin ☞870 4*the tango☞885 4*eterno taksim ☞870 4*all season☞ 895 4*bentley ☞940 4*taxim line ☞ 930 4*city center☞ 899 4*feronya ☞820 4*tryp taksim☞ 920 4*crystal ☞950 4*golden park ☞970 4*grand oztanik ☞960 4*avant-garde taksim ☞970 4*opera ☞930 4*golden age ☞ 970 5*akgun beyazit ☞ 895 5*vali ak☞ 920 5*dedeman ☞980 5*surmeli ☞920 5*grand cevahir ☞1.050 5*point taxim ☞1.080 5*green park merter ☞1.030 5*the parma taksim ☞1.020 5*crown plaza ☞ 1.040 5*lazzoni☞ 1.020 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٥روزه استانبول ٢١،٢٢بهمن

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور5 روزه استانبول 21 و 22 بهمن 3*gorur 899 4*the city 940 4*matiat 970 4*beyaz saray 999 4*berlin 980 4*eterno taksim 995 4*all season 1.020 4*bentley 1.080 4*taxim line 1.070 4*city center 1.050 4*tryp taksim 1.050 4*crystal 1.095 4*golden park 1130 4*grand oztanik 1140 4*avant-garde taksim 1130 4*opera 1.080 4*golden age 1130 4* top ramada old city 1.070 5*akgun beyazit 1.030 5*dedeman 1130 5*surmeli 1.070 5*grand cevahir 1230 5*point taxim 1280 5*green park merter 1199 5*the parma taksim 1199 5*crown plaza 1220 5*titanic bussines 1.099 اطلاعات بیشتر⬇⬇ ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٦روزه استانبول نوروز ٩٦ پرواز آتا

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir نوروز 96 تور 6 روزه استانبول از 27 اسفند همه روزه پرواز آتا 3gorur ☞ 1.740 3sultan ☞ 1.850 4the city ☞1.799 4matiat ☞1.850 4marmaray ☞ 1.890 4berlin ☞1.890 4vizon ☞1.890 4bentley ☞ 1.950 4all season ☞ 1.950 4tulip pera ☞ 1.950 4grand halic ☞1.990 4tryp taksim ☞1.990 4crystal ☞ 2.150 4golden park☞ 2.150 4grand oztanik ☞ 2.150 4seminal ☞ 2.150 4golden age ☞ 2.150 5akgun beyazit ☞ 1.960 5vali ak ☞ 1990 5dedeman ☞2.090 5surmeli ☞2.150 5grand cevahir ☞2450 5the parma taksim☞ 2.190 5crown plaza☞ 2.300 5titanic bussines ☞ 2.150 5dbl tree hilton ☞ 2.300 5elysium taksim ☞ 2.350 5lasagrada ☞ 2.350 5elite world ☞ 2.590 5radisson blu sisli ☞ 2.450 5the marmara taksim ☞ 2.750 به ازای ید ۴ نفره یک دستبند طلا ۱۸ عیار از آرنیکاسیر هدیه بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٦روزه استانبول ٥،٨،٩،١٠،١١ بهمن پرواز تابان کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور6 روزه استانبول 5 , 8 , 9 , 10 , 11 بهمن ✈ تابان 4*reydel ☞ 880 4*buyuk sahinler ☞880 4*the city ☞910 4*matiat☞ 920 4*pera life taxim ☞ 940 4*fide taxim ☞940 4*penincula city☞ 950 4*berlin☞950 4*the tango ☞ 970 4*eterno taksim ☞899 4*all season ☞980 4*faros taxim☞ 1030 4*the purl taxim ☞ 1030 4*tulip city☞ 990 4*city center ☞1030 4*feronya☞ 1030 4*tryp taksim ☞1020 4*taximist☞ 1060 4*crystal ☞1070 4*golden park ☞ 1120 4*innpera taksim ☞1140 4*grand star☞ 990 4*cartoon taksim ☞1095 4*emerald taxim ☞ 1130 5*akgun beyazit ☞995 5*vali ak ☞1020 5*dedeman ☞1120 5*surmeli ☞1090 5*grand cevahir ☞1250 5*point taxim ☞ 1280 5*green park merter ☞ 1200 5*walton galata (taksim) ☞1090 5*walton sultanahmet ☞ 1090 5*ramada plaza bayrampasa ☞1030 5*arts taksim ☞1290 the marmara pera ☞1290 برا

تور ٨ روزه استانبول ٥،٨،٩ بهمن پرواز تابان کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور8 روزه استانبول 5و 8 و 9 بهمن ✈تابان 4*reydel 930 4*buyuk sahinler 950 4*the city 995 4*matiat 995 4*pera life taxim 1.020 4*fide taxim 1.030 4*penincula city 1.040 4*berlin 1.040 4*the tango 1.070 4*eterno taksim 1.060 4*all season 1.080 4*faros taxim 1140 4*the purl taxim 1140 4*tulip city 1.099 4*city center 1150 4*feronya 1140 4*tryp taksim 1140 4*taximist 1190 4*crystal 1195 4*golden park 1270 4*innpera taksim 1295 4*grand star 1.099 4*cartoon taksim 1250 4*emerald taxim 1270 5*akgun beyazit 1.095 5*vali ak 1140 5*dedeman 1280 5*surmeli 1250 5*grand cevahir 1460 5*point taxim 1490 5*green park merter 1390 5*walton galata (taksim) 1220 5*walton sultanahmet 1220 5*ramada plaza bayrampasa 1140 5*arts taksim 1510 the marmara pera 1510 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس

تور ٥روزه استانبول ویژه ٩بهمن پرواز آتا کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir تور 5 روزه استانبول ویژه 9 بهمن با پرواز آتا 3herton ☞799 4golden halic☞ 820 4reydel☞ 820 4the city ☞850 4matiat ☞860 4fide taxim ☞880 4penincula city ☞ 890 4berlin☞ 880 4the tango☞ 899 4eterno☞ 920 4all season ☞ 910 4city center ☞ 960 4feronya ☞ 950 4tryp taksim ☞ 930 4crystal ☞980 4golden park ☞1.030 4innpera taksim ☞1.040 4grand star ☞930 4emerald taxim☞ 1.030 4golden age☞ 1.020 5akgun beyazit ☞ 920 5vali ak☞ 940 5dedeman ☞1.020 5surmeli ☞1.030 5grand cevahir ☞1120 5point taxim ☞1150 5green park merter ☞1.080 5walton galata (taksim) ☞1.040 5walton sultanahmet ☞1.040 5ramada plaza bayrampasa☞ 930 5arts taksim ☞1160 5the marmara pera ☞ 1160 5the parma taksim ☞980 5crown plaza☞ 1120 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

تور ٧روزه استانبول،٧،٨،١٠بهمن ماه پرواز آتا کلیک کنید

درخواست حذف اطلاعات

تور 7 روزه استانبول 7و 8 و 10 بهمن ✈آتا 4golden halic ☞ 930 4reydel ☞ 930 4the city ☞ 970 4matiat ☞980 4pera life taxim ☞ 999 4fide taxim ☞1.020 4penincula city ☞1.030 4berlin ☞1.030 4the tango ☞1.050 4eterno taksim ☞ 1.070 4faros taxim☞ 1110 4the purl taxim ☞1110 4tulip city ☞ 1.070 4city center ☞ 1120 4feronya ☞1120 4tryp taksim ☞ 1.099 4taximist ☞ 1140 4crystal ☞ 1160 4golden park ☞1220 4innpera taksim☞ 1250 4grand star ☞ 1.080 4cartoon taksim☞ 1200 4emerald taxim☞ 1230 5akgun beyazit☞ 1.070 5vali ak☞ 1.099 5dedeman ☞ 1220 5surmeli ☞1240 5grand cevahir ☞ 1360 5point taxim ☞ 1410 5green park merter ☞ 1320 5walton galata (taksim)☞ 1180 5walton sultanahmet ☞1180 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir